AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/03/2018 a 31/03/2018, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
06/03/2018
09:50 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 2257/18, 2232/18, 2233/18, 2261/18, 2265/18, 2227/18, 2259/18, 2260/18, 2264/18, 2269/18, 2319/18 (presentada en substitució de la 2258/18), 2268/18, 2263/18, 2231/18 i 2262/18. II. Interpel·lació RGE núm. 301/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb la sinistralitat laboral a les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 2177/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'igualtat entre homes i dones corresponent al personal educatiu, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 14131/17. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 8423/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per a l'establiment de la incompatibilitat de la condició de diputat del Parlament de les Illes Balears amb la de batle, regidor o conseller insular.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització del Ple. OD: 1. Proposicions no de llei RGE núm. 334/18 presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a retorn dels 67 milions d'euros al finançament de la CAIB, RGE núm. 669/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a negociació i liquidació de les bestretes, i RGE núm. 868/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a adequació de la regla de despesa dels ens locals. 2. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, RGE núm. 684/18, sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt, per tal d'explicar els criteris que s'han seguit per al nou càlcul de finançament que s'aplicarà a l'illa de Menorca.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
07/03/2018
09:00 h.
Ponència d'estudi de les modificacions del ReglamentComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Groga
OD: Debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord, conforme amb l'article 46 del Reglament del Parlament, de recaptar les compareixences previstes en el Pla de treball de la Ponència de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears; 2-Debat de l'Informe 111/2015, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions autonòmiques de 24 de maig de 2015 (Escrit RGE núm. 985/16, complementat mitjançant l'escrit RGE núm. 2005/16).
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a la regulació dels clubs socials de cànnabis (CSC) i l'ús terapèutic del cànnabis. OD: Continuació redacció de les conclusions.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la reunió de la Mesa de la Comissió de Salut. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l'Habitatge de les Illes Balears. OD: Continuació redacció informe
DIJOUS
08/03/2018
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:1- Proposicions no de llei RGE núm. 300/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de la dotació econòmica a les cambres oficials de comerç,indústria, serveis i navegació de Menorca i d'Eivissa, i RGE núm.801/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a estblir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats.2-Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 1501/18, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, del president del Consell Econòmic i Social, per tal d'explicar el pla d'actuació per al 2018.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2.Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 321/18, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a bases per a un pla autonòmic de les Illes Balears sobre l'envelliment de la població, i RGE núm. 1121/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a explotació de la dona dintre la indústria de la pornografia.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Margalida Gomila, directora de l'IES Bendinat i experta en plurilingüisme, del Sr. Joan Josep Quetglas, degà del Col·legi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears, i del Sr. José Manuel Bar, president de l'Associació d'Inspectors Educatius de les Illes Balears, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un Pacte Educatiu', especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
DIVENDRES
09/03/2018
09:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Serafín Carballo, director de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, i del Sr. Antoni Salvà, representant de l'Assemblea de Docents, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un Pacte Educatiu', especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
09:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Llorenç Llop, representant de l'Associació de Directors i Directores d'Educació Secundària de Mallorca, de la Sra. Joana Maria Mas, representant de l'Associació de Directors d'Infantil i Primària de Mallorca, i de la Sra. Francisca Mas, Directora de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un Pacte Educatiu', especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
DIMARTS
13/03/2018
09:20 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:25 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 2356/18, 2375/18, 2377/18, 2378/18, 2368/18, 2369/18, 2372/18, 2526/18 (presentada en substitució de la 2373/18), 2374/18, 2379/18, 2376/18, 2381/18, 2371/18, 2367/18, i 2382/18. II. Interpel·lació RGE núm. 541/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb les interconnexions del Pla Hidrològic. III. Moció RGE núm. 2284/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de salut, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 245/18. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 4319/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudi i propostes de millora dels Serveis de Menors i Família de les Illes Balears. 2. RGE núm. 2154/18, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a bonificació del transport interinsular de mercaderies.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Escrit RGE núm. 698/18, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l'informe 139/2017, del Compte General del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2015. 2. Escrit RGE núm. 699/18, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l'informe 140/2017, del Compte General del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2015. 3. Escrit RGE núm. 700/18, presentat per la Sindicatura de Comptes, relatiu a l'informe 141/2017, del Compte General del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2015. 4. Escrit RGE núm. 701/18, presentat per la Sindicatura de Comptes, relatiu a l'informe 142/2017, del Compte General del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2015.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
