AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/02/2020 a 29/02/2020, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
04/02/2020
08:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: I. Preguntes RGE núm. 10339/19 (rectificada mitjançant RGE núm. 10374/19 i ajornada a la sessió anterior), 1955/20, 1957/20, 1962/20, 1964/20, 1965/20, 1966/20, 1967/20, 1968/20, 1969/20, 1970/20, 1971/20, 1972/20, 1975/20, 1974/20, 1956/20, 1961/20, 1905/20 i 1973/20. II. Interpel.lació RGE núm. 11579/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb el servei de transport aeri sanitari. III. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 1/2020 de 17 de gener, contra el turisme d'excessos per a la millora de la qualitat a zones turístiques. IV. Mocions: 1. RGE núm. 10252/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a connectivitat aèria i marítima, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5605/19. 2. RGE núm. 10393/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb les infraestructures educatives, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4069/19. 3. RGE núm. 11553/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'oposicions i accés a la funció pública, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10279/19.
DIMECRES
05/02/2020
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la delegada de la Presidència per a la Cultura, sol·licitada per una cinquena part dels diputats de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 6102/19, per tal d'informar sobre la idoneïtat per al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a l'acció de Govern.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7496/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació al calendari vacunal infantil de la vacuna contra la meningitis B per a l'any 2020, i RGE núm. 7696/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la gestió integral del servei d'urgències extrahospitalàries de l'Hospital de Formentera a càrrec del 061.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 9135/19, presentada conjuntament pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a control d'entrada i l'eradicació de serps a les Pitiüses. (Rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 10355/19)
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
06/02/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8455/19, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a informació estadística de les Illes Balears; i RGE núm. 8467/19, presentada pels grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a integració de la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:1- Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 10411/19, presentat pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, pel procediment d'urgència, de sol·licitud de compareixença del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per explicar el Decret 42/2019 i la seva implantació i de l'escrit RGE núm. 11470/19, presentat per la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, de sol·licitud de compareixença del director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, per tal d'explicar les línies estratègiques del Pla Estratègic per al sector ramader de les Illes Balears. (Derivada de l'aprovació de la Proposició no de llei RGE núm. 6866/19. 2- Debat de les Proposicions no de llei:RGE núm.8273/19, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a un Observatori de Comerç amb participació del sector comercial i RGE núm. 9232/19, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la consolidació de l'autoocupació i l'emprenedoria.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6455/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a suport als docents; i RGE núm. 6895/19, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a millora del transport a l'Institut de Sineu.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
11/02/2020
08:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 2191/20, 2194/20, 2197/20, 2198/20, 2200/20, 2203/20, 2204/20, 2205/20, 2201/20, 2202/20, 2206/20, 2207/20, 2192/20, 2193/20, 2199/20, 1961/20 (ajornada a la sessió anterior), 1905/20 (ajornada a la sessió anterior), 1973/20 (ajornada a la sessió anterior), 2195/20, 2196/20 i 2208/20. II. Interpel·lació RGE núm. 139/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a full de ruta del Govern de les Illes Balears davant el nou govern d'Espanya. III. Proposicions no de llei:1. RGE núm. 11658/19, dels Grups Parlamentari Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió, modernització i promoció d'àrees industrials a les Illes Balears. 2. RGE núm. 1887/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agilitació de les ajudes promeses pel Govern de l'Estat per pal·liar els efectes de la tempesta Gloria. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 4574/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, de suport a la conciliació de la vida familiar, laboral i personal de les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Compareixença RGE núm. 7475/19, de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, sol·licitada per una cinquena part de diputats membres de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'explicar el Compte General corresponent a l'exercici 2018.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de a Comissió.
