AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/12/2020 a 31/12/2020, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
01/12/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 16383/20, 16374/20, 16384/20, 16378/20, 16388/20, 16382/20, 16367/20, 16380/20, 16385/20, 16379/20, 16381/20, 16386/20, 16375/20, 16273/20, 16391/20, 16377/20, 16389/20, 16390/20 i 16387/20. II. Interpel·lació RGE núm. 15874/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb la immigració il·legal a les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 16326/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de les ajudes PDR i de la PAC, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 15325/20. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 14739/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a l'ocupació il·legal d'habitatges, garantia del dret de la propietat, la seguretat de les persones, béns i reforç de la convivència social a Balears i al conjunt d'Espanya. 2. RGE núm. 1951/20, complementada amb l'escrit RGE núm. 2149/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement de la insularitat. V. Elecció d'un membre Consell Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
DIMECRES
02/12/2020
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
12:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença RGE núm. 9502/20, de la consellera de Salut i Consum, Sra. Patricia J. Gómez i Picard, sol·licitada pel procediment d'urgència per una cinquena part de diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular, per informar sobre la classificació per colors de les persones infectades per COVID-19 a les residències de les Illes Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIMECRES
09/12/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 17544/20, 17538/20, 17540/20, 17543/20, 17542/20, 17546/20, 17545/20, 17547/20, 17636/20 (presentada en substitució de la 17548/20), 17549/20, 17532/20, 17534/20, 17530/20, 17637/20 (presentada en substitució de la 17539/20), 17529/20, 17541/20, 17533/20 (complementada amb l'escrit RGE núm. 17571/20) i 17550/20. II. Interpel·lació RGE núm. 14650/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Balears, relativa a política del Govern de les Illes Balears sobre mesures per a la reactivació del sector de comerç. III. Moció RGE núm. 17482/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a espais naturals protegits, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5973/19. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret Llei 13/2020, de 23 de novembre de 2020, pel qual s'estableixen mesures urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 en l'àmbit dels contractes de concessió de serveis de transport públic regular de persones per carretera d'ús general (RGE núm. 16400/20). V. Debat de presa en consideració de la proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 17480/20, complementat amb l'escrit 17481/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària, en sessió d'horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.
DIJOUS
10/12/2020
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
En sessió de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.
DIVENDRES
11/12/2020
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
En sessió de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.
DILLUNS
14/12/2020
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIMECRES
16/12/2020
08:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.
DIJOUS
17/12/2020
08:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.
DIVENDRES
18/12/2020
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.
15:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària)
15:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió de la Mesa del Parlament)
DIMARTS
22/12/2020
08:40 h.
COMISSIÓ NO PERMANENT D'ESTUDI EN MATÈRIA DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS HÍDRICSComposició
  • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Constitució de la Comissió. 2- Elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 17949/20, 17899/20, 17955/20, 17958/20, 17897/20, 17942/20, 17956/20, 17951/20, 17953/20, 17954/20, 17957/20, 17952/20, 17895/20, 17948/20, 17896/20, 17940/20, 17898/20 i 17960/20. II. Interpel·lació RGE núm. 17680/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'harmonització impositiva i sistema de finançament autonòmic. III. Moció RGE núm. 17654/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla per evitar l'increment de la immigració il·legal, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 15874/20. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret Llei 14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat administrativa. (Escrit RGE núm. 17828/20, del Govern de les Illes Balears). V. Votació de proposicions no de llei atesos els empats produïts en Comissió: 1. Proposició no de llei RGE núm. 15800/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat sanitària en l'accés als establiments d'allotjament turístic de les Illes Balears. 2. Apartats primer, tercer i sisè de la Proposició no de llei RGE núm. 15974/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a propostes urgents sobre el sector turístic. 3. Proposició no de llei RGE núm. 13971/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a replantejament del projecte de decret de zones vulnerables per la contaminació de nitrats de fonts agràries. 4. Punt número 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 10843/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC) i la COVID-19. 5. Apartats 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE núm. 14226/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR i material COVID per als centres educatius de les Illes Balears. VI. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries des de la finalització de l'actual període de sessions i fins dia 31 de gener, per tal que la Comissió de Reglament i la Ponència puguin dur a terme l'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament de les Illes Balears i d'actualització i adaptació a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. (Escrit RGE núm. 17444/20, presentat per 12 diputats de la cambra, adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt). VII. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 17480/20, complementat amb l'escrit 17481/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt). VIII. Debat i votació, si n'és el cas, de la proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears.
14:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària)
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
    Nre. de visites : 63144135

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201