AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/04/2024 a 30/04/2024, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
03/04/2024
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIMARTS
09/04/2024
09:00 h.
CNP RELATIVA A L'IMPACTE DEL CANVI CLIMÀTIC SOBRE L'AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la Comissió.
09:30 h.
CNP INVESTIGACIÓ CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS S.L.Composició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 3981/24 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 4338/24, RGE núm. 4347/24, RGE núm. 4349/24, RGE núm. 4337/24, RGE núm. 4343/24, RGE núm. 4345/24, RGE núm. 4346/24, RGE núm. 4348/24, RGE núm. 4350/24, RGE núm. 4351/24, RGE núm. 4352/24, RGE núm. 4340/24, RGE núm. 4353/24, RGE núm. 4354/24, RGE núm. 4336/24, RGE núm. 4344/24, RGE núm. 4339/24, RGE núm. 4355/24. II. Interpel·lació RGE núm. 3869/24, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern de les Illes Balears en relació amb la Llei estatal d'habitatge. III. Mocions: 1) RGE núm. 4092/24, del Grup Parlamentari VOX, relativa a política general en matèria agrària, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2827/24. 2) RGE núm. 4238/24, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de recursos hídrics, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4988/23. IV. Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 3516/24, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a integració del personal internalitzat d'IB3. 2) RGE núm. 1802/24, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la torre de control virtual de l'Aeroport de Menorca.
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 3093/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa als efectes de la inflació en matèria tributària. b) RGE núm. 3094/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a una regla de minimis específica per a les Illes Balears. c) RGE núm. 3437/24, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a fer realitat el centre de recerca arqueològica, paisatge i patrimoni cultural insular del Mediterrani a Menorca.
15:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
10/04/2024
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del director general de Personal Docent i Centres Concertats, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista mitjançant l'escrit RGE núm. 400/24, per tal d'avaluar la seva idoneïtat per exercir les tasques encomanades al seu càrrec.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 1568/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a actualització de les dietes i despeses de viatge dels pacients desplaçats. b) RGE núm. 2699/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a l'augment de la inversió en la investigació de patologies poc freqüents.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 8091/23, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a una adequada representació dels consells insulars i dels ajuntaments en els òrgans de govern de Ports IB i d'APB. b) RGE núm. 9291/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament del Pla General de Ports de les Illes Balears d'acord amb els paràmetres i criteris que s'hi estableixen.
16:35 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
11/04/2024
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2698/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a limitació del trànsit de ferris al port de Sant Antoni de Portmany. b) RGE núm. 3480/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a accions dirigides a erradicar la violència en l'esport balear.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per informar respecte de la política general de residus del Govern de les Illes Balears (escrit RGE núm. 8570/23, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, aprovat per la Comissió dia 15.02.2024).
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 9014/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció del centre polivalent d'atenció a persones amb discapacitat física de Menorca. b) RGE núm. 2659/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, per al foment de la justícia social, la cooperació i la igualtat d'oportunitats a les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 1290/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a les associacions de directors i directores dels centres de les Illes Balears. b) RGE núm. 2253/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licitar millores educatives necessàries al nou Govern d'Espanya.
16:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
16/04/2024
09:30 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Admissió i adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 5238/24, presentat pel Grup Parlamentari Socialista. 2. Admissió i adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 3889/24, presentat pel Grup Parlamentari VOX. 3. Adopció dels primers acords necessaris per a l'inici de la tasca de la Comissió.
09:50 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
09:55 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala del Senat
 
09:55 h.
CNP ESTUDI I REFLEXIÓ IMPACTE DIGITALITZACIÓ EN L'EDUCACIÓComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En tot cas, un cop acabada la reunió de la Mesa de la CNP d'Investigació. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 5094/24, presentada en substitució de la RGE núm. 4337/24, Ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 4352/24, Ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 5444/24,presentada en substitució de la pregunta RGE núm. 5284/24, RGE núm. 5285/24, rectificada amb l'escrit RGE núm. 5318/24, RGE núm. 5309/24, RGE núm. 5286/24, RGE núm. 5283/24, RGE núm. 5287/24, RGE núm. 5289/24, RGE núm. 5290/24, RGE núm. 5305/24, RGE núm. 5288/24, RGE núm. 5306/24, RGE núm. 5291/24, RGE núm. 5292/24, RGE núm. 5307/24, RGE núm. 5304/24, RGE núm. 5441/24, presentada en substitució de la pregunta RGE núm. 5310/24, RGE núm. 5308/24, RGE núm. 5293/24. II. Interpel·lació RGE núm. 5903/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria de transparència i bon govern. III. Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 9542/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita contra la precarietat laboral. 2) RGE núm. 9499/23, del Grup Parlamentari VOX, relativa a inclusió de la clàusula de responsabilitat constitucional. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Ordenació Territorial, Habitatge, Mobilitat, Mar i Cicle de l'Aigua del Projecte de llei RGE núm. 7177/23, dimanant del Decret llei 6/2023, de 2 d'octubre, de mesures urgents en matèria d'habitatge.