DIMECRES
12/02/2020
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Compareixença de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, sol·licitada per una cinquena part dels diputats de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 296/20, per tal d'informar sobre la política general que pensa desenvolupar al capdavant de l'EBAP així com la situació dels diferents processos d'oposicions a l'Administració de la Comunitat Autònoma. 2-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 1888/20, presentat per una cinquena part dels diputats de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears, per tal d'explicar la utilització de l'helicòpter que realitzava les tasques de recerca del Sr. David Cabrera per part del president del Govern, Sr. Pedro Sánchez.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 10314/19, a iniciativa pròpia, de la consellera de Salut i Consum, Sra. Patricia Gómez i Picard, per tal d'informar sobre la situació actual del transport aeri sanitari.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1. Preguntes, del Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, RGE núm. 5523/19, relativa a empleats públics dels Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) durant el 2019, i RGE núm. 7485/19, relativa a actuacions en relació amb l'antiga depuradora de Cala En Porter. (Retirades mitjançant l'escrit RGE núm. 2714/20). 2. Proposicions no de llei RGE núm. 10262/19 (modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 11530/19), presentada conjuntament pels grups parlamentaris Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Socialista i Mixt, relativa a construcció d'una nova torre de control a l'aeroport de Menorca, i RGE núm. 10266/19, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a camins escolars.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
13/02/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 7700/19, sol·licitada pel grup parlamentari Ciudadanos (art. 46), pel procediment d'urgència, del director de l'AETIB (l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears)per tal d'informar sobre projectes a càrrec de l'ITS. (Acordada la recaptació de la presència del compareixent a la sessió de la Comissió de Turisme i Treball de dia 28.11.2019).
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:1-Pregunta RGE núm. 8349/19, presentada pel diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes de reconversió anunciats en les instal·lacions de Cemex a Lloseta i 2.Compareixença del Conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, sol·licitada pel Grup Parlamentari el Pi-Proposta per les Illes Balears, pel procediment d'urgència, mitjançant l'escrit RGE núm. 10411/19, per explicar el Decret 42/2019 i la seva implantació.(Acordada la recaptació de la presència del compareixent a la sessió de la Comissió d'Economia de 06.02.2020)
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Elecció del càrrec de vicepresident o vicepresidenta. 2. Adopció d'acord respecte de les següents sol·licituds de compareixença: RGE núm. 291/20, presentada pel GP Popular (art. 46.3) pel procediment d'urgència, del Sr. Javier de Juan Martín, president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) per tal que informi sobre la gestió i el control dels menors que estan interns en els centres de menors de titularitat del Consell de Mallorca; RGE núm. 292/20, presentada pel GP Popular (art. 46.3) pel procediment d'urgència, de la Sra. María de los Ángeles Fernández Valiente, directora insular d'Infància i Família del Consell de Mallorca, per tal que informi sobre la gestió i el control dels menors que estan interns en els centres de menors de titularitat del Consell de Mallorca; RGE núm. 300/20, presentada pel GP Vox-Actua Baleares (art. 46.3) pel procediment d'urgència, del Sr. Javier de Juan Martín, president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) per tal que informi sobre la gestió dels centres de menors de l'IMAS; RGE núm. 301/20, presentada pel GP Vox-Actua Baleares (art. 46.3) pel procediment d'urgència, de la Sra. María de los Ángeles Fernández Valiente, directora d'Infància i Família del Consell de Mallorca per tal que informi sobre la gestió dels centres de menors de l'IMAS; RGE núm. 324/20, presentada pel GP Vox-Actua Baleares (art. 46.2) pel procediment d'urgència, de la Sra. Fina Santiago i Rodríguez, consellera d'Afers Socials i Esports, per tal que informi sobre la conducta sexual inapropiada d'educadors en els centres de menors del Govern de les Illes Balears; RGE núm. 887/20, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears (art. 46.3) pel procediment d'urgència, del Sr. Serafín Carballo, director de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA), per tal que informi sobre els suposats casos de tràfic de drogues i explotació sexual que afecten a menors d'edat dependents de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS); RGE núm. 1977/20, presentada per una cinquena parts de diputats de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports adscrits al GP Popular (art. 46.3), pel procediment d'urgència, de la directora de l'IBDONA, la Sra. Maria Duran i Febrer, per tal d'informar sobre el funcionament i desenvolupament del Pla Autonòmic per a la lluita contra el tràfic de dones i nines amb fins d'explotació sexual i l'abordatge de la prostitució a les Illes Balears (2019-2020).
