AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/02/2024 a 29/02/2024, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIVENDRES
02/02/2024
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(DESCONVOCADA)
10:15 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
(DESCONVOCADA)
DIMARTS
06/02/2024
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: I. Preguntes RGE núm. 1720/24, 1722/24,1724/24, 1725/24, 1727/24, 1728/24, 1729/24, 1730/24, 1731/24, 1732/24, 1733/24, 1734/24, 1735/24, 1736/24, 1719/24, 1721/24, 1726/24, 1737/24, II. Interpel·lació RGE núm. 4983/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria d'educació. III. Moció RGE núm. 11349/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en matèria de fons europeus, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2662/23. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Ordenació Territorial, Habitatge, Mobilitat, Mar i Cicle de l'Aigua de la Proposició de llei RGE núm. 9953/23, de millora de la regulació i dels serveis de transport amb vehicles de fins a nou places a les Illes Balears.
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 8653/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament autonòmic. b) RGE núm. 8678/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, per a un bon ús dels fons europeus.
15:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
07/02/2024
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 6237/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir la descentralització dels cursos de capacitació de policia local. b) RGE núm. 8911/23, presentada pel Grup Parlamentari Vox, relativa a immigració il·legal. c)RGE núm. 9497/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a infraestructures estatals pendents d'execució a Menorca.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1-Qualificar les esmenes presentades a la proposició de llei RGE núm. 7445/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, de transparència i control dels càrrecs públics de les Illes Balears; 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 7391/23, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista, de la Sra. Alicia González, directora general de Salut Mental, per informar sobre quines seran les línies prioritàries de feina de la nova Direcció General de Salut Mental i quin plus aportarà a la ja creada oficina de salut mental del Servei de Salut (acordada per la Comissió de Salut en sessió de dia 18.10.2023).
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 7260/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la greu situació de l'aeroport d'Eivissa. b) RGE núm. 8015/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a transferència de competències als consells insulars d'autoritzacions d'obres, instal·lacions i activitats permeses en la zona de servitud de protecció en sòl rústic.
17:35 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei 7177/23, dimanant del Decret llei 6/2023, de 2 d'octubre, de mesures urgents en matèria d'habitatge. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
08/02/2024
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 9593/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 7987/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport empreses d'inserció. b) RGE núm. 8652/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de l'eficiència energètica en els edificis públics de la CAIB.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 6049/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat de seguir apostant per les polítiques de cooperació per a la transformació global que incideixen en països del Sud. b) RGE núm. 9498/23, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a accés igualitari al programa de turisme social de l'IMSERSO.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller d'Educació i Universitats, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 9323/23 (modificat amb l'escrit RGE núm. 9339/23), presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre la implantació de l'elecció de llengua als centres de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
13/02/2024
09:45 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
09:50 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala del Senat
 
09:50 h.
CNP ESTUDI I REFLEXIÓ IMPACTE DIGITALITZACIÓ EN L'EDUCACIÓComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Adopció dels primers acords necessaris per a l'inici de la tasca de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 2061/24, RGE núm. 2066/24, RGE núm. 2067/24, RGE núm. 2068/24, RGE núm. 2069/24, RGE núm. 2070/24, RGE núm. 2077/24, RGE núm. 2079/24, RGE núm. 2062/24, RGE núm. 2064/24, RGE núm. 2071/24, RGE núm. 2072/24, RGE núm. 2073/24, RGE núm. 2074/24, RGE núm. 2076/24, RGE núm. 2078/24, RGE núm. 2063/24, RGE núm. 2075/24. II. Interpel·lació RGE núm. 137/24, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a política general de mobilitat del Govern de les Illes Balears. III. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 1260/24, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació del termini d'execució de les subvencions destinades al finançament de les estratègies de resiliència turística per a territoris extrapeninsulars, en el Marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del 31 de desembre de 2024 al 31 de desembre de 2026. 2. RGE núm. 6243/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dret de tanteig i retracte en execucions hipotecàries.
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Escrit RGE núm. 2300/23, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 219/2023 dels contractes, de les subvencions i dels convenis de l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici 2020. 2. Escrit RGE núm. 6005/23, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 220/2023 del Compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2021. 3. Escrit RGE núm. 6037/23, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 221/2023 de les subvencions i dels contractes del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2020. 4. Escrit RGE núm. 6038/23, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 222/2023 de les subvencions i dels contractes del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2020. 5. Escrit RGE núm. 6039/23, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 223/2023 de les subvencions i dels contractes del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2020. 6. Escrit RGE núm. 6040/23, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 224/2023 de les subvencions i dels contractes del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2020.
15:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
14/02/2024
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8911/23, presentada pel Grup Parlamentari Vox, relativa a immigració il·legal; i RGE núm. 5476/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impulsar mesures de protecció i adaptació davant l'emergència climàtica.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 8549/23, sol·licitada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca (art. 46.3), del Sr. Javier Ureña Morales, director general de l'IBSalut, per tal de conèixer la planificació i l'abast del pla d'infraestructures del Govern (acordada per la Comissió de Salut en sessió de dia 29.11.2023).
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 8016/23, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a garantia de la connectivitat amb centres sanitaris. b) RGE núm. 8021/23, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a augment dotació inspectors d'habitatge.
17:05 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
 
