AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/05/2020 a 31/05/2020, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/05/2020
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 8104/20, 8101/20, 8113/20, 8110/20, 8112/20, 8111/20, 8100/20, 8107/20, 8102/20, i 8114/20.II. Compareixença urgent de la presidenta del Govern per donar compte dels efectes de la situació econòmica provocada per la pandèmia del coronavirus i les mesures que pensa adoptar per pal·liar la situació. (Escrit RGE núm. 6977/20, del Grup Parlamentari Popular). III. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 6/2020, d'1 d'abril, pel qual s'estableixen mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària. (Escrit RGE núm. 5940/20, del Govern de les Illes Balears).
DIMECRES
06/05/2020
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 7014/20, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures per a suavitzar els efectes econòmics de l'estat d'alarma i la pandèmia en matèria de tributs locals i contractes públics. 2) RGE núm. 6128/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de rescat autonòmic per autònoms, petites i mitjanes empreses i famílies afectades per la crisi de la COVID-19.
09:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 6843/20, presentada pel GP Ciudadanos, relativa a elaboració d'un pla d'acompanyament en els centres hospitalaris per a combatre les situacions de soledat dels pacients durant l'estat d'alarma pel COVID-19. 2) RGE núm. 7036/20, presentada pel GP Popular relativa a realització de test massius per a detectar casos de COVID-19 en la població de les Illes Balears.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala Maura
 
11:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 6240/20, presentada pel GP MÉS per Mallorca, relativa a compensació del descompte de resident durant les restriccions a ports i aeroports de les Illes motivades per l'estat d'alarma durant la crisi de la COVID-19. 2) RGE núm. 7013/20, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a reassignació de recursos d'AENA als aeroports de les Illes atenent a la crisi generada per la COVID-19 i les demandes del Parlament de les Illes Balears.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Maura
 
13:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença 6251/20, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears (art. 46.2), pel procediment d'urgència, del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, per informar sobre la situació del comerç, la indústria i la innovació de Balears provocada per la propagació de la COVID-19.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
07/05/2020
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposició no de llei RGE núm. 7003/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a regularització del col·lectiu de persones migrades sense papers que fan tasques de cura.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 6936/20, presentada pel GP Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a adopció de mesures per a la immediata recuperació i impuls de l'activitat turística de les Illes Balears amb motiu de la crisi provocada per la COVID-19 i 2) RGE núm. 7726/20, presentada pel GP Vox-Actua Baleares pel procediment d'urgència, relativa a peticions del sector de la restauració per la crisi econòmica que ha ocasionat la pandèmia del coronavirus COVID-19.
11:05 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 6964/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures i programes en matèria educativa i optimització de recursos educatius com a conseqüència de la crisi provocada per la COVID-19. 2) RGE núm. 7656/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria educativa per afrontar la crisi generada per la pandèmia del COVID-19.
13:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat sol·licitada pel Govern de les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 7622/20, per tal d'informar sobre les principals línies d'actuació de la conselleria en matèria d'igualtat en relació amb la crisi de la COVID-19.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
12/05/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 8228/20, 8229/20, 8230/20, 8231/20, 8223/20, 8222/20, 8224/20, 8233/20, 8225/20 i 8232/20. II. Compareixença de la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, per informar sobre la situació dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2020 en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19. (Escrit RGE núm. 6137/20, del Grup Parlamentari Mixt). III. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 8454/19, complementada amb l'escrit RGE núm. 9290/19, de modificació de l'article 51 de la Llei de capitalitat de Palma respecte de la durada del mandat del defensor o de la defensora de la Ciutadania. IV. Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei RGE núm. 8454/19, complementada amb l'escrit RGE núm. 9290/19, de modificació de l'article 51 de la Llei de capitalitat de Palma respecte de la durada del mandat del defensor o de la defensora de la Ciutadania.
DIMECRES
13/05/2020
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7713/20, del Grup Parlamentari MÉS PER Mallorca, relativa a desconfinament urgent del règim especial fiscal de les Illes Balears a causa de l'impacte econòmic negatiu de la COVID-19; i RGE núm. 7714/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a actualització dels criteris de repartiment d'ajudes estatals relacionades amb la COVID-19.
09:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1-Adopció d'acord respecte de la Sol·licitud de Compareixença RGE núm. 4758/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46.2), pel procediment d'urgència, de la consellera de Salut i Consum, per tal d'informar en relació als protocols i les línies d'actuació dutes a terme des del Servei de Salut per a fer front a aquest procés infecciós. 2-Proposicions no de llei. a) RGE núm. 7050/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada del material no homologat i proves diagnòstiques de COVID-19 als sanitaris; b) RGE núm. 7696/20, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a mesures sobre la prevenció del suïcidi a Baleares durant la crisi sanitària del COVID-19.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala Maura
 
11:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5621/20, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a mesures d'impuls per al sector primari de les Illes Balears davant la disminució de la demanda provocada per la crisi sanitària del COVID-19; i RGE núm. 6133/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a adopció de mesures per al sector de la pesca amb motiu de la crisi per el COVID-19.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Maura
 
13:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposició no de llei RGE núm. 7731/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de seguretat a ports i aeroports de les Illes Balears en relació amb la COVID-19.
15:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
14/05/2020
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1)RGE núm. 7958/20, presentada pel GP Popular pel procediment d'urgència, relativa a actuacions en matèria de dependència com a conseqüència dels efectes de la COVID-19. 2) RGE núm. RGE núm. 8125/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca relativa a prevenció i abordatge de la soledat no desitjada de les persones majors, agreujades per la crisi sanitària (COVID-19).
09:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 7725/20, presentada pel GP Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a equiparació dels treballadors mutualistes als treballadors que estan subjectes al règim especial de treballadors autònoms (RETA) per al accés a les mesures adoptades per la crisi de la COVID-19. 2) RGE núm. 7730/20, presentada pel GP Popular pel procediment d'urgència, relativa a pla de xoc en el sector turístic de les Illes Balears com a conseqüència de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19.
11:05 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposició no de llei RGE núm. 7729/20, presentada pel GP Vox-Actua Baleares pel procediment d'urgència, relativa a mesures extraordinàries a l'àmbit educatiu per fer front a la situació derivada de la pandèmia del coronavirus COVID-19.
13:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 7715/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a desconfinament dels drets socials a l'article 135. 2) RGE núm. 7899/20, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a suport i foment del sector literari de les Illes Balears amb motiu de la crisi ocasionada pel coronavirus COVID-19.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
19/05/2020
08:55 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 8430/20, 8428/20, 8521/20 (en substitució de la 8429/20), 8431/20, 8524/20 (en substitució de la 8427/20), 8418/20, 8425/20, 8421/20, 8420/20 i 8432/20. II. Compareixença del Conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears, Sr. Marc Isaac Pons i Pons, per tal de celebrar una sessió informativa sobre la situació de la connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears i Pitiüses en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 i la seva posterior reactivació. (Escrit RGE núm. 7628/20, del Grup Parlamentari Mixt). III. Compareixença de la Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de les Illes Balears, Sra. Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha García-Mauriño, per tal de celebrar una sessió informativa sobre la situació de l'agricultura i ramaderia de les Illes Balears en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19. (Escrit RGE núm. 7629/20, del Grup Parlamentari Mixt).
DIMECRES
20/05/2020
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala Maura
 
11:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8126/20, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a l'exoneració o reducció del cànon i l'ampliació del termini per a les concessions i autoritzacions del domini públic marítim-terrestre estatal; i RGE núm. 8168/20, del Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures temporals i permanents pel foment de la mobilitat sostenible durant i després de la pandèmia COVID-19.
11:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Maura
 
13:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6969/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a suport a la pagesia davant la crisi de la COVID-19; i RGE núm. 7724/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a creació d'un Pla de contingència i socors del petit comerç i de proximitat i constitució d'una Mesa de negociació i mediació.
13:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença de la consellera de Salut i Consum, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 2955/20, del Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre la situació actual del cas de coronavirus afectat en Mallorca; i RGE núm. 4758/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, per tal d'informar en relació als protocols i línies d'actuació dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a aquest procés infecciós.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
21/05/2020
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. RGE núm. 8157/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la formació dels professionals dels serveis especials, policies locals, bombers i voluntaris de Protecció Civil de les Illes Balears; i RGE núm. 8163/20, del Grup Parlamentari Mixt, en defensa de l'autonomia municipal per fer front a l'impacte de la COVID-19.
09:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5293/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures econòmiques amb motiu de la situació d'emergència derivada de la crisi de la COVID-19; i RGE núm. 7732/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ERTO en els supermercats situats a les zones turístiques.
11:05 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8209/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a directrius d'actuació de cara al tercer trimestre del curs 2019-2020; i RGE núm. 8236/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció oferta formativa Formació Professional per al curs 20-21.
13:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports per tal d'informar sobre actuacions i mesures dutes a terme, com a conseqüència de la crisi del COVID-19, en el tercer sector de les Illes Balears i a tots els serveis, centres, residències, fundacions i altres ens que depenen de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 5566/20.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
26/05/2020
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 8558/20, 8570/20, 8695/20 (en substitució de la 8574/20), 8571/20, 8573/20, 8564/20, 8696/20 (en substitució de la 8562/20), 8572/20, 8569/20 i 8575/20. II. Compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per informar sobre el procés de desescalada als centres educatius de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 8214/20, del Govern de les Illes Balears). III. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 7/2020, de 8 de maig, pel qual s'estableixen mesures urgents en l'àmbit de l'educació per fer front als efectes de l'emergència sanitària ocasionada pel COVID-19. (Escrit RGE núm. 8424/20, del Govern de les Illes Balears).
DIMECRES
27/05/2020
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 8162/20, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a actualització dels criteris de repartiment d'ajudes estatals relacionades amb la COVID-19. 2) RGE núm. 8298/20, presentada pel GP Popular, relativa a fons estatal especial per a la reconstrucció i creació de fons específic per a les Illes Balears.
09:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 5632/20 presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a adopció de mesures per la conselleria de Salut i Consum respecte als zeladors del Servei de Salut de les Illes Balears. 2) RGE núm. 7911/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a col·locació de mampares de seguretat als centres de salut que no en disposen.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala Maura
 
11:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Maura
 
13:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 2063/20, presentada pel GP Popular, relativa a mesures transitòries per a reduir l'impacte de l'increment dels costos de transport marítim a Balears. 2) RGE núm. 3255/20, presentada pel GP Ciudadanos, relativa a transició energètica.
13:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 7683/20, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment de preus dels passatgers per part de les companyies aèries i rebuig de les propostes de solució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. 2) RGE núm. 8160/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a informació, agilització i noves línies d'ajudes previstes per al lloguer.
15:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 8324/20, presentada pel procediment d'urgència pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears (art. 46.3) del Sr. Serafín Carballo, director de l'Oficina Balear de la Infància i la Adolescència, per tal que informi sobre les actuacions dutes a terme i previstes davant l'emergència sanitària i la crisi socioeconòmica derivades de l'expansió de la COVID-19. 2. Proposició no de llei RGE núm. 2585/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls del Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB).
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
28/05/2020
09:00 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei 1) RGE núm. 5891/20, presentada pel GP Ciudadanos, relativa a adopció de mesures destinades a les empreses, davant la situació d'estat d'alarma derivada de la crisi de la COVID-19. 2) RGE núm. 7682/20, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a pròrroga de l'habilitació per exercir activitat turística, per renovació d'acreditació de qualitat i per presentació modernització.
09:05 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 2572/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art.46), pel procediment d'urgència, de sol·licitud de compareixença del Sr. Andreu Manresa i Monserrat, director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per informar sobre les notícies recentment publicades a diferents mitjans de comunicació sobre la investigació de l'Audiència Nacional del procediment anomenat La Roda de les Televisions. 2) Preguntes: RGE núm. 5162/20, presentada per la Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a volum de subcontractació a productores de Menorca i de les Pitiüses; RGE núm. 8611/20, presentada pel Sr. Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programacions més afectades per les mesures de prevenció sanitària; RGE núm. 5128/20, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a estat licitació; RGE núm. 8456/20, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a pluralitat informativa; RGE núm. 8566/20, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pressupost EPRTVIB IB3 exercici 2020; RGE núm. 8577/20, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a efectes damunt la Radiotelevisió de les Illes Balears de la reestructuració dels Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma per a l'any 2020; RGE núm. 8609/20, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a continguts de l'EPRTVIB durant la crisi sanitària; RGE núm. 8612/20, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a teletreball a l'EPRTVIB; RGE núm. 8652/20, presentada pel Sr. Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a protocol i pla específic d'IB3 durant la crisi de la COVID-19; RGE núm. 8610/20, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impacte sobre els ingressos per publicitat; RGE núm. 8622/20, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions davant l'acumulació de demandes laborals; RGE núm. 8623/20, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ubicació en el plec d'externalització dels serveis informatius de la quantia aprovada en el pressupost de millores laborals; RGE núm. 8624/20, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model i clàusules socials dels nous plecs d'externalització dels serveis informatius.
13:15 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8207/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures enfront la bretxa digital; i RGE núm. 8417/20, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a proposta per assolir la gratuïtat de la matrícula de les proves de batxillerat d'accés a la universitat (PBAU) per a la convocatòria 2020.
13:20 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització en relació a la tramitació feta de les oposicions en els cossos generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sol·licitada per Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 3744/20.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Política de Privacitat de dades*

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 66352764

Mapa Web   Política de privacitat   Avís legal

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201