AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/11/2019 a 30/11/2019, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/11/2019
10:00 h.
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 7423/19 (ajornada a la sessió anterior), 7635/19, 7639/19, 7642/19, 7627/19, 7569/19, 7630/19, 7641/19, 7634/19, 7637/19, 7638/19, 7640/19, 7633/19 7636/19, 7628/19, 7629/19, 7631/19, 7643/19 i 7568/19. II. Interpel·lació RGE núm. 4068/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb la cultura. III. Moció RGE núm. 7487/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb l'inici del curs escolar, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4066/19. IV. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 6095/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebaixa dels preus dels menús escolars (atès l'empat produït en comissió). V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 6868/19 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 7652/19), dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Socialista, relativa a resolució d'ajudes per a l'habitatge a Eivissa. 2. RGE núm. 6086/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement i homenatge d'estat a les víctimes i als exiliats de la dictadura franquista.
14:00 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Proposició no de llei RGE núm. 6475/19, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, relativa a elaboració d'un pla estratègic d'acció exterior i de la Unió Europea. 2. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 5112/19 (modificat mitjançant l'escrit 5344/19), del Grup Parlamentari Ciudadanos, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, per tal d'informar sobre el contingut del pla d'ajustament requerit per la ministra d'Hisenda.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
06/11/2019
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4155/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 6690/19, relativa a auditoria integral (financera i operativa de gestió i eficiència) del Govern de les Illes Balears i del seu Sector Públic Instrumental; i RGE núm. 5727/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans d'igualtat del personal educatiu, personal sanitari i personal del sector instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
14:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Salut, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 6893/19, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos i acordada per la Comissió de Salut de dia 30 d'octubre, per tal d'informar sobre el servei de transport aeri sanitari a les Illes Balears, i RGE núm. 6926/19, presentat per 3 diputats membres de la Comissió de Salut, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre la situació en que es troba la concessió del transport aeri sanitari a les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comisió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 7341/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millores de les emissions contaminants en els ports de Balears.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de a Comissió.
DIJOUS
07/11/2019
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: 1. Compliment de l'acord de la Mesa del Parlament en relació amb el Pla d'Estadística de les Illes Balears 2018-2021. 2. Proposició no de llei RGE núm. 7344/19, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suport a les cambreres de pis.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: 1. Sol·licitud de compareixença RGE núm. 6867/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, del president de Red Elèctrica d'Espanya, Sr. Jordi Sevilla Segura, per explicar les actuacions dutes a terme per tal de garantir el subministrament elèctric de Menorca després de la interrupció patida l'octubre de 2018 i informi sobre la instal·lació del nou enllaç submarí. 2.Proposicions no de llei: RGE núm. 7340/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reobertura de l'expedient del Govern de les Illes Balears a Red Elèctrica d'Espanya SA pel tall de subministrament elèctric patit a Menorca l'octubre de 2018. RGE núm. 7391/19, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures per cobrir situacions d'incobrament de nòmines per part dels treballadors d'empreses entre la presentació de fallida/concurs i la seva declaració judicial.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Punt únic. Proposicions no de llei RGE núm. 6862/19, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adhesió al Tractat Vinculant de la ONU sobre empreses i drets humans i declaració de suport a la inclusió dels drets socials i ambientals en els actes de comerç i inversió i RGE núm. 7299/19, presentada pel GP Popular, relativa a construcció del centre geriàtric al municipi d'Es Migjorn Gran (Menorca).
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 6348/19, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a llibertat d'escolarització.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
12/11/2019
09:50 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 7634/19 (ajornada a la sessió anterior, 7795/19, 7746/19, 7798/19, 7835/19, 7784/19, 7796/19, 7801/19, 8278/19 (presentada en substitució de la 7802/19), 7804/19, 7805/19, 7806/19, 7807/19, 7800/19, 7803/19, 7747/19, 7643/19 (ajornada a la sessió anterior), 7568/19 (ajornada a la sessió anterior), 7794/19, 7797/19, 7808/19. II. Interpel·lació RGE núm. RGE núm. 7683/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de funció pública. III. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 7365/19, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls dels clústers de moda i alimentació. 2. RGE núm. 5039/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per a l'adquisició de llibres i material didàctic.
14:00 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: Examen sobre el règim d'incompatibilitats dels diputats i les diputades.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença Vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020 (escrit RGE núm. 7789/19).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença consellera de Presidència, Cultura i Igualtat per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020 (escrit RGE núm. 7789/19).
DIMECRES
13/11/2019
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020 (escrit RGE núm. 7789/18).
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença conseller d'Educació, Universitat i Recerca per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020 (escrit RGE núm. 7789/19).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença consellera d'Afers Socials i Esports per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020 (escrit RGE núm. 7789/19).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020 (escrit RGE núm. 7789/19).
DIJOUS
14/11/2019
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença consellera de Salut i Consum per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020(escrit RGE núm. 7789/19).
11:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença conseller de Mobilitat i Habitatge per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020 (escrit RGE núm. 7789/19).
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD:1.- Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2.- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença conseller de Medi Ambient i Territori per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020 (escrit RGE núm. 7789/19).
17:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020 (escrit RGE núm. 7789/19).
20:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença consellera d'Administracions Públiques i Modernització per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020 (escrit RGE núm. 7789/19).
DIVENDRES
15/11/2019
09:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020 (escrit RGE núm. 7789/19)
13:10 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificació de les esmenes a la totalitat presentades al Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió, si n'és el cas.
13:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:45 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
19/11/2019
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 8415/19, 8392/19, 8404/19, 8410/19, 8407/19, 8465/16 (presentada en substitució de la 8416/19), 8421/19, 8417/19, 8420/19, 8414/19, 8419/19, 8418/19, 8406/19, 8408/19, 8413/19, 8427/19, 8411/19 i 8422/19. II. Interpel·lació RGE núm. 4210/19, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política general del Govern de les Illes Balears sobre la defensa del règim constitucional. III. Debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020 (RGE núm. 7788/19), amb les esmenes a la totalitat de devolució: RGE núm. 8405/19, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears; RGE núm. 8423/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares; RGE núm. 8428/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos i RGE núm. 8452/19, del Grup Parlamentari Popular. I fixació de les quantitats globals.
14:00 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
20/11/2019
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6112/19 (RETIRADA), del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a necessitat de coneixement del català per ser director o directora de l'Institut d'Indústries Culturals; i RGE núm. 6682/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 7262/19, relativa a suport i reconeixement a la tasca que duen a terme els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat a Catalunya.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:15 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7331/19, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a combatre el tabaquisme, i RGE núm. 7343/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació econòmica del Pla de Salut Mental autonòmic per tal de poder incrementar la plantilla de professionals.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre dl Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4253/19 (modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 7264/19), presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a impulsar una oficina local situada a Eivissa de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per a les illes d'Eivissa i Formentera, i RGE núm. 7342/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a anul·lació de la licitació de la concessió del Ministeri de Transició Ecològica sobre el fondeig i moll a l'illa de Tagomago.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
21/11/2019
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes RGE núm. 8339/19, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a Llibre d'estil. RGE núm. 8360/19, presentada pel Sr. Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa suport d'IB3 a la vaga del clima. RGE núm. 8363/19, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a conseqüències de la retallada de quasi 10 milions d'euros del Pressupost General d'IB3 per a l'exercici 2020. RGE núm. 8383/19, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a serveis informatius de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. RGE núm. 8384/19, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa compliment de la normativa en protecció de la infància. RGE 8400/19, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a treballadors d'IB3. RGE núm. 8385/19, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a continguts, programacions i esdeveniments per a l'illa de Menorca. RGE núm. 8386/19, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de la cobertura de les eleccions generals. RGE núm. 8397/19, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pèrdua del poder adquisitiu dels treballadors d'IB3. RGE núm. 8387/19, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de l'evolució de la graella i programació en directe. RGE núm. 8398/19, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores per als treballadors d'informatius. RGE núm. 8399/19, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tertúlies o debats, a la ràdio i televisió, dels diferents Consells Insulars.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7660/19, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a la invasió del nord-est de Síria per part de Turquia i la intenció d'assentar-hi milions de persones d'altres regions i RGE núm. 7688/19, presentada pel GP Popular, relativa a finançament per part del Govern de l'increment del cost de les obres de la segona planta del geriàtric de Sant Lluís.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
26/11/2019
08:55 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 9145/19, 9149/19, 8477/19, 9137/19, 9140/19, 9273/19 (presentada en substitució de la 9155/19), 9165/19, 8480/19, 9139/19, 9141/19, 9143/19, 9278/19 (presentada en substitució de la 9144/19), 9142/19, 9138/19, 9136/19, 9164/19, 9154/19 i 9146/19. II. Interpel·lació RGE núm. 5605/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a connectivitat aèria i marítima. III. Mocions: 1. RGE núm. 8276/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb la cultura, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4068/19.2. RGE núm. 8453/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de funció pública, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7683/19. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 6861/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, contra la violència masclista. 2. RGE núm. 4935/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a dades de delinqüència i immigració il·legal a les Illes Balears. V. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats dels diputats.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposició no de llei RGE núm. 7699/19, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la Llei reguladora de les hisendes locals amb l'objectiu d'eliminar els "paradisos fiscals" de determinades entitats locals en relació a l'impost de vehicles de tracció mecànica.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió, si n'és el cas.
DIMECRES
27/11/2019
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença dels senadors designats pel Parlament de les Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca mitjançant l'escrit RGE núm. 7259/19, per tal d'informar de la seva activitat al Senat.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7483/19, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació de la tetravalent davant la meningitis A, C, W i Y, i RGE núm. 7866/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de discriminació que pateixen 40 metgesses embarassades de l'IBSALUT.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 7488/19, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la reducció dels vehicles a motor i promoció del transport públic.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
28/11/2019
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença, pel procediment d'urgència, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos mitjançant l'escrit RGE núm. 7700/19, del director de la AETIB (Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears), per tal d'informar sobre projectes a càrrec del ITS. 2. Proposicions no de llei RGE núm. RGE núm. 7689/19, presentada pel GP Popular, relativa a revisió del traspàs de promoció turística; i RGE núm. 7734/19, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a fixació d'uns criteris objectius d'assignació dels fons de l'Impost sobre Estades Turístiques i canvi del paper de la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei:RGE núm. 4776/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a l'aigua depurada de la bassa de Sa Rota a Santa Eulàlia des Riu i de la bassa de rec de Formentera i RGE núm. 6866/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic per al sector ramader de les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7687/19, presentada pel GP Popular, relativa a finançament per part del Govern de les noves places de l'ampliació del geriàtric de Ferreries; i RGE núm. 7714/19, presentada pel GP Popular, relativa a polítiques actives contra l'exclusió i la desigualtat social a Balears.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6350/19, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a educació en valors; i RGE núm. 6370/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantir que tots els alumnes de les Illes Balears tenguin els mateixos drets i opcions d'allotjament en la Residència de la UIB.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
19:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificació de les esmenes parcials presentades al Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63136501

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201