AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/03/2021 a 31/03/2021, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
02/03/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 2061/21, 2053/21, 2058/21, 2051/21, 2052/21, 2054/21, 2055/21, 2063/21 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 2078/21), 2031/21, 2034/21, 2056/21, 2057/21, 2048/21, 2049/21, 2023/21, 2062/21, 2064/21 i 2059/21. II. Interpel·lació RGE núm. 1666/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de reactivació en matèria turística. III. Moció RGE núm. 1922/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a lluita contra el canvi climàtic, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10296/19. IV. Modificació de les comissions permanents de la Cambra (article 50.4 del Reglament del Parlament). V. Proposta de creació d'una Comissió no permanent d'investigació sobre l'aplicació del protocol de vacunació contra la COVID-19 a la comunitat autònoma de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 1474/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos). VI. Debat i votació sobre la procedència o no que el Parlament interposi recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2021. (Escrit RGE núm. 1813/21, dels Grups Parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca, Mixt (MÉS per Menorca), Popular i Ciudadanos.
DIMECRES
03/03/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 13966/20, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a facilitació de la instal·lació de càmeres de videovigilància als espais públics. b) RGE núm. 14816/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la defensa del Rei Felip VI. 2. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 1466/21, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol·licita instar el director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció a les Illes Balears per tal d'iniciar les actuacions d'investigació en relació al compliment del protocol de vacunació contra la COVID-19 seguit a les Illes Balears pel que fa a la vacunació de diversos càrrecs polítics de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 9113/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suport al "Projecte Imagina" del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. 2) RGE núm. 11306/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, per a la recuperació de la presencialitat en l'atenció primària.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Miquel Mir i Gual, conseller de Medi Ambient i Territori, sol·licitada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares pel procediment d'urgència (escrit RGE núm. 15774/20), i acordada per la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial a la sessió de dia 10 de febrer de 2021, per tal d'informar sobre l'omissió del Govern de les Illes Balears davant l'impacte mediambiental dels abocaments irregulars de les depuradores d'EMAYA a la badia de Palma.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
04/03/2021
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: 1. Compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per tal d'informar sobre la notícia de la imminent presentació d'un ERO per part de l'empresa mallorquina Majórica, sol·licitada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 15953/20 i acordada a la sessió de la Comissió de Turisme i Treball de dia 04.02.2021. 2. Preguntes: a) RGE núm. 1282/21, presentada pel Sr. Josep Melià i Ques del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració de la idoneïtat del Decret Llei 8/2020 i de la Llei 2/2020. b) RGE núm. 1283/21, presentada pel Sr. Josep Melià i Ques del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a forma de eliminar places turístiques obsoletes i de baixa qualitat.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
Proposicions no de llei:1) RGE núm. 15706/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a nitrats en els aqüífers de Balears i sector agrari i 2) RGE núm. 15956/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls al Pla d'innovació per al desplegament dels plans nacionals i europeus d'inversió en innovació.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Debat de l'escrit RGE núm. 15655/20, presentat per la presidenta del Govern de les Illes Balears com a projecte del Pla Director de la Cooperació per al Desenvolupament de les Illes Balears 2020-2023 i votació, si escau, de les propostes de resolució presentades.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: 1-Elecció de president/a. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 9969/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a xec de formació per a centres de formació i acadèmies de reforç educatiu; i RGE núm. 13758/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls del servei de policia tutor.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
05/03/2021
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.
