AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/02/2023 a 28/02/2023, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
01/02/2023
08:55 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 13219/22, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 13226/22, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 515/23 (presentada en substitució de la RGE núm.146/23), RGE núm. 151/23, RGE núm. 152/23, RGE núm. 517/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 155/23), RGE núm. 159/23, RGE núm. 161/23, RGE núm. 162/23, RGE núm. 433/23, RGE núm. 434/23, RGE núm. 518/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 435/23), RGE núm. 442/23 (complementada amb l'escrit RGE núm. 448/23), RGE núm. 438/23, RGE núm. 160/23, RGE núm. 437/23, RGE núm. 145/23, RGE núm. 441/23, RGE núm. 150/23, RGE núm. 163/23. II. Interpel·lació RGE núm. 228/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge. III. Mocions:1.RGE núm. 13374/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política general sobre joventut del Govern de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11844/22. 2. RGE núm. 13378/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a factor d'insularitat, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7134/22. IV. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 278/23, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu, en relació amb la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera. V. Si escau, debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera.
DIJOUS
02/02/2023
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5477/22, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a malbaratament alimentari; b) RGE núm. 5716/22 presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a sortida del Tractat de la Carta de l'Energia.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1. Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 11825/22, d'àrees municipals d'impuls comercial de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala de les Cariàtides
 
14:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 4877/22, de cooperació per a la transformació global. OD: Redacció de l'informe.
14:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 13455/22, de societats cooperatives de les Illes Balears. 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7221/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures urgents per abordar l'assetjament escolar i la detecció de conductes suïcides en els menors; i RGE núm. 9708/22, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a educació, salut mental i emocional.
17:10 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
07/02/2023
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 546/23, RGE núm. 550/23, RGE núm. 572/23, RGE núm. 576/23, RGE núm. 577/23, RGE núm. 582/23, RGE núm. 548/23, RGE núm. 571/23, RGE núm. 573/23, RGE núm. 574/23, RGE núm. 575/23, RGE núm. 578/23, RGE núm. 583/23, RGE núm. 580/23, RGE núm. 441/23, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 549/23, RGE núm. 584/23, RGE núm. 547/23, RGE núm. 579/23. II. Interpel·lació RGE núm. 207/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de la LOMLOE durant el primer trimestre. III. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 13081/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suport al professorat de les Illes Balears. 2. RGE núm. 225/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a disculpa, rectificació i cessament immediat de la ministra i de la secretària d'Estat d'Igualtat. IV. Debat de presa en consideració de la proposta de reforma de determinats articles del Reglament del Parlament de les Illes Balears RGE núm. 136/23, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca i VOX-Actua Baleares.V. Compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge, per tal de donar compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 998/21, relativa a l'avanç en la gestió dels ports de Maó, Eivissa, La Savina i Alcúdia i de totes les instal·lacions nàutiques situades a ports actualment d'interès general (escrit RGE núm. 110/23, complementat amb el RGE núm. 284/23, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar el Ple. OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 7549/22, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a impost sobre béns de luxe no productius. b) RGE núm. 10674/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a petició d'un règim diferenciat, de la "regla de mínims", per a les Balears i les illes de la Mediterrània, amb una quantitat superior a la del continent.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
08/02/2023
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1. Compareixença de la delegada del Govern a les Illes Balears, per informar sobre les gestions i actuacions com a conseqüència de la suspensió immediata del tractat d'amistat entre Espanya i Algèria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 5074/22 (acordada dia 14.09.2022). 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 4/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a sentència Valtònyc. b) RGE núm. 142/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a la suavització de la bretxa digital dels nostres majors. c) RGE núm. 5247/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a major dotació de mitjans personals i materials dignes per a l'atenció judicial a les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 67/23, de comunitats balears o illenques fora del territori balear. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 9890/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a incorporació de la perspectiva de gènere en l'estudi i tractament de les malalties minoritàries a les Illes Balears. b) RGE núm. 11681/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a tramitació de la proposició de llei per a garantir el dret a una vida digna de les persones amb esclerosi lateral amiotròfica (ELA).
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 10096/21, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a neteja de torrents. b) RGE núm. 10794/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a lluita contra la discriminació a les persones migrades per accedir a l'habitatge.
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
09/02/2023
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 13455/22, de societats cooperatives de les Illes Balears. OD: 1. Constitució de la Ponència. 2. Nomenament de coordinador o coordinadora. 3. Redacció de l'Informe.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 11825/22, d'àrees municipals d'impuls comercial de les Illes Balears. OD: 1.Constitució de la Ponència. 2. Nomenament de coordinador o coordinadora. 3. Redacció de l'Informe.
14:45 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2.Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 12993/22, presentat pel Sr. Josep Lluís Riera Moll, director de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència de la comunitat autònoma de les Illes Balears (OBIA), mitjançant el qual sol·licita comparèixer davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports per tal d'informar sobre el contingut de l'informe de l'OBIA corresponent a l'any 2021. 2. Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 4877/22, de cooperació per a la transformació global.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 5196/22, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, pel procediment d'urgència, per l'actualització urgent dels mòduls de concert dels centres docents educatius concertats. b) RGE núm. 5455/22, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, per a la reducció de la taxa d'expedició del títol del batxillerat.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 7/02/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma,

Tel. 971 228 281

Fax 971 718 201

Idioma:  Nre. de visites : 43971433

Mapa Web