AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/03/2011 a 31/03/2011, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
02/03/2011
10:00 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Proposta de delegació de competències al Consell Insular de Menorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'Administració de la CAIB en relació amb el Museu de Menorca i la Biblioteca i l'Arxiu Històric de Maó, institucions cultural de titularitat estatal (escrit 8/11). OD: 1- Constitució de la Ponència 2- Nomenament de coordinador/a 3- Redacció informe.
11:00 h.
COMISSIO DE L'ESTATUT DELS DIPUTATSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Examen incompatibilitats nou diputat.
12:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Preguntes, totes de la Sra. Soler i Torres, RGE núm. 14119/09, relativa a accions de suport a ajuntaments en relació amb la gestió de residus perillosos; RGE núm. 5509/10, relativa a decret de transformació progressiva; RGE núm. 5513/10, relativa a dessaladora d'Es Castell; RGE núm. 5514/10, relativa a neteja de torrents; i RGE núm. 5515/10, relativa a pluvials d'Alaior.
16:35 h.
COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
03/03/2011
10:30 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 4255/10, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears. OD: Redacció informe.
11:30 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
I, en tot cas, en acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte Llei RGE núm.3056/10, d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears. OD:Debat de les esmenes del Grup Parlamentari Popular RGE núm. 4318/10 a la 4347/10 (ambdues incloses).
18:00 h.
COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1.- Proposició no de Llei RGE núm. 4962/10, del GP Socialista, sobre dret a internet en banda ampla. 2.- Proposició no de Llei RGE núm. 5778/10,del GP Mixt, sobre mesures de suport al sector educatiu concertat.
18:05 h.
COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
08/03/2011
10:45 h.
COMISSIO NPI CONTRACTE LLOGUER EDIFICI POLÍGON SON ROSSINYOLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Examinar les propostes de conclusions presentades a la comissió d'investigació pels grups parlamentaris.
10:50 h.
COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 777/11, 824/11, 770/11, 826/11, 825/11, 827/11, 828/11 (rectificada RGE núm. 837/11), 830/11, 831/11, 833/11, 832/11 i 829/11. 2.- Interpel.lació RGE núm. 6503/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern de les Illes Balears en relació amb el compliment dels objectius fixats al principi de legislatura. 3.- Mocions: RGE núm. 721/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política econòmica del Govern de les Illes Balears. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 6499/10. RGE núm. 807/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en matèria de transport. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 6501/10. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm. 1587/10, presentada pels grups parlamentaris Bloc per Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a modificdació de la Llei general de la Seguretat Social. RGE núm. 722/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a paralització de les prospeccions petrolíferes (rectificat el segon punt mitjançant l'escrit RGE núm. 749/11. 5.- Compareixença del conseller competent per donar compliment als punts 2, 3, 4 i 5 de la Moció RGE núm. 1156/10, relativa a política del Govern en matèria de protecció d'Espais Naturals, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 727/11. 6.- Compareixença del conseller competent per donar compliment a la Moció RGE núm. 2207/08, relativa a situació actual de la Justícia a les Illes Balears i la futura transferència, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 728/11, que ha estat rectificat mitjançant l'escrit RGE núm. 748/11.
17:00 h.
COMISSIO D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
(DESCONVOCADA) I, en tot cas, en acabar el Ple. OD: Preguntes, totes del Sr. Rodríguez: RGE núm. 30/11, relativa a adquisició d'un edifici d'oficines al Parc Bit l'any 2008; RGE núm. 32/11, relativa a conveni de col·laboració entre Parc Bit desenvolupament i FUEIB; RGE núm. 34/11, relativa a incidències financeres auditoria 2009; RGE núm. 35/11, relativa a incidències en el compliment de la normativa auditoria 2009; RGE núm. 40/11, relativa a utilització d'un compte bancari sense autorització; RGE núm. 42/11, relativa a compliment principis de publicitat, concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, i RGE núm. 43/11, relativa a despeses per operacions de capital.
17:05 h.
COMISSIO D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIO NPI CONTRACTE LLOGUER EDIFICI POLÍGON SON ROSSINYOLComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
I,en tot cas, en acabar la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.OD: Dictaminar les propostes de conclusions de la comissió d'investigació presentades pels grups parlamentaris.