DIMARTS
09/03/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 2051/21 (ajornada a la sessió anterior) 2297/21, 2300/21, 2303/21, 2306/21, 2240/21, 2274/21, 2309/21, 2302/21, 2304/21, 2305/21, 2294/21, 2307/21, 2308/21, 2298/21, 2239/21, 2245/21, 2293/21 i 2310/21. II. Interpel·lació RGE núm. 1889/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en relació amb els mitjans de comunicació de les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 2194/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funció pública, mesures per fer front a les retallades del Govern, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 15873/20. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 1068/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a exoneració dels impostos de l'Estat a autònoms i petites empreses afectades per la crisi de la COVID-19. 2. RGE núm. 1035/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ajudes a l'hostaleria, el turisme i el comerç. V. Compareixença urgent del conseller d'Educació, Universitat i Recerca (ara, d'Educació i Formació Professional), per informar sobre la valoració del primer trimestre dels centres escolars (escrit RGE núm. 1056/21, del Govern de les Illes Balears).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Escrit RGE núm. 1734/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 185/21 sobre el compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019, en compliment de la Resolució derivada de l'aprovació de la proposició no de llei RGE núm. 4261/20, aprovada per la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
10/03/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 1751/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, per tal que expliqui les principals línies programàtiques que pensa desenvolupar durant la present legislatura; i RGE núm. 1776/21, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Juli Fuster i Culebras, director general del Servei de Salut de les Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (escrit RGE núm. 15689/20), i acordada per la Comissió de Salut a la sessió de dia 25 de novembre de 2020, per informar de forma detallada de la situació actual i les mesures previstes a curt i mitjà termini per fer front a la COVID-19 al Servei d'Atenció Primària.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 15343/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per un transport ferroviari de qualitat. 2) RGE núm. 15441/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de les freqüències del metro a la Universitat de les Illes Balears.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
11/03/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 1593/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a mesures per a la supervivència de les agències de viatges davant les conseqüències de la COVID-19. b) RGE núm. 1760/21, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, pel procediment d'urgència, per a la concessió d'ajudes directes, no retornables a les agències de viatges i l'extensió dels ERTO fins a finals d'any.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1- RGE núm. 16165/20, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a frenar la proliferació de les cases d'apostes. 2- RGE núm. 16175/20, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a promoció i foment de la producció ecològica.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei. a) RGE núm. 17634/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a pla autonòmic d'atenció i integració de les persones immigrades. b) RGE núm. 17679/20, presentada pels grups parlamentaris Mixt, MÉS per Mallorca i Socialista, pel procediment d'urgència, per a una acollida digna.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 1963/21, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, de sol·licitud de compareixença del director general de Planificació, Ordenació i Centres de la Consellera d'Educació i Formació Professional per informar sobre la situació, desenvolupament i execució del Pla d'Infraestructures Educatives de les Illes Balears; i RGE núm. 1762/21, presentat pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, de sol·licitud de compareixença del conseller d'Educació i Formació Professional, per explicar les línies d'actuació futures de la nova conselleria. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 14415/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a voluntariat als centres educatius; i RGE núm. 14767/20, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a una educació inclusiva de qualitat.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
16/03/2021
09:25 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 2297/21, 2306/21, 2240/21, 2305/21 (ajornades a la sessió anterior), 2467/21, 2459/21, 2465/21, 2464/21, 2456/21, 2462/21, 2463/21, 2466/21, 2461/21, 2450/21, 2468/21, 2448/21, 2452/21, 2557/21 (presentada en substitució de la RGE núm. 2458/21), 2451/21, 2455/21, 2558/21 (presentada en substitució de la 2460/21) i 2469/21. II. Interpel·lació RGE núm. 2004/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en relació amb els centres de menors de la seva responsabilitat. III. Moció RGE núm. 2375/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de reactivació en matèria turística, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1666/21. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 1185/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per a la defensa i la protecció dels pactes successoris propis del Dret Civil de les Illes Balears i especialment el dret civil d'Eivissa i Formentera. 2. RGE núm. 2377/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació immediata de mesures de compensació dels desavantatges de la insularitat. V. Votació de proposicions no de llei atesos els empats produïts en comissió: 1. Votació del punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 17676/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a més capacitat decisòria per a les comunitats autònomes en matèria fiscal i rebuig d'una harmonització reductora d'aquestes capacitats. 2. Proposició no de llei RGE núm. 9969/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a xec de formació per a centres de formació i acadèmies de reforç educatiu.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 1178/21, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a elaboració d'una estratègia per a les illes de la Mediterrània. 2) RGE núm. 1203/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a l'eliminació de la paga extra de juny de 2021 de parlamentaris i alts càrrecs del Govern Balear.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