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Compareixença RGE núm. 2948/24, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (art. 192.1), del vicepresident i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació per tal d'informar sobre la política de nomenaments a la seva conselleria.
15:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
17/04/2024
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1804/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a aconseguir l'equiparació salarial de les forces i cossos de seguretat de l'Estat amb els cossos policials autonòmics que desenvolupen funcions similars i altres actuacions en benefici de la seva dignitat professional; i RGE núm. 2552/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a anunci de convocatòria d'oposicions a l'escoleta Can Nebot (retirada mitjançant l'escrit RGE núm. 5336/24).
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 4085/24, presentat pel Grup Parlamentari Socialista (art. 46.3), sol·licitant la compareixença del Sr. Javier Ureña, director general del Servei de Salut, per tal d'informar sobre el desistiment del Govern en relació amb l'expedient de reclamació amb l'empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2334/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, per a la incorporació d'educadors físics esportius en l'àmbit de l'Atenció Primària. b) RGE núm. 3351/24, presentada pel Grup Parlamentari VOX, relativa a la implementació de campanyes de conscienciació sobre la importància de la protecció solar a les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 9294/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, sobre la continuïtat de les activitats nàutiques de caràcter esportiu i recreatiu i dels clubs nàutics. b) RGE núm. 9445/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de la prohibició dels vols aeris curts.
16:35 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
18/04/2024
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord amb relació a l'escrit RGE núm. 4379/24, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca (art. 46.3) sol·licitant la compareixença del director general d'Esports, el Sr. Joan Antoni Ramonell i Miralles, per tal que defineixi al Parlament les línies prioritàries d'acció d'aquesta legislatura. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 3946/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a foment de la jubilació anticipada de les cambreres de pis. b) RGE núm. 4109/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'estudi de càrrega per a la deliberació de l'aixecament de la moratòria turística.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes: 1. RGE núm. 5339/24, presentada per la Sra. Cristina Gómez i Estévez, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cost retransmissió partits semifinals Copa del Rei. 2. RGE núm. 5344/24, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adaptar-se als nous hàbits de consum. 3. RGE núm. 5347/24, presentada pel Sr. Carles Bona i Casas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes divulgatius. 4. RGE núm. 5337/24, presentada per la Sra. Manuela Cañadas i Pinilla, del Grup Parlamentari Vox, relativa a producció audiovisual "Norats". 5. RGE núm. 5345/24, presentada per la Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificacions pressupostàries. 6. RGE núm. 5346/24, presentada per la Sra. Silvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistemes de seguretat. 7. RGE núm. 5352/24, presentada pel Sr. Sebastià Mesquida i Pallicer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguiment final Copa del Rei. 8. RGE núm. 5386/24, presentada pel Sr. Lluís Enric Apesteguía i Ripoll, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a processos d'internalització i d'integració. 9. RGE núm. 5348/24, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou contingut fet a Eivissa. 10. RGE núm. 5349/24, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiència primer trimestre. 11. RGE núm. 5350/24, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a departament digital. 12. RGE núm. 5351/24, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contingut esportiu. 13. RGE núm. 5353/24, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova programació.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2700/24, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a impuls de campanyes per a la prevenció d'agressions sexuals basades en el consentiment. b) RGE núm. 3039/24, presentada pel Grup Parlamentari Vox, relativa a posar en valor la figura del pare.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3092/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa als recursos estatals per l'aplicació de la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU); RGE núm. 4110/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa d'incorporació de talent docent i investigador a les universitats públiques espanyoles; i RGE núm. 3348/24, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a elaboració d'un pla integral d'infraestructures educatives.
16:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
23/04/2024
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 5623/24, RGE núm. 5632/24, RGE núm. 5633/24, RGE núm. 5631/24, RGE núm. 5637/24, RGE núm. 5628/24, RGE núm. 5627/24, RGE núm. 5630/24, RGE núm. 5634/24, RGE núm.5722/24 (presentada en substitució de la pregunta RGE núm. 5626/24), RGE núm. 5635/24, RGE núm. 5636/24, RGE núm. 5638/24, RGE núm. 5639/24, RGE núm. 5747/24 (presentada en substitució de la pregunta RGE núm. 5622/24), RGE núm. 5624/24, RGE núm. 5629/24, RGE núm. 5640/24. II. Interpel·lació RGE núm. 2451/24, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a salut mental. III. Moció RGE núm. 5419/24, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern de les Illes Balears en relació amb la Llei estatal d'habitatge, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3869/24. IV. Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 2439/24, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la delimitació de costes de l'illa de Formentera. 2) RGE núm. 2933/24, del Grup Parlamentari VOX, relativa a eliminació de les ajudes socials als immigrants en situació irregular.
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala d'Actes
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 3934/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a càlcul de les balances fiscals de Balears. b) RGE núm. 4022/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, per a instar al Govern d'Espanya la presentació dels pressuposts generals de l'Estat 2024, de conformitat amb l'obligació imposada per l'article 134.3 de la Constitució Espanyola.
15:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
24/04/2024
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala d'Actes
OD: 1-Debat de l'escrit RGE núm. 11570/23, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 227/2023, sobre la comptabilitat dels processos electorals al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de maig de 2023. 2-Proposició no de llei RGE núm. 1805/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la declaració com a professió de risc a la de policia nacional i la de guàrdia civil i per a fer efectiva la possibilitat d'una jubilació anticipada digna.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: 1-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió. 2-Qualificar les esmenes presentades al projecte de llei RGE núm. 3459/24, de la unificació per a l'absorció del Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears per part del Col·legi Oficial d'Economistes de les Illes Balears.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 3586/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reformes parc sanitari Bons Aires. b) RGE núm. 3847/24, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a visibilitat, diagnòstic i tractament integral de l'endometriosi.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala d'Actes
OD: Compareixença del director gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca per tal de donar compte del seu projecte per a SFM i del compliment dels responsables polítics de l'empresa pública respecte al codi ètic del Govern (escrit RGE núm. 9960/23, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, aprovat per la Comissió dia 20.03.2024).
16:35 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
25/04/2024
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 3799/24, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a plans d'igualtat i protocols de prevenció de la violència sexuals en les entitats esportives. b) RGE núm. 4086/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a l'especial consideració de la insularitat per a la concessió d'ajudes a les comunitats autònomes per afavorir el desenvolupament de les empreses insulars del sector cultural, per part del Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: 1- Qualificació de les esmenes que s'hagin presentat a la Proposició de llei RGE núm. 45/24, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, de modificació de l'article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista. 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2434/24, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, en suport de la pagesia. b) RGE núm. 3385/24, presentada pel Grup Parlamentari Vox, relativa a les maduixes procedents del Marroc.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar les propostes de pla de treball presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 227/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a incorporació dels romanents del Centre de Crisis. b) RGE núm. 3018/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, per al foment de la maternitat i per pal·liar l'hivern demogràfic.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
CNP ESTUDI I REFLEXIÓ IMPACTE DIGITALITZACIÓ EN L'EDUCACIÓComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
DESCONVOCADA.OD: Compareixença de la Sra. Silvia Miriam Silva i Sánchez, responsable de Tecnologies de la Informació en l'Educació de la Conselleria d'Educació i Universitats.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1292/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol d'actuació en agressions al personal docent i no docent dels centres educatius; i RGE núm. 2690/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a consideració dels pares que han estat antics alumnes.
16:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
30/04/2024
09:55 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
** DESCONVOCADA** OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 5847/24, RGE núm. 5870/24, RGE núm. 5867/24, RGE núm. 5871/24, RGE núm. 5872/24, RGE núm. 5883/24, RGE núm. 5873/24, RGE núm. 5880/24, RGE núm. 5874/24, RGE núm. 5876/24, RGE núm. 5875/24, RGE núm.6003/24 (presentada en substitució de la pregunta RGE núm. 5877/24), RGE núm. 5881/24, RGE núm. 5878/24, RGE núm. 5869/24, RGE núm. 5868/24, RGE núm. 5882/24, RGE núm.6004/24 (presentada en substitució de la pregunta RGE núm. 5879/24), II. Interpel·lació: RGE núm. 3729/24, del Grup Parlamentari VOX, relativa a política general en perspectiva de família. III. Moció RGE núm. 5723/24, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general de transparència i bon govern, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5903/23. IV. Debat i votació sobre la convalidació o derogació del Decret llei 1/2024, de 22 de març, pel qual es regulen determinats aspectes de l'activitat sanitària urgent i emergent a les Illes Balears (escrit RGE núm. 4374/24, del Govern de les Illes Balears). V. Votació de proposicions no de llei, atesos els empats produïts en comissió: 1) Votació dels apartats 1 i 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 1804/24, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aconseguir l'equiparació salarial de les forces i cossos de seguretat de l'Estat amb els cossos policials autonòmics que desenvolupen funcions similars i altres actuacions en benefici de la seva dignitat professional. 2) Votació del punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 9294/23, del Grup Parlamentari Socialista, sobre la continuïtat de les activitats nàutiques de caràcter esportiu i recreatiu i dels clubs nàutics. 3) Votació del punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 9445/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de la prohibició dels vols aeris curts.
14:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar la sessió plenària. OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 6016/24, presentat pel Grup Parlamentari Socialista.
15:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 3889/24, presentat pel Grup Parlamentari VOX, sobre la sol·licitud d'habilitació de dates per a la celebració de sessions de la Comissió. 2. Debat i votació dels plans de treball, documents RGE núm. 5927/24, del Grup Parlamentari Mixt; RGE núm. 5962/24, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca; RGE núm. 5973/24, del Grup Parlamentari Popular; RGE núm. 5974/24, del Grup Parlamentari VOX, i RGE núm. 5975/24, del Grup Parlamentari Socialista.
15:05 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: 1. Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2. Aspectes procedimentals i metodologia del funcionament de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Política de Privacitat de dades*

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 66353042

Mapa Web   Política de privacitat   Avís legal

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201