AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/11/2023 a 30/11/2023, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
02/11/2023
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 6145/23, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a suport a una política lingüística de consens i a la normalització de la llengua catalana.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala de les Cariàtides
 
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5517/23, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a ajudes al manteniment del paisatge. b) RGE núm. 6240/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pedrera zona de s'Espartà.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 5909/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Dia internacional contra l'explotació sexual i la tracta de dones, nins i nines. b) RGE núm. 6381/23, presentada pel Grup Parlamentari Vox, relativa a la derogació de la Llei Sí és Sí.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar al Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 7259/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a garantir el transport escolar per a tots els alumnes de les illes Balears de la xarxa educativa. b) RGE núm. 7543/23, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a pla d'infraestructures d'educació 0-3.
16:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
06/11/2023
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
07/11/2023
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 9012/23, presentada en substitució de la RGE núm. 8833/23, 8838/23, 8840/23, 8851/23, 9013/23, presentada en substitució de la 8835/23, 8836/23, 8841/23, 8842/23, 8848/23, 9015/23, presentada en substitució de la 8849/23, 9011/23, presentada en substitució de la 8839/23, 8843/23, 8844/23, 8845/23, 8846/23, 8831/23, 8850/23, 8423/23, ajornada a la sessió anterior, 8444/23, ajornada a la sessió anterior, 8427/23, ajornada a la sessió anterior, 8847/23. II. Interpel·lació RGE núm. 5895/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria d'infraestructures educatives. III. Moció RGE núm. 8649/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de transparència, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5000/23. IV. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 3308/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a continuïtat del projecte del tramvia de la Badia de Palma. 2. RGE núm. 7254/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de dotació de personal especialista per a infants amb necessitats educatives especials. V. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats dels diputats i les diputades.
14:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(A les 14.30 hores o, en tot cas, mitja hora després d'haver finalitzat la sessió plenària anterior). Punt únic. Compareixença, amb debat i votació, del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, en relació amb la presentació del límit màxim de despesa no financera per a l'exercici 2024 (escrit RGE núm. 8983/23).
DIMECRES
08/11/2023
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del gerent de Son Espases, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista mitjançant l'escrit RGE núm. 5549/23, per tal d'avaluar la seva idoneïtat per exercir les tasques encomanades al seu càrrec.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 7201/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció de les noves unitats bàsiques de salut de Son Ferrer i Peguera. b) RGE núm. 7544/23, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a promoció integral de la salut mental i emocional.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 6449/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a supressió dels visats d'or. b) RGE núm. 7829/23, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a manteniment dels serveis del TIB durant dot l'any.
16:35 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
09/11/2023
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 8090/23, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, per al foment de l'emprenedoria juvenil. b) RGE núm. 8093/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, sobre l'impost d'estades turístiques.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 7257/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, en defensa dels autònoms. b) RGE núm. 7663/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de la formació dual.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 6382/23, presentada pel Grup Parlamentari VOX, relativa a la conciliació entre el treball i la vida familiar. b) RGE núm. 8115/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mantenir i impulsar la cooperació i l'ajuda humanitària a les persones víctimes del conflicte entre Israel i Palestina.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 7835/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació d'un grup de filologia catalana a l'extensió d'Eivissa i Formentera. b) RGE núm. 8114/23, presentada pel Grup Parlamentari Vox, relativa a l'EBAU única a tot el territori nacional.
16:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
14/11/2023
08:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 8838/23, reiterada, 9013/23, presentada en substitució de la RGE núm. 8835/23, reiterada, 8836/23, reiterada, 9298/23, 9309/23, 9301/23, 9479/23, presentada en substitució de la RGE núm. 9303/23, 9304/23, 9305/23, 9311/23, 9306/23, 9310/23, 9307/23, rectificada amb l'escrit RGE núm. 9322/23, 9308/23, 9313/23, 9312/23, 8423/23, ajornada a la sessió anterior, 9300/23, presentada en substitució de la RGE núm. 8444/23, ajornada a la sessió anterior, 8427/23, ajornada a la sessió anterior, 8847/23, ajornada a la sessió anterior, 9297/23, 9299/23, 9302/23, 9480/23, presentada en substitució de la RGE núm. 9314/23. II. Interpel·lació RGE núm. 8509/23, del Grup Parlamentari VOX, relativa a política general en matèria lingüística. III. Moció RGE núm. 9010/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en matèria de memòria democràtica, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2661/23. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 2773/23, dimanant del Decret llei 4/2023, de 18 de juliol, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat. V. Votació del punt núm. 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 3321/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls de l'Observatori de Cadena Alimentària, atès l'empat produït en comissió. VI. Elecció del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del vicepresident i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024 (escrit RGE núm. 9436/23).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Salut per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024 (escrit RGE núm. 9436/23).
DIMECRES
15/11/2023
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024 (escrit RGE núm. 9436/23).
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024 (escrit RGE núm. 9436/23).
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller d'Educació i Universitats per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024 (escrit RGE núm. 9436/23).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024 (escrit RGE núm. 9436/23).
DIJOUS
16/11/2023
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Turisme, Cultura i Esports per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024 (escrit RGE núm. 9436/23).
11:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Famílies i Afers Socials per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024 (escrit RGE núm. 9436/23).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024 (escrit RGE núm. 9436/23).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024 (escrit RGE núm. 9436/23). (DESCONVOCADA)
DIVENDRES
17/11/2023
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Director General de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024 (escrit RGE núm. 9436/23).
13:15 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificació de les esmenes a la totalitat presentades al Projecte de llei RGE núm. 9435/23, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió, si n'és el cas.
13:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:45 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
21/11/2023
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. 9013/23, presentada en substitució de la RGE núm. 8835/23, reiterada, ajornada a la sessió anterior, 9525/23, 9523/23, 9529/23, 9595/23, presentada en substitució de la RGE núm. 9540/23, 9524/23, 9530/23, 9585/23, presentada en substitució de la RGE núm. 9534/23, 9535/23, 9537/23, 9527/23, rectificada amb l'escrit RGE núm. 9546/23, 9526/23, 9528/23, 9531/23, 9541/23, 9538/23, 9539/23, 9536/23, 9532/23. II. Interpel·lació RGE núm. 7541/23, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a turisme. III. Moció RGE núm. 9376/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general en matèria d'infraestructures educatives, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5895/23. IV. Debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024 (RGE núm. 9435/23), amb les esmenes a la totalitat de devolució: RGE núm. 9517/23, del Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 9582/23, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, RGE núm. 9587/23, del Grup Parlamentari Mixt, i fixació de les quantitats globals.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Compareixença del conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024 (escrit RGE núm. 9436/23).
DIMECRES
22/11/2023
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del director general d'Emergències i Interior, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista mitjançant l'escrit RGE núm. 5278/23, per tal d'avaluar la seva idoneïtat per exercir les tasques encomanades a la seva direcció general.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 7202/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció dels nous centres de salut de Son Ferriol, Pere Garau, la Soledat i Bons Aires a la ciutat de Palma. b) RGE núm. 7830/23, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 8569/23, relativa a llocs de treball de difícil cobertura.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 7258/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la OSP de la ruta Menorca-Madrid. b) RGE núm. 7281/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a control dels fondejos sobre posidònia.
16:35 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
23/11/2023
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 8397/23, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i Mixt, per l'oficialitat del català a Europa. b) RGE núm. 8651/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a garanties laborals i de serveis als nous contractes de handling AENA 2023.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 7664/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a energies renovables a les Illes Balears. b) RGE núm. 7987/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport empreses d'inserció.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 6239/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a violència de gènere i sensellarisme. b) RGE núm. 7253/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, per a la convocatòria regular de la Comissió per a la Igualtat de Gènere de les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 8340/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora de la qualitat de l'aire als centres educatius. b) RGE núm. 8728/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al Poliesportiu Sant Joan de Ciutadella.
16:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
28/11/2023
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 9525/23, ajornada a la sessió anterior, 9530/23, ajornada a la sessió anterior, 9797/23, presentada en substitució de la RGE núm. 9527/23, la qual va ser rectificada amb l'escrit RGE núm. 9546/23 i ajornada a la sessió anterior, 9674/23, 9798/23, presentada en substitució de la RGE núm. 9656/23, 9657/23, 9658/23, 9675/23, 9654/23, 9670/23, 9672/23, 9659/23, 9671/23, 9655/23, 9660/23, 9661/23, 9662/23, 9653/23, 9669/23, 9673/23, 9663/23, rectificada amb l'escrit RGE núm. 9678/23. II. Interpel·lació RGE núm. 2659/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en matèria d'igualtat. III. Moció RGE núm. 9549/23, del Grup Parlamentari VOX, relativa a política general en matèria lingüística, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 8509/23. IV. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 9009/23, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement i suport a la tasca docent. 2. RGE núm. 8655/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantir la transparència, el respecte a la Constitució Espanyola i la igualtat de les Illes Balears amb la resta dels territoris espanyols en les negociacions i en el pacte d'investidura de Pedro Sánchez. V. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 7445/23, del Grup Parlamentari Popular, de transparència i control dels càrrecs públics de les Illes Balears. VI. Elecció dels i de les membres del Consell Consultiu de les Illes Balears al si del Parlament de les Illes Balears.
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Compareixença del vicepresident i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 7525/23, presentat pel Govern de les Illes Balears, per informar sobre el Compte General de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 2022.
DIMECRES
29/11/2023
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 5936/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a defensa de la meteorologia. b) RGE núm. 8650/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a DGT Eivissa.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 8549/23, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca (art. 46.3), sol·licitant la compareixença del Sr. Javier Ureña Morales, director general de l'IBSalut, per tal de conèixer la planificació i l'abast del pla d'infraestructures del Govern. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 7905/23, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a desenvolupament de la concertació de la prestació de pallassos d'hospital. b) RGE núm. 8395/23, presentada pel Grup Parlamentaris Socialista, relativa a increment i fidelització del nombre de residents de les diferents categories professionals: psicòlegs clínics, metges, infermeres i farmacèutics.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 7418/23, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a condicions del servei d'acompanyament de menors en vols interilles. b) RGE núm. 7730/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat d'establir mesures per tal de garantir el subministrament regular de mercaderies perilloses. c) RGE núm. 8064/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a clubs nàutics.
16:35 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
30/11/2023
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 8568/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament del PIAL. b) RGE núm. 9338/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, perquè Menorca no quedi exclosa de les ajudes per zones turístiques.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes: 1) RGE núm. 9361/23, presentada pel Sr. Enric Apesteguia i Ripoll, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a assessors lingüístics. 2) RGE núm. 9371/23, presentada pel Sr. Sebastià Mesquida i Pallicer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a credibilitat i transparència. 3) RGE núm. 9737/23, presentada pel Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a procés d'internalització del personal. 4) RGE núm. 9340/23, presentada per la Sra. Manuela Cañadas i Pinilla, del Grup Parlamentari Vox, relativa a imatges emeses per IB3 de la tornada de Valtonic. 5) RGE núm. 9362/23, presentada per la Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a integració dels treballadors internalitzats. 6) RGE núm. 9363/23, presentada per la Sra. Silvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funció social del català. 7) RGE núm. 9364/23, presentada per la Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificar la graella de continguts. 8) RGE núm. 9365/23, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a model audiovisual. 9) RGE núm. 9366/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de futur. 10) RGE núm. 9367/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a televisió pública. 11) RGE núm. 9368/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a professionals d'Eivissa, Formentera i Menorca. 12) RGE núm. 9369/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiència. 13) RGE núm. 9370/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programació.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 8576/23, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a 25 de novembre, dia per a l'erradicació de les violències masclistes. S'ha acabat! b) RGE núm. 8830/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, per la clarificació competencial dels serveis socials a les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 8394/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a proposta de construcció de nou centres integrats de formació professional. b) RGE núm. 9353/23, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a gestió òptima dels dispositius mòbils als centres educatius.
16:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:




  Nre. de visites : 63277038

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201