17/03/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 14831/20, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dia internacional contra l'explotació sexual i la tracta de dones, nines i nins; RGE núm. 14988/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a processos constituents; i RGE núm. 1569/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a propostes urgents sobre millores en les condicions laborals dels professionals de les forces i cossos de seguretat de l'Estat (FCSE), així com incrementar la seguretat ciutadana a les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Patricia Gómez i Picard, consellera de Salut i Consum, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (escrit RGE núm. 13743/20), per tal d'informar sobre la gestió actual, la prevenció, control i seguiment dels contagis i rebrots provocats per la COVID-19 a les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Josep Marí i Ribas, conseller de Mobilitat i Habitatge, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 1748/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, per tal que expliqui les principals línies programàtiques que pensa desenvolupar durant la present legislatura, i RGE núm. 1778/21, presentat per iniciativa pròpia, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
18/03/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 16140/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de segments estratègics turístics. b) RGE núm. 2140/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d'urgència, relativa a especialització turística de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes: RGE núm. 2487/21, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a audiències d'IB3 Ràdio. RGE núm. 2502/21, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a desenvolupament del sector audiovisual. RGE núm. 2504/21, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a percentatge de cobertura de l'esport femení. RGE núm. 2505/21, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a acreditacions dels professionals dels serveis informatius d'IB3. RGE núm. 2506/21, presentada per la Sra. Patrícia Font i Marban, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estratègia per arribar al públic infantil i juvenil. RGE núm. 2507/21, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció de l'esport femení. RGE núm. 2514/21, presentada pel Sr. Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a "Dones" d'IB3 Ràdio. RGE núm. 2515/21, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a emissions en temps de pandèmia "La Vida a Son Espases". RGE núm. 2516/21, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a possibilitats i previsió de la nova unitat mòbil de ràdio. RGE núm. 2517/21, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència i funcionament online. RGE núm. 2518/21, presentada pel Sr. Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació de l'EPRTVIB en la cultura de la solidaritat i la cooperació. RGE núm. 2508/21, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tertúlies polítiques presencials tan a IB3 Ràdio i Televisió. RGE núm. 2509/21 presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a representació a nivell de continguts de les diferents illes.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 17825/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, per a la donació per part del Govern Central i la comunitat autònoma de les Illes Balears de la quantitat equivalent a l'IVA recaptat pels productes que són donats per la ciutadania en les campanyes de recollida d'aliments. 2) RGE núm. 17961/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa al restabliment de l'atenció presencial a Ciutadella dels diferents serveis d'atenció a les persones que presta el Govern de les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Magnífic Rector de la Universitat de les Illes Balears per tal que informi sobre les mesures extraordinàries posades en marxa per la UIB davant la situació de pandèmia per COVID-19, sol·licitada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca mitjançant l'escrit RGE núm. 1112/21, i acordada per la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura a la sessió de dia 25.02.2021.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
19/03/2021
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.
DIMARTS
23/03/2021
08:55 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 2762/21 (presentada en substitució de la 2673/21), 2639/21, 2675/21, 2680/21, 2677/21, 2678/21, 2679/21, 2682/21, 2676/21, 2681/21, 2637/21, 2683/21, 2605/21, 2672/21, 2638/21, 2674/21, 2685/21 i 2684/21. II. Interpel·lació RGE núm. 11330/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'emergències. III. Moció RGE núm. 2545/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a política del Govern en relació amb els mitjans de comunicació de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1889/21. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 1187/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de fidelització dels professionals sanitaris a les Illes Balears. 2. RGE núm. 10005/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a reconeixement de la nacionalitat espanyola als membres del poble sahrauí nascuts al Sàhara espanyol entre 1959 i 1975. V. Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici 2020.VI. Compareixença del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, per tal d'informar sobre el desenvolupament de la transició energètica a les Illes Balears i donar compte del desenvolupament de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica. (Escrit RGE núm. 1733/21, del Govern de les Illes Balears).
