AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/11/2020 a 30/11/2020, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/11/2020
09:45 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Estudi de les modificacions de les declaracions d'incompatibilitat dels diputats Maria Salomé Cabrera i Roselló (RGE núm. 14262/20), M. Asunción Pons i Fullana (RGE núm. 14291/20) i Vicent Marí i Torres (RGE núm. 14202/20).
09:50 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Odre del dia: I. Preguntes RGE núm. 15564/20, 15619/20, 15783/20 (presentada en substitució de la 15627/20), 15630/20, 15632/20, 15636/20, 15637/20, 15638/20, 15633/20, 15634/20, 15635/20, 15639/20, 15631/20, 15626/20, 15779/20 (presentada en substitució de la 15641/20), 15625/20, 15629/20, 15628/20, 15778/20 (presentada en substitució de la 15640/20) II. Interpel·lació RGE núm. 14976/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern de les Illes Balears pel que fa a la defensa de l'ordre constitucional. III. Moció RGE núm. 15284/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels acords parlamentaris en relació amb les ajudes per pal·liar els efectes de la tempesta. IV. Compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports, per tal d'informar sobre la responsabilitat que pugui correspondre al Govern de les Illes Balears en relació amb l'anomenat Cas Corea (escrit RGE núm. 178/20, del Grup Parlamentari Popular).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 11404/20, presentada pel Grup Parlamentari el Pi-Proposta per les Illes Balears, per l'alliberament dels romanents dels ajuntaments sense condicions ni xantatges i pel rebuig de l'acord entre la FEMP i el Govern Central. 2) RGE núm. 11450/20, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares pel procediment d'urgència, relativa a suport al sector privat de la comunicació de Balears davant la crisi de la COVID-19.
16:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala de Passes Perdudes
En tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
04/11/2020
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4693/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'un nou partit judicial a l'illa de Formentera; RGE núm. 8458/20, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a un canvi de model en l'estat d'alarma més respectuós amb l'Estat autonòmic; i RGE núm. 8529/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la defensa del teixit de la premsa local.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 11393/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular (art.46.4), del Sr. Jorge Tera Donoso, secretari general de SATSE Illes Balears, sindicat d'infermeria, a fi que pugui exposar la seva visió i propostes en relació al sistema de salut. 2. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 14276/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular (art.46.4), del Sr. Miquel Lázaro Ferreruela, president del sindicat metge SIMEBAL, per exposar tot un seguit de propostes per poder construir una sanitat al més alt nivell. 3. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 8709/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, relativa a realització de tests de detecció als casos positius domiciliaris de la COVID-19 un pic transcorregut el termini de confinament. b) RGE núm. 8960/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suport a l'Organització Mundial de la Salut (OMS).
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 13999/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46.2) pel procediment d'urgència, del conseller de Medi Ambient i Territori, per tal d'informar sobre l'aparició de traces de COVID-19 en aigües fecals. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 9917/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'inversions de millores mediambientals i de reactivació econòmica. b) RGE núm. 14132/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a desenvolupament comercial a l'àmbit de la Platja de Palma.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
05/11/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
*DESCONVOCADA* OD: Preguntes. 1) RGE núm. 13649/20, presentada pel Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a sol·licituds de canvi d'ús d'acord amb la Disposició Addicional Primera del Decret Llei 8/2020. 2) RGE núm. 13650/20, presentada pel Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a incentivació del canvi d'ús dels establiments turístics obsolets o de baixa qualitat millorant la regulació del Decret Llei 8/2020. 3) RGE núm. 13651/20, presentada pel Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a objectiu de la Conselleria Turística respecte les places turístiques obsoletes o de baixa qualitat. 4) RGE núm. 13652/20, presentada pel Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a previsions de la Conselleria de Turisme respecte el canvi d'ús dels establiments obsolets o de baixa qualitat.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
*DESCONVOCADA*. En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei.1) RGE núm. 1815/20, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos i modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 15048/20, relativa a cambres agràries. 2) RGE núm. 15501/20, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a gestió de la pesca marítima de litoral i delimitació d'aigües a les Illes Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió, OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 11449/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, pel procediment d'urgència, relativa a exigència de l'alliberament immediat de l'estudiant Patrick George Zaki. 2) RGE núm. 14809/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a suport a l'informe de Nacions Unides sobre Veneçuela i condemna de la violació dels drets humans.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 13960/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a donar resposta a la complexitat que impliquen els escenaris de semipresencialitat i confinament previstos pel sistema educatiu; i RGE núm. 14277/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar a Menorca.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
06/11/2020
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.
