AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/02/2022 a 28/02/2022, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
01/02/2022
08:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 429/22, 432/22, 435/22, 436/22, 437/22, 438/22, 439/22, 440/22, 441/22, 442/22, 443/22, 444/22, 445/22, 446/22, 14346/21 (ajornada a la sessió anterior), 431/22, 430/22, 434/22, 447/22. II. Interpel·lació RGE núm. 9688/21,del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria turística. III. Mocions RGE núm. 14375/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge i, especialment, en relació als apartaments Don Pepe d'Eivissa, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11970/21. RGE núm. 14525/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a assistència sanitària a l'illa de Formentera, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 9752/21. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 9/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat administrativa. ( Escrit RGE núm. 52/22, del Govern de les Illes Balears). V. Votació dels punts 1 i 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 4864/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reclamació al Govern de l'Estat de les quanties que corresponen a les entitats locals per l'IVA 2017, atès l'empat produït en Comissió. VI. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló. VII. Compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears, per tal de donar compliment al segon punt de la Proposició no de llei RGE núm. 9230/19, relativa a balances fiscals. (Escrit RGE núm. 27/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears).
DIMECRES
02/02/2022
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 12262/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern, Sra. Aina Calvo, per tal d'aclarir l'entrada irregular de diverses persones que viatjaven en un vol que va aterrar d'emergència a l'aeroport de Palma per una suposada indisposició mèdica. 2-Compareixença de qui fou director de l'Oficina de Prevenció i Lluita Contra la Corrupció a les Illes Balears, Sr. Jaume Far i Jiménez, per tal d'informar sobre el balanç de la gestió efectuada al front de l'Oficina durant el seu mandat, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 12040/21 (acordada per la Comissió dia 01.12.21). 3-Proposicions no de llei RGE núm. 4299/21, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a canvi legal que permeti la substitució de sancions administratives per treballs per a la comunitat; i RGE núm. 9697/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a la dona i la nina en la ciència.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 1728/21, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos i acordada a la sessió de la Comissió de Salut de dia 19.05.2021, del Sr. José Reyes, president de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) a Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2370/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a iniciar una campanya informativa sobre les mascaretes com a residu perillós i incentivar la seva recollida. b) RGE núm. 2382/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per una ordenació dels aeroports consensuada amb les institucions competents en matèria territorial i urbanística i pel manteniment de la zona verda a Son Bonet.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
03/02/2022
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 14004/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a prevenció, seguretat i salut laboral. b) RGE núm. 14397/21, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a permís retribuït per les treballadores i els treballadors que han de cuidar menors d'edat i persones en situació de dependència en quarantena per la Covid-19.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la Propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 12111/21, presentada pel grup parlamentari Popular, relativa a ajudes de Fons europeus per al sector del transport. b) RGE núm. 12863/21, presentada pel grup parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a sobrecostos de producció al sector agrícola.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 12817/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a iniciatives de digitalització a l'àmbit esportiu i l'activitat física. b) RGE núm. 14054/21, presentada pels grups parlamentaris Popular i Ciudadanos, relativa a la problemàtica que sofreix part del poble cubà.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 11651/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls al sector audiovisual de les Illes Balears; i RGE núm. 11671/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció d'espais musicals.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
08/02/2022
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 556/22, 562/22, 570/22, 604/22, 568/22, 571/22, 572/22, 701/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 573/22), 574/22, 575/22, 576/22, 577/22, 599/22, 567/22, 563/22, 600/22, 703/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 579/22), 578/22. II. Interpel·lació RGE núm. 253/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a polítiques del Govern per afavorir l'economia circular. III. Proposicions no de llei 1. RGE núm. 6449/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a condemna a l'escalada d'LGTBIfòbia a Europa. 2. RGE núm. 261/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a les declaracions del ministre Alberto Garzón i petició de mesures urgents per a la indústria càrnia i el sector ramader.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1- Proposicions no de llei: a) RGE núm. 11587/21, presentada pel Grup Parlamentar Mixt pel procediment d'urgència, relativa a la territorialització de les inversions previstes al Pla estratègic autonòmic. b) RGE núm. 129/22, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, per un sistema de finançament just per a Balears. 2- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 14476/21, presentat per la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant el qual sol·licita la declaració de l'exempció de l'acompliment dels límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la imputació a exercicis futurs de les despeses pluriennals corresponents a l'expedient referent al conveni de col·laboració entre la conselleria d'Afers Socials i Esports i l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a l'execució del projecte amb càrrec als fons europeus procedents del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (CNV28 2021 21417), i per a qualsevol modificació que es pugui produir en la seva tramitació o execució, sempre que no se superi l'import total de l'expedient.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