14/03/2018
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència, 2- Designació del coordinador o coordinadora, 3-Redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Elecció del càrrec de secretari o secretària. 2. Compareixença RGE núm. 279/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, de la consellera de Salut per tal d'explicar la situació de saturació que pateixen les urgències dels hospitals Son Espases i Son Llàtzer.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la reunió de la Mesa de la Comissió de Salut. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l'Habitatge de les Illes Balears. OD: Continuació redacció informe
DIJOUS
15/03/2018
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
*DESCONVOCADA* OD: Compareixences RGE núm. 10773/17, a iniciativa pròpia, del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, per tal d'informar sobre la situació actual de les negociacions amb l'Estat amb matèria de connectivitat aèria i marítima; i RGE núm. 12092/17, presentada pel GP Popular, del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, per informar sobre les actuacions en els comitès de desenvolupament de rutes aèries dels tres aeroports de les Illes Balears.
10:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l'Habitatge de les Illes Balears. OD: Continuació redacció informe
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes:RGE núm. 2395/18, del diputat Sr. Josep Ferrà i Terrasa, del Grup Parlamentari Més per Mallorca, relativa a tractament de la violència masclista;RGE núm. 2428/18, de la diputada Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vaga feminista del 8 de març;RGE núm. 2455/18, del diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost per millorar els equips tècnics;RGE núm. 2456/18, de la diputada Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura periodística a Eivissa;RGE núm. 2462/18, del diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a informació contrastada a IB3 Notícies;RGE núm. 2426/18, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al paper que pot jugar IB3 Música en la projecció exterior de la nostra cultura;RGE núm. 2457/18, de la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització de doblers públics per lloar i promocionar persones que actuen al marge de la legalitat;RGE núm. 2460/18, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a obtenció d'ingressos:RGE núm. 2427/18, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al personal contractat per l'EPRTVIB;RGE núm. 2458/18, de la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avanços en la definició del model de la radiotelevisió pública;RGE núm. 2461/18, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a cobertura informativa del 8M.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 4582/16, de memòria democràtica de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10121/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Policia tutor; i RGE núm. 14217/17, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista i Podem Illes Balears, relativa a suport al col·lectiu docent i la comunitat educativa.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
16/03/2018
10:30 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
Sala Verda
OD: 1. Examen sobre el règim d'incompatibilitats de la diputada Margalida Cabrer i González i del diputat Josep Ferrà i Terrasa. 2. Adopció d'acord respecte de les sol·licituds de compareixença RGE núm. 3093/17, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del Sr. Baltasar Picornell i Lladó, per tal d'informar sobre la sanció imposada per Delegació del Govern en relació amb els incidents ocorreguts a Fornalutx l'any 2016; RGE núm. 3568/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançant el qual se sol·licita que es recapti la compareixença urgent del Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, per informar sobre la seva relació amb l'empresari Bartomeu Cursach; i RGE núm. 12504/17¸dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença de la Sra. Núria Riera Martos per tal que informi sobre els seus continus canvis en la dedicació a la seva activitat parlamentària.
10:35 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
20/03/2018
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 2729/18, 2721/18, 2726/18, 2728/18, 2717/18, 2719/18, 2720/18, 2727/18, 2731/18, 2725/18, 2748/18, 2746/18, 2744/18, 2718/18 i RGE núm. 2722/18. II. Interpel·lació RGE núm. 2320/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern pel que fa a la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel. III. Moció RGE núm. 2467/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb la sinistralitat laboral a les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 301/18. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 10096/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, de suport a la família i a la maternitat. V. Compareixença d'un membre del Govern, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 4502/17, relativa a desenvolupament de l'article 88 bis de la Llei de capitalitat de Palma. (Escrit RGE núm. 1922/18, del Grup Parlamentari Popular).