DIMARTS
10/11/2020
09:50 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes 1. RGE núm. 15940/20, 15944/20, 15932/20, 15941/20, 15935/20, 15939/20, 15920/20, 15942/20, 15938/20, 15943/20, 15945/20, 16034/20 (presentada en substitució de la 15950/20), 15931/20, 15930/20, 15934/20, 15936/20, 15929/20 i 15946/20. II. Interpel·lació RGE núm. 14982/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria educativa i especialment en relació amb l'adaptació al nou marc que pretén establir el Govern de l'Estat que permet obtenir la titulació sense aprovar totes les assignatures. III. Moció RGE núm. 15712/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a política comercial del Govern, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 14863/20. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 6844/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a blindatge de la sanitat pública. 2. RGE núm. 1899/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a auditoria a l'IMAS.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 (escrit RGE núm. 15981/20).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 (escrit RGE núm. 15981/20).
DIMECRES
11/11/2020
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença de la consellera de Salut i Consum per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 (escrit RGE núm. 15981/20).
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
11:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 (escrit RGE núm. 15981/20).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 (escrit RGE núm. 15981/20).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 (escrit RGE núm. 15981/20).
DIJOUS
12/11/2020
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 (escrit RGE núm. 15981/20).
11:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 (escrit RGE núm. 15981/20).
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença del conseller de Medi Ambient i Territori per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 (escrit RGE núm. 15981/20).
17:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 (escrit RGE núm. 15981/20).
20:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 (escrit RGE núm. 15981/20).
DIVENDRES
13/11/2020
09:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 (escrit RGE núm. 15981/20).
12:00 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:10 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificació de les esmenes a la totalitat presentades al Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 (escrit RGE núm. 15981/20). 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió, si n'és el cas.
13:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:45 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIMARTS
17/11/2020
08:45 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
Sala d'Actes
OD: Escrit RGE núm. 5841/20, presentat per la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat (amb relació a l'escrit RGE núm. 4580/19, presentat pel Sr. Esteban Jerez Aramburo, mitjançant el qual sol·licita que el Parlament faci d'interlocutor amb l'IBAVI per tal que els veïnats de la seva finca, que és de protecció oficial i gestiona l'IBAVI, compleixin les ordenances cíviques).
08:50 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 15941/20 i RGE núm. 15938/20 (ajornades a la sessió anterior) RGE núm. 16188/20 (presentada en substitució de la 16076/20), 16083/20, 16074/20, 16190/20 (presentada en substitució de la 16082/20), 16077/20, 16080/20, 16085/20, 16086/20, 16068/20, 16084/20, 16081/20, 16087/20, 16072/20, 16079/20, 16075/20, 16073/20, 16078/20 i 16088/20. II. Interpel·lació RGE núm. 15325/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de gestió de les ajudes PDR i de la PAC. III. Moció RGE núm. 16009/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de l'ordre constitucional, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 14976/20. IV. Debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 (RGE núm. 15981/20), amb les esmenes a la totalitat de devolució:RGE núm. 16013/20, del Grup Parlamentari Popular; RGE núm. 16066/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares i RGE núm. 16141/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears i fixació de les quantitats globals.
