AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/05/2024 a 31/05/2024, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
02/05/2024
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2810/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció de les persones treballadores del sector de l'hoteleria. b) RGE núm. 3350/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a foment de la formació professional a les Illes Balears amb especial èmfasi en el sector turístic.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: 1- Qualificació de les esmenes que s'hagin presentat a la Proposició de llei RGE núm. 45/24, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, de modificació de l'article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista. 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
12:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2164/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a la revisió i millora del PERTE agroalimentari. b) RGE núm. 2251/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel finançament de les administracions locals en defensa de la protecció dels drets i el benestar dels animals.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 1079/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria immediata del Consell LGTBI de les Illes Balears. b) RGE núm. 1202/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls de línies d'ajuts per a la instal·lació d'ascensors.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 1912/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a impartició de cursos de preparació d'oposicions l'administració general de l'estat a les escoles d'adults d'Eivissa. b) RGE núm. 3536/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al pla d'autoprotecció dels centres educatius.
16:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
07/05/2024
09:45 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2. Organització dels treballs de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 6290/24 (presentada en substitució de la pregunta RGE núm.6081/24), 6080/24, 6083/24, 6095/24, 6079/24, 6093/24, 6082/24, 6092/24, 6084/24, 6085/24, 6091/24, 6086/24, 6087/24, 6088/24, 6078/24, 6096/24, 6090/24 i 6291/24 (presentada en substitució de la pregunta RGE núm.6089/24). II. Interpel·lació RGE núm. 4985/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria d'ocupació. III. Moció RGE núm. 5992/24, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a política de salut mental del Govern de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2451/24. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 2578/24, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al sector agrari. 2. RGE núm. 3867/24, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millora de les oportunitats laborals i formatives dels joves.
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala d'Actes
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 4024/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a l'agilitació dels tràmits de l'Agència Tributària de les Illes Balears amb els ciutadans. b) RGE núm. 4324/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a elaboració d'un estudi del diferencial del cost de la vida a les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
08/05/2024
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2154/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la comissaria de la Policia Nacional de Maó; i RGE núm. 7892/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls de mesures per a famílies monoparentals dintre de l'àmbit de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 4085/24, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista, pel procediment d'urgència, del director general del Servei de Salut, Sr. Javier Ureña, (art. 46.3), per tal d'informar sobre el desistiment del Govern en relació amb l'expedient de reclamació amb l'empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. (Acordada la compareixença a la sessió de dia 17.04.2024).
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 9482/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al servei nocturn de tren i autobús. b) RGE núm. 2256/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, sobre solucions a la insuficient oferta d'habitatges.
16:35 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
09/05/2024
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2806/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a regulació de creuers turístics en el port de Palma. b) RGE núm. 5846/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la unió de sinergies entre el sector turístic i el sector primari.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2255/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, de mesures per a la millora del sector pesquer, la conservació de recursos i els hàbitats. b) RGE núm. 2757/24, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a exportació de mercaderies.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 1246/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de dia i activitats comunitàries de Son Xigala de Palma. b) RGE núm. 2845/24, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Popular, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a reconeixement del poble saharaui.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2177/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a complements retributius per als professors ajudants doctors. b) RGE núm. 3537/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al pla d'infraestructures educatives.
16:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
14/05/2024
09:40 h.
CNP ESTUDI I REFLEXIÓ IMPACTE DIGITALITZACIÓ EN L'EDUCACIÓComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:45 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2. Organització dels treballs de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 6398/24, 6391/24, 6396/24, 6394/24, 6395/24, 6397/24, 6518/24 (presentada en substitució de la pregunta RGE núm. 6408/24), 6406/24, 6399/24, 6400/24, 6407/24, 6401/24, 6402/24, 6410/24, 6390/24, 6392/24, 6428/24, 6403/24. II. Interpel·lació RGE núm. 5098/24, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de memòria democràtica. III. Moció RGE núm. 6269/24, del Grup Parlamentari VOX, relativa a política general en perspectiva de família, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3729/24. IV. Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 2032/24, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la defensa de la supressió de l'impost de successions, 2) RGE núm. 2469/24, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de xoc per promoure major ús de la llengua catalana als centres educatius. V. Compareixença de la consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat, per tal de donar compliment del punt tercer de la Moció RGE núm. 5887/23, relativa a política del Govern en matèria d'habitatge (escrit RGE núm. 6002/24, del Grup Parlamentari Mixt).
17:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Manuel Palomino Chacón.
DIMECRES
15/05/2024
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala d'Actes
OD: 1-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 5447/24, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, de sol·licitud de compareixença del Sr. Alejandro Sáenz de San Pedro García, conseller d'Empresa, Ocupació i Energia, per tal d'informar sobre la despesa en 4.235 euros en detectius privats de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia. 2-Proposició no de llei RGE núm. 3592/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la captació i fidelització dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 4015/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, de foment de l'arbitratge de consum per a l'efectiva protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears. b) RGE núm. 4246/24, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la compra pública de productes ecològics i quilòmetre zero.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 9961/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a cooperació interinstitucional i suport a la xarxa MELIB. b) RGE núm. 2529/24, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a transferència d'espais naturals del Ministeri de Defensa.
16:35 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
16/05/2024
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala d'Actes
OD: Compareixença del director general d'Esports, Sr. Joan Antoni Ramonell i Miralles, per tal que defineixi al Parlament les línies prioritàries d'acció d'aquesta legislatura (escrit RGE núm. 4379/24, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, aprovat per la Comissió dia 18.04.2024).
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2260/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al trasllat de residus. b) RGE núm. 3323/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a educació ambiental.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 1078/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a combatre l'aporofòbia. b) RGE núm. 4245/24, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la compra pública de productes ecològics i quilòmetre zero.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4069/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport escolar per l'alumnat de postobligatori de l'IES Santa Margalida; i RGE núm. 4197/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a equiparació del plus d'insularitat.
16:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
17/05/2024
09:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Arturo Molina Miranda.
11:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença de la Sra. Beatriz Orejudo Cotoner.
13:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. José Miguel Pérez Segura.
15:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença de la Sra. Maria Dolores Alemany Pérez.
16:30 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
En tot cas, en acabar la Comissió d'investigació prevista per les 15:00 hores. OD: 1. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 6554/24, conjunta dels grups parlamentaris Popular i VOX, sol·licitant l'habilitació dels dissabtes a efectes de realitzar les sessions de la Comissió d'Investigació que es puguin preveure. 2. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 6553/24, conjunta dels grups parlamentaris Popular i VOX, sol·licitant una modificació del Pla de treball de la Comissió d'Investigació pel que fa al calendari de treball de la Comissió.
DILLUNS
20/05/2024
09:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Víctor Gonzalo de Aldama Delgado.
11:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Antonio Mascaró Crespí.
13:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Daniel Sierra Monedero.
15:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Íñigo Rotaetxe Latxiondo.
DIMARTS
21/05/2024
09:45 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2. Organització dels treballs de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 6441/24, 6606/24, 6720/24, 7066/24 (presentada en substitució de la RGE núm. 6709/24), 6716/24, 6718/24, 6719/24, 6711/24, 6713/24, 6717/24, 6721/24, 6712/24, 7050/24 (presentada en substitució de la pregunta RGE núm. 6723/24), 6722/24, 6724/24, 6715/24, 6710/24, 6714/24, 6725/24. II. Interpel·lació RGE núm. 5002/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de model econòmic. III. Moció RGE núm. 6504/24, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria d'ocupació, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4985/23. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 1530/24, complementada amb l'escrit RGE núm. 1740/24, del Grup Parlamentari Socialista, de sostenibilitat mediambiental, econòmica, social i turística de l'illa d'Eivissa.
17:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Jaume Far Jiménez.