DIMECRES
09/03/2011
10:30 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 4255/10, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears. 2- Dictaminar la proposta de delegació de competències al Consell Insular de Menorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'Administració de la CAIB en relació amb el Museu de Menorca i la Biblioteca i l'Arxiu Històric de Maó, institucions culturals de titularitat estatal (escrit RGE núm. 8/11).
11:00 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
(DESCONVOCADA) I, en tot cas, en acabar la Comissió. Projecte de llei RGE núm. 2143/10, de la funció pública de les administracions de les Illes Balears. OD: votació dels articles que queden pendents i redacció de l'informe.
12:15 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
(DESCONVOCADA) I, en tot cas, en acabar la Ponència del Projecte de llei RGE núm. 2143/10, de la funció pública de les administracions de les Illes Balears. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIJOUS
10/03/2011
12:30 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Continuació de la sessió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: 1.- Qualificar les preguntes presentades. 2.- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
16:30 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència de la Comissió d'Assumptes Socials del Projecte de Llei RGE núm. 3056/10, d'Igualtat de dones i homes de les Illes Balears.OD: Debat i votació de la resta d'esmenes(RGE núm. 4349 a la 4379/10).
17:50 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1.- Compareixeça RGE núm. 5417/10, presentada per 4 diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports, del GP Popular, mitjançant la qual sol·liciten la compareixença del Conseller d'Educació i Cultura, per tal d'informar sobre les infraestructures educatives de l'illa de Menorca. 2.- Compareixença RGE núm. 5547/10, presentada per 6 diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports, del GP Socialista,mitjançant la qual sol·liciten la compareixença del conseller d'Educació i Cultura, per tal d'informar sobre la situació de les infraestructures educatives a l'illa de Menorca.
18:05 h.
COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
15/03/2011
10:45 h.
COMISSIO D'ORDENACIO TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:50 h.
COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:55 h.
COMISSIO DE DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 930/11, 917/11, 920/11, 921/11, 922/11, 925/11, 927/11, 928/11, 923/11, 926/11, 929/11 i 924/11. 2.- Interpel.lació RGE núm. 166/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb les opinions i deficiències detectades per les auditories efectuades a diversos ens instrumentals de l'Administració de la Comunitat Autònoma. 3.- Compareixença del conseller competent per tal de donar compliment de la Moció RGE núm. 2207/08, relativa a situació actual de la Justícia a les Illes Balears i la futura transferència. (Escrit RGE núm. 728/11, rectificat amb el RGE núm. 748/11, del Grup Parlamentari Popular)que fou ajornada a la sessió anterior. 4.- Debat de presa en consideració de la proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears. (Escrits RGE núm. 746/11 i 918/11 presentats per tots els grups parlamentaris. 5.- Debat i votació de la proposta de la Mesa de tramitació directa i en lectura única de proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears. (Escrits RGE núm. 746/11 i 918/11 presentats per tots els grups parlamentaris). 6.- Debat i votació, si n'és el cas, de la proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears. (Escrits RGE núm. 746/11 i 918/11 presentats per tots els grups parlamentaris). 7.- Debat i votació de la proposta de la Mesa d'aplicació del sistema de tramitació directa i per lectura única al Projecte de llei RGE núm. 810/11, de modificació de la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears. 8.- Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE núm. 810/11, de modificació de la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears. 9.- Debat i votació de la proposta de la Mesa d'aplicació del procediment de tramitació directa i en lectura única al Projecte de llei RGE núm. 811/11, pel qual es regula la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 10.- Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE núm. 811/11, pel qual es regula la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 11.- Informe de la Comissió de l'Estatut dels diputats sobre règim d'incompatibilitats del diputat Hble. Sr. José Ramón Bauzá i Díaz. 12.- Informe del compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici 2010.
17:30 h.
