AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/02/2023 a 28/02/2023, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
01/02/2023
08:55 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 13219/22, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 13226/22, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 515/23 (presentada en substitució de la RGE núm.146/23), RGE núm. 151/23, RGE núm. 152/23, RGE núm. 517/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 155/23), RGE núm. 159/23, RGE núm. 161/23, RGE núm. 162/23, RGE núm. 433/23, RGE núm. 434/23, RGE núm. 518/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 435/23), RGE núm. 442/23 (complementada amb l'escrit RGE núm. 448/23), RGE núm. 438/23, RGE núm. 160/23, RGE núm. 437/23, RGE núm. 145/23, RGE núm. 441/23, RGE núm. 150/23, RGE núm. 163/23. II. Interpel·lació RGE núm. 228/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge. III. Mocions:1.RGE núm. 13374/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política general sobre joventut del Govern de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11844/22. 2. RGE núm. 13378/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a factor d'insularitat, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7134/22. IV. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 278/23, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu, en relació amb la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera. V. Si escau, debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera.
DIJOUS
02/02/2023
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5477/22, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a malbaratament alimentari; b) RGE núm. 5716/22 presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a sortida del Tractat de la Carta de l'Energia.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1. Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 11825/22, d'àrees municipals d'impuls comercial de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala de les Cariàtides
 
14:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 4877/22, de cooperació per a la transformació global. OD: Redacció de l'informe.
14:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 13455/22, de societats cooperatives de les Illes Balears. 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7221/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures urgents per abordar l'assetjament escolar i la detecció de conductes suïcides en els menors; i RGE núm. 9708/22, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a educació, salut mental i emocional.
17:10 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
07/02/2023
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 546/23, RGE núm. 550/23, RGE núm. 572/23, RGE núm. 576/23, RGE núm. 577/23, RGE núm. 582/23, RGE núm. 548/23, RGE núm. 571/23, RGE núm. 573/23, RGE núm. 574/23, RGE núm. 575/23, RGE núm. 578/23, RGE núm. 583/23, RGE núm. 580/23, RGE núm. 441/23, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 549/23, RGE núm. 584/23, RGE núm. 547/23, RGE núm. 579/23. II. Interpel·lació RGE núm. 207/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de la LOMLOE durant el primer trimestre. III. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 13081/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suport al professorat de les Illes Balears. 2. RGE núm. 225/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a disculpa, rectificació i cessament immediat de la ministra i de la secretària d'Estat d'Igualtat. IV. Debat de presa en consideració de la proposta de reforma de determinats articles del Reglament del Parlament de les Illes Balears RGE núm. 136/23, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca i VOX-Actua Baleares.V. Compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge, per tal de donar compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 998/21, relativa a l'avanç en la gestió dels ports de Maó, Eivissa, La Savina i Alcúdia i de totes les instal·lacions nàutiques situades a ports actualment d'interès general (escrit RGE núm. 110/23, complementat amb el RGE núm. 284/23, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar el Ple. OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 7549/22, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a impost sobre béns de luxe no productius. b) RGE núm. 10674/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a petició d'un règim diferenciat, de la 'regla de mínimis', per a les Balears i les illes de la Mediterrània, amb una quantitat superior a la del continent.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
08/02/2023
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1. Compareixença de la delegada del Govern a les Illes Balears, per informar sobre les gestions i actuacions com a conseqüència de la suspensió immediata del tractat d'amistat entre Espanya i Algèria, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 5074/22 (acordada dia 14.09.2022). 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 4/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a sentència Valtònyc. b) RGE núm. 142/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a la suavització de la bretxa digital dels nostres majors. c) RGE núm. 5247/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a major dotació de mitjans personals i materials dignes per a l'atenció judicial a les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 67/23, de comunitats balears o illenques fora del territori balear. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 9890/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a incorporació de la perspectiva de gènere en l'estudi i tractament de les malalties minoritàries a les Illes Balears. b) RGE núm. 11681/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a tramitació de la proposició de llei per a garantir el dret a una vida digna de les persones amb esclerosi lateral amiotròfica (ELA).
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 10096/21, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a neteja de torrents. b) RGE núm. 10794/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a lluita contra la discriminació a les persones migrades per accedir a l'habitatge.
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
09/02/2023
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
(DESCONVOCADA) Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 13455/22, de societats cooperatives de les Illes Balears. OD: 1. Constitució de la Ponència. 2. Nomenament de coordinador o coordinadora. 3. Redacció de l'Informe.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
(DESCONVOCADA) En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 11825/22, d'àrees municipals d'impuls comercial de les Illes Balears. OD: 1.Constitució de la Ponència. 2. Nomenament de coordinador o coordinadora. 3. Redacció de l'Informe.
