Els pressupostos de la CAIB superen el tràmit de les esmenes a la totalitat

Notícia del Parlament - 14 de novembre de 2022

 

PREGUNTES

Al primer punt de l'ordre del dia s’han substanciat devuit preguntes de control al Govern (la primera ha estat ajornada). Les preguntes amb les respostes, amb el vídeo adjunt d'aquestes, han estat les següents:

PRIMERA. RGE núm. 11751/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a limitació de preus del lloguer. Ajornada

SEGONA. RGE núm. 11740/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a irregularitats en les obres que es fan a l’Hospital Psiquiàtric i voltants. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

TERCERA. RGE núm. 11746/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recurs al Tribunal Suprem contra la sentència del TSJIB relativa a l’aplicació de l’Impost de Successions. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

QUARTA. RGE núm. 11748/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció als infants amb necessitats especials. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

CINQUENA. RGE núm. 11743/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a campanya de captura d’ofidis a Formentera. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SISENA. RGE núm. 11747/22, de la diputada Mª Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a judes PDR 2022. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SETENA. RGE núm. 11754/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a previsió d’increment de recaptació el 2023 a les Balears de l'IRPF en un 16% segons el Govern de les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

VUITENA. RGE núm. 11756/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a convivència i memòria democràtica. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

NOVENA. RGE núm. 11758/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a accés a l’habitatge per als joves de les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DESENA. RGE núm. 11745/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a stand de les Illes Balears a la fira World Travel Market. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

ONZENA. RGE núm. 11749/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a exigència de MÉS per Mallorca de renúncia a les grans fires turístiques. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DOTZENA. RGE núm. 11750/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre de referència de formació professional d’Es Castell. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

TRETZENA. RGE núm. 11752/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a viatge a la fira World Travel Market. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

CATORZENA. RGE núm. 11422/22, del diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversions finançades amb el factor d'insularitat. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

QUINZENA. RGE núm. 11742/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a objectius de la presència de les Illes Balears a la World Travel Market. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SETZENA. RGE núm. 11741/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a promoció turística. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DISSETENA. RGE núm. 11817/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reforma del delicte de sedició. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DIVUITENA. RGE núm. 11755/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a finalitat del Govern de les Illes Balears amb l’assistència a la World Travel Market. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DINOVENA. RGE núm. 11753/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política tributària de les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit, al segon punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat la interpel·lació presentada Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Menorca, relativa  a les condicions de vida dignes per als residents de les Illes Balears.

El diputat Josep Castells ha interpel·lat la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears, Rosario Sánchez, perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

MOCIÓ

Al tercer punt de l'ordre del dia, s'ha procedit al debat i a la votació d'una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a política general del Govern en relació amb la situació de les llistes d'espera sanitàries a les Illes Balears. La iniciativa ha estat REBUTJADA, amb votacions separades per punts, amb la redacció i els resultats de les votacions següents: 

PRIMER.  El Parlament de les Illes Balears lamenta i rebutja el temps d'espera per accedir a una intervenció quirúrgica, a les consultes amb especialistes hospitalaris i per realitzar-se una prova complementària, i insta el Govern a recuperar, com més aviat millor, el Decret de garantia de demora i al compliment de l'article 25.3 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

Rebutjat per 29 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 23 vots a favor (Vox, Cs, El Pi i Popular).

SEGON. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar la recerca per tal d'aclarir els motius i les causes de l'augment de les llistes d'espera, i ajudar així a millorar els mecanismes que permeten l'accés als serveis de salut de les Illes Balears, i reduir d'aquesta manera l'espera.

Rebutjat per 29 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 23 vots a favor (Vox, Cs, El Pi i Popular).