09/02/2022
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4299/21, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a canvi legal que permeti la substitució de sancions administratives per treballs per a la comunitat; i RGE núm. 9697/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a la dona i la nina en la ciència.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5423/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a l'efectiva aplicació del "decret de garantia de demora". b) RGE núm. 7014/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, relativa al restabliment immediat del servei mèdic a la unitat bàsica de salut de la Colònia de Sant Pere. c) RGE núm. 7644/21, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a promoció de la investigació d'anticonceptius masculins. d) RGE núm. 11609/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a ampliació dels àmbits d'aplicació del Decret relatiu a la promoció de la dieta mediterrània.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2579/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació operativa de l'OSP interilles (Menorca i Eivissa) i Menorca-Madrid. b) RGE núm. 3971/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a nou impuls a la política d'habitatge a Balears, especialment a les grans ciutats.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:40 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
10/02/2022
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 376/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a reptes per a la temporada turística 2022. b) RGE núm. 297/22, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a la reforma laboral.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei a) RGE núm.12947/21, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a àrees de promoció econòmica i centres a celobert: eines per impulsar el petit comerç de lesIlles Balears. b)14059/21, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a nova PAC.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD:1-Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 14583/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El PI-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a suport a l'activista Sultana Khaya i a la seva família. b) RGE núm. 13240/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a condemna del cop d'estat a Sudan.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 5834/21, d'educació de les Illes Balears.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
15/02/2022
08:50 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia d'una propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Preguntes RGE núm. 599/22 (ajornada a la sessió anterior), 828/22, 829/22, 818/22, 820/22, 824/22, 827/22, 830/22, 834/22, 843/22, 825/22, 1255/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 826/22), 831/22, 832/22, 817/22, 822/22, 835/22, 1253/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 846/22), 1254/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 833/22). II. Interpel·lació RGE núm. 380/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge. III. Moció RGE núm. 681/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria turística, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 9688/21. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 4776/21, del Grup Parlamentari Mixt, d'intervenció del Consell Consultiu de les Illes Balears en el dictamen dels decrets llei aprovats pel Govern de les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 4720/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a constatació de l'incompliment per l'Estat del Règim especial de Balears i inclusió del factor d'insularitat als pressuposts generals de l'Estat per a 2022. b) RGE núm. 5074/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, de rebuig a la taxa aèria.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
16/02/2022
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1. Compareixença de la delegada del Govern a les Illes Balears, per tal d'aclarir l'entrada irregular de diverses persones que viatjaven en un vol que va aterrar d'emergència a l'aeroport de Palma per una suposada indisposició mèdica, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 12262/21, i acordada per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals a la sessió de dia 02.02.2022. 2. Proposicions no de llei. a) RGE núm. 4932/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos i Socialista, relativa a repensar els mecanismes i mesures de prevenció de catàstrofes. b) RGE núm. 5417/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protecció del monòlit de Sa Feixina.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 458/22 de la consellera de Salut i Consum, a iniciativa pròpia (art. 192.1) i, pel procediment d'urgència, per informar sobre la situació actual de la pandèmia de Covid-19 a les Illes Balears referida a la sisena onada i les actuacions realitzades.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1. Compareixença RGE núm. 2764/20, sol·licitada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca (art. 46.3), i acordada a la sessió de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial de dia 10.06.2020, del director de l'aeroport de Palma per tal d'informar sobre les accions previstes per AENA/Enarie pel que fa a l'ampliació de l'aeroport de Palma. 2. Proposició no de llei RGE núm. 11607/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, relativa a mesures per agilitzar la neteja dels torrents i prevenir inundacions a les zones rústiques.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
17/02/2022
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 12352/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al convent de Sant Diego d'Alaior. b) RGE núm. 352/22, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a cotitzacions autònoms.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 270/2022,sol·licitada a iniciativa pròpia (art.192.1), de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per informar sobre la internalització de Radiotelevisió de les Illes Balears.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 497/22, presentat pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, pel procediment d'urgència, relativa a mutilació genital femenina. b) RGE núm. 14266/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, contra la criminalització de la cooperació i l'acció humanitària al territori ocupat palestí.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 14371/21 de polítiques de joventut de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei.a) RGE núm. 5014/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beques menjador. b) RGE núm. 6392/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a formació continuada en primers auxilis per als docents i equips directius de centres educatius.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
