AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/03/2023 a 31/03/2023, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
02/03/2023
10:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 22/23, de modificació de la llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les apostes de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la ponència. 2-Nomenament de coordinador o coordinadora. 3-Redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 10691/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a erradicació de la pobresa a les Illes Balears. b) RGE núm. 592/23, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, per al benestar emocional i la promoció de la salut mental de la infància i l'adolescència sobre l'ús de les tecnologies.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per informar sobre la situació actual de l'Educació Infantil 0-3, sol·licitada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca mitjançant l'escrit RGE núm. 8111/21, i acordada per la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura a la sessió de dia 04.11.21.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
- DESCONVOCADA - En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
07/03/2023
08:50 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 1245/23, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 1258/23, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 1253/23, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 1410/23, RGE núm. 1397/23, RGE núm. 1400/23, RGE núm. 1401/23, RGE núm. 1405/23, RGE núm. 1412/23, RGE núm. 1398/23, RGE núm. 1402/23, RGE núm. 1406/23, RGE núm. 1403/23, RGE núm. 1404/23, RGE núm. 1407/23, RGE núm. 1408/23, RGE núm. 1395/23, RGE núm. 1393/23, RGE núm. 1411/23, RGE núm. 1415/23, RGE núm. 1409/23. II. Interpel·lacions: 1. RGE núm. 209/23, ajornada a la sessió anterior, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència de costes i litoral. 2. RGE núm. 208/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de transport terrestre. III. Moció RGE núm. 1349/23, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a compliment de l'Estatut d'Autonomia i defensa dels drets de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 470/23. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Projecte de llei RGE núm. 4877/22, de cooperació per a la transformació global. V. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte de llei RGE núm. 11825/22, d'àrees municipals d'impuls comercial de les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la sessió plenària. OD: 1. Escrit RGE núm. 2703/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la memòria anual d'activitats de la sindicatura corresponent a l'exercici 2021. 2. Escrit RGE núm. 6078/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 205/2022, de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a l'exercici 2019. 3. Escrit RGE núm. 11770/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 206/2022 del Compte general de l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici 2022. 4. Escrit RGE núm. 11902/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 207/2022 sobre la transparència del sector públic local de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
08/03/2023
08:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa a la proposició de llei RGE núm. 11820/21, modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 11965/21, d'Iniciativa Legislativa Popular de benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears. OD: 1.Constitució de la ponència. 2. Nomenament del coordinador o coordinadora. 3. Redacció de l'Informe.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei: a) RGE núm. 288/23, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a millora de l'accés a les consultes externes de l'Hospital de Son Espases per a les persones amb mobilitat reduïda. b) RGE núm. 936/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a estímul de la vacunació infantil.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 11606/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rampes de varada a les Illes Balears. b) RGE núm. 2601/22, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a taxonomia climàtica UE. c) RGE núm. 10559/22, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ozó troposfèric.
