AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/06/2024 a 30/06/2024, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
03/06/2024
10:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Koldo García Izaguirre.
10:30 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Javier Hidalgo Gutiérrez.
11:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Debat i votació de l'escrit RGE núm. 7496/24, presentat conjuntament dels grups parlamentaris Popular i VOX, sol·licitant una modificació del Pla de treball de la Comissió d'Investigació
11:30 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Antoni Costa Costa.
13:30 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Israel Pilar Ortiz.
15:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença de la Sra. Laura Montserrat Calbó.
17:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Compareixença del Sr. Javier Ureña Morales.
17:30 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En tot cas, en acabar la Comissió d'Investigació de les 17:00 hores. OD: 1. Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2. Organització dels treballs de la Comissió.
DIMARTS
04/06/2024
08:50 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 7467/24, 7455/24, 7457/24, 7458/24, 7456/24, 7449/24, 7452/24, 7454/24, 7482/24, 7450/24, 7461/24, 7459/24, 7462/24, 7453/24, 7464/24, 7466/24, 7451/24, 7463/24, II. Interpel·lació RGE núm. 6800/24, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern en relació amb el preu de l'habitatge. III. Moció RGE núm. 7365/24, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de model econòmic, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5002/23. IV. Debat de presa en consideració de les Proposicions de llei: 1. RGE núm. 6519/24, del Consell d'Eivissa, sobre la necessitat de limitar l'entrada de vehicles a l'illa d'Eivissa. 2. RGE núm. 5653/24, del Grup Parlamentari VOX, de modificació de la Llei 9/2017, de 3 d'agost, de regulació de les corregudes de bous i de protecció dels animals a les Illes Balears. V. Debat i votació sobre la convalidació o derogació del Decret llei 2/2024, de 10 de maig, pel turisme responsable i la millora de la qualitat a zones turístiques, de modificació del Decret 1/2020, de 17 de gener (escrit RGE núm. 6789/24, del Govern de les Illes Balears).
DIMECRES
05/06/2024
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5100/24, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei de socorrisme i abalisament; i RGE núm. 6419/24, presentada pels Grups Parlamentaris Popular i Vox, pel procediment d'urgència, relativa a condemna de l'antisemitisme i dels terrorisme de Hamàs, així com de qualsevol esdeveniment que els enalteixi.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
14:15 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
Si n'és el cas. OD: 1-Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala d'Actes
OD: Compareixença de la consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 6509/24, presentat pel Grup Parlamentari Socialista per la via d'urgència, per tal d'explicar els criteris i línies mestres dels canvis normatius que el Govern de les Illes Balears té prevists.
16:35 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
06/06/2024
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala d'Actes
OD: 1. Preguntes del Sr. Ferran Rosa i Gaspar: RGE núm. 4226/24, relativa a Fons de prevenció i gestió de residus (2); RGE núm. 4227/24, relativa a Fons de prevenció i gestió de residus (3); RGE núm. 4228/24, relativa a subvencions a ajuntaments (1); RGE núm. 4229/24, relativa a subvencions a ajuntaments (2); RGE núm. 4230/24, relativa a subvencions a ajuntaments (3); RGE núm. 4231/24, relativa a subvencions a ajuntaments (4); RGE núm. 4232/24, relativa a subvencions a ajuntaments (5); RGE núm. 4236/24, relativa a Pilot SDDR (1), i RGE núm. 4237/24, relativa a Pilot SDDR (2). 2. Compareixença RGE núm. 6510/24, del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia, Sr. Alejandro López de San Pedro i García, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista, per donar compte de les reduccions en l'ambició de les polítiques climàtiques i d'economia circular.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2815/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a prevenir i atendre la solitud no desitjada en joves de les Illes Balears. b) RGE núm. 5917/24, presentada pel Grup Parlamentari Vox, relativa a marc sobre immigració i inseguretat.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4244/24, presentada pel Grup Parlamentari Mixt relativa a compra pública de productes ecològics i quilòmetre zero; i RGE núm. 6477/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'infraestructures universitàries i dels ensenyaments artístics superiors.
16:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
07/06/2024
09:00 h.
