AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/05/2022 a 31/05/2022, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/05/2022
08:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 3555/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 3546/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 3758/22, RGE núm. 4084/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 3761/22), RGE núm. 3752/22, RGE núm. 3756/22, RGE núm. 3763/22, RGE núm. 3753/22, RGE núm. 3754/22, RGE núm. 3760/22, RGE núm. 3757/22, RGE núm. 3764/22, RGE núm. 3759/22, RGE núm. 3762/22, RGE núm. 3553/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 3750/22, RGE núm. 3549/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 3556/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 3547/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 3565/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 3751/22, RGE núm. 3755/22, RGE núm. 3766/22, RGE núm. 3765/22. II. Interpel·lacions. 1. RGE núm. 3727/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb les instal·lacions de servei de temporada a les platges de les Illes Balears. 2. RGE núm. 2488/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria de consum energètic. III. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 3515/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajornament de la implantació dels currículums de la LOMLOE. 2. RGE núm. 5267/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a accés universal a les vacunes contra la COVID-19. IV. Elecció del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 6794/21, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a Madrid paradís fiscal. b) RGE núm. 1251/22, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la transparència del cànon de sanejament.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
04/05/2022
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 6516/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implicació i participació del Govern de les Illes Balears en les mesures de prevenció, seguretat i coordinació de les festes de Sant Joan de Ciutadella. b) RGE núm. 6772/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a Palau de Marivent. c) RGE núm. 11660/21, dels Grups Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos, relativa a institucionalització de la Conferència de Presidents de les comunitats autònomes.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 219/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d'urgència, relativa a liberalització del mercat de test d'antígens. (RETIRADA). b) RGE núm. 672/22, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a adequació del calendari de vacunació de les Illes Balears al del Consell Interterritorial de Salut pel que fa a la protecció respecte al VPH.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 810/22, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46.2) pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença del conseller de Medi Ambient i Territori, Sr. Miquel Mir, per donar complides explicacions sobre la contaminació de les aigües de la badia de Palma per mor dels abocaments d'aigües residuals sense depurar o depurades deficientment. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 1277/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a paralització de les obres de Ports de les Illes Balears a Fornells. b) RGE núm. 5893/21, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa al tren de Llevant.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
05/05/2022
09:00 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 1388/22 dimanant del Decret llei 3/2022, d'11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears. OD: Continuació redacció de l'Informe.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a)RGE núm. 249/22, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a declaracions del ministre de Consum, Sr. Alberto Garzón, l'Agenda 2030 i defensa del nostre sector ramader i dels nostres productes. b) RGE núm. 608/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a accelerar la posada en marxa i l'execució de plans de xoc per al sector lacti de Menorca (Provilac) i Mallorca.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 3137/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El PI-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a impuls i creació del Consell autonòmic de la participació de la infància i adolescència de les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:50 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 1366/22, d'arxius i gestió documental de les Illes Balears. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la cap d'Inspecció Eductiva de la Conselleria d'Educació i Formació Professional per informar sobre les línies d'actuació de la Inspecció Educativa, sol·licitada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca mitjançant l'escrit RGE núm. 4054/21, i acordada per la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura a la sessió de dia 04.11.2021.
DIMARTS
10/05/2022
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 4200/22, RGE núm. 4201/22, RGE núm. 4205/22, RGE núm. 4195/22, RGE núm. 4199/22, RGE núm. 4211/22, RGE núm. 4197/22, RGE núm. 4204/22, RGE núm. 4208/22, RGE núm. 4293/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 4202/22), RGE núm. 4203/22 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 4220/22), RGE núm. 4206/22, RGE núm. 4209/22, RGE núm. 4196/22, RGE núm. 4194/22, RGE núm. 4210/22, RGE núm. 4198/22, RGE núm. 4292/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 4207/22). II. Interpel·lació RGE núm. 2490/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria tributària i, concretament, pel que fa al seu posicionament en relació amb l'informe del comitè d'experts per a la reforma tributària. III. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 7380/21, del Grup Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 9509/21, de consells insulars. OD: Redacció de l'Informe.
DIMECRES
11/05/2022
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 52/22, dimanant del Decret llei 9/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat administrativa.
09:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 12160/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.3), sol·licitant la compareixença de la defensora dels usuaris del Sistema Sanitari Públic per informar sobre les consultes dels usuaris durant la pandèmia. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 680/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d'urgència, relativa a cribratge detecció precoç del càncer de colon a Menorca. b) RGE núm. 785/22, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la gratuïtat del telèfon per obtenir cita prèvia a l'IBSALUT.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5416/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporar millores a la OSP Menorca-Madrid per adaptar-la a la situació extraordinària de la COVID-19. b) RGE núm. 5946/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per una planta de biogàs a Menorca.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
12/05/2022
09:00 h.