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
15/02/2024
10:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord amb relació als escrits: a) RGE núm. 8570/23, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca (art. 46.3), sol·licitant la compareixença del director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per informar respecte de la política general de residus del Govern de les Illes Balears. b) RGE núm. 9782/23, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, sol·licitant la compareixença del director general d'Empresa, Autònoms i Comerç (art. 46.3), per informar respecte de la política general en matèria de jocs i apostes del Govern de les illes Balears. c) RGE núm. 11214/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (art. 46.3), sol·licitant la compareixença del director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, Sr. Diego Viu Domínguez, per tal de donar explicacions dels diferents projectes prevists d'ajudes per a la transició energètica de l'Institut Balear de l'Energia (IBE). 2. Proposició no de llei RGE núm. 9354/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques de suport al producte local.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes: 1. RGE núm. 2054/24, presentada per la Sra. Manuela Cañadas i Pinilla, del Grup Parlamentari Vox, relativa a millores d'audiència amb els canvis de programació. 2. RGE núm. 2136/24, presentada pel Sr. Enric Apesteguia i Ripoll, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a modernització digital a IB3. 3. RGE núm. 2147/24, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a digitalització. 4. RGE núm. 2151/24, presentada pel Sr. Sebastià Mesquida i Pallicer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informacions de caràcter polític. 5. RGE núm. 2156/24, presentada per la Sra. Cristina Gómez i Estévez, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a conèixer contingut i garanties nova graella després d'anunciar-se la desaparició dels magazines "Al Dia" i "Els dematins" de la radio i televisió pública, dirigides fins ara per dues professionals independents de reconegut prestigi professional, Maria Ferrer i Neus Albis. 6. RGE núm. 2158/24, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política de nomenaments. 7. RGE núm. 2159/24, presentada per la Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espai als trànsfugues. 8. RGE núm. 2160/24, presentada per la Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris deontològics. 9. RGE núm. 2161/24, presentada per la Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis de programació i de professionals. 10. RGE núm. 2148/24, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiència. 11. RGE núm. 2149/24, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estructura. 12. RGE núm. 2150/24, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a teixit audiovisual. 13. RGE núm. 2152/24, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a motivació.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei a) RGE núm. 9799/23, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, VOX, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls d'un pacte polític, institucional i social per garantir els drets de les persones menors front a la pornografia. b) RGE núm. 6242/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a dignificar i prevenir l'exclusió social de les persones majors.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 246/24, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, de sol·licitud de compareixença del secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu per tal d'explicar quines són les competències, tasques i pla de treball de la Secretaria Autonòmica; i RGE núm. 1237/24, presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença de la Presidència del Consell d'Estudiants de la UIB per exposar la seva visió sobre la situació general de la política universitària a les Illes Balears. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 8852/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora dels programes d'escolarització compartida PISE i ALTER; i RGE núm. 9684/23, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a patis i espais adaptats a les necessitats climàtiques.
16:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
20/02/2024
08:55 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 2068/24 (Ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 2069/24 (Ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 2370/24, RGE núm. 2376/24, RGE núm. 2379/24, RGE núm. 2371/24, RGE núm.2539 (presentada en substitució de la RGE núm. 2372/24), RGE núm. 2375/24, RGE núm. 2358 (presentada en substitució de la RGE núm.2377/24), RGE núm. 2378/24, RGE núm. 2380/24, RGE núm.2450 (presentada en substitució de la RGE núm.2369/24), RGE núm. 2381/24, RGE núm. 2382/24, RGE núm. 2383/24, RGE núm. 2384/24, RGE núm. 2336/24, RGE núm. 2373/24, RGE núm. 2368/24, RGE núm. 2385/24. II. Interpel·lació RGE núm. 2211/24, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca. III. Moció RGE núm. 2187/24, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria d'educació, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4983/23. IV. Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 9545/23, del Grup Parlamentari VOX, relativa a rebuig a l'amnistia als responsables del cop d'estat separatista de 2017. 2) RGE núm. 2252/24, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a necessitats en matèria de salut mental infantojuvenil a Menorca. V. Debat i votació de l'esmena a la totalitat amb text alternatiu RGE núm. 677/24, del Grup Parlamentari Socialista, presentada a la Proposició de llei RGE núm. 7445/23, de transparència i control dels càrrecs públics de les Illes Balears.
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 8679/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, per a la promoció de les eines de ciència ciutadana per a reduir el nivell de renou a les nostres ciutats. b) RGE núm. 9327/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, per tal que el Govern Central inclogui la reducció del tipus aplicable de l'IVA als serveis de perruqueria, barberia i estètica al 10%.
15:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
21/02/2024
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 9959/23, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, de sol·licitud de compareixença del vicepresident Sr. Antoni Costa i Costa, per tal de donar explicacions sobre el nomenament del Sr. Juan Antonio Serra i Ferrer en el marc dels principis del Codi Ètic del Govern de les Illes Balears; i RGE núm. 1172/24, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, de sol·licitud de compareixença de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, per aclarir si la llengua pròpia de les Illes Balears serà o no requisit per accedir a la funció pública de la nostra comunitat. 2-Proposició no de llei RGE núm. 9522/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a recuperació i reconeixement del llegat i de la memòria del col·lectiu maçònic de les Illes Balears.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 8544/23, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a sol·licitud i augment de les places MIR. b) RGE núm. 9444/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a programes de cribratge neonatal.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 7177/23, dimanant del Decret llei 6/2023, de 2 d'octubre, de mesures urgents en matèria d'habitatge. OD: 1. Constitució de la ponència. 2. Nomenament del coordinador o coordinadora. 3. Redacció de l'informe.
16:35 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
22/02/2024
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 2262/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al finançament per part del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports del 100% del cost del trasllat a la península dels esportistes i clubs de les Illes Balears.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 9483/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls comunitats energètiques locals. b) RGE núm. 1803/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, per a potenciar l'emprenedoria a les Illes Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
 