22/02/2022
08:50 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Preguntes RGE núm. 599/22 (ajornada a la sessió anterior), 1329/22, 1334/22, 1321/22, 1322/22, 1323/22, 1325/22, 1327/22, 1330/22, 1332/22,1336/22, 1326/22, 1328/22, 2085/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 1331/22), 1324/22, 2083/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 1318/22),1320/22, 1335/22, 2082/2022 (presentada en substitució de la RGE núm.1333/22). II. Interpel·lació RGE núm. 9713/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de transparència i bon govern. III. Moció RGE núm. 1250/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a polítiques del Govern per afavorir l'economia circular, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 253/22. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Projecte de llei RGE núm. 5834/21, d'educació de les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la sessió plenària. OD: Compareixença RGE núm. 14548/21, a iniciativa pròpia (art. 192.1), del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, per informar sobre l'estat d'execució del Pla d'Inversions Estratègiques de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
23/02/2022
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5562/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a inclusió del català en el nou DNI electrònic europeu; RGE núm. 5984/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a diagnòstic de la situació del voluntariat a les Illes Balears; i RGE núm. 6075/21, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a equiparar els permisos de naixement i lactància.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 5915/21, presentat pels grups parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, Ciudadanos i Popular(art. 46.4), pel procediment d'urgència, de sol·licitud de compareixença del Sr. Alfonso Rodríguez, president de Consubal, per informar sobre la situació actual dels afectats per la fallida de Dentix. 2. Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 9751/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46.3) pel procediment d'urgència, de sol·licitud de compareixença de la Sra. Maria Antònia Font i Oliver, directora general de Salut Pública i Participació, per informar sobre la situació de cribratge de càncer de mama. 3. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 7014/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, relativa al restabliment immediat del servei mèdic a la unitat bàsica de salut de la Colònia de Sant Pere. b) RGE núm. 7146/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a realització de les proves serològiques als professionals sanitaris i sociosanitaris per a la prevenció de contagis Covid-19. (RETIRADA) c) RGE núm. 11794/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la campanya HealthyLifestyle4All.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala de Passes Perdudes
 
17:30 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. David Carreras i Martí, director de l'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), del Consell Insular de Menorca.
17:35 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
 
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
24/02/2022
11:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença conjunta derivada de l'escrit RGE núm. 10356/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular, de conformitat amb l'acordat a la sessió de la comissió de dia 09.12.2021, mitjançant el qual sol·licitava informació sobre la situació i fulla de ruta en relació a la instal·lació del segon enllaç elèctric submarí Mallorca-Menorca, així com les actuacions dutes a terme per garantir el subministrament elèctric de Menorca després de la interrupció patida l'octubre del 2018 i les responsabilitats que se'n deriven d'aquest fet. A tal efecte s'han designat: el Sr. Eduardo Maynau Iceta, Delegat Regional Illes Balears Red Eléctrica; Sr. Juan Bola Merino,director d'operacions dels sistemes elèctrics no peninsulars i Sr. Manuel López Cormenzana, director de manteniment de les instal·lacions.
11:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de RGE núm. 14336/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a protecció de la infància contra la violència a zones de conflicte armat.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4970/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls a la consecució d'un institut per a Son Ferriol; i RGE núm. 14050/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a ensenyament musical.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
25/02/2022
10:00 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes: RGE núm. 2061/2022, presentada pel Sr. Miquel Ensenyat i Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a informació de proximitat IB3; RGE núm. 2062/2022, presentada per la Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per evitar les contínues caigudes del sistema DALET; RGE núm. 2063/2022, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a producció audiovisual pròpia. RGE núm. 2079/2022, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a objectius per a l'any 2022; RGE núm. 2112/2022, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a beneficis de la internalització del personal d'IB3.;RGE núm. 2115/2022, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de sèries de ficció que té prevsit enregistrar enguany IB3 televisió per emetre l'any 2023.;RGE núm 2116/2022, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espais de tertúlia per joves. RGE núm. 2117/2022, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió de nous continguts.;RGE núm. 2118/2022, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rellançament de la plataforma BON DIA TV.;RGE núm. 2119/2022, presentada pel Sr. Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Menorca, Regió Gastronòmica Europea 2022.;RGE núm. 2080/2022, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retransmissió a IB3 del partit disputat pel tenista Rafael Nadal a la final de l'Open d'Austràlia.;RGE núm. 2121/2022, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a internalització del personal i RGE núm. 2081/2022, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixes audiències a IB3 Ràdio.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63279160

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201