DIMECRES
22/05/2024
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala d'Actes
OD: Compareixença del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia, Sr. Alejandro Sáenz de San Pedro i García, per tal d'informar sobre la despesa en 4.235 euros en detectius privats, sol·licitada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, pel procediment d'urgència, mitjançant l'escrit RGE núm. 5447/24 i acordada per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals a la sessió de dia 15.05.2024.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
10:15 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
11:30 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En tot cas, en acabar la Junta de Portaveus. OD: 1. Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2. Organització dels treballs de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala d'Actes
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 5886/24, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, sol·licitant la compareixença de la Dra. Francisca Sureda Llull (art. 46.4) experta en salut pública i prevenció del tabaquisme. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5099/24, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a possibilitar la implantació de lents correctores als usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears que s'han de sotmetre a una intervenció de cataractes. b) RGE núm. 6405/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a cobrir la plaça de psicòleg forense als jutjats de Menorca.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 5343/24, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a millores pendents als ports de Menorca. b) RGE núm. 6292/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a defensa dels processos d'avaluació ambiental participats i del manteniment de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
16:35 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
23/05/2024
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala d'Actes
OD: 1. Adopció d'acord amb relació a l'escrit RGE núm. 6159/24, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença del director general de Turisme, Sr. Josep Aloy Pons (art. 46.3), per explicar les negociacions dutes a terme sobre el Decret llei d'excessos. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5859/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment del talent per impulsar la recerca i la innovació. b) RGE núm. 6354/24, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, en defensa de la filologia, de la lingüística i de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala d'Actes
OD: Preguntes. 1. RGE núm. 6793/24, presentada per la Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament de les notícies. 2. RGE núm. 6495/24, presentada per la Sra. Cristina Gómez i Estévez, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a retransmissió contingut esportiu en clau de gènere. 3. RGE núm. 6795/24, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tertúlies d'actualitat política. 4. RGE núm. 6729/24, presentada per la Sra. Manuela Cañadas i Pinilla, del Grup Parlamentari Vox, relativa a preproduccions de l'època Manresa. 5. RGE núm. 6794/24, presentada per la Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament dels grups polítics. 6. RGE núm. 6796/24, presentada per la Sra. Silvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mercantilització sexual de les dones. 7.RGE núm. 6836/24, presentada pel Sr. Lluís Enric Apesteguía i Ripoll, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a escassa cobertura Correllengua Interilles 2024. 8. RGE núm. 6831/24, presentada pel Sr. Sebastià Mesquida i Pallicer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a festes de Sant Joan de Ciutadella. 9. RGE núm. 6827/24, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llenguatge de signes. 10. RGE núm. 6832/24, presentada pel Sr. Sebastià Mesquida i Pallicer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a digitalització. 11. RGE núm. 6828/24, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències. 12. RGE núm. 6829/24, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estructura directiva. 13. RGE núm. 6830/24, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències de ràdio.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 1203/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, per impulsar les taules locals de coordinació per a l'abordatge de les violències masclistes. b) RGE núm. 5407/24, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a publicació de les dades del servei de valoració de discapacitat.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 4090/24, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a unificació del preu del menjador escolar a les Illes Balears. b) RGE núm. 5654/24, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a impartició de la formació professional necessària per assegurar el relleu generacional del sector pesquer a Menorca.
16:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
24/05/2024
08:45 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2. Organització dels treballs de la Comissió.
09:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Koldo García Izaguirre.
11:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Debat i votació de l'escrit RGE núm. 7113/24, presentat conjuntament pels grups parlamentaris Popular i VOX, sol·licitant una modificació del Pla de treball de la Comissió d'Investigació consistent en la reducció de compareixents.
11:30 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. José Luís Ábalos Meco.
14:30 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Iago Negueruela Vázquez.
17:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença de la Sra. Patricia Gómez Picard.
DILLUNS
27/05/2024
09:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Comapreixença de la Sra. Rosario Sánchez Grau.