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6579/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a pacte per una nova llei universitària; i RGE núm. 7249/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora del transport escolar per a estudiants de batxillerat i formació professional.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
18/02/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 2198/20 (ajornada a la sessió anterior), 2203/20 (ajornada a la sessió anterior),2781/20, 2773/20, 2777/20, rectificada amb l'escrit RGE núm. 2942/20, 2780/20, 2783/20, 2785/20, 3100/20 (presentada en substitució de la 2786/20), 2787/20, 2792/20, 2793/20, 2778/20, 2782/20, 2784/20, 2774/20, 2779/20, 3249/20 (presentada en substitució de la 2791/20), 2772/20 i 2788/20. II. Interpel·lació RGE núm. 5716/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a autogovern de les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 2625/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de transport aeri sanitari, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11579/19. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 2/2020, de 31 de gener, de mesures urgents per impulsar i estimular el Parc Balear d'Innovació Tecnològica (ParcBit). (Escrit RGE núm. 2160/20, del Govern de les Illes Balears). V. Proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació, per aclarir els fets ocorreguts i depurar responsabilitats en relació amb totes les conductes inapropiades que afecten els menors, ja que els menors requereixen especial protecció i són els més vulnerables socialment. (Escrit RGE núm. 1952/20, rectificat per l'escrit RGE núm. 1954/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos). VI. Proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació, sobre els menors tutelats que han estat víctimes d'agressions sexuals a la comunitat autònoma de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 1953/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares).
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9230/19, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a les balances fiscals, i RGE núm. 10406/19, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 en l'àmbit municipal.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
19/02/2020
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6759/19, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a inscripció dels CDR com a organitzacions criminals i terroristes a la UE; RGE núm. 7244/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reprovació del Sr. Vicenç Vidal i Matas, senador en representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears; i RGE núm. 10730/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reserva d'una canalització de la banda 700Mhz per a les comunitats autònomes.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 11647/19, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impacte del canvi climàtic sobre la salut, i RGE núm. 1771/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a una baremació ràpida i àgil en els concursos-oposicions del Servei de Salut de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10418/19, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Pla de manteniment preventiu i neteja de torrents de les Illes Balears, i RGE núm. 11625/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a millora de l'accessibilitat a l'aeroport d'Eivissa.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
20/02/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9233/19, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a ratificació del Conveni núm. 189 de la OIT sobre el treball decent i RGE núm. 1947/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla anual de l'Impost sostenible 2020.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD:1- Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 1904/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de sol·licitud de compareixença del Sr. Andreu Manresa, director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les demandes judicials presentades per diversos membres del comitè d'empresa de Liquid Media S.L.2- Preguntes: RGE núm. 2771/20, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a imputació IB3; RGE núm. 2940/20, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a trama "La Rueda";RGE núm. 3070/20, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a demanda del Comitè d'Empresa d'Informatius d'IB3 en relació a la presumpta cessió il·legal de treballadors;RGE núm. 3074/20, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a emissió del documental "Fent les Amèriques. De Mallorca a Puerto Rico";RGE núm. 3077/20, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a motius i conseqüències de la no realització de les desconnexions territorials habituals per part d'IB3 Ràdio durant el període de vacances de Nadal;RGE núm. 3085/20, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos per publicitat;RGE núm. 3087/20, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita contra la publicitat de les cases d'apostes; RGE núm. 3088/20, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a col·laboració amb la radiotelevisió valenciana; RGE núm. 3101/20, presentada pel Sr. Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a nou contracte extern d'informatius; RGE núm. 3086/20, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programació i seguiment de la Diada de les Illes Balears; RGE núm. 3071/20, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programes de tertúlies o debats en relació als consells insulars i RGE núm. 3072/20, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a "Divendres Negres" a IB3.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixences RGE núm. 887/20, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears (art. 46.3) pel procediment d'urgència, del Sr. Serafín Carballo, director de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA), per tal que informi sobre els suposats casos de tràfic de drogues i explotació sexual que afecten a menors d'edat dependents de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) i RGE núm. 1977/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.3), pel procediment d'urgència, de la directora de l'IBDONA, la Sra. Maria Durán i Febrer, per tal d'informar sobre el funcionament i desenvolupament del Pla Autonòmic per a la lluita contra el tràfic de dones i nines amb fins d'explotació sexual i l'abordatge de la prostitució a les Illes Balears (2019-2020).(Acordada la recaptació dels compareixents a la sessió de la comissió de dia 13.02.2020).