DIMECRES
24/03/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 13635/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement d'ajut per habitatge i desplaçament als serveis especials de bombers de les illes menors d'Eivissa, Formentera i Menorca per formació tal com va anunciar d'una línia la consellera Castro per als policies locals. 2) RGE núm. 14992/20, dels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS per Mallorca, relativa a declaració de l'oficialitat de la llengua catalana a la Unió Europea. 3) RGE núm. 17479/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls definitiu de la llengua de signes al Parlament.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Jorge Tera Donoso, secretari general de SATSE Illes Balears, sindicat d'infermeria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (escrit RGE núm. 11393/20), i acordada per la Comissió de Salut a la sessió de dia 4 de novembre de 2020, a fi que pugui exposar la seva visió i propostes en relació al sistema de salut.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 16008/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al Parc Nacional Marítimo-terrestre de Cabrera. 2) RGE núm. 17652/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a prohibició de l'herbicida Glifosat.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
25/03/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 1958/21, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, pel procediment d'urgència, relativa a ajuts directes a pimes i autònoms d'activitats turístiques complementàries. 2) RGE núm. 2376/21, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, pel procediment d'urgència, relativa a reivindicació del manteniment de les seus d'Air Europa a les Illes Balears i Madrid juntament a propostes de manteniment dels llocs de feina.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 289/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d'urgència, per a reduir l'enorme impacte de l'augment dels costos d'electricitat a les famílies i consumidors particulars, en plena onada de fred i durant la crisi sanitària de la COVID-19.2) RGE núm. 1048/21, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a mesures urgents sobre la pujada del preu de la llum i del gas.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 17987/20, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a 18D, Dia de les persones migrades. 2) RGE núm. 46/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperar l'atenció presencial a Ciutadella dels serveis d'atenció social que depenen i gestiona el Govern de les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 15319/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concert de places vacants dels centres d'educació infantil privats autoritzats per tal de poder oferir opcions a totes les famílies amb infants de 0 a 3 anys. 2) RGE núm. 14734/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la planificació de les proves de batxillerat d'accés a la universitat (PBAU) 2021.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
29/03/2021
17:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
 
DIMARTS
30/03/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 2872/21, 2882/21, 2893/21, 2881/21, 2894/21, 2890/21, 2896/21, 2897/21, 2891/21, 2892/21, 2869/21, 2895/21, 2871/21, 2889/21, 2870/21, 2638/21, 2982/21 (presentada en substitució de la 2880/21), 2888/21 i 2898/21. II. Interpel·lació RGE núm. 2384/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en relació amb l'activitat turística. III. Mocions: 1. RGE núm. 2545/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a política del Govern en relació amb els mitjans de comunicació de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1889/21. Ajornada a la sessió anterior. 2. RGE núm. 2758/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb els menors tutelats o en guarda i reforma, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2004/21. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 6957/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, d'agilitació per incentivar la inversió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Compareixença del Sr. Miquel Company i Pons, conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 1747/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, per tal que expliqui les principals línies programàtiques en quan a Fons Europeus que pensa desenvolupar durant la present legislatura, i RGE núm. 1777/21, a iniciativa pròpia, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
31/03/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 1531/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i modificat mitjançant l'escrit RGE núm. 1915/21, de sol·licitud de compareixença de la directora general de Participació, Transparència i Voluntariat, per tal d'informar sobre les actuacions realitzades a la present legislatura respecte dels objectius i fites establerts a la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears; i RGE núm. 1752/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de sol·licitud de compareixença del president de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears, per tal que expliqui la situació del voluntariat a les Illes Balears i valori el desenvolupament i aplicació de la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 14992/20, dels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS per Mallorca, relativa a declaració de l'oficialitat de la llengua catalana a la Unió Europea; i RGE núm. 18013/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, el Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a suport al Projecte Madrasa.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 10360/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a millores en les condicions laborals del personal tècnic d'infermeria. 2) RGE núm. 11499/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a proves PCR a l'Hospital de Formentera.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 15347/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per a la millora de la connectivitat de Menorca. 2) RGE núm. 1352/21, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Unidas Podemos i Mixt, per a la millora de l'aeroport de Menorca.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63141966

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201