AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/11/2022 a 30/11/2022, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
02/11/2022
08:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 10613/22 (ajornada a la sessió anterior), 10618/22 (ajornada a la sessió anterior), 11531/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 10619/22, ajornada a la sessió anterior), 11418/22, 11415/22, 11417/22, 11419/22, 11427/22, 11409/22, 11412/22, 11407/22, 11410/22, 11413/22, 11530/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11414/22), 11416/22, 11420/22, 9855/22 (ajornada a la sessió anterior), 11422/22, 11525/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11408/22), 11411/22, 11527/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11426/22), 11421/22. II. Interpel·lació RGE núm. 9866/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb la situació de les llistes d'espera sanitàries a les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 11363/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge per a joves, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7680/22. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei RGE núm. 4787/22, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada.V. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 4811/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a no-afecció al transport aeri i marítim de les Illes Balears de la taxa verda o impost al querosè. 2. RGE núm. 11373/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a signatura dels convenis de carreteres amb els consells insulars.
DIJOUS
03/11/2022
09:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 2054/22, pel procediment d'urgència, del Sr. Aram Ortega Adzerías, nou director general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular, acordada la recaptació del compareixent a la sessió de la Comissió d'Economia de dia 09.06.2022, perquè informi i doni explicacions sobre les actuacions i programes que durà a terme.
09:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:00 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 6080/22, sol·licitada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca (art. 46.4), de la representació de la Federació de Cooperatives (CoopIB) per informar sobre les necessitats de les cooperatives de les Illes Balears davant la propera presentació del projecte de llei de cooperatives per part del Govern de les Illes Balears. Acordada la recaptació del compareixent a la comissió de dia 06.10.2022.
12:05 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 1518/21, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.4) de la Sra. Tatiana Ferreira de l'associació Deporte para la Igualdad a fi d'informar sobre la situació a l'esport femení. Acordada la recaptació de la compareixent a la sessió de dia 13.05.2021.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4847/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció de creadores i intèrprets contemporànies i el llegat artístic de les dones; i RGE núm. 5696/22, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a EBAU única.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
04/11/2022
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Consell Insular de Menorca
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera. OD: Redacció de l'Informe.
DIMARTS
08/11/2022
08:55 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 11427/22 (ajornada a la sessió anterior), 11617/22, 11622/22, 11628/22, 11623/22, 11634/22, 11635/22, 11619/22, 11629/22, 11625/22, 11627/22, 11626/22, 11630/22, 11631/22, 11632/22, 11636/22, 11624/22, 11674/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11633/22), 11422/22 (ajornada a la sessió anterior), 11616/22. II. Interpel·lació RGE núm. 7000/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb els Serveis Ferroviaris de Mallorca. III. Debat i votació de les esmenes a la totalitat de devolució presentades al Projecte de llei RGE núm. 5671/22, per la qual es modifica la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO): RGE núm. 8488/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears; RGE núm. 9421/22, del Grup Parlamentari Popular; RGE núm. 9466/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares; RGE núm. 9503/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos. IV. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 11456/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig als pressuposts generals de l'Estat per a l'exercici 2023. 2. RGE núm. 4804/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a esbucament de la piscina il·legal de Pedro J. Ramírez.
15:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, en acabar la sessió plenària. OD: Elecció de president o presidenta de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 (escrit RGE núm. 11621/22).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 (escrit RGE núm. 11621/22).
DIMECRES
09/11/2022
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 (escrit RGE núm. 11621/22).
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller d'Educació i Formació Professional per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 (escrit RGE núm. 11621/22).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 (escrit RGE núm. 11621/22).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Salut i Consum per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 (escrit RGE núm. 11621/22).
DIJOUS
10/11/2022
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 (escrit RGE núm. 11621/22).
11:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 (escrit RGE núm. 11621/22).
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD:1-Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Medi Ambient i Territori per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 (escrit RGE núm. 11621/22).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 (escrit RGE núm. 11621/22).
DIVENDRES
11/11/2022
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 (escrit RGE núm. 11621/22).
11:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 (escrit RGE núm. 11621/22).
13:15 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1. Qualificació de les esmenes a la totalitat presentades al Projecte de llei RGE núm. 11620/22, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió, si n'és el cas.
13:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:40 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
15/11/2022
09:45 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:50 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 11751/22, RGE núm. 11740/22, RGE núm. 11746/22, RGE núm. 11748/22, RGE núm. 11743/22, RGE núm. 11747/22, RGE núm. 11754/22, RGE núm. 11756/22, RGE núm. 11758/22, RGE núm. 11745/22, RGE núm. 11749/22, RGE núm. 11750/22, RGE núm. 11752/22, RGE núm. 11422/22, RGE núm. 11742/22, RGE núm. 11741/22, RGE núm. 11817/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11757/22), RGE núm. 11755/22, RGE núm. 11753/22. II. Interpel·lació RGE núm. 5515/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a condicions de vida dignes per als residents de les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 11677/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb la situació de les llistes d'espera sanitàries a les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 9866/22. IV. Votació de la disposició addicional i la disposició final cinquena bis del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei RGE núm. 4787/22, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada. V. Debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 (RGE núm. 11620/22), amb les esmenes a la totalitat de devolució: RGE núm. 11775/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, RGE núm. 11801/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, RGE núm. 11802/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, RGE núm. 11804/22, del Grup Parlamentari Popular, i fixació de les quantitats globals.
DIMECRES
16/11/2022
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera. OD: Redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5961/22, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a millores en la detecció precoç i atenció clínica a les dones afectades per endometriosis. b) RGE núm. 6742/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls per l'atenció del benestar emocional i la salut mental en l'àmbit perinatal a les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Preguntes, totes del Sr. José Luís Camps i Pons, RGE núm. 4296/22, relativa a recuperació i cessió d'habitatges ocupats irregularment; RGE núm. 4403/22, relativa a vigilants de seguretat privada per cobrir la seguretat dels servies de SFM; RGE núm. 4405/22, relativa a denúncies per incidències presentades pels vigilants de seguretat privada que presten el seus serveis a SFM; RGE núm. 4407/22, relativa a reforç de la seguretat a l'estació intermodal de Palma (2); RGE núm. 4409/22, relativa a càmeres de vigilància de què disposa SFM, i RGE núm. 4410/22, relativa a titulació de primer auxilis en el personal de SFM.
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
17/11/2022
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 9761/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a formació en prevenció de riscos laborals. b) RGE núm. 9881/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de millora del turisme i de futur.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD Preguntes: RGE núm. 11774/22, presentada per la Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política de col·laboració i coproducció amb altres televisions.;RGE núm. 11788/22, presentada pel Sr. Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment de continguts en diferit.;RGE núm. 11790/22, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a partida pressupostària per subtitulació de continguts.;RGE núm. 11744/22, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a àrees que reforçarà IB3 amb l'increment de pressupost de l'any 2023.;RGE núm. 11776/22, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a variació de l'audiència de la ràdio i televisió Pública IB3 a les Illes Balears.;RGE núm. 11782/22, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a millora per al contribuent en el servei públic d'IB3.;RGE núm. 11784/22, presentada pel Sr. Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a producte local_2.;RGE núm. 11778/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús de les noves tecnologies i recursos digitals per part d'IB3.;RGE núm. 11785/22, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació informatius nocturns.;RGE núm. 11786/22, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comunicació corporativa.;RGE núm. 11787/22, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament i creació HUB audiovisual de les Illes Balears.;RGE núm. 11779/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris periodístics per donar cobertura a les notícies de la nostra Comunitat.;RGE núm. 11780/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a integració de les instal·lacions d'IB3 televisió i ràdio.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 4786/22 de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Comissió. Ponència relativa al Projecte de llei 5349/22 de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears. OD: 1. Constitució de la Ponència. 2. Nomenament de coordinador o coordinadora. 3. Redacció de l'Informe.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 4500/22, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a tractament més just dels docents que aproven una oposició però queden sense plaça. b) RGE núm. 5088/22, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a promoció de l'escacs als centres educatius.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
22/11/2022
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 11751/22, RGE núm. 11852/22, RGE núm. 11867/22, RGE núm. 11863/22, RGE núm. 11864/22, RGE núm. 11853/22, RGE núm. 11854/22, RGE núm. 11858/22, RGE núm. 11860/22, RGE núm. 11861/22, RGE núm. 11862/22, RGE núm. 11913/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11857/22), RGE núm. 11859/22, RGE núm. 11855/22, RGE núm. 11881/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11851/22), RGE núm. 11910/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11868/22), RGE núm. 11866/22, RGE núm. 11865/22. II. Interpel·lació RGE núm. 7760/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria de transport públic. III. Moció RGE núm. 11805/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb els Serveis Ferroviaris de Mallorca, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7000/22. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears (escrit RGE núm. 11704/22, del Govern de les Illes Balears).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la sessió plenària. OD: 1. Escrit RGE núm. 14567/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 199/2021 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2019. 2. Escrit RGE núm. 14568/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 198/2021 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2019. 3. Escrit RGE núm. 14569/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 197/2021 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2019. 4. Escrit RGE núm. 14570/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 196/2021 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2019. 5. Escrit RGE núm. 2507/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 200/2022 dels comptes anuals de la Fundació Mallorca Turisme corresponent a l'exercici 2019. 6. Escrit RGE núm. 2553/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 202/2022 sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2019.