TERCER. El Parlament de les Illes Balears constata l'alarmant falta de professionals sanitaris a les Illes Balears i insta el Govern de les llles Balears que prengui les mesures necessàries per fidelitzar i captar els professionals sanitaris, i compleixi amb el mandat parlamentari derivat de l'aprovació, per la Comissió de Salut de dia 15 de juny de 2022, del següent text:  "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a la revisió immediata de la indemnització per residència amb l'objectiu d'actualitzar-la al cost de vida a Balears i equiparar-la al complement de Canàries, Ceuta i Melilla". 

Rebutjat per 28 vots en contra (Mixt-Gent per Formentera+PSIB-PSOE+EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, Vox, Cs, El Pi i Popular). 

QUART. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a, amb caràcter urgent, impulsar un pla estratègic per a dona resposta a l´increment de l´absentisme dels usuaris del servei públic de salut a les cites programades en les consultes dels especialistes.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 22 vots a favor (Vox, Cs, El Pi i Popular). Esmena d'addició del Grup Ciudadanos. 

CINQUÈ. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a què des de la Conselleria de Salut i Consum, es posin en marxa acords de col·laboració amb la xarxa sanitària privada de Menorca, amb l´objecte de concertar la derivació de paciens per tal de reduïr les llistes d´espera i de garantir als ciutadans l´assistència sanitària i de qualitat amb equitat amb la resta de les àrees de salut de la Comunitat Autònoma. 

Rebutjat per 28 vots en contra (Mixt-Gent per Formentera+PSIB-PSOE+EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, Vox, Cs, El Pi i Popular). 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions.

La iniciativa ha estat presentada i defensada per la diputada Isabel María Borrás (Popular). 

El Grup Parlamentari Ciudadanos ha presentat les esmenes RGE núm. 11819/22 i 11820/22 les quals, defensades pel diputat Juan Manuel Gómez, les quals han estat acceptades pel grup proposant. 

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Antonia Martín (Unidas Podemos), Miquel Ensenyat (MÉS per Mallorca), Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares), Lina Pons (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (Mixt-MÉS per Menorca) i Irantzu Fernández (Socialista), 

VOTACIÓ DISPOSICIÓ ADDICIONAL I FINAL CINQUENA BIS

A continuació s'ha procedit al quart punt de l’ordre del dia que ha consistit en la votació de la disposició addicional i de la disposició final cinquena bis del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei RGE núm. 4787/22, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada. [DICTAMEN]

A la sessió plenària del proppassat dia 2 de novembre s’aprovà la Llei de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada. [NOTA INFORMATIVA]

Atès que, segons l’article 68 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, quan es tracta de regles de funcionament i el règim jurídic de l’actuació dels consells insulars i dels òrgans dels consells insulars, així com de les seves funcions i competències, requereix la majoria de dues terceres parts del Ple del Parlament.

Atès que la disposició addicional i la disposició final cinquena bis de la Llei de règim jurídic i de procediment de les activitats subjecte  a autorització ambiental integrada modifiquen els aspectes que assenyala l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, respecte de la Llei de  consells insulars.

I atès que en Ple de dia 2 de novembre es va ometre la votació separada de les dues disposicions esmentades, per acomplir la majoria de dues terceres parts exigida a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, es procedirà a la votació de les dues disposicions (addicional i final cinquena bis).

Per tant, s'ha procedit a la votació conjunta de la disposició addicional i  la disposició final cinquena bis del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei RGE núm. 4787/22, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada, amb votació separada, amb els resultats següents: 

- Disposició addicional: aprovada per 45 vots a favor i 7 vots en contra.

- Disposició final cinquena bis: aprovada per 49 vots a favor i 3 abstencions. 

Havent-se obtingut una majoria superior de dues terceres parts dels membres de la cambra en ambbues votacions, la  Presidència ha proclamat aprovada la Llei de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada, i la modificació de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars.