COMISSIO D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
I, en tot cas, en acabar el Ple. OD: 1- Escrit RGE núm. 5698/10, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l'informe 50/2010, sobre determinats ens integrants del sector públic dependents de la CAIB que hagin presentat deficiències significatives en les fiscalitzacions corresponents a l'exercici 2008. 2-Escrit RGE núm. 6027/10, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l'informe 51/2010 referent a l'evolució de les magnituds més significatives dels informes dels comptes generals de la CAIB del període 2003-2007. 3-Escrit RGE núm. 6506/10, presentat pel síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 52/2010 de fiscalització del contracte de lloguer amb opció de compra d'un local ubicat al polígon de Son Rossinyol de Palma. 4-Escrit RGE núm. 767/11, presentat pel síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 53/11 del patrimoni, dels contractes de serveis, dels convenis i de les permutes de l'Ajuntament de Ciutadella, anys 2005 a 2007; i l'informe 54/11 del compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2009.
17:35 h.
COMISSIO D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
I,en tot cas, en acabar la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. OD: 1.- Dictaminar el PLL RGE núm. 3056/10, d'Igualtat de dones i homes de les Illes Balears. 2.- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 633/11, com a primer Pla estratègic de serveis socials de les Illes Balears (2011-2014-3 volums).
DIMECRES
16/03/2011
10:30 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixença RGE núm. 5231/10, de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre la política del Govern de les Illes Balears pel que fa al joc en els centres de la gent gran. 2- Proposicions no de llei RGE núm. 6511/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a petició d'un senador propi per Formentera, i RGE núm. 304/11, del Grup Parlamentari Bloc per Mallorca i PSM-Verds, relativa a defensa de l'autogovern de les Illes Balears, de l'estat del benestar i racionalització de l'Administració de l'Estat.
10:35 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIJOUS
17/03/2011
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD:RGE núm. 931/11, de la diputada Sra. Esperança Marí i Mayans, del GPMixt, relativa a recepció d'IB3 a Formentera.RGE núm. 959/11, de la diputada Sra. María Luisa Morillas i Navarro, del GP Socialista, relativa a beneficis de la qualificació ISO.RGE núm. 958/11, del diputat Sr. Ernest Ribalaiga i Briones, del GP Socialista, relativa a cobertura de les properes eleccions autonòmiques i locals.RGE núm. 960/11, del diputat Sr. Miquel Àngel Coll i Canyelles, del GP Socialista, relativa a certificat de qualitat ISO.RGE núm. 952/11, del diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del GP Popular, relativa a protestes d'empleats d'Eivissa (II).RGE núm. 953/11, del diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del GP Popular, relativa criteris de repartiment d'espais a les eleccions (II).RGE núm. 954/11, del diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del GP Popular, relativa a criteris aplicació Llei IB3.RGE núm. 955/11, del diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del GP Popular, relativa a criteris de repartiment d'espais d'eleccions (I).RGE núm. 956/11, del diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del GP Popular, relativa a protestes d'empleats a Eivissa (I).RGE núm. 957/11, del diputat Sr. Antoni Serra i Torres, del GP Popular, relativa a cost-benefici pla estratègic Eivissa.
DIMARTS
22/03/2011
10:45 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
(DESCONVOCADA) OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:50 h.
COMISSIO D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala de Juntes
Ponència malaltia salut mental. OD: Treball en ponència.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 1033/11, 1035/11, 1022/11, 1030/11, 1026/11, 1029/11, 1031/10, 1025/10, 1028/11, 1032/11. 2.- Interpel.lació, RGE núm. 167/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma integral de la Platja de Palma. 3.- Moció, RGE núm. 985/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern de les Illes Balears relativa al compliment dels objectius fixats al principi de legislatura. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 6503/10. 4.- Debat i votació de la proposta de la Mesa d'aplicació del procediment de tramitació directa i en lectura única al Projecte de llei, RGE núm. 810/11, de modificació de la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears. 5.- Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei, RGE núm. 810/11, de modificació de la llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears. 6.- Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, del Projecte de llei RGE núm. 4255/10, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears. 7.- Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, de l'escrit RGE núm. 8/11, presentat per la Comissió Tècnica Interinsular, com a proposta de delegació de competències al Consell Insular de Menorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'Administració de la CAIB en relació amb el Museu de Menorca i la Biblioteca i l'Arxiu Històric de Maó, institucions culturals de titularitat estatal. 8.- Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials, del Projecte de llei RGE núm. 3056/10, d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears. 9.- Debat i votació de les conclusions elaborades per la Comissió no permanent d'investigació sobre el contracte de lloguer d'un edifici al polígon de Son Rossinyol, subscrit per CAIB Patrimoni. 10.- Votació de la Proposició no de llei, RGE núm. 304/11, presentada pel Grup Parlamentari Bloc per Mallorca i PSM-Verds, relativa a defensa de l'autogovern de les Illes Balears, de l'estat de benestar i racionalització de l'Administració de l'Estat. (atès l'empat produït en comissió als punts núm. 3 i 5).