14:45 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2.Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 12993/22, presentat pel Sr. Josep Lluís Riera Moll, director de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència de la comunitat autònoma de les Illes Balears (OBIA), mitjançant el qual sol·licita comparèixer davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports per tal d'informar sobre el contingut de l'informe de l'OBIA corresponent a l'any 2021. 2. Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 4877/22, de cooperació per a la transformació global.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 5196/22, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, pel procediment d'urgència, per l'actualització urgent dels mòduls de concert dels centres docents educatius concertats. b) RGE núm. 5455/22, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, per a la reducció de la taxa d'expedició del títol del batxillerat.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
13/02/2023
11:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 11825/22, d'àrees municipals d'impuls comercial de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
DIMARTS
14/02/2023
08:45 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 582/23, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 828/23, RGE núm. 935/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 838/23), RGE núm. 839/23, RGE núm. 840/23, RGE núm. 844/23, RGE núm. 847/23, RGE núm. 842/23, RGE núm. 937/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 843/23), RGE núm. 845/23, RGE núm. 846/23, RGE núm. 848/23, RGE núm. 849/23, RGE núm. 834/23, RGE núm. 829/23, RGE núm. 841/23, RGE núm. 852/23, RGE núm. 850/23. II. Interpel·lació RGE núm. 429/23, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern en matèria d'habitatge. III. Moció RGE núm. 651/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatge, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 228/23. IV. Debat i votació del Projecte de llei RGE núm. 13455/22, de societats cooperatives de les Illes Balears, pel procediment simplificat (article 154 del Reglament). V. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Projecte de llei RGE núm. 5691/22, dimanant del Decret llei 7/2022, d'11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears.
14:05 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: 1- RGE núm. 8534/22, presentat pel Sr. Moritz Werner Casero, sol·licitant la modificació de l'article 4ter del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, relatiu a deducció autonòmica per a cursar estudis d'educació superior fora de l'illa de residència habitual. 2- RGE núm. 11523/22, presentat pel Sr. Moritz Werner Casero, sol·licitant que s'adoptin les mesures pertinents per tal que l'empresa Google respecti, al seu servei Google Maps, la toponímia oficial de les Illes Balears.
14:10 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió de Peticions. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
15/02/2023
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 67/23, de comunitats balears o illenques fora del territori balear. OD: 1-Constitució de la ponència. 2-Nomenament del coordinador o coordinadora. 3-Redacció de l'informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 11515/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a millora del coneixement i la prevenció de l'ictus a les Illes Balears. b) RGE núm. 13454/22, presentada pels grups parlamentaris Ciudadanos, Socialista, Popular, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a sanitarització dels grups de rescat de muntanya a les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 11606/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rampes de varada a les Illes Balears. b) RGE núm. 4976/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació de la seguretat i l'acondicionament de parcs infantils.
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
16/02/2023
09:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 11825/22, d'àrees municipals d'impuls comercial de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 11837/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a recomanacions polítiques d'ocupació UE. b) RGE núm. 13413/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls i reivindicació del projecte GR East Mallorca.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
O, en tot cas, un cop acabada la Comissió de Turisme i Treball. OD: 1-Qualificar les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 11820/21, d'Iniciativa Legislativa Popular de benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:15 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala de Juntes
OD. Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 22/23, de modificació de la Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les apostes de les Illes Balears.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes: RGE núm. 827/23, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a veto a l'accés d'alguns periodistes a les instal·lacions d'IB3 el passat dia 1 de febrer; RGE núm. 833/23, presentada per la Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a visita de la Presidenta del Govern a IB3 el passat dimecres 2 de febrer; RGE núm. 851/23, presentada pel Sr. Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a Pla d'igualtat de gènere; RGE núm. 854/23, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a veto de mitjans de comunicació a l'accés a les instal·lacions de la seu d'IB3 a Son Bugadelles; RGE núm. 855/23, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a veto informatiu a canals privats de les illes a la visita de la presidenta Armengol a IB3; RGE núm. 856/23, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a entrada de diferents mitjans de comunicació privats a l'edifici d'IB3; RGE núm. 865/23, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a millora de la programació; RGE núm. 870/23, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés d'internalització del personal dels serveis informatius d'IB3; RGE núm. 871/23, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estrenes edicions menorquina, eivissenca i formenterenca d'"Emplatam"; RGE núm. 872/23, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a selecció i contractació de la convocatòria joves qualificats de l'any 2022; RGE núm. 873/23, presentada pel Sr. Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abordar reptes i febleses enumerats al document "IB3 mira al futur"; RGE núm. 857/23, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans de futur en el procés d'internalització; i RGE núm. 858/23, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plaça de mitjans digitals.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Josep Lluís Riera Moll, director de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència de la comunitat autònoma de les Illes Balears (OBIA), per tal d'informar sobre el contingut de l'informe de l'OBIA corresponent a l'any 2021, sol·licitada mitjançant escrit RGE núm. 12993/22 i aprovada a la sessió de la Comissió de dia 9 de febrer de 2023.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 11381/22, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a igualtat en les manifestacions artístiques. b) RGE núm. 13325/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a igualtat d'oportunitats i equitat de tots els alumnes davant la prova de l'EBAU.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