DIMECRES
18/11/2020
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 14651/20, presentat pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, de sol·licitud de compareixença de la directora de l'IBDona per tal d'informar sobre la convocatòria de subvencions per fomentar la contractació de dones víctimes de violència masclista a projectes d'inserció laboral. 2-Debat dels escrits RGE núm. 11748/19 i 19/20, presentats per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant els quals tramet l'Informe 172/2019, sobre la comptabilitat dels processos electorals al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de maig de 2019.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 14829/20, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares (art.46.3) pel procediment d'urgència, del portaveu del Comitè de malalties infeccioses de Balears, Sr. Javier Arranz, per tal d'explicar les declaracions realitzades als mitjans de comunicació. 2. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 15155/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular (art.46.3) pel procediment d'urgència, del director general de Consum com a conseqüència de la fallida de Dentix. 3. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 9077/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a pla d'activitat física. b) RGE núm. 9426/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a reforç del servei d'infermeria de l'hospital de Formentera per a l'atenció a la cronicitat, realització de TAC's d'urgència i servei de diàlisi.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Preguntes, totes de la Sra. Margalida Durán i Cladera, RGE núm. 3602/20, relativa a habitatges de l'IBAVI al Camp Redó de Palma; RGE núm. 3603/20, relativa a habitatges de l'IBAVI al Camp Redó de Palma buits; RGE núm. 3604/20, relativa a habitatges de l'IBAVI al Camp Redó de Palma ocupats il·legalment; RGE núm. 3605/20, relativa a habitatges ocupats il·legalment al Camp Redó als quals s'ha interposat demanda judicial per tal que siguin desallotjats; RGE núm. 3606/20 relativa a conductes denunciades a la policia en relació als habitatges del Camp Redó de l'IBAVI, i RGE núm. 3607/20, relativa a inspecció IEE als habitatges de l'IBAVI del Camp Redó de Palma.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
19/11/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 15515/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls del turisme de teletreball. 2) RGE núm. 15775/20, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a suport a ASJUBI40 (Associació de jubilats amb més de 40 anys cotitzats).
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes:RGE núm. 16150/20, presentada pel Sr. Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de la nova app d'IB3;RGE núm. 16095/20, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a efectes sobre les demandes dels treballadors davant l'adjudicació dels serveis informatius a Dalton Audiovisuals;RGE núm. 16130/20, presentada pel Sr. Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a estratègia multimèdia de l'EPRTVIB;RGE núm. 16133/20, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova adjudicatària dels Serveis d'Informatius;RGE núm. 16136/20, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a criteri periodístic de les connexions en directe que la ràdio pública realitza durant els Plens del Parlament;RGE núm. 16142/20, presentada pel Sr. Pablo Jesús Jiménez i Fernández, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a emissió documental Tot inclòs;RGE núm. 16146/20, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa l'EPRTVIB recull a la memòria pressupostària del 2021 dels PG CAIB una modificació del pressupost al cap.1 justificant, entre altres qüestions, "per la finalització del conveni Joves Qualificats del SOIB"; RGE núm. 16148/20, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mecanismes per emissions simultànies a IB3 ràdio; RGE núm. 16149/20, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament de l'agenda 2030 de les Nacions Unides a les Illes Balears; RGE núm. 16151/20, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació de productores locals en el procés de licitació del servei d'informatius; RGE núm. 16134/20, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a internalització dels Serveis informatius. RGE núm. 16135/20, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous programes de Televisió i Ràdio a IB3.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 14681/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació dels campaments militars per a nins soldat. 2) RGE núm. 15561/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, Vox-Actua Baleares i El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a karate com a esport olímpic en els pròxims Jocs Olímpics 2024.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 8954/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a llengua de signes a l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics. 2) RGE núm. 14862/20, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a un barem de valoració de mèrits més just.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
20/11/2020
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.