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
09/03/2023
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 13385/22, presentat pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.3), pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença de la directora general de Turisme, Sra. Isabel Vidal Tomás, per informar en relació a les línies programàtiques que pensa desenvolupar durant el seu mandat. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 13145/22, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a jubilació digna. b) RGE núm. 174/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de les estadístiques d'ocupació que mensualment publica el SEPE.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Dctaminar el Projecte de llei RGE núm. 22/23, de modificación de la llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i de les apostes de les Illes Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:05 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar les esmenes presentades a la proposta de reforma de determinats articles del Reglament del Parlament de les Illes Balears, RGE núm. 136/23, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca i Vox-Actua Baleares. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:45 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD:1-Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença d'un representant de l'entitat Creu Roja Illes Balears, Metges del Món Illes Balears i Càritas Illes Balears, per tal d'informar sobre la situació del sensellarisme, sol·licitada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista, Popular, MÉS per Mallorca, Ciudadanos, El PI-Proposta per les Illes Balears i Mixt mitjançant l'escrit RGE núm. 4758/22 i acordada per la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports a la sessió de dia 15.09.2022.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte dels escrits: a) RGE núm. 12019/22, presentat pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears (art. 46.3), mitjançant el qual sol·licita la compareixença del Sr. Miquel Fiol Sala, president del Comitè Executiu i director científic de l'IDISBA, per donar explicacions sobre la seva tasca, l'evolució i les necessitats de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears. b) RGE núm. 621/23, presentat pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca (art. 46.4), sol·licitant la compareixença de la Presidència del Consell d'Estudiants de la UIB, per exposar la visió de l'òrgan de representació estudiantil sobre la situació general de la política universitària a les Illes Balears. 2. Proposició no de llei RGE núm. 7373/22, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a reconeixement de l'equivalència als professors interins de Formació Professional.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
14/03/2023
08:40 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:45 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:50 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 1397/23, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 1512/23, RGE núm. 1527/23, RGE núm. 1516/23, RGE núm. 1518/23, RGE núm. 1521/23, RGE núm. 1522/23, RGE núm. 1523/23, RGE núm. 1525/23, RGE núm. 1532/23, RGE núm. 1524/23, RGE núm. 1526/23, RGE núm. 1528/23, RGE núm. 1529/23, RGE núm. 1513/23, RGE núm. 1393/23, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 1411/23, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 1415/23, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 1639/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 1409/23, ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 1515/23, RGE núm. 1519/23, RGE núm. 1531/23, RGE núm. 1530/23. II. Interpel·lació RGE núm. 1207/23, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política general en matèria de drets i protecció de les dones. III. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 67/23, de comunitats balears o illenques fora del territori balear. IV. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 860/23, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a neutralitat i concòrdia als centres educatius. 2. RGE núm. 864/23, del Grup Parlamentari Mixt, per a la dignitat del sistema públic de pensions. V. Informe sobre el compliment del Pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici de 2022.
15:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
En tot cas, en acabar el Ple. Ponència relativa a la Proposta de reforma de determinats articles del Reglament del Parlament de les Illes Balears, RGE núm. 136/23. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
15:05 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la reunió de la Mesa de la Comissió de Reglament. OD: 1. Escrit RGE núm. 13310/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 208/2022, del Compte General de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020. 2. Escrit RGE núm. 13464/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 213/2022, del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2020. 3. Escrit RGE núm. 13466/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 212/2022, del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2020. 4. Escrit RGE núm. 13467/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 211/2022, del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2020. 5. Escrit RGE núm. 13468/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 210/2022, del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2020. 6. Escrit RGE núm. 13470/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 209/2022, de les subvencions i dels contractes de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
15/03/2023
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 11820/21, d'Iniciativa Legislativa Popular de benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 1144/23, presentat pel grup Parlamentari Mixt, relativa a l'accés a l'habitatge a Formentera. b) RGE núm. 1232/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a inclusió de la síndrome de Coffin-Siris en el Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i desenvolupament del Sistema de la Seguretat Social de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o d'altra malaltia greu.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 12051/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a garantir la viabilitat i donar seguretat jurídica als clubs nàutics de Balears, sota l'emparament del Govern de les Illes Balears a través de Ports-IB, a la fi que pugin mantenir la gran tasca social, esportiva i turística que ofereixen a la societat. b) RGE núm. 2775/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Mixt, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la conservació dels ecosistemes i la biodiversitat marina, molt especialment de les poblacions de coral i les praderies de posidònia oceànica a les Illes Balears.
