AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/04/2021 a 30/04/2021, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
08/04/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. RGE núm. 1763/21, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Unidas Podemos per unes pensions dignes. 2) RGE núm. RGE núm. 2214/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, relativa a execució urgent dels projectes pendents per tal de dinamitzar l'economia des de l'Administració.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei:1-RGE núm. 1165/21, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a posada en marxa d'un servei de mediació per a la negociación del preu de lloguer que paguen comerços o autònoms als propietaris dels locals que ocupen per a la seva activitat com a mesura per mantener i impulsar llocs de feina al sector;2-RGE núm. 1278/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d'urgència, relativa a creació, atracció i retenció del talent a les Illes Balears: Parc Bit, Districte Innovador, Formació.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 18001/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció i blindatge dels drets de les dones de les accions de Cooperació per al Desenvolupament. 2) RGE núm. 1067/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, per a la millora i transferència de l'Ingrés Mínim Vital.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 2003/21, presentat pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, de sol·licitud de compareixença del Rector de la UIB, Sr. Llorenç Huguet, per tal que informi sobre la manifestació de suport a delinqüents. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 14765/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls al sector de l'exhibició cinematogràfica; i RGE núm. 1971/21, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a pla de foment del cinema a l'educació i suport als exhibidors comercials de Balears.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
13/04/2021
08:55 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1.Qualificar les propostes de treball presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 3800/21, 3767/21, 3795/21, 3789/21, 3808/21, 3799/21, 3801/21, 3804/21, 3806/21, 3802/21, 3805/21, 3796/21, 3803/21, 3768/21, 3788/21, 3809/21, 3798/21 i 3807/21. II. Interpel·lació RGE núm. 2744/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb l'eradicació de la pobresa i la gestió de l'Ingrés Mínim Vital. III. Mocions: 1. RGE núm. 2976/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'emergències, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11330/20. 2. RGE núm. 3727/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política sobre l'activitat turística, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2384/21. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 2/2021, de 22 de març, pel qual s'aproven mesures excepcionals i urgents en l'àmbit de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar. (Escrit RGE núm. 2961/21, del Govern de les Illes Balears).
14:00 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: 1. Examen sobre el règim d'incompatibilitats del Sr. Carles Bona i Casas. 2. Proposició no de llei RGE núm. 17941/2020, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reprovació de la vicepresidenta del Parlament de les Illes Balears, Sra. Gloria Santiago, per afirmar públicament que "España es un estado fascista"
14:05 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 16035/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a modernització de l'administració pública de la CAIB. 2) RGE núm. 1337/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, per unes condicions de contractació pública equitatives per a les companyies d'agències de viatges locals de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
14/04/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Compareixença de la directora general de Participació, Transparència i Voluntariat, per tal d'informar sobre les actuacions realitzades a la present legislatura respecte dels objectius i fites establerts a la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos mitjançant l'escrit RGE núm. 1531/21, i acordada per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals a la sessió de dia 31.03.21. 2-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 2609/21, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca i Vox-Actua Baleares, de sol·licitud de compareixença del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears en compliment de la resolució derivada de la proposició no de llei RGE núm. 4261/20, per tal de retre comptes de l'Informe 185/21 de la Sindicatura de Comptes.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Miquel Lázaro Ferreruela, president del sindicat metge SIMEBAL, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (escrit RGE núm. 14276/20), i acordada per la Comissió de Salut a la sessió de dia 4 de novembre de 2020, per exposar tot un seguit de propostes per poder construir una sanitat al més alt nivell.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 4696/20, sol·licitada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, de REZERO per tal d'explicar l'informe "Les Illes Balears cap al residu zero. Situació actual i indicadors per a la transició". (Acordada la compareixença a la sessió de la Comissió de dia 17.02.2021).
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
15/04/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 1877/21, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears relativa a pròrroga de l'habilitació per a exercir activitat d'estada turística a habitatge plurifamiliar. 2) RGE núm. 2119/21, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares pel procediment d'urgència, relativa a obertura urgent de tots els establiments del sector hostaler.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:1-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 2243/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença de la Sra.Sara Aagesen Muñoz, secretària d'estat i membre de l'equip redactor de la proposta de 'Planificación de la Red de Transporte de Electricidad' per al període 2021-2026. 2-Proposicions no de llei presentades pel Grup Parlamentari Popular, RGE núm. 1137/21, relativa a fer efectiu l'acord unànime de la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears de dia 3 d'octubre de 2019 per instal·lar una planta fotovoltaica a l'EDAR de Maó-Es Castell; i RGE núm. 1139/21, relativa a donar resposta a la demanda de sòl industrial a Ciutadella.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades i 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 11120/20, sol·licitada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos (art. 46.4), i acordada per la Comissió a la sessió de dia 01.10.20, del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, el Fons Menorquí de Cooperació i el Fons Pitiús de Cooperació per tal d'informar de les línies actuals de Cooperació.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 1777/21, del Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà; RGE núm. 1749/21, del Grup Parlamentari Popular, per tal que expliqui les principals línies programàtiques en quan a Cultura que pensa desenvolupar durant la present legislatura; i RGE núm. 1750/21, del Grup Parlamentari Popular, per tal que expliqui les principals línies programàtiques en quan a Universitat que pensa desenvolupar la present legislatura.
17:35 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
16/04/2021
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 13/d’abril/2021 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

  Nre. de visites : 21282225

Mapa Web