AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/12/2022 a 31/12/2022, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
01/12/2022
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei presentades pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears:a) RGE núm. 4096/22, per una lluita més decidida contra l'intrusisme. b) RGE núm. 5195/22, relativa a suport i modernització del sector industrial nàutic.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissío. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 5349/22 de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears. OD: Continuació dels treballs de redacció de l'Informe.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 5345/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a formació professional en els àmbits mediambiental, biocircularitat i energies renovables. b) RGE núm. 7025/22, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a formació digital i reforç educatiu.
DIVENDRES
02/12/2022
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera. OD: Continuació dels treballs de redacció de l'Informe.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 5349/22 de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears. OD: Continuació dels treballs de redacció de l'Informe.
10:45 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
05/12/2022
09:10 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:15 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 5671/22, pel qual es modifica la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO). OD: 1. Constitució ponència. 2. Nomenament coordinador/a.
09:20 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:25 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 13120/22, RGE núm. 13128/22, RGE núm. 13115/22, RGE núm. 13134/22, RGE núm. 13166/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 13119/22), RGE núm. 13121/22, RGE núm. 13124/22, RGE núm. 13127/22, RGE núm. 13130/22, RGE núm. 13123/22, RGE núm. 13118/22, RGE núm. 13122/22, RGE núm. 13125/22, RGE núm. 13129/22, RGE núm. 13114/22, RGE núm. 13150/22 (presentada en substitució de la RGE núm.13133/22), RGE núm. 13163/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 13135/22), RGE núm. 13126/22. II. Interpel·lació RGE núm. 11844/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política general sobre joventut. III. Moció RGE núm. 12998/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transport públic, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7760/21. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 5743/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autorització de la crema controlada de restes vegetals a l'entorn agrari. 2. RGE núm. 5246/22, dels Grups Parlamentaris Mixt, Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, per a la investigació i recerca i no-assetjament en la lluita contra la SIDA. V. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Projecte de llei RGE núm. 4786/22, del lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears.
16:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària)
17:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió de la Mesa del Parlament)
DIMARTS
13/12/2022
08:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 13216/22, RGE núm. 13220/22, RGE núm. 13211/22, RGE núm. 13219/22, RGE núm. 13208/22, RGE núm. 13212/22, RGE núm. 13222/22, RGE núm. 13225/22, RGE núm. 13226/22, RGE núm. 13221/22, RGE núm. 13223/22, RGE núm. 13224/22, RGE núm. 13227/22, RGE núm. 13217/22, RGE núm. 13210/22, RGE núm. 13218/22, RGE núm. 13209/22, RGE núm. 13228/22. II. Interpel·lacions: 1. Interpel·lació RGE núm. 11844/22, ajornada a la sessió anterior, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política general sobre joventut. 2. Interpel·lació RGE núm. 7134/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a factor d'insularitat. III. Moció RGE núm. 13174/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'emergències, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11803/22. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 10628/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures urgents en matèria d'atenció primària. 2. RGE núm. 14573/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a aerolínia pública. V. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries durant el període comprès des del dia 1 al dia 31 de gener de 2023, per tal que es pugui dur a terme l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, les iniciatives següents: Projecte de llei de cooperació per a la transformació global, RGE núm. 4877/22. Projecte de llei de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears, RGE núm. 5349/22. Projecte de llei per la qual es modifica la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, RGE núm. 5671/22. Projecte de llei d'àrees municipals d'impuls comercial de les Illes Balears, RGE núm. 11825/22. Projecte de llei del Decret Llei 7/2022, d'11 de juliol, de prestacions de caràcter econòmic de les Illes Balears, RGE núm. 5691/22. Proposició de llei de Menorca Reserva de Biosfera, RGE núm. 4156/22. (Escrit RGE núm. 13153/22, presentat per 12 diputats adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca). VI. Votació de proposicions no de llei atesos els empats produïts en comissió: 1. Votació dels apartats 1 i 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 7006/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a posada en funcionament de mesures urgents per a garantir l'accés als recursos educatius a les famílies amb fills en etapa escolar. 2. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 4500/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a tractament més just dels docents que aproven una oposició però queden sense plaça.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la sessió plenària. En sessió d'horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 11620/22, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.
DIMECRES
14/12/2022
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En sessió de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 11620/22, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.
DIJOUS
15/12/2022
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En sessió de matí. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 11620/22, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.
DIVENDRES
16/12/2022
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
20/12/2022
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 11620/22, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.
DIMECRES
21/12/2022
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 11620/22, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.
DIJOUS
22/12/2022
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 11620/22, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.
14:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(en tot cas, 15 minuts després d'acabar el Ple)
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63144219

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201