AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/06/2020 a 30/06/2020, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
02/06/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: Preguntes:RGE núm. 8784/20, 8794/20, 8796/20, 8955/20 (presentada en substitució de la 8795/20), 8797/20, 8786/20, 8793/20, 8792/20, 8799/20 i 8798/20. II. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (escrit RGE núm. 8711/20, del Govern de les Illes Balears, complementat amb l'escrit RGE núm. 8963/20).
DIMECRES
03/06/2020
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 4261/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a auditoria a l'Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears per part de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. 2) RGE núm. 8466/20, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares pel procediment d'urgència, relativa a mesures tributàries de protecció a les famílies a les Illes Balears, davant la crisi econòmica derivada de la pandèmia COVID-19.
09:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala Maura
 
11:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 9134/19, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a traspàs dels serveis sanitaris de les institucions penitenciàries al Govern de les Illes Balears. 2)RGE núm. 8123/20, presentada pel GP Popular pel procediment d'urgència, relativa a distribució de mascaretes a les farmàcies.
11:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Maura
(desconvocada)
13:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 8397/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a pagament i convocatòria de les ajudes per a inversions agrícoles. 2) RGE núm. 8450/20, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, relativa a la reobertura de les subvencions per a inversions en explotacions agràries 2018-2020 per donar liquiditat a la pagesia durant la crisi per la COVID-19.
13:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 1948/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a declaració de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) com a zona afectada greument per una emergència. 2)RGE núm. 1984/20, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa al no establiment d'una "ecotaxa" aèria.
15:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala de les Cariàtides
DESCONVOCADA OD: Proposicions no de llei. 1)RETIRADA RGE núm. 7900/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a malaltia i mort de professionals per causa de la infecció de la COVID-19. 2) RGE núm. 8127/20, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a l'establiment per part del Govern de les Illes Balears d'ajudes a fons perdut per a autònoms per compensar les pèrdues per la COVID-19.
16:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
04/06/2020
08:55 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença RGE núm. 8324/20, sol·licitada pel procediment d'urgència pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears (art. 46.3) del Sr. Serafín Carballo, director de l'Oficina Balear de la Infància i la Adolescència, per tal que informi sobre les actuacions dutes a terme i previstes davant l'emergència sanitària i la crisi socioeconòmica derivades de l'expansió de la COVID-19.
09:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1-Compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per informar sobre la situació del curs escolar 2019-2020 provocada per la propagació de la COVID-19, sol·licitada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 6250/20, i acordada per la Comissió dia 30.04.20. 2-Preguntes RGE núm. 5468/20, (RETIRADA per l'autor)del Sr. Jorge Campos i Asensi, relativa a mesures adoptades als centres educatius per part de la Conselleria d'Educació davant la crisi sanitària provocada pel coronavirus COVID-19; i RGE núm. 5469/20, del Sr. Jorge Campos i Asensi, relativa a docents alliberats de les seves funcions per a realitzar activitats sindicals reincorporats al seu lloc durant la crisi sanitària provocada pel coronavirus COVID-19.
12:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 5050/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de sol·licitud de compareixença del director de l'Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears per tal d'explicar el seu Informe de recomanacions derivat de l'expedient 48/2019. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 4211/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a necessitat que les zones turístiques i les platges estiguin recuperades abans de la temporada turística; i RGE núm. 8169/20, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa al reconeixement de la tasca essencial realitzada pels mitjans de comunicació durant la crisi sanitària de la COVID-19 i per a l'impuls del sector audiovisual de Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Maura
 
DIMARTS
09/06/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 9040/20, 9037/20, 9039/20, 9038/20, 9044/20, 9036/20, 9035/20, 9042/20, 9034/20 i 9041/20. II. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 1999/20, del Grup Parlamentari Popular, de mesures urgents en matèria d'habitatge.
DIMECRES
10/06/2020
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1) Escrit RGE núm. 11626/19, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 166/2019, del compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2017. 2) Escrit RGE núm. 11627/19, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 167/2019, del compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2017. 3) Escrit RGE núm. 11628/19, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 168/2019, del compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2017. 4) Escrit RGE núm. 11629/19, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 169/2019, del compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2017.
09:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 3282/20, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, relativa a garantir la continuïtat dels serveis de l'escorxador de Palma. 2) RGE núm. 8676/20, presentada pel GP Popular pel procediment d'urgència, relativa a repartiment dels fons per als programes agrícoles, ramaders i de desenvolupament rural.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala Maura
 
11:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1.Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 2764/20, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca (art.46.3), pel procediment d'urgència, del director de l'aeroport de Palma, per tal d'informar sobre les accions previstes per AENA/Enaire pel que fa a l'ampliació de l'aeroport de Palma. 2.Proposicions no de llei: a) RGE núm.1988/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a bonificació de les tarifes de transport aeri i marítim; b) RGE núm. 1989/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació del descompte de resident al final de la compra dels passatgers.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Maura
 
13:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença de la consellera de Salut i Consum, Sra. Patricia J. Gómez i Picard, RGE núm. 8049/20, sol·licitada pel procediment d'urgència per una cinquena part de diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular, per donar compte de la participació del Sr. José María Lafuente en l'adquisició de material sanitari i les actuacions efectuades per constatar la qualitat del material subministrat per l'esmentat intermediari.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
11/06/2020
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 8462/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures específiques per al col·lectiu LGTBI durant i després del confinament per COVID-19. 2) RGE núm. 8499/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a condemna de pràctiques racistes i antisemites. 3) RGE núm. 8550/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a augment de l'ús de pornografia durant el confinament provocat per la pandèmia COVID-19.
09:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8542/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla urgent de conciliació familiar i laboral; RGE núm. 8576/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de conciliació familiar com a conseqüència de la crisi generada per la COVID-19; i RGE núm. 8697/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures urgents en matèria de conciliació laboral i familiar.
11:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8523/20, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a promoció de la formació professional dual; i RGE núm. 8606/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a l'escola concertada.
13:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 8127/20, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a l'establiment per part del Govern de les Illes Balears d'ajudes a fons perdut per a autònoms per compensar les pèrdues per la COVID-19. 2) RGE núm. 8262/20, presentada pel GP Popular pel procediment d'urgència, relativa a mesures econòmiques per a facilitar la reobertura de l'activitat econòmica.
16:05 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
16/06/2020
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 9434/20, 9570/20 (presentada en substitució de la 9432/20), 9435/20, 9433/20, 9430/20, 9429/20, 9583/20 (presentada en substitució de la 9439/20), 9441/20, 9440/20 i 9436/20. II. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears (escrit RGE núm. 8986/20, del Govern de les Illes Balears). III. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries en relació amb l'escrit RGE núm. 9457/20, presentat per 12 diputats de la cambra, adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, mitjançant el qual se sol·licita, des de la finalització de l'actual període de sessions fins al 31 de juliol de 2020, la convocatòria de sessions extraordinàries per tal que es pugui dur terme l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, del Projecte de llei del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. IV. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries en relació amb l'escrit RGE núm. 9458/20, rectificat amb el RGE núm. 9475/20, presentat per 12 diputats de la cambra, adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, mitjançant el qual se sol·licita, des de la finalització de l'actual període de sessions fins al 31 de juliol de 2020, la convocatòria de comissions permanents del Parlament de les Illes Balears, per continuar amb la tramitació de les iniciatives parlamentàries que es relacionen als escrits esmentats. V. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries en relació amb l'escrit RGE núm. 9467/20, rectificat amb el RGE núm. 9488/20, presentat per 12 diputats de la cambra, adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita que el Ple de la cambra acordi de celebrar les sessions extraordinàries en el període comprès entre el final de l'actual període de sessions i dia 31 de juliol de 2020, per tal de tramitar, debatre i aprovar, si n'és el cas, les iniciatives que es relacionen als escrits esmentats. VI. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries en relació amb l'escrit RGE núm. RGE núm. 9483/20, rectificat amb el RGE núm. 9490/20, presentat per 14 diputats de la cambra, adscrits als Grups Parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares i Mixt, mitjançant el qual se sol·licita la convocatòria de sessions extraordinàries de comissions permanents del Parlament de les Illes Balears, des de la finalització del present període fins al 31 de juliol de 2020, per continuar amb la tramitació de les iniciatives que es relacionen als escrits esmentats. VII. Compareixença urgent del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, per exposar la política universitària envers la COVID-19 (escrit RGE núm. 8772/20, del Govern de les Illes Balears).
17:00 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
En tot cas, en acabar el Ple. OD: Examen sobre el règim d'incompatibilitats de la Sra. Maria Antònia Sureda i Martí.
DIMECRES
17/06/2020
09:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 8942/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt (art.46.2), pel procediment d'urgència, de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, per informar sobre l'estat de determinades partides dels pressuposts.2. Proposició no de llei RGE núm. 4419/20, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a detracció dels fons dels ports autonòmics a favor dels trens de Mallorca (SFM).
09:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 1908/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d'ambulàncies a Eivissa. 2) RGE núm. 8173/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, relativa a l'elaboració urgent d'un pla d'actuació davant un possible rebrot de la COVID-19 a la tardor.
11:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. RGE núm. 3738/20, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos i Socialista, relativa a vigilància amb circuit tancat de televisió als escorxadors de Balears. 2) RGE núm. 8958/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, relativa a inici d'activitat de les empreses d'oci nocturn.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Maura
 
13:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 3414/20, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca (art.46.3), pel procediment d'urgència, de la Plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, per tal d'explicar el seu punt de vista i posicionament respecte dels projectes d'ampliació de l'aeroport de Palma. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 1990/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a l'anomenada ecotaxa aèria; b) RGE núm. 5577/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a modificació de la Llei d'avaluació ambiental estatal per a la regularització d'infraestructures públiques.
15:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
18/06/2020
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 8673/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a garantia del pagament de les ajudes de menjador durant tot el període no escolar i fins a l'inici de les classes presencials del proper curs 2020-2021. 2) RGE núm. 3258/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a campanya de sensibilització i acceptació de la diversitat LGTBI al món de l'esport.
09:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença urgent RGE núm. 2572/20, del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos per informar sobre les notícies recentment publicades a diferents mitjans de comunicació sobre la investigació de l'Audiència Nacional del procediment anomenat
13:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8607/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a línia d'ajudes a les universitats per adaptació de les infraestructures a les noves mesures de seguretat i fons per garantir la rebaixa dels crèdits universitaris; i RGE núm. 8817/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures per protegir els i les estudiants universitaris davant les conseqüències negatives de la COVID-19.
13:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8119/20, relativa a Pla de xoc cultural-Covid 19: Cap a la revitalització i consolidació de la indústria cultural a Balears, en relació al sector de les galeries d'art, creadors i comissaris; RGE núm. 8120/20, relativa a Pla de xoc cultural-Covid 19: Cap a la revitalització i consolidació de la indústria cultural a Balears, en relació al sector audiovisual; RGE núm. 8121/20, relativa a Pla de xoc cultural-Covid 19: Cap a la revitalització i consolidació de la indústria cultural a Balears, en relació al sector d'arts escèniques i musicals; i RGE núm. 8122/20, relativa a Pla de xoc cultural-Covid 19: Cap a la revitalització i consolidació de la indústria cultural a Balears, en relació al sector d'editorials, llibreries, distribuïdores i autors, totes presentades pel Grup Parlamentari Popular.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Preguntes RGE núm. 4753/19, presentada pel Sr. Jesús Méndez i Baiges del GP Ciudadanos, relativa a informació sobre l'objecte i la finalitat de l'Impost de turisme sostenible (ITS); RGE núm. 2573/20, presentada pel Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero del GP Ciudadanos, relativa a implementació dels plans d'actuació com a conseqüència de l'aprovació del Decret Llei 1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d'excessos per a la millora de la qualitat en zones turístiques; RGE núm. 2574/20, presentada pel Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero del GP Ciudadanos, relativa a plans d'actuació com a conseqüència de l'aprovació del Decret Llei 1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d'excessos per a la millora de la qualitat en zones turístiques; RGE núm. 2735/20, presentada pel Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del GP Ciudadanos, relativa a terminis en l'elaboració de plans d'actuació segons l'article 9 del Decret Llei 1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d'excessos; RGE núm. 4471/20, presentada pel Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del GP Ciudadanos, relativa a desenvolupament del Decret Llei 1/2020 contra turisme d'excessos; RGE núm. 4472/20, presentada pel Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del GP Ciudadanos, relativa a desenvolupament del Decret Llei 1/2020 contra turisme d'excessos; RGE núm. 4473/20, presentada pel Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del GP Ciudadanos, relativa a desenvolupament del Decret Llei 1/2020 contra turisme d'excessos; RGE núm. 2626/20, presentada per la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló del GP Popular, relativa a pla d'actuacions per regular i limitar l'arribada de creuers a les Illes Balears; RGE núm. 2627/20, presentada per la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló del GP Popular, relativa a actuacions per regular i limitar l'arribada de creuers a les Illes Balears; RGE núm. 2628/20, presentada per la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló del GP Popular, relativa a reunions mantingudes per tal de regular i limitar l'arribada de creuers a les Illes Balears; RGE núm. 2629/20, presentada per la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló del GP Popular, relativa a documents, estudis o informes encomanats i/o elaborats amb l'objectiu de regular i limitar l'arribada de creuers a les Illes Balears; RGE núm. 2631/20, presentada per la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló del GP Popular, relativa a regulació del turisme de creuers; RGE núm. 2632/20, presentada per la Sra. María Salomé Cabrera i Roselló del GP Popular, relativa a competències per a la regulació del turisme de creuers.
16:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
25/06/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 8296/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a pla estratègic europeu de recuperació del turisme basat en la marca Europa. 2) RGE núm. 8464/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a recuperació dels mercats turístics emissors. 3) RGE núm. 8578/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a eliminació de la quarantena per a les persones que arribin de l'estranger i mesures per facilitar el moviment de les persones amb seguretat.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei:1)RGE núm. 3412/20, presentada pel Grup Parlamentari Poular, relativa a conveni amb els consells insulars en matèria d'ordenació pesquera; 2)RGE núm. 4181/20, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement i visibilització de la dona dins de l'entorn rural a les Illes Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 2691/20, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a finançament del sistema públic de pensions; 2) RGE núm. 5603/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a la reparació i homenatge de les víctimes LGTBI durant la Guerra Civil, Franquisme i Transició; 3) RGE núm. 5604/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement d'indemnitzacions i alta a la Seguretat Social als presos LGTBI durant el Franquisme i la Transició.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
26/06/2020
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 5050/20, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46), del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, Sr. Jaume Far, per tal d'explicar el seu Informe de recomanacions derivat de l'expedient 48/2019. (Acordada la recaptació de la presència del compareixent a la sessió de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de dia 04.06.2020).
09:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
30/06/2020
09:00 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada per 16 diputats adscrits als grups parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l'escrit RGE núm. 9673/20.
09:10 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas, un cop finalitzada la primera sessió de la Diputació Permanent) Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada per 12 diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 9840/20.
09:20 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas, un cop finalitzada la segona sessió de la Diputació Permanent) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessions extraordinàries de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial per continuar la tramitació de la Proposició no de llei RGE núm. 9500/20, relativa a moratòria d'efecte immediat a la presentació de nous projectes de recerca, exploració i explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals, mentre es tramiten i aproven el Projecte de llei de canvi climàtic i transició energètica i la Proposició de llei sobre la protecció de la Mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, i explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals; sol·licitada per 12 diputats adscrits als grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, mitjançant l'escrit RGE núm. 9573/20.
09:30 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas, un cop finalitzada la tercera sessió de la Diputació Permanent) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de les sessions extraordinàries de les comissions permanents que pertoquin per dur a terme la Compareixença de la Consellera de Salut i Consum, RGE núm. 9502/20 i el debat i votació de les proposicions no de llei RGE núm. 9638/20, 9708/20 i 9818/20; sol·licitada per 12 diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 9842/20.
09:45 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si s'escau i, en tot cas, un cop finalitzada la sessió de la Mesa de la cambra) Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 9622/20, 9670/20, 9656/20, 9654/20, 9668/20, 9657/20, 9658/20, 9659/20, 9660/20, 9661/20, 9662/20, 9663/20, 9664/20, 9624/20, 9671/20, 9655/20, 9667/20 i 9665/20.
11:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(En tot cas, un cop finalitzada la primera sessió plenària extraordinària) Ordre del dia: Punt únic. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (escrit RGE núm. 9697/20, del Govern de les Illes Balears).
14:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si s'escau i, en tot cas, un cop finalitzada la segona sessió plenària extraordinària) Ordre del dia: I. Votació del punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 8606/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a l'escola concertada, atès l'empat produït en comissió. II. Votació del punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 1990/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a l'anomenada "ecotaxa aèria", atès l'empat produït en comissió. III. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 1908/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d'ambulàncies a Eivissa, atès l'empat produït en comissió. IV. Votació dels punts 3, 4 i 10 de la Proposició no de llei RGE núm. 8119/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc Cultural_Covid19: Cap a la revitalització i consolidació de la indústria cultural a Balears, en relació al sector de galeries d'art, creadors i comissaris, atès l'empat produït en comissió. V. Votació dels punts 2, 3, 4, 5 i 9 de la Proposició no de llei RGE núm. 8120/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc Cultural_Covid19: Cap a la revitalització i consolidació de la indústria cultural a Balears, en relació al sector audiovisual, atès l'empat produït en comissió. VI. Votació dels punts 3, 4 i 10 de la Proposició no de llei RGE núm. 8121/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc Cultural_Covid19: Cap a la revitalització i consolidació de la indústria cultural a Balears, en relació al sector d'arts escèniques i musicals, atès l'empat produït en comissió. VII. Votació dels punts 2, 3, 4, 5, 6 i 11 de la Proposició no de llei RGE núm. 8122/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de xoc Cultural_Covid19: Cap a la revitalització i consolidació de la indústria cultural a Balears, en relació al sector d'editorials, llibreries, distribuïdores i autors, atès l'empat produït en comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la darrera sessió plenària. OD: Proposició no de llei RGE núm. 9143/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures econòmiques fiscals, mercantils i financeres per a pal·liar els impactes econòmics derivats de l'emergència sanitària COVID-19.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63305291

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201