CNPI IRREGULARITATS CONTRACTES EMPRESA SOLUCIONES DE GESTIÓNComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: 1. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 7580/24,presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, de modificació del Pla de treball de la Comissió d'investigació. 2. Si n'és el cas, debat i votació de les propostes de conclusions, escrits RGE núm. 7686/24, del Grup Parlamentari Mixt; RGE núm. 7690/24, del Grup Parlamentari Socialista; RGE núm. 7691/24, del Grup Parlamentari Popular; RGE núm. 7692/24, del Grup Parlamentari VOX, i RGE núm. 7693/24, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
DIMARTS
11/06/2024
08:50 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 7455/24 (ajornada a la sessió anterior), 7452/24 (ajornada a la sessió anterior), 7450/24 (ajornada a la sessió anterior), 7628/24, 7657/24, 7784/24 (presentada en substitució de la pregunta RGE núm. 7671/24), 7656/24, 7658/24, 7651/24, 7781/24 (presentada en substitució de la pregunta RGE núm. 7659/24), 7652/24, 7654/24, 7660/24, 7661/24, 7663/24, 7662/24, 7664/24, 7464/24 (ajornada a la sessió anterior), 7466/24 (ajornada a la sessió anterior), 7451/24 (ajornada a la sessió anterior), 7463/24 (ajornada a la sessió anterior), 7655/24, 7670/24, 7787/24 (presentada en substitució de la pregunta RGE núm. 7653/24), 7665/24. II. Interpel·lació RGE núm. 5274/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de polítiques LGTBI. III. Moció RGE núm. 7521/24, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern en matèria d'agilització administrativa, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2921/24. IV. Debat i votació sobre la convalidació o derogació del Decret llei 3/2024, de 28 de maig, de mesures urgents de simplificació i racionalització administratives de les administracions públiques de les Illes Balears (escrit RGE núm. 7516/24, del Govern de les Illes Balears). V. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 4215/24, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, de reducció de la pressió automobilística sobre l'illa de Mallorca. VI. Debat i votació, pel procediment simplificat, de la Proposició de llei RGE núm. 45/24, de modificació de l'article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista. VII. Debat i votació, pel procediment simplificat, del Projecte de llei RGE núm. 3459/24, de la unificació per a l'absorció del Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears per part del Col·legi Oficial d'Economistes de les Illes Balears. VIII. Votació de la proposta de retirada RGE núm. 7627/24, del Grup Parlamentari Socialista, de la Proposició de llei RGE núm. 1530/24, de sostenibilitat mediambiental, econòmica, social i turística de l'illa d'Eivissa.
DIMECRES
12/06/2024
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6792/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a garantir una insularitat digna als funcionaris de l'Administració de Justícia que presten els seus serveis a les Illes Balears; i RGE núm. 6865/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa que el Ministeri de Justícia procedeixi a la dotació de l'espai necessari per fer efectiva la promesa Ciutat de la Justícia de Palma.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7040/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a presentar el programa de cribratge poblacional de Cassandra; i RGE núm. 7199/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement i suport a les infermeres de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala d'Actes
OD: Compareixença del conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua, Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 6511/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista per tal d'explicar els mecanismes de simplificació en les autoritzacions de recursos hídrics.
16:35 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
13/06/2024
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala d'Actes
OD: 1- Preguntes del Sr. Carles Bona i Casas RGE núm. 5930/24, relativa a pla pilot sobre saturació turística (1) i RGE núm. 5931/24, relativa a pla pilot sobre saturació turística (2). 2- Proposició no de llei RGE núm. 7526/24, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a implementació d'un sistema de seguiment del comportament dels fluxos turístics, la seva ordenació i regulació.
12:00 h.
CNP CANVI CLIMÀTIC SOBRE AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificació i admissió a tràmit de les propostes de pla de treball que s'hagin presentades. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala d'Actes
OD: Compareixença del conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, per informar sobre els ajuts al sector agrari i ramader, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista mitjançant escrit RGE núm. 4199/24 (i rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 4288/24).
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 3008/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, per a seguir avançant cap una societat més justa i equitativa. b) RGE núm. 3853/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls de la construcció de la nova residència per a persones majors d'Andratx.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6563/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a preu limitat de menjadors escolars; i RGE núm. 7494/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a educació sexual integral.
16:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
18/06/2024
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 7822/24, 7825/24, 7948/24 (presentada en substitució de la pregunta RGE núm. 7826/24), 7823/24, 7827/24, 7949/24 (presentada en substitució de la pregunta RGE núm. 7833/24), 7817/24, 7818/24, 7834/24, 7828/24, 7829/24, 7947/24 (presentada en substitució de la pregunta RGE núm. 7831/24), 7830/24, 7824/24, 7820/24, 7821/24, 7847/24, 7832/24. II. Interpel·lació RGE núm. 5902/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria de turisme. III. Moció RGE núm. 7758/24, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en relació amb el preu de l'habitatge, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 6800/24. IV. Proposició no de llei RGE núm. 6124/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de la moratòria de creació de noves places turístiques a Menorca. V. Debat i votació del dictamen de les conclusions de la Comissió no permanent d'investigació sobre les irregularitats produïdes en la celebració de contractes amb l'empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, per part del Govern de les Illes Balears des de l'any 2020 fins a la data. VI. Debats de presa en consideració de les Proposicions de llei: 1) RGE núm. 1693/24, complementada amb l'escrit RGE núm. 1757/24, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears 2) RGE núm. 5317/24, del Grup Parlamentari VOX, relativa a la derogació de la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears. VII. Adopció d'acord sobre la celebració d'una sessió extraordinària de la Comissió de Salut, per tal de dur-hi a terme la compareixença RGE núm. 5886/24, de la Dra. Francisca Sureda Llull, per tal d'informar sobre la necessitat d'iniciar iniciatives legislatives que afavoreixin la prevenció del consum del tabac i puguem assolir el 2030 la primera generació sense fum, acordada per la Comissió de Salut dia 22 de maig de 2024. (Escrit RGE núm. 7791/24, presentat pel dotze diputats adscrits als grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Socialista).