Ponència DLEX mesures urgents turismeComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 1388/22 dimanant del Decret llei 3/2022, d'11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears. OD: Continuació redacció de l'Informe.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 639/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ús racional de criptomonedes.b)RGE núm. 2498/22, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a pla de xoc per combatre l'escalada de preus a conseqüència de la guerra a Ucraïna.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Copmissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD:1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
Ponència GLEX polítiques de joventut Illes BalearesComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 14371/21 de polítiques de joventut de les Illes Balears. OD: Continuació redacció de l'Informe.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 1366/22, d'arxius i gestió documental de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
DIMARTS
17/05/2022
08:45 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:50 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 4352/22, RGE núm. 4340/22, RGE núm. 4342/22, RGE núm. 4353/22, RGE núm. 4347/22, RGE núm. 4341/22, RGE núm. 4346/22, RGE núm. 4348/22, RGE núm. 4350/22, RGE núm. 4351/22, RGE núm. 4349/22, RGE núm. 4344/22, RGE núm. 4354/22, RGE núm. 4345/22, RGE núm. 4418/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 4339/22), RGE núm. 4343/22, RGE núm. 4356/22, RGE núm. 4355/22. II. Interpel·lació RGE núm. 4083/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern pel que fa a la manca de personal i gestió deficient de la sanitat pública a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. III. Mocions. 1. RGE núm. 4276/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb les instal·lacions de servei de temporada a les platges de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3727/22. 2. RGE núm. 4281/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a consum energètic, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2488/22. IV. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 4085/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures urgents adreçades als voluntaris de Protecció Civil de les Illes Balears. 2. RGE núm. 9677/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a facilitar l'accessibilitat i l'atenció sanitària a les persones amb alta fragilitat relacional i als seus acompanyants.
DIMECRES
18/05/2022
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 3548/22, presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença de la directora de l'Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació a la nota jurídica urgent respecte de l'esborrany de l'avantprojecte de Proposició de llei de la Reserva de la Biosfera de Menorca. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 6564/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a permanència de la unitat GEDEX (Grup especialista en desactivació d'explosius) de la Guàrdia Civil a Menorca; i RGE núm. 6802/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a secrets oficials.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:15 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 1036/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació i dotació d'una plaça de tècnic de salut per a l'illa de Formentera. b) RGE núm. 2169/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a Covid persistent.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 3451/22, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (art. 46.2) pel procediment d'urgència, de sol·licitud de compareixença del conseller de Medi Ambient i Territori, Sr. Miquel Mir i Gual, per informar sobre l'autorització d'establiments expenedors de menjars i begudes al domini públic marítimo-terrestre. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5413/21, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a medi ambient i sobirania. En defensa de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica de les Illes Balears i del traspàs de competències en costes i litoral. b) RGE núm. 5609/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa recàlcul de les ajudes econòmiques als parcs nacionals.
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
19/05/2022
09:00 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 1388/22, dimanant del Decret llei 3/22, d'11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears.
09:05 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
DESCONVOCADA OD: Preguntes:RGE núm. 4324/22, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a criteris periodístics pels quals no s'ha informat de la visita a Mallorca del vicepresident de la Junta de Castella i Lleó.;RGE núm. 4357/22, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a protocols contra l'assetjament cap a la dona.;RGE núm. 4371/22, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a objectius del nou mandat.;RGE núm. 4374/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió i funcionament de la delegació d'IB3 a Menorca.;RGE núm. 4377/22, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reptes de futur i objectius nou mandat de la Direcció General.;RGE núm. 4379/22, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política lingüística de l'EPRTVIB.;RGE núm. 4380/22, presentada pel Sr. Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a agressió masclista a una professional d'IB3.;RGE núm. 4381/22, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a refundació i remodelació d'IB3.;RGE núm. 4383/22, presentada pel Sr. Miquel Ensenyat i Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a programa/curs per aprendre català a distància.;RGE núm. 4378/22, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a col·laboració entre IB3, TV3 i À Punt.;RGE núm. 4375/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de les audiències per als propers anys.;RGE núm. 4376/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei audiovisual.
15:00 h.
Ponència GLEX polítiques de joventut Illes BalearesComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 14371/21 de polítiques de joventut de les Illes Balears. OD: Continuació redacció de l'Informe.
DIVENDRES
20/05/2022
09:00 h.
Ponència GLEX polítiques de joventut Illes BalearesComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 14371/21 de polítiques de joventut de les Illes Balears. OD: Continuació redacció de l'Informe.