21/02/2023
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 839/23, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 840/23, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 1114/23, RGE núm. 1125/23, RGE núm. 1126/23, RGE núm. 1133/23, RGE núm. 1118/23, RGE núm. 1121/23, RGE núm. 1122/23, RGE núm. 1130/23, RGE núm. 1196/23 (presentada en substitució de la RGE núm.1132/23), RGE núm. 1124/23, RGE núm. 1134/23, RGE núm. 1120/23, RGE núm. 1123/23, RGE núm. 1127/23, RGE núm. 1202/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 850/23, ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 1115/23, RGE núm. 1131/23, RGE núm. 1128/23, RGE núm. 1129/23. II. Interpel·lació RGE núm. 470/23, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a política i acció general del Govern en relació amb el compliment de l'Estatut d'Autonomia i la defensa dels drets de les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 919/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de la LOMLOE durant el primer trimestre, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 207/23. IV. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 1/2023, de 30 de gener, de mesures extraordinàries i urgents per a la protecció de la sargantana pitiüsa (Podarcis pityusensis) i la sargantana balear (Podarcis lilfordi) i per a la prevenció i lluita contra les espècies de la família Colubridae sensu lato (escrit RGE núm. 632/23, del Govern de les Illes Balears). V. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 13320/22, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a garantir el dret a l'habitatge. 2. RGE núm. 13203/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a establiment d'un nou marc de relacions amb l'Estat.
14:00 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: Examen sobre el règim d'incompatibilitats de la Sra. Vanessa Díaz i Ojeda.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
(DESCONVOCADA) En tot cas, en acabar la Comissió de l'Estatut dels Diputats i les Diputades. OD: 1. RGE núm. 2703/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la memòria anual d'activitats de la sindicatura corresponent a l'exercici 2021. 2. RGE núm. 6078/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 205/2022, de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a l'exercici 2019. 3. RGE núm. 11770/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 206/2022 del Compte general de l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici 2022. 4. RGE núm. 11902/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 207/2022 sobre la transparència del sector públic local de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió. (DESCONVOCADA)
DIMECRES
22/02/2023
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 67/23, de comunitats balears o illenques fora del territori balear.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala de les Cariàtides
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 3517/22, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46.2) pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença de la consellera de Salut i Consum, Sra. Patricia Gómez, perquè doni totes les explicacions envers l'estat en que es troba la realització de l'auditoria a la campanya de vacunació contra la Covid-19 a la que es va comprometre el Govern. 2. Proposició no de llei RGE núm. 500/23, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures per al combat de l'ecoansitat i la solastàlgia.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. José Antonio Fayas Janer, Enginyer de camins, canals i ports, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió dels Recursos Hídrics.
DIJOUS
23/02/2023
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 36/23, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de l'economia circular. b) RGE núm. 37/23, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a camí cap una economia sostenible.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 11825/22, d'àrees municipals d'impuls comercial de les Illes Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Debat del Projecte de Pla Estratègic de Serveis Socials de les Illes Balears 2022-2026, presentat per la presidenta del Govern de les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 11777/22.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 11763/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a transport escolar per a tots els alumnes de les Illes Balears de la xarxa educativa sostinguda amb fons públics en igualtat de condicions; i RGE núm. 11895/22, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a topònims de les Illes Balears al Google Maps.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
28/02/2023
08:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 1133/23, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 1365/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 1121/23, ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 1130/23, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 1123/23, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 1245/23, RGE núm. 1249/23, RGE núm. 1252/23, RGE núm. 1258/23, RGE núm. 1264/23, RGE núm. 1253/23, RGE núm. 1254/23, RGE núm. 1256/23, RGE núm. 1262/23, RGE núm. 1255/23, RGE núm. 1257/23, RGE núm. 1259/23, RGE núm. 1260/23, RGE núm. 1251/23, RGE núm. 1246/23, rectificada amb l'escrit RGE núm. 1270/23, RGE núm. 1250/23, RGE núm. 1366/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 1263/23), RGE núm. 1261/23. II. Interpel·lació RGE núm. 209/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència de costes i litoral. III. Moció RGE núm. 1188/23, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern en matèria d'habitatge, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 429/23. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 5573/22, del Grup Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Baleares, i de racionalització del consum de territori per part dels ports de les Illes Balears. V. Proposició no de llei RGE núm. 861/23, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reversió de la reforma de les cotitzacions dels treballadors autònoms i l'alleujament de les càrregues burocràtiques. VI. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre el règim d'incompatibilitats de la diputada Sra. Vanessa Díaz i Ojeda.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63143275

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201