DEBAT DE TOTALITAT DEL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA CAIB PER A L'ANY 2023

Durant el darrer punt de l'ordre del dia de la sessió plenària celebrada l'horabaixa han estat REBUTJADES les quatre esmenes de totalitat de devolució presentades pels grups parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares,  i Popular al Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2023 per 32 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 22 vots a favor (Vox, Ciudadanos, El Pi i Popular). D'aquesta manera els pressupostos generals de la CAIB per a 2023 superen el primer tràmit parlamentari al Parlament. 

Presentació del Projecte de llei.

El punt del debat de totalitat al Projecte de llei s'ha encetat amb la intervenció de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, que ha presentat i defensat la iniciativa legislativa del Govern. Tot seguit, s’ha procedit al debat del contingut de les esmenes a la totalitat de devolució presentades pels esmentats grups parlamentaris.

En primer lloc, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears ha defensat la seva esmena a la totalitat de devolució amb la intervenció del diputat Josep Melià (RGE núm. 11775/22),

Tot seguit el Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares ha defensat els punts d'argumentació per a la presentació de l'esmena a la totalitat de devolució amb la intervenció d'Idoia Ribas. (RGE núm. 11802/22

A continuació, per part del Grup Parlamentari Ciudadanos, ha intervingut per defensar l'esmena a la totalitat de devolució Patricia Guasp (RGE núm. 11801/22)

I, finalment, per part del Grup Parlamentari Popular, ho ha fet el diputat Antoni Costa (RGE núm. 11804/22)

Intervencions de la resta de grups parlamentaris.

En torn en contra de les esmenes defensades han intervingut els diputats Antonia Martín (Unidas Podemos), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca), Antonio Jesús Sanz (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB) i Pilar Costa (Socialista).

Votació de les quantitats globals

Després d’haver rebutjat les quatre esmenes a la totalitat de devolució per la majoria de vots esmentats a l’inici de la notícia, a continuació, s’ha procedit a la votació i aprovació conjunta de les quantitats globals dels pressuposts, que són les següents:

De la CAIB i dels seus organismes autònoms per a l'exercici de 2023 els estats de despeses i ingressos dels quals s’eleven a 7.093.713.656€.

De les entitats públiques empresarials de la CAIB per a 2023, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 851.067.184€.

De les societats mercantils públiques de la CAIB per a 2023, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 7.799.411€.

De les fundacions del sector públic de la CAIB per a 2023, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 118.381.602€

Dels consorcis de la CAIB per a 2023, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 106.558.319€

Del Servei de Salut per a 2023, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 2.193.153.524€

De l’Agència Tributària de les Illes Balears per a 2023, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 15.225.862 €

Enumerades les quantitats globals s’ha procedit a la votació conjunta i han resultat APROVADES per 32 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 22 vots en contra (Vox, Ciudadanos, El Pi i Popular). 

Tramitació parlamentària.

Rebutjades les esmenes de totalitat de devolució i aprovades les quantitats globals del Projecte de llei de pressuposts generals per a 2023, els grups parlamentaris podran presentar-hi esmenes parcials fins a dia 24 de novembre, a les 14 hores. Es reunirà la ponència per a l’elaboració de l’informe que es trametrà a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts per a l'elaboració i l’aprovació, si pertoca, del dictamen, que serà debatut i votat durant la sessió plenària que aprovarà o rebutjarà definitivament el Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2023.

Previsió del calendari de tramitació

- Finalitza el termini ampliat de presentació d’esmenes parcials, dia 24 de novembre.

- La ponència que n’ha de redactar l’informe està prevista que es reuneixi els dies 25, 29 i 30 de novembre.

- La Comissió d’Hisenda i Pressuposts es reunirà els dies 13, 14, i 15 desembre per tal de dictaminar el projecte de llei, en sessions de matí, horabaixa i vespre.

- I, finalment, la darrera setmana d'aquest període de sessions, del 20 al 22 de desembre, se celebraran les sessions del Ple per debatre i votar el projecte de llei de Pressuposts Generals per a 2023.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 23/03/2023 a les 10:30h de la COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 45443886

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201