DIMARTS
24/05/2022
08:45 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 4347/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 4504/22, RGE núm. 4512/22, RGE núm. 4515/22, RGE núm. 4514/22, RGE núm. 4502/22, RGE núm. 4506/22, RGE núm. 4511/22, RGE núm. 4518/22, RGE núm. 4507/22, RGE núm. 4513/22, RGE núm. 4685/22 (presentada en susbtitució de la RGE núm. 4508/22), RGE núm. 4510/22, RGE núm. 4509/22, RGE núm. 4503/22, RGE núm. 4501/22, RGE núm. 4519/22, RGE núm. 4517/22, RGE núm. 4516/22. II. Interpel·lació RGE núm. 4148/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a estat de seguretat de l'Estació Intermodal de Palma. III. Moció RGE núm. 4415/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria tributària, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2490/22. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 52/22, dimanant del Decret llei 9/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat administrativa. V. Votació de proposicions no de llei, atesos els empats produïts en Comissió: 1. Proposició no de RGE núm. 1378/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a deflactar la tarifa de l'IRPF. 2. Apartats 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE núm. 6516/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implicació i participació del Govern de les Illes Balears en mesures de prevenció, seguretat i coordinació de les festes de Sant Joan de Ciutadella. VI. Compareixença dels membres del Govern competents, per tal de retre comptes del compliment del primer punt de la Proposició no de llei RGE núm. 9511/21, relativa a regulació de la ruta marítima entre Ciutadella i Alcúdia (escrit RGE núm. 4243/22, del Grup Parlamentari Mixt).
DIMECRES
25/05/2022
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 11934/21, dels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS per Mallorca, relativa a la iniciativa ciutadana europea Minority SafePack; RGE núm. 12895/21, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a rebuig de la decisió del Senat que admet la denominació de Països Catalans incloent-hi a les Illes Balears; i RGE núm. 12948/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a aprofundir en la seguretat de les víctimes de violència masclista.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 2773/22, a iniciativa pròpia (art. 192.1) de la consellera de Salut i Consum, per informar sobre el Pla d'atenció primària, el canvi de model en referència a la salut mental i l'Eina Salut.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Compareixença de la Sra. Maria Antònia Vanrell i Cerdà, Cap de secció del Servei d'Estudis i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió dels Recursos Hídrics, especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació
18:35 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabadr la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
26/05/2022
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 3429/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a millora de la protecció social i laboral de les persones diagnosticades de càncer. b) RGE núm. 4067/22, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a jubilació i malalties professionals de les cambreres de pisos.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
Preguntes:RGE núm. 4324/22, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a criteris periodístics pels quals no s'ha informat de la visita a Mallorca del vicepresident de la Junta de Castella i Lleó.;RGE núm. 4357/22, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a protocols contra l'assetjament cap a la dona.;RGE núm. 4371/22, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a objectius del nou mandat.;RGE núm. 4374/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió i funcionament de la delegació d'IB3 a Menorca.;RGE núm. 4377/22, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reptes de futur i objectius nou mandat de la Direcció General.;RGE núm. 4379/22, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política lingüística de l'EPRTVIB.;RGE núm. 4380/22, presentada pel Sr. Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a agressió masclista a una professional d'IB3.;RGE núm. 4381/22, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a refundació i remodelació d'IB3.;RGE núm. 4383/22, presentada pel Sr. Miquel Ensenyat i Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a programa/curs per aprendre català a distància.;RGE núm. 4378/22, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a col·laboració entre IB3, TV3 i À Punt.;RGE núm. 4375/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de les audiències per als propers anys.;RGE núm. 4376/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei audiovisual.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 952/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a Pla integral i Xarxa de dones gitanes. b) RGE núm. 2920/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a envelliment actiu.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Maura
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 1366/22, d'arxius i gestió documental de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
DIMARTS
31/05/2022
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 4734/22, RGE núm. 4712/22, RGE núm. 4725/22, RGE núm. 4731/22, RGE núm. 4733/22, RGE núm. 4713/22, RGE núm. 4815/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 4714/22), RGE núm. 4729/22, RGE núm. 4727/22, RGE núm. 4730/22, RGE núm. 4728/22, RGE núm. 4732/22, RGE núm. 4715/22, RGE núm. 4716/22, RGE núm. 4711/22, RGE núm. 4726/22, RGE núm. 4724/22, RGE núm. 4735/22. II. Interpel·lació RGE núm. 4266/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació dels currículums de la LOMLOE per al curs 2022-2023. III. Moció RGE núm. 4635/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern pel que fa a la manca de personal i gestió deficient de la sanitat pública a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4083/22. IV. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 4665/22, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu en relació amb el Projecte de llei RGE núm. 1388/22, dimanant del Decret llei 3/2022, d'11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears. V. Si n'és el cas, debat i votació del dictamen de la Comissió de Turisme i Treball del Projecte de llei RGE núm. 1388/22, dimanant del Decret llei 3/2022, d'11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears. VI. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 3449/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament dels costos del trasllat de residus a les Illes Balears per part del Govern de l'Estat. 2. RGE núm. 12340/21, complementada amb l'escrit RGE núm. 685/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a Dia Mundial contra el càncer de pulmó.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar el Ple. OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2186/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a bretxa digital i gent gran. b) RGE núm. 2203/22, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pobresa financera. (DESCONVOCADA)
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Política de Privacitat de dades*

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 66353092

Mapa Web   Política de privacitat   Avís legal

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201