18:30 h.
COMISSIO DE DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
I, en tot cas, en acabar el Ple. OD: 1- Proposició no de llei RGE núm. 6003/10, del Grup Parlamentari Bloc per Mallorca i PSM-Verds, a favor de la plena investigació dels casos Couso, Vols de la CIA i Guantánamo. 2- Proposició no de llei RGE núm. 881/11, del Grup Parlamentari Bloc per Mallorca i PSM-Verds, relativa a exclusió de les aigües sahrauís dels acords de pesca amb Marroc. 3- Proposició no de llei RGE núm. 882/11, del Grup Parlamentari Bloc per Mallorca i PSM-Verds, relativa a concessió d'asil als joves sahrauís arribats a Espanya fugint de la repressió del Marroc.
DIMECRES
23/03/2011
10:30 h.
COMISSIO DE PETICIONSComposició
Sala Verda
OD:Examinar escrits 3406/10 i 3542/10, presentats per la Delegació del Govern a les Illes Balears, mitjançant els quals tramet informe de les gestions realitzades en relació amb l'escrit tramès a la Comissió de Peticions RGE núm. 144/10, relatiu a queixa d'un ciutadà contra el funcionament dels serveis de correus i duanes. Escrit RGE núm. 3567/10, presentat per l'Ajuntament de Capdepera, mitjançant el qual tramet informació sobre l'escrit tramès a la Comissió de Peticions RGE núm. 9676/09, relatiu a l'habitatge situat a l'Avinguda Gabriel Alomar, 25 del barri de Son Moll a Capdepera. Escrit RGE núm. 4504/10, presentat pel conseller de Medi Ambient i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet informació sobre l'escrit tramès a la Comissió de Peticions RGE núm. 9676/09, relatiu a l'habitatge situat a l'Avinguda Gabriel Alomar, 25 del barri de Son Moll a Capdepera. Escrit RGE núm. 4725/10, presentat pel cap del gabinet del Delegat del Govern a les Illes Balears, mitjançant el qual tramet informació sobre l'escrit tramès a la Comissió de Peticions RGE núm. 144/10, relatiu a queixa d'un ciutadà contra el funcionament dels serveis de correus i duanes.
12:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
DIJOUS
24/03/2011
16:30 h.
COMISSIO DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1.- Proposicions no de Llei RGE núm. 797/11, del Grup Parlamentari Mixt, sobre revisió de competències de les delegacions d'educació a cadascuna de les illes(Urgència) i Proposició no de Llei RGE núm. 717/11, del Grup Parlamentari Mixt, sobre manteniment i millora del funcionament de l'Escola pública Ses Merjades de Sóller. 2.- Preguntes, totes del Sr. Josep S. Gornés, RGE núm. 188/11, sobre nou conservatori de música de Menorca (VI). RGE núm. 189/11, sobre nou conservatori de música de Menorca (IV). RGE núm. 190/11, sobre nou conservatori de música de Menorca (III). RGE núm. 191/11, sobre nou conservatori de música de Menorca (V). RGE núm. 192/11, sobre nou conservatori de música de Menorca (II). RGE núm. 193/11, sobre nou conservatori de música de Menorca (I).3.- Compareixença RGE núm. 487/11, presentada per 4 diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant la qual se sollicita la compareixença urgent del conseller d'Educació i Cultura, per tal de celebrar una sessió informativa sobre la auditoria del COFUC.
DIVENDRES
25/03/2011
12:00 h.
COMISSIO D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
continuació sessió de dia 15 de març
DIMECRES
30/03/2011
12:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63143514

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201