AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/11/2021 a 30/11/2021, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
02/11/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 11858/21, 11941/21 (presentada en substitució de la 11896/21), 11893/21, 11900/21, 11940/21 (presentada en substitució de la 11887/21), 11942/21 (presentada en substitució de la 11891/21), 11882/21, 11886/21, 11947/21 (presentada en substitució de la 11888/21), 11892/21, 11895/21, 11897/21 (ajornada), 11899/21, 11894/21, 11898/21, 11889/21 (ajornada), 11881/21 (retirada mitjançant l'escrit RGE núm. 11923/21), 11890/21 (ajornada), 11901/21 (ajornada). II. Interpel·lació RGE núm. 10823/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'agricultura i ramaderia a les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 11800/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb el sector audiovisual de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7739/21. IV. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 11756/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu en relació amb el Projecte de llei del Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (RGE núm. 4768/21). V. Si n'és el cas, debat i votació del dictamen de la Comissió de Salut del Projecte de llei del Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (RGE núm. 4768/21). VI. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats dels diputats Antonio Costa i Costa, Antonio Jesús Sanz i Igual, José Javier Bonet i Díaz i de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la sessió plenària. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 3970/21, del Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència. OD: Redacció informe.
DIMECRES
03/11/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2944/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estada de nacionals del Regne Unit amb segones residències a Balears; RGE núm. 2945/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agilització de tràmits en la denominada Autorització Militar per a l'adquisició de determinats béns immobles i drets reals; i RGE núm. 3966/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a commemoració dels 90 anys de la República, en defensa dels valors democràtics i a favor del dret a decidir el model d'Estat.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
14:55 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 15260/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per a la normalització de l'epilèpsia i la lluita contra l'estigmatització dels qui la pateixen. b) RGE núm. 2499/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a adopció de mesures per a normalitzar la vida de les persones que pateixen algun tipus de malaltia inflamatòria intestinal (EII). c) RGE núm. 4318/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS pe Mallorca pel procediment d'urgència, relativa a combat de la hipocondria digital i per la bona informació sanitària. d) RGE núm. 5410/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per una Educació Primària sense mascaretes.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 1297/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la retirada d'elements que contenen amiant, objectiu marcat pel Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus perillosos de les Illes Balears. b) RGE núm. 2193/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears relativa a assessorament i informació als afectats de les determinacions que entren en vigor aquest 2021 de la Llei de residus i sòls contaminants.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
04/11/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 10852/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.3) sol·licitant la compareixença del director de l'AETIB per tal de celebrar una sessió informativa en relació a les mesures de recuperació turística de les Illes Balears. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 14253/20, modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 11586/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de reactivació del turisme post Covid-19. b) RGE núm. 10793/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de l'economia circular vinculada al turisme sostenible.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 9687/21, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, per l'increment de les quotes de pesca artesanal de tonyina vermella per l'any 2022 a Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Josep Lluís Riera Moll, nou director de l'Oficina de la Infància i l'Adolescència, per tal de celebrar una sessió informativa sobre les actuacions i programa que pensa desenvolupar durant el seu mandat al front de l'Oficina, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 9731/21.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte dels escrits: a) RGE núm. 4054/21, presentat pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca (art. 46.3), mitjançant el qual sol·liciten la compareixença de la cap d'Inspecció Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, Sra. Catalina Tudurí Vila, per exposar sobre el treball que desenvolupa el departament així com les futures línies d'actuació. b) RGE núm. 8111/21, presentat pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca (art. 46.3) mitjançant el qual sol·liciten la compareixença de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per informar sobre la situació actual de l'Educació Infantil 0-3. c) RGE núm. 8112/21, presentat pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca (art. 46.3) mitjançant el qual sol·liciten la compareixença del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors per informar sobre la situació actual de la Formació Professional. 2. Proposició no de llei RGE núm. 4546/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació per incrementar el nombre de professionals dedicats a l'atenció a alumnes amb necessitats educatives especials i de suport educatiu de cara al curs escolar 2021-2022.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
08/11/2021
13:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(Si escau).
DIMARTS
09/11/2021
08:55 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.Preguntes RGE núm. 11897/21 (ajornada a la sessió anterior), 12033/21, 12019/21, 12022/21 (ajornada mitjançant l'escrit RGE núm. 12122/21) , 12023/21, 12034/21, 12021/21 (ajornada mitjançant l'escrit RGE núm. 12122/21), 12024/21, 12026/21, 12032/21, 12027/21, 12029/21, 12030/21, 12121/21 (presentada en substitució de la RGE núm. 12031/21), 12035/21, 12025/21 (derivada de la pregunta d'iniciativa ciutadana RGE núm. 7652/21, del Sr. Josep Lluís Cardona Enrich), 12120/21 (presentada en substitució de la RGE núm. 11889/21, ajornada a la sessió anterior), 11890/21 (ajornada a la sessió anterior), 11901/21 (ajornada a la sessió anterior), 12020/21, 12037/21, 12036/21. II. Interpel·lació RGE núm. 9714/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge. III. Moció RGE núm. 11969/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a polítiques destinades a la població juvenil de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 9633/21. IV. Proposicions no de llei: 1.RGE núm. 14628/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a inclusió de la clàusula de responsabilitat constitucional. 2. RGE núm. 9721/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a contractació per lots dels projectes impulsats pel Govern de les Illes Balears i per la resta d'administracions. 3.RGE núm.9511/21, del Grup Parlamentari Mixt,relativa a regulació de la ruta marítima entre Ciutadella i Alcúdia.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 3970/21, del Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència. OD: Redacció informe.