DIMECRES
23/11/2022
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera. OD: Continuació dels treballs de redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 7554/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suport a l'Institut de Recerca Sanitària de les Illes Balears (IdISBa). b) RGE núm. 8542/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a creació d'una unitat de plasma per part de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (RETIRADA).
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Compareixença del Sr. Victor Navarro Delgado, Director General d'Ordenació del Territori i Aigües del Govern de Canàries, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió dels Recursos Hídrics, especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
DIJOUS
24/11/2022
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 10685/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a addiccions de les xarxes socials i els seus efectes laborals i acadèmics a les Illes Balears. b) RGE núm. 10686/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a actualització de la normativa de prevenció de riscos ergonòmics en l'àmbit laboral.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
* DESCONVOCADA * - En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 4483/22, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impulsar la incorporació de la dona emprenedora dins el sector primari. b) RGE núm. 6945/22, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, pel procediment d'urgència, per una reducció energètica adaptada a la realitat de les Illes Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei 5349/22 de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 5734/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a desplegament reglamentari Llei FP. b) RGE núm. 7221/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures urgents per abordar l'assetjament escolar i la detecció de conductes suïcides en els menors.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de Juntes
OD: Qualificació de les esmenes parcials presentades al Projecte de llei RGE núm. 11620/22, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.
DIVENDRES
25/11/2022
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament. OD: Redacció de l'Informe.
11:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
DESCONVOCADA. Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera. OD: Continuació dels treballs de redacció de l'Informe.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
DESCONVOCADA. En tot cas, en acabar la reunió de la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
29/11/2022
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 11942/22, RGE núm. 13005/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11951/22), RGE núm. 11954/22, RGE núm. 11956/22, RGE núm. 11957/22, RGE núm. 11961/22, RGE núm. 11963/22, RGE núm. 11950/22, RGE núm. 11953/22, RGE núm. 11952/22, RGE núm. 11959/22, RGE núm. 11955/22, RGE núm. 11958/22, RGE núm. 11964/22, RGE núm. 11943/22, RGE núm. 13010/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11962/22), RGE núm. 11965/22, RGE núm. 13009/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 11960/22). II. Interpel·lació RGE núm. 11803/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'emergències. III. Moció RGE núm. 11900/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a condicions de vida dignes per als residents de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5515/22. IV. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 11821/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contra la derogació del delicte de sedició. 2. RGE núm. 3491/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures de protecció i de suport als autònoms. V. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei d'iniciativa legislativa popular RGE núm. 11820/21, rectificada amb l'escrit RGE núm. 11965/21, presentada per la Comissió Promotora, de benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la sessió plenària, relativa al Projecte de llei RGE núm. 11620/22, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023, en sessió d'horabaixa i vespre. OD: 1-Constitució de la Ponència. 2-Nomenament coordinador/a. 3-Redacció de l'informe.
DIMECRES
30/11/2022
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
Si escau, relativa al Projecte de llei RGE núm. 11620/22, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023, en sessió de matí, horabaixa i vespre. OD: Continuació redacció de l'informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Política de Privacitat de dades*

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 66353090

Mapa Web   Política de privacitat   Avís legal

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201