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
25/02/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia. I. Preguntes RGE núm. 3444/20, 3445/20, 3629/20 (presentada en substitució de la 3451/20), 3428/20, 3439/20, 3449/20, 3453/20, 3454/20, 3455/20, 3456/20, 3450/20, 3452/20, 3447/20, 3423/20, 3448/20, 3446/20, 3438/20, 3630/20 (presentada en substitució de la 3457/20). II. Interpel·lació RGE núm. 179/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general duta a terme pel que fa als mecanismes de control dels menors en els centres de menors gestionats pel Govern. III. Moció RGE núm. 3235/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a full de ruta del Govern de les Illes Balears davant el nou Govern d'Espanya, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 139/20. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 10281/19, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a addicció al joc online. 2. RGE núm. 11770/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a revisió immediata, actualització i equiparació de la indemnització compensatòria per residència (plus d'insularitat) de tots els empleats públics de l'Estat i agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat destinats a les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Escrit RGE núm. 8354/19, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 164/2019, del compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2017. 2. Escrit RGE núm. 10242/19, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 165/2019, dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2017. 3. Escrits RGE núm. 11663 i 11664/19, presentats per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant els quals tramet l'Informe 170/2019, sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
26/02/2020
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 10280/19, presentat per una cinquena part dels diputats de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença del director gerent de l'EBAP, per tal d'informar sobre el funcionament de l'EBAP respecte de les oposicions als cossos generals de la CAIB (Ha estat retirat mitjançant l'escrit RGE núm. 3481/20); RGE núm. 2135/20, presentat per una cinquena part dels diputats de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença del delegat del Govern, Sr. Ramon Morey, per informar sobre les actuacions i col·laboració de les forces i cossos de seguretat de l'Estat amb les institucions públiques de les Illes Balears en relació als casos de fugues, no retorns i explotació sexual a menors tant tutelats com els que estan en guarda; i RGE núm. 2610/20, presentat per una cinquena part dels diputats de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença del Sr. Jaime Tovar Jover, funcionari de carrera i abans director gerent de l'EBAP per tal d'informar en relació a la tramitació feta de les oposicions en els cossos generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 2-Proposició no de llei RGE núm. 6760/19, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a ruptura de les relacions institucionals amb el Govern del president Joaquim Torra i Pla de manera immediata. 3-Debat i votació de l'escrit RGE núm. 6757/19, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol·licita instar el director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció a les Illes Balears per tal d'iniciar les actuacions d'investigació en relació a l'ús de fons públics per qui va ser vicepresidenta segona del Consell Insular d'Eivissa i consellera d'Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals durant els anys 2015-2019.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 6770/19, sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (art. 46), de la consellera de Salut i Consum, Sra. Patricia Gómez i Picard, per tal d'explicar la implantació del Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre promoció de la dieta mediterrània als centres educatius i sanitaris de les Illes Balears. (Acordada la recaptació de la presència de la Sra. Consellera a la sessió de la Comissió de Salut de dia 30.10.2019).
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
27/02/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 908/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a inclusió de la seguretat i salut en el treball com a matèria obligatòria en el si de la negociació col·lectiva; i RGE núm. 2062/20, presentada pel GP Popular, relativa a ajudes a les zones turístiques per pal·liar els efectes de la tempesta "Glòria".
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:- Compareixença RGE núm. 11470/19, presentada per la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, per tal d'explicar les línies estratègiques del Pla Estratègic per al sector ramader de les Illes Balears.(Acordada la recaptació del compareixent a la Comissió d'Economia del dia 06.02.2020)
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Adopció d'acord respecte de les sol·licituds de compareixença RGE núm. 3229/20, presentada tres diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports adscrits al GP Popular (art. 46.3) de la Sra. Marta Carrió Palou, directora general d'Infància, Joventut i Famílies per tal d'informar sobre la política general que desenvolupa i ha desenvolupat la seva Direcció General; i la RGE núm. 3230/20, presentada tres diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports adscrits al GP Popular (art. 46.3) de la Sra. Josefina Tur Marí, directora de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel per tal que expliqui el treball desenvolupat en els centres d'Es Pinaret, Es Fusteret i Es Mussol.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8271/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació de places a la residència universitària; i RGE núm. 8362/19, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 8479/19, relativa a educació 0 a 3.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63280465

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201