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 8597/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a impulsar les cures en l'entorn familiar i comunitari. b) RGE núm. 11009/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, per a la no discriminació de persones portadores del VIH.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller d'Educació i Universitats, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 401/24, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, per tal d'explicar la crisi política que s'està produint a la seva conselleria.
DIMARTS
27/02/2024
09:45 h.
CNP ESTUDI I REFLEXIÓ IMPACTE DIGITALITZACIÓ EN L'EDUCACIÓComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificar les propostes de pla de treball presentades. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:50 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 2604/24, RGE núm. 2605/24, RGE núm. 2606/24, RGE núm. 2608/24, RGE núm. 2609/24, RGE núm. 2617/24, RGE núm. 2602/24, RGE núm. 2607/24, RGE núm. 2616/24, RGE núm. 2620/24, RGE núm. 2610/24, RGE núm. 2611/24, RGE núm. 2771/24 (presentada en substitució de la RGE núm.2612/24), RGE núm. 2619/24, RGE núm. 2603/24, RGE núm. 2621/24, RGE núm.2754/24 (presentada en substitució de la RGE núm.2618/24), RGE núm. 2772/24 (presentada en substitució de la RGE núm.2613/24) II. Interpel·lació RGE núm. 4991/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de territori III. Moció RGE núm. 2525/24, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a política del Govern en matèria de mobilitat, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 137/24. IV. Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 2210/24, del Grup Parlamentari Socialista, amb motiu del 8 de març de 2024, Dia Internacional de les Dones 2) RGE núm. 1325/24, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a retirada de pèl·lets de les platges i neteja del litoral marí a les Illes Balears V. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 6237/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir la descentralització dels cursos de capacitació de policia local, atès l'empat produït en Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 1564/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost en recerca i innovació. b) RGE núm. 2135/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a compensacions al transport marítim de residus.
15:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
28/02/2024
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 7445/23, de transparència i control dels càrrecs públics de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència. 2-Designació del coordinador o coordinadora. 3-Redacció de l'informe.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 9516/23, presentada pel Grup Parlamentari Vox, per a la malaltia celíaca. b) RGE núm. 9643/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al document de voluntats anticipades.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 7177/23, dimanant del Decret llei 6/2023, de 2 d'octubre, de mesures urgents en matèria d'habitatge. OD: Redacció de l'informe.
16:35 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
* DESCONVOCADA * En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
29/02/2024
10:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: 1. Pregunta RGE núm. 5629/23, presentada pel Sr. Ferran Rosa i Gaspar, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a ordenació de centrals tèrmiques. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 1285/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions per reduir la presència de microplàstics industrials (pèl·lets) a les costes de les Illes Balears. b) RGE núm. 1807/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la formació, la conciliació i les millores dels treballadors fixos discontinus a les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala Verda
OD: 1. Pregunta RGE núm. 6406/23, presentada per la Sra. Marta Carrió i Palou, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a reunió Provivienda. 2. Proposició no de llei RGE núm. 11277/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, sobre patologia dual.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
* DESCONVOCADA * En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
CNP ESTUDI I REFLEXIÓ IMPACTE DIGITALITZACIÓ EN L'EDUCACIÓComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Debat i votació del pla de treball.
16:05 h.
CNP ESTUDI I REFLEXIÓ IMPACTE DIGITALITZACIÓ EN L'EDUCACIÓComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
* DESCONVOCADA * En acabar la Comissió. OD: 1-Adopció dels primers acords necessaris per a l'execució del pla de treball. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Política de Privacitat de dades*

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 66353032

Mapa Web   Política de privacitat   Avís legal

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201