AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/10/2023 a 31/10/2023, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/10/2023
09:40 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Adopció d'acord per part de la Mesa de la Comissió en relació amb l'escrit RGE núm. 6143/23, presentat pel Sr. Jordi Bayona Llopis, membre del Consell de Direcció que assumeix de manera transitòria la direcció general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
09:45 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:50 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 6081/23, 6073/23, 6079/23, 6080/23, 6082/23, 6083/23 (rectificada amb l'escrit 6095/23), 6084/23, 6236/23 (presentada en substitució de la 6085/23), 6086/23, 6075/23, 6235/23 (presentada en substitució de la 6087/23),6088/23, 6089/23, 6090/23, 6074/23, 6076/23, 6078/23, 6091/23. II. Interpel·lació RGE núm. 4981/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de política lingüística. III. Moció RGE núm. 5887/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política del Govern en matèria d'habitatge, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2529/23. IV. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 4685/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció econòmica dels ciutadans de les Illes Balears durant els mesos d'hivern de 2023 i 2024 dels efectes de la inflació i de la pujada dels tipus d'interès. 2. RGE núm. 4440/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evitar la pèrdua de poder adquisitiu dels empleats públics de l'Administració de l'Estat i fomentar que Balears sigui, per a ells, una destinació atractiva.
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 3332/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a consell assessor científic del Parlament. b) RGE núm. 3333/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a intel·ligència artificial i tecnologies del llenguatge.
15:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 2773/23, dimanant del Decret llei 4/2023, de 18 de juliol, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
04/10/2023
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del director general de Salut Laboral, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista mitjançant l'escrit RGE núm. 5279/23, per tal d'avaluar la seva idoneïtat per exercir les tasques encomanades a la seva direcció general.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5247/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa per protegir el son i el descans de les persones ingressades, així com del silenci als centres sanitaris. b) RGE núm. 5353/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a instal·lació de canviadors per a nadons als banys dels hospitals i la creació d'espais per a la lactància materna als centres de salut i hospitals de les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 3323/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació de l'Observatori del Transport Marítim de les Illes Balears. b) RGE núm. 3329/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacte per a l'impuls i desenvolupament de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús a les Illes Balears. c) RGE núm. 4085/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la pujada de les taxes aèries.
17:05 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
05/10/2023
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE: a) RGE núm. 5500/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a una nova llei turística que garanteixi la seguretat jurídica, potenciï la simplificació administrativa i es centre exclusivament en l'activitat turística, fruit de l'acció coordinada del Govern i consells insulars, amb la implicació dels ajuntaments. b) RGE núm. 5615/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment de la moratòria turística a la totalitat de les Illes de la nostra comunitat autònoma.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 3318/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció confraries de pescadors. b) RGE núm. 3319/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a dret de la infància i la joventut a un medi ambient saludable.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 5197/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a adhesió a la iniciativa de l'Oficina del Parlament Europeu a Espanya 'On són elles?',
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5607/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment de les places de medicina a la UIB; i RGE núm. 5721/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la creació d'una partida pressupostària als pressuposts de l'Estat per a implantar mesures per la climatització dels centres educatius, sobretot tenint en compte les temperatures característiques de les Illes Balears.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
10/10/2023
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 7165/23, 7175/23, 7169/23, 7170/23, 7174/23, 7176/23, 7179/23, 7182/23, 7171/23, 7178/23, 7180/23, 7181/23, 7183/23, 7184/23, 7173/23, 7435/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 7166/23), 7168/23, 7185/23. II. Interpel·lació RGE núm. 4567/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general d'habitatge. III. Moció RGE núm. 6192/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de turisme, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4984/23. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 3314/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la llengua. 2. RGE núm. 5489/23 del Grup Parlamentari Popular, contra la tramitació d'una llei d'amnistia. V. Elecció del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 2773/23, dimanant del Decret llei 4/2023, de 18 de juliol, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat. OD: 1. Constitució ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció Informe.
DIMECRES
11/10/2023
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 5198/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment del català a la funció pública. b) RGE núm. 5524/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a impulsar polítiques actives, eficaces i comunes en matèria d'immigració il·legal ordenada, segura i controlada que garanteixin la seguretat i els drets fonamentals.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 5496/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions al dèficit d'especialistes en tot el Sistema Nacional de Salut. b) RGE núm. 5609/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls a la donació de llet materna.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 5220/23, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a accés a l'habitatge dels treballadors públics. b) RGE núm. 5518/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a agilització de la tramitació dels projectes de carreteres mitjançant la modificació de la Llei 5/1999 de carreteres de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
17:05 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
17/10/2023
08:30 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
Sala Verda
OD: 1. Escrit RGE núm. 2514/23, presentat pel Sr. Pedro Ródenas Donaire, mitjançant el qual sol·licita la presentació d'una proposició no de llei per instar el Govern a considerar com a mèrit, els estudis de diplomat en l'Escola Pràctica Jurídica de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears, en els processos selectius amb fase de concurs de mèrits i en les provisions de llocs de treball de la CAIB. 2. Escrit RGE núm. 4107/23, presentat per la Sra. Eva Sans Sánchez, sol·licitant la revisió i modificació de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà.