11:30 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença dela Sr. Joan Gual de Torrella Guasp.
13:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Daniel Sierra Monedero.
13:45 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Íñigo Rotaeche Lachiondo.
DIMARTS
28/05/2024
09:45 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
OD: 1. Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2. Organització dels treballs de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 7231/24, 7230/24, 7232/24, 7241/24, 7392/24 (presentada en substitució de la 7222/24), 7226/24, 7227/24, 7233/24, 7229/24, 7235/24, 7234/24, 7237/24, 7236/24, 7238/24, 7225/24, 7240/24, 7228/24 i 7239/24. II. Interpel·lació RGE núm. 2921/24, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern en matèria d'agilització administrativa. III. Moció RGE núm. 7005/24, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de memòria democràtica, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5098/24. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 7255/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de la seguretat i la protecció de les víctimes de violència contra les dones i 2. RGE núm. 7067/24, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a reducció del nombre de vols. V. Compareixença de la consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat, per tal de donar compte del compliment del punt 1 de la Resolució derivada de la Moció RGE núm. 7834/23, relativa a política general en matèria d'habitatge (escrit RGE núm. 6492/24, del Grup Parlamentari Socialista).
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala d'Actes
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Proposició no de llei RGE núm. 9356/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a captació de talent a IdisBa. 2. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 4240/24, presentat pel director de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe sobre l'execució pressupostària de l'exercici 2023.
15:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Juan Carlos Cueto Martín.
DIMECRES
29/05/2024
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala d'Actes
OD: 1-Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 5914/24, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, pel procediment d'urgència, de sol·licitud de compareixença de la Sra. Catalina Ferrer, cap d'Inspecció General de Serveis del Govern, per tal d'avaluar la seva imparcialitat en el desenvolupament de la seva tasca; i RGE núm. 6517/24, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i Mixt, pel procediment d'urgència, de sol·licitud de compareixença de la Sra. Catalina Moragues, exjutgessa i especialista en memòria democràtica, per tal d'explicar les conclusions de l'informe sobre la situació de la memòria democràtica a les nostres illes. 2-Proposició no de llei RGE núm. 4247/24, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la compra pública de productes ecològics i quilòmetre zero.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Ficar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala d'Actes
(DESCONVOCADA) OD: Compareixença RGE núm. 5886/24, sol·licitada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, de la Dra. Francisca Sureda Llull (art. 46.4) experta en salut pública i prevenció del tabaquisme, acordada a la sessió de la Comissió de dia 22 de maig de 2024.
15:00 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 6564/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la revisió de l'impost de matriculació d'embarcacions. b) RGE núm. 6798/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a establiment d'obligacions de servei públic a la ruta marítima entre els ports de Ciutadella i Alcúdia.
15:05 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
30/05/2024
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposició no de llei RGE núm. 6426/24, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, per un millor repartiment dels beneficis del treball.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
CNP CANVI CLIMÀTIC SOBRE AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
OD: Inici dels treballs
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2257/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, per a la millora de la prevenció i la defensa del risc d'incendis. b) RGE núm. 3464/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a foment de la formació dual ocupacional per a la dinamització dels sectors productius estratègics i tradicionals.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 1565/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a major apoderament i participació activa de les persones amb trastorn de l'espectre autista (TEA) i de les seves famílies. b) RGE núm. 2053/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a prevenció mutilació genital femenina.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
CNP ESTUDI I REFLEXIÓ IMPACTE DIGITALITZACIÓ EN L'EDUCACIÓComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença de la Sra. Valentina Milano, professora de la Universitat de les Illes Balears.
DIVENDRES
31/05/2024
08:50 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2. Organització dels treballs de la Comissió.
09:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença de la Sra. Francina Armengol Socias.
11:30 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Marc Pons Pons.
14:30 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Juli Fuster Culebras.
17:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Rafael Marcote Darriba.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63294819

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201