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
16/03/2023
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes:RGE núm. 1552/23, presentada per la Sra. Vanessa Díaz i Ojeda, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a representativitat de Formentera la ràdio i televisió pública;RGE núm. 1507/23, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a gravació dels programes d'IB3 TV Agafa'm si pots i jo en sé més que tu.;RGE núm. 1510/23, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a campanya electoral.;RGE núm. 1514/23, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració dels 18 anys de l'Ens públic.;RGE núm. 1517/23, presentada pel Sr. Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a segon canal de ràdio dedicat a la música i a la cultura.;RGE núm. 1554/23, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a neutralitat de tots els espais d'IB3 durant la propera precampanya electoral.;RGE núm. 1558/23, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució d'IB3 en aquests 18 anys.;RGE núm. 1559/23, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni firmat amb l'Associació 3 Salut Mental.;RGE núm. 1560/23, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració dels documentals emesos a IB3TV en el dia de les Illes Balears.;RGE núm. 1561/23, presentada pel Sr. Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reptes de futur per a IB3.;RGE núm. 1565/23, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a igualtat de condicions en la participació partits polítics als debats campanya electoral.;RGE núm. 1555/23, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a igualtat de tracte als partits polítics i RGE núm. 1556/23, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés d'internalització d'IB3.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 11800/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, en contra de la modificació del sistema actual d'incentius i bonificacions de la Seguretat Social per a la contractació laboral de persones amb discapacitat i la seva inclusió social. b) RGE núm. 13384/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla d'actuacions per a garantir l'accessibilitat i autonomia personal en els habitatges de les persones amb discapacitat i de les persones en situació de dependència. c) RGE núm. 1413/23, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a mesures per garantir un model comú d'atenció primerenca a tota Espanya.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
DESCONVOCADA. OD: Compareixença del Sr. Miquel Fiol i Sala, president del Comitè Executiu i director científic de l'IDISBA per informar sobre la seva tasca, l'evolució i les necessitats de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 12019/22, i acordada per la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura a la sessió de dia 09.03.23.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
DESCONVOCADA. En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
17/03/2023
10:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposta RGE núm. 136/23, de reforma de determinats articles del Reglament del Parlament de les Illes Balears.
DIMARTS
21/03/2023
08:50 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 1689/23, RGE núm. 1697/23, RGE núm. 1698/23, RGE núm. 1688/23, RGE núm. 1707/23, RGE núm. 1687/23, RGE núm. 1699/23, RGE núm. 1700/23, RGE núm. 1701/23, RGE núm. 1764/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 1702/23), RGE núm. 1703/23, RGE núm. 1765/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 1704/23), RGE núm. 1695/23, RGE núm. 1709/23, RGE núm. 1690/23, RGE núm. 1708/23, RGE núm. 1696/23, RGE núm. 1705/23. II. Interpel·lació RGE núm. 525/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de salut. III. Mocions. 1. RGE núm. 1630/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de transport terrestre, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 208/23. 2. RGE núm. 1631/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència de costes i litoral, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 209/23. IV. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 2/2023, de 6 de març, de mesures urgents en matèria del servei públic discrecional del transport de persones viatgeres i en altres matèries vinculades a sectors econòmics (RGE núm. 1647/23). V. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte de llei RGE núm. 22/23, complementat amb l'escrit RGE núm. 170/23, de modificació de la Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les apostes de les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 10627/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a presidència espanyola del Consell de la Unió Europea. b) RGE núm. 866/23, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a rescat bancari i retorn de l'aportació pública.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
22/03/2023
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 1230/23, presentat pels grups parlamentaris Ciudadanos, Socialista, Popular, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt (art. 46.3), sol·licitant la compareixença de la Dra. Antònia Sampol i Mayol, cap de servei d'Hematologia i Hemoteràpia de l'Hospital Universitari Son Espases, representant de les Illes Balears al Grup Institucional que va treballar al Pla Nacional d'Abordatge de les Teràpies Avançades CAR-T. 2. Si n'és el cas. Compareixença de la Dra. Antònia Sampol i Mayol, cap de servei d'Hematologia i Hemoteràpia de l'Hospital Universitari Son Espases, representant de les Illes Balears al Grup Institucional que va treballar al Pla Nacional d'Abordatge de les Teràpies Avançades CAR-T, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 1230/23, presentat pels grups parlamentaris Ciudadanos, Socialista, Popular, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
DESCONVOCADA.OD: Compareixença de la Sra. María Sánchez Esteban, Consellera Delegada General de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible de l'Ajuntament de Valladolid per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió dels Recursos Hídrics.