08:50 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió. (DESCONVOCADA)
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 7170/23 (ajornada a la sessió anterior), 7665/23, 7687/23, 7688/23, 7689/23, 7706/23, 7690/23, 7697/23, 7693/23, 7704/23, 7705/23, 7894/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 7691/23), 7694/23, 7692/23, rectificada amb l'escrit RGE núm. 7725/23, 7695/23, 7173/23 (ajornada a la sessió anterior), 7435/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 7166/23, ajornada a la sessió anterior), 7168/23 (ajornada a la sessió anterior), 7185/23 (ajornada a la sessió anterior), 7888/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 7621/23), 7703/23, 7707/23, 7696/23. II. Interpel·lació RGE núm. 6035/23, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a perspectives del Govern de les Illes Balears en referència a un nou finançament. III. Moció RGE núm. 7392/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de política lingüística, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4981/23. IV. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 3313/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procediment d'escolarització i de sistema d'elecció de centre. 2. RGE núm. 6230/23, del Grup Parlamentari VOX, relativa a lliure elecció de llengua en totes les etapes educatives. V. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 2530/23, del Grup Parlamentari Mixt, d'intervenció del Consell Consultiu de les Illes Balears en els dictàmens dels decrets llei aprovats pel Govern de les Illes Balears. VI. Compareixença, amb debat i votació, del vicepresident i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, en relació amb la presentació del límit màxim de despesa no financera per a l'exercici 2024 (escrit RGE núm. 7449/23).
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la sessió plenària. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 2773/23, dimanant del Decret llei 4/2023, de 18 de juliol, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat. OD: Continuació redacció Informe.
DIMECRES
18/10/2023
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del director/gerent de l'IBAVI, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista mitjançant l'escrit RGE núm. 5280/23, per tal d'avaluar la seva idoneïtat per exercir les tasques encomanades a la seva direcció general.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Proposicions no de llei : a) RGE núm. 5685/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, per la malaltia de l'Alzheimer. b) RGE núm. 6153/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció dels nous centres de salut de Llucmajor i Trencadors (Arenal de Llucmajor). 2. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 7391/23, presentat per 4 diputats del Grup Parlamentari Socialista adscrits a la Comissió de Salut (art. 46.3), sol·licitant la compareixença pel procediment d'urgència, de la Sra. Alicia González, directora general de Salut Mental, per informar sobre quines seran les línies prioritàries de feina de la nova Direcció General de Salut Mental i quin plus aportarà a la ja creada oficina de salut mental del Servei de Salut.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei : a) RGE núm. 5476/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a impulsar mesures de protecció i adaptació davant la emergència climàtica. b) RGE núm. 5521/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a l'ús de biocombustible en els vols entre les Illes i la Península.
17:05 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
19/10/2023
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5498/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa als contractes de turisme social de l'IMSERSO. b) RGE núm. 5772/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova jornada laboral.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 3321/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls de l'Observatori de Cadena Alimentària. b) RGE núm. 5722/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, per a la creació d'una àrea recreativa a les antigues mines de lignit del Pla de Mallorca.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord en relació amb l'escrit RGE núm. 5614/23, presentat pel Grup Parlamentari Socialista (art. 46.4), sol·licitant la compareixença de la Sra. Valentina Milano, professora de la UIB, doctora en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals i coordinadora de l'estudi sobre la pornografia a les Illes Balears: "Accés i impacte sobre l'adolescència, dret internacional i nacional aplicable i solucions tecnològiques de control i bloqueig". 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5606/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a conclusions any europeu de la joventut. b) RGE núm. 5684/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel reconeixement dels malalts d'Alzheimer, la promoció de l'assistència domiciliària i l'oci adaptat.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5608/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous estudis de farmàcia a la Universitat de les Illes Balears; i RGE núm. 6399/23, presentada pel Grup Parlamentari Vox, relativa a promoure les mesures pertinents per acabar amb l'adoctrinament en els col·legis, amb especial atenció en els llibres de text i material educatiu.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
24/10/2023
09:00 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Informe sobre les declaracions d'incompatibilitats de tots els diputats de l'XI Legislatura.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.Preguntes. RGE núm. 8025/23, 8026/23, 8027/23, 8317/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 8019/23), 8028/23 (rectificada amb l'escrit RGE núm.8041/23), 8029/23, 8036/23, 8037/23, 8038/23, 8030/23, 8031/23, 8032/23, 8033/23, 8018/23, 8022/23, 8039/23, 8035/23, 8034/23. II. Interpel·lació RGE núm. 5000/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de transparència. III. Moció RGE núm. 7834/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria d'habitatge, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4567/23. IV. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 3312/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a defensa dels símbols del col·lectiu LGTBI. 2. RGE núm. 7402/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació d'una comissió no permanent per a l'estudi i la reflexió sobre l'impacte de la digitalització en l'educació. V. Votació de proposicions no de llei atesos els empats produïts en comissió: 1. Apartat 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 5198/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment del català a la funció pública.2. Proposició no de llei RGE núm. 5524/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impulsar polítiques actives, eficaces i comunes en matèria d'immigració il·legal ordenada, segura i controlada que garanteixin la seguretat i els drets fonamentals.