DIMARTS
24/11/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 16334/20 (presentada en substitució de la 16264/20), 16338/20 (presentada en substitució de la 16272/20), 16268/20, 16279/20, 16274/20, 16276/20, 16278/20, 16341/20 (presentada en sbustitució de la 16275/20), 16280/20, 16277/20, 16281/20, 16266/20, 16270/20, 16269/20, 16273/20, 16267/20, 16271/20, 16282/20. II. Interpel·lació RGE núm. 5973/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria d'espais naturals protegits. III. Moció RGE núm. 16173/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la normativa que permet l'avaluació, promoció i obtenció de titulacions sense límit d'assignatures suspeses, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 14982/20. IV. Votació de proposicions no de llei atesos els empats produïts en comissió: 1. Apartat tercer de la Proposició no de llei RGE núm. 14740/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a compromís absolut amb el comerç de proximitat. 2. Proposició no de llei RGE núm. 13634/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries per dotar de més efectius les plantilles de policies locals en els consistoris de les Illes Balears. 3. Proposició no de llei RGE núm. 8709/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a realització de tests de detecció als casos positius domiciliaris de la COVID-19 un pic transcorregut el termini de confinament. 4. Proposició no de llei RGE núm. 9917/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'inversions de millores mediambientals i de reactivació econòmica. V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 8171/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a defensa dels consumidors davant l'actuació de les companyies aèries respecte a les cancel·lacions massives de vols a conseqüència de la declaració de l'estat l'alarma. 2. RGE núm. 8940/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures urgents de sostenibilitat ambiental en el transport marítim de passatgers i mercaderies entre Formentera i Eivissa. VI. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats de les diputades Sra. María Salomé Cabrera i Roselló i Sra. María Asunción Pons i Fullana, i del diputat Sr. Vicente Marí i Torres.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 14698/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la Societat de Garantia Recíproca ISBA. 2) RGE núm. 15702/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, relativa a rebuig als pressuposts generals de l'Estat per al 2021.
DIMECRES
25/11/2020
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 8775/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures urgents per a dones vulnerables. 2) RGE núm. 8985/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a defensa del periodisme i de la informació territorial de TVE a les Illes Balears. 3) RGE núm. 9159/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reacció als escàndols que esquitxen la Corona d'Espanya.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 15413/20, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares (art.46.2) pel procediment d'urgència, de sol·licitud de compareixença de la consellera de Salut i Consum davant l'alarma social creada per les informacions publicades a mitjans de comunicació que confirmen irregularitats en procediments de contractació. 2. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 15689/20, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (art.46.3) pel procediment d'urgència, de sol·licitud de compareixença del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, Sr. Juli Fuster, per informar de forma detallada de la situació actual i les mesures previstes a curt i mitjà termini per fer front a la COVID-19 al Servei d'Atenció Primària. 3. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 10843/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC) i la COVID-19. b) RGE núm. 16094/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca pel procediment d'urgència, relativa a creació i impuls de l'Agència de Salut Pública de les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 13963/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a protecció de la biodiversitat marina en les zones portuàries de les Illes Balears. 2) RGE núm. 13971/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa al replantejament del projecte de decret de zones vulnerables per la contaminació de nitrats de fonts agràries.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
26/11/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 15800/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat sanitària en l'accés als establiments d'allotjament turístic de les Illes Balears. 2) RGE núm. 15974/20, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, pel procediment d'urgència, relativa a propostes urgents sobre el sector turístic.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 2730/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport als pagesos de les Illes Balears. 2) RGE núm. 15153/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suports al comerç de proximitat i impuls de la demanda interna.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1) Compareixença RGE núm. 10355/20, sol·licitada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca (aprovada a la sessió de dia 01.10.2020), de la CONGDIB, Coordinadora d'ONGD-Illes Balears, per tal de parlar de la cooperació davant els reptes d'una societat post COVID. 2) Proposició no de llei RGE núm. 15729/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El PI-Proposta per les Illes Balears i Mixt, pel procediment d'urgència, en defensa d'un món global.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 11378/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a millores per a la Formació Professional Dual. 2) RGE núm. 14226/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR i material COVID per als centres educatius de les Illes Balears.
19:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Maura
OD: 1. Qualificació de les esmenes parcials presentades al Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió, si n'és el cas.
DIVENDRES
27/11/2020
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
DESCONVOCADA. Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.
DILLUNS
30/11/2020
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, en sessió d'horabaixa i vespre. OD: 1. Constitució de la Ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció de l'Informe
20:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En tot cas, en acabar la ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Política de Privacitat de dades*

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 66353060

Mapa Web   Política de privacitat   Avís legal

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201