DIJOUS
23/03/2023
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 1439/23, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS pe Mallorca, relativa a reconeixement importància dels organismes de mediació: TAMIB. b) RGE núm. 1491/23, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a sistema de seguiment del comportament dels fluxos turístics.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei presentades pel Grup Parlamentari Popular: a)RGE núm. 5742/22, relativa a ajudes al sector del porc negre de Mallorca. b)RGE núm. 6904/22, pel procediment d'urgència, relativa a espai on depositar els exemplars de bestiar que moren a les explotacions agrícola-ramaderes de Mallorca.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la directora general de Provivienda, Sra. Gema Gallardo Pérez, i del director general d'HOGAR SÍ, Sr. José Manuel Caballol Bartolomé, per tal d'informar sobre la situació del sensellarisme a les Illes Balears, sol·licitada per tots els grups parlamentaris de la cambra (art. 46.4) mitjançant l'escrit RGE núm. 9717/22 i acordada per la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports a la sessió de dia 27.10.2022.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la Presidència del Consell d'Estudiants de la UIB per exposar la visió de l'òrgan de representació estudiantil sobre la situació general de la política universitària a les Illes Balears, sol·licitada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca mitjançant l'escrit RGE núm. 621/23, i acordada per la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura a la sessió de dia 09.03.23.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
24/03/2023
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Debat i votació de l'escrit RGE núm. 1731/23, presentat per la conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant el qual sol·licita la declaració de l'exempció de l'acompliment dels límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la imputació a exercicis futurs de les despeses pluriennals en relació amb l'expedient anticipat de despesa referent a la tercera addenda al Conveni de col·laboració subscrit el 17 de desembre de 2007 entre la comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Ministeri d'Educació i ciència (actual Ministeri de ciència i Innovació), per a la creació del Consorci pel disseny, construcció, equipament i explotació del sistema d'Observació Coster de les Illes Balears (SOCIB).
10:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
28/03/2023
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 1818/23, RGE núm. 1830/23, RGE núm. 1835/23, RGE núm. 1820/23, RGE núm. 1822/23, RGE núm. 1881/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 1838/23), RGE núm. 1819/23, RGE núm. 1821/23, RGE núm. 1834/23, RGE núm. 1823/23, RGE núm. 1824/23, RGE núm. 1825/23, RGE núm. 1831/23, 1833/23, RGE núm. 1829/23, RGE núm. 1836/23, RGE núm. 1839/23, RGE núm. 1826/23. II. Interpel·lació RGE núm. 1534/23, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern en matèria de família i conciliació. III. Moció RGE núm. 1759/23, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política general en matèria de drets i protecció de les dones, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1207/23. IV. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 7373/22, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a reconeixement de l'equivalència als professors interins de Formació Professional, atès l'empat produït en comissió. V. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 3/2023, de 13 de març, pel qual s'estableixen ajuts i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per la borrasca Juliette a la Serra de Tramuntana i altres indrets de l'illa de Mallorca (escrit RGE núm. 1753/23). VI. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de llei d'iniciativa legislativa popular de benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears (RGE núm. 11820/21, rectificat amb l'escrit RGE núm. 11965/21). VII. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Reglament de la Proposta de reforma de determinats articles del Reglament del Parlament de les Illes Balears (RGE núm. 136/23).
DIMECRES
29/03/2023
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
(DESCONVOCADA) OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 13143/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, relativa a solucions al dèficit d'especialistes en medicina de família i comunitària en tot el Sistema Nacional de Salut. b) RGE núm. 1455/23, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS pe Mallorca, per a la instal·lació de canviadors per a nadons als banys dels hospitals de les Illes Balears. c) RGE núm. 1505/23, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a pla de formació en humanització i eines d'autocura per als professionals que treballen a la sanitat pública. d) RGE núm. 1506/23, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a programa per protegir el son i el descans de les persones ingressades, així com del silenci als centres sanitaris.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63301154

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201