DIMECRES
19/06/2024
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposició no de llei RGE núm. 3994/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'un nou partit judicial a l'illa de Formentera i per a la dotació d'un Jutjat de Primera Instància i Instrucció.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala d'Actes
OD: 1-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 7629/24, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, de sol·licitud de compareixença urgent del president de l'Autoritat Portuària de Balears, Sr. Javier Sanz Fernández, per tal d'explicar el projecte d'ampliació del Port de Palma. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 6833/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de l'impost sobre el valor afegit als habitatges de preu limitat; i RGE núm. 7341/24, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a alliberament d'ús dels habitatges desocupats de grans tenidors.
DIJOUS
20/06/2024
09:00 h.
CNP CANVI CLIMÀTIC SOBRE AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala d'Actes
OD: Debat i votació de les propostes de plans de treball RGE núm. 7849/24, del Grup Parlamentari VOX (rectificada mitjançant escrit RGE núm. 7923/24); RGE núm. 7850/24, del Grup Parlamentari Socialista; RGE núm. 7855/24, del Grup Parlamentari Popular; RGE núm. 7869/24, del Grup Parlamentari Mixt, i RGE núm. 7870/24, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
09:05 h.
CNP CANVI CLIMÀTIC SOBRE AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Admissió a tràmit i qualificació de l'escrit RGE núm. 7931/24, de Grup Parlamentari Popular, i d'altres que s'hagin pogut presentar.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Compareixença de la presidenta del Govern per tal d'informar sobre la constitució de la Mesa per al pacte social i polític per a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les Illes Balears (escrit RGE núm. 7444/24, del Govern de les Illes Balears).
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala d'Actes
En tot cas, en acabar la sessió plenària. OD: 1. RGE núm. 7889/24, presentada per la Sra. Joana Gomila i Lluch, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a doblatge de les pel·lícules a IB3. 2. RGE núm. 7895/24, presentada pel Sr. Jordi López i Ravanals, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retransmissió festes Sant Joan 2024. 3. RGE núm. 7890/24, presentada pel Sr. Jacobo Varela de Limia i Chordá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programació Eivissa. 4. RGE núm. 7926/24, presentada per la Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a producció de nous continguts documentals. 5. RGE núm. 7927/24, presentada pel Sr. Carles Bona i Casas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entrevista del programa Cinc Dies d'IB3. 6. RGE núm. 7928/24, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Orgull LGTBI 2024. 7. RGE núm. 7856/24, presentada per la Sra. Manuela Cañadas i Pinilla, del Grup Parlamentari Vox, relativa a influència política en les condicions laborals dels treballadors d'IB3. 8. RGE núm. 7871/24, presentada pel Sr. Lluís Apesteguia i Ripoll, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a lluita contra les informacions falses. 9. RGE núm. 7925/24, presentada per la Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés d'integració. 10. RGE núm. 7892/24, presentada pel Sr. Sebastià Mesquida i Pallicer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés d'internalització. 11. RGE núm. 7891/24, presentada pel Sr. Jacobo Varela de Limia i Chordá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programes infantils. 12. RGE núm. 7893/24, presentada pel Sr. Sebastià Mesquida i Pallicer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programació d'estiu. 13. RGE núm. 7894/24, presentada pel Sr. Sebastià Mesquida i Pallicer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació externa i producció pròpia.
15:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala d'Actes
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7252/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a hidroteràpia a Eivissa, i RGE núm. 7625/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mantenir els serveis de valoració de discapacitat de les zones d'Inca i Manacor i evitar el seu desmantellament.
15:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala d'Actes
OD: Compareixença del conseller d'Educació i Universitats, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 6494/24, presentat pel Grup Parlamentari Socialista pel procediment d'urgència, per tal de donar compte de la creació de places 0-3.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63296731

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201