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposició no de llei RGE núm. 5725/23, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a impacte de l'augment dels tipus d'interès.
15:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
25/10/2023
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 4568/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a defensa de la Llei de memòria democràtica de les Illes Balears. b) RGE núm. 7375/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació i posada en marxa d'una base de la UME de manera permanent a Mallorca i destacament en les altres illes.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 6154/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció dels nous centres de salut des Viver a Eivissa i a Santa Eulàlia des Riu. b) RGE núm. 7419/23, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a implantació del servei d'al·lergologia a les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 5497/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa als convenis de carreteres entre el Govern d'Espanya i els consells. b) RGE núm. 5978/23, presentada pel Grup Parlamentari Vox, relativa a la Llei Menorca reserva de la Biosfera.
16:05 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
26/10/2023
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5495/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, per un PERTE turístic. b) RGE núm. 6241/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumpció de les competències de cultura per part de la Conselleria d'Educació i Universitats.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes. 1) RGE núm. 8085/23, presentada pel Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractació de productores menorquines i pitiüses. 2) RGE núm. 8097/23, presentada pel Sr. Lluís E. Apesteguía i Ripoll, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a col·laboracions amb TV3 i Apunt TV. 3) RGE núm. 8105/23, presentada pel Sr. Sebastià Mesquida i Pallicer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Club Volei Avarca. 4) RGE núm. 8079/23, presentada per la Sra. Manuela Cañadas i Pinilla, del Grup Parlamentari Vox, relativa a terminis del procés d'internalització. 5) RGE núm. 8110/23, presentada per la Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programació en català. 6) RGE núm. 8111/23, presentada per la Sra. Silvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a independència informativa. 7) RGE núm. 8112/23, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prioritats de la propera direcció. 8) RGE núm. 8113/23, presentada per la Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució de la graella de continguts d'IB3. 9) RGE núm. 8100/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nomenament. 10) RGE núm. 8101/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportació a IB3. 11) RGE núm. 8102/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a direcció col·lectiva. 12) RGE núm. 8103/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a imparcialitat. 13) RGE núm. 8104/23, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a volta ciclista.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Valentina Milano, professora de la UIB, doctora en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals i coordinadora de l'estudi sobre la pornografia a les Illes Balears: "Accés i impacte sobre l'adolescència, dret internacional i nacional aplicable i solucions tecnològiques de control i bloqueig", per tal d'explicar les conclusions de l'esmentat informe (sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 5614/23, del Grup Parlamentari Socialista i acordada per la Comissió d'Assumptes Socials dia 19.10.2023).
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 7203/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora de la qualitat educativa del primer cicle d'educació infantil. b) RGE núm. 7256/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió en matèria educativa a l'illa d'Eivissa.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
31/10/2023
09:50 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
09:55 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala del Senat
 
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 8665/23 (presentada en substitució de la 8428/23), 8433/23, 8434/23, 8435/23, 8664/23 (presentada en substitució de la 8429/23), 8430/23, 8431/23, 8436/23, 8663/23 (presentada en substitució de la 8439/23), 8657/23 (presentada en substitució de la 8422/23), 8437/23, 8438/23, 8440/23, 8662/23 (presentada en substitució de la 8441/23), 8442/23, 8423/23, 8444/23 i 8427/23. II. Interpel·lació RGE núm. 2661/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en matèria de memòria democràtica. III. Moció RGE núm. 8293/23, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, per un finançament just per a les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 6035/23. IV. Debat i votació sobre la convalidació o derogació del Decret llei 6/2023, de 2 d'octubre, de mesures urgents en matèria d'habitatge (RGE núm. 7177/23). V. Designació dels representats del Parlament de les Illes Balears en el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 2773/23, dimanant del Decret llei 4/2023, de 18 de juliol, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat.
15:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63305941

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201