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, sol·licitada a iniciativa pròpia (escrit RGE núm. 17673/17), per tal de donar compte del compliment de la senda d'estabilitat pressupostària per a l'any 2017.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
21/03/2018
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Joan Huguet i Rotger, jurista, expresident del Parlament de les Illes Balears i ponent de la darrera reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i del Sr. Antoni Llabrés i Fuster, professor titular de Dret Penal de la Universitat de València, a l'objecte que exposin el seu parer respecte de la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, pel que fa a la supressió de l'aforament dels diputats i diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears.
09:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Elecció del càrrec de secretari o secretària. 2. Debat i votació de les conclusions redactades per la Ponència d'estudi per a la regularització dels clubs socials de cànnabis (CSIC)i l'ús terapèutic del cànnabis.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Mesa de la Comissió de Salut. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l'Habitatge de les Illes Balears. OD: Continuació redacció informe.
DIJOUS
22/03/2018
09:00 h.
Ponència d'estudi de les modificacions del ReglamentComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Groga
OD: Debat de les propostes.
10:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
**DESCONVOCADA** OD: Compareixença RGE núm. 15326/17, sol·licitada pel GP Popular, (aprovada a la comissió de dia 22.02.18), del nou director de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB), per tal d'informar sobre el programa i les actuacions que pensa desenvolupar durant el seu mandat.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Elecció del Secretari/a de la Comissió. 2. Compareixença RGE núm. 1501/18, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, del president del Consell Econòmic i Social, per tal d'explicar el pla d'actuació per al 2018 del CES.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència per elaborar les bases d'un pla autonòmic sobre l'envelliment de la població de les Illes Balears. OD: 1. Constitució de la ponència. 2. Designació del coordinador o coordinadora. 3. Redacció del Pla de Treball.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. José Díaz i Cappa, representant de la Fiscalia de Menors, de la Sra. Susanna Moll i Kammerich, regidora d'Educació de l'Ajuntament de Palma, i de la Sra. Júlia Muñoz Ametller, representant de l'Assemblea 0-3, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un Pacte Educatiu', especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
DIVENDRES
23/03/2018
09:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Miquel Oliver i Trobat, president del Consell Escolar de Mallorca, del Sr. Alberto Taranco i Iriondo, president del Consell Escolar d'Eivissa, i de la Sra. Maria del Mar Lluch i Martínez, vicepresidenta del Consell Escolar de Menorca, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un Pacte Educatiu', especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
11:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Guillem Ferrer, representant del Moviment Poc a poc, de la Sra. Pepita Costa i Tur, presidenta de la Confederació d'Associacions de Pares i Mares de Balears, i del Sr. Enric Pozo i Mas, representant de la Unió de Cooperatives de Treball Associat, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un Pacte Educatiu', especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
DIMARTS
27/03/2018
08:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 3090/18 (presentada en substitució de la 2975/18), 2984/18, 2974/18, 2977/18, 2978/18, 2979/18, 2982/18, 3094/18 (presentada en substitució de la 2983/18), 2980/18, 3093/18 (presentada en substitució de la 2981/18), 2955/18, 2972/18, 2976/18, 2973/18 i 2985/18. II. Interpel·lació RGE núm. 2399/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la processionària del pi. III. Moció RGE núm. 2897/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a interconnexions del Pla Hidrològic, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 541/18. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans de la Proposició de llei RGE núm. 4582/17, de memòria democràtica de les Illes Balears. V. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 668/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència sanitària les 24 hores a Cala d'Or. (Atès l'empat produït en comissió). VI. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre el règim d'incompatibilitats de la Sra. Margalida Cabrer i González i del Sr. Josep Ferrà i Terrasa.
DIMECRES
28/03/2018
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l'Habitatge de les Illes Balears. OD: Continuació redacció informe.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63140918

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201