DIMECRES
10/11/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 4283/21, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a la defensa de l'entitat menor de Palmanyola. b) RGE núm. 4724/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a les violències sexuals. c) RGE núm. 4930/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a visibilització de les dones lesbianes.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 16067/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, a favor que s'estudiï la possibilitat que a les farmàcies de les Balears es puguin fer proves per detectar casos de la COVID-19. b) RGE núm. 4142/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d'urgència, relativa a transparència en la informació relativa a la situació de la Covid-19. c) RGE núm. 6336/21, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a millora de les condicions de vida i mobilitat per a pacients afectats per malalties inflamatòries intestinals cròniques.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 4226/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a donar sortida de manera àgil als aparcaments lliures que l'IBAVI disposa a Menorca. b) RGE núm. 4710/21, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a solucions als problemes d'habitatge per a les quatre illes.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
11/11/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Francesc Mateu Aguiló, director de l'AETIB, per tal de celebrar una sessió informativa en relació a les mesures de recuperació turística de les Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 10852/21 i acordada per la Comissió a la sessió de dia 04.11.2021.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 11792/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures de visibilització i no discriminació del col·lectiu LGTBI al món rural i Esportiu. b) RGE núm. 11905/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a prevenció del maltractament a les persones grans.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 5834/21, d'educació de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora: 3-Redacció de l'Informe.
DIMARTS
16/11/2021
08:50 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificació de les esmenes a la totalitat presentades al Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió, si n'és el cas.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 12022/21 (ajornada a la sessió anterior), 12034/21 (ajornada a la sessió anterior), 12021/21 (ajornada a la sessió anterior), 12206/21, 12207/21, 12187/21, 12210/21, 12189/21, 12199/21, 12190/21, 12201/21, 12202/21, 12203/21, 12204/21, 12205/21, 12328/21 (presentada en substitució de la RGE núm.12208/21), 12211/21, 12188/21, 12200/21, 12198/21 i 12209/21. II. Interpel·lació RGE núm. 11999/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ensenyament de l'Islam en els centres educatius de Balears. III. Moció RGE núm. 12112/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'agricultura i ramaderia a les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10823/21. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 4041/21, del Grup Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (escrit RGE núm. 12118/21).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (escrit RGE núm. 12118/21).
DIMECRES
17/11/2021
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (escrit RGE núm. 12118/21).
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (escrit RGE núm. 12118/21).
12:45 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (escrit RGE núm. 12118/21).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (escrit RGE núm. 12118/21).
DIJOUS
18/11/2021
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Salut i Consum per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (escrit RGE núm. 12118/21).
11:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (escrit RGE núm. 12118/21).
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Medi Ambient i Territori per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (escrit RGE núm. 12118/21).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (escrit RGE núm. 12118/21).
DIVENDRES
19/11/2021
08:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller d'Educació i Formació Professional per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (escrit RGE núm. 12118/21).
11:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (escrit RGE núm. 12118/21).
DIMARTS
23/11/2021
08:55 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 12856/21 (presentada en substitució de la RGE núm. 12206/21, ajornada a la sessió anterior) 12210/21 ( ajornada a la sessió anterior), 12389/21, 12399/21, 12374/21, 12393/21, 12375/21, 12380/21, 12395/21, 12390/21, 12391/21, 12392/21, 12394/21, 12857/21 ( presentada en substitució de la RGE núm. 12396/21), 12397/21, 12379/21, 12387/21, 12388/21, 12400/21, 12398/21. II. Interpel·lació RGE núm. 6618/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar 2021-2022 a les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 12317/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria d'habitatge, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 9714/21. IV. Debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (RGE núm. 12117/21, rectificat amb el RGE núm. 12165/21), amb les esmenes a la totalitat de devolució: RGE núm. 12302/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, RGE núm. 12335/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, RGE núm. 12336/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, RGE núm. 12337/21, del Grup Parlamentari Popular i fixació de les quantitats globals.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Debat i votació de l'escrit RGE núm. 12303/21, presentat per la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant el qual sol·licita la declaració de l'exempció de l'acompliment dels límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la imputació a exercicis futurs de les despeses pluriennals corresponents als expedients del Servei de Salut de les Illes Balears 3364 SSCC PA 502/21 (Obres de reforma de la urbanització del recinte de l'Hospital Psiquiàtric de Palma), 3344 SSCC PA 409/21 (Subministrament d'acceleradors lineals per a l'Hospital Universitari Son Espases), 3176 SSCC PA 94/21 (Obres de reforma i ampliació de l'Hospital de Manacor), 3217 SSCC PA 184/21 (Obres de reforma interior i ordenació de parcel·la de l'Hospital Verge del Toro) i 3223 SSCC PA 103/21 (Concessió d'obres per a la construcció, conservació i explotació de nou centres de salut i unitats bàsiques de salut d'atenció primària a l'Àrea de Salut de Mallorca).
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
24/11/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
(DESCONVOCADA) OD: Compareixença de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per informar sobre el nou Pla especial per combatre el risc d'inundacions (INUNBAL), sol·licitada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 4728/21 i acordada per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals a la sessió de dia 02.06.21.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
(DESCONVOCADA) En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 3867/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, pel procediment d'urgència, relativa a salut mental. b) RGE núm. 5463/21, presentada pels grups parlamentaris Mixt i Socialista, per a una adequada atenció de les persones que pateixen patologia dual. c) RGE núm. 7017/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a protocols TCA. d) RGE núm. 7438/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a lluita contra l'augment dels trastorns de la conducta alimentària entre els joves i els adolescents. e) RGE núm. 11847/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a atenció i assistència a la salut mental.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Compareixença de la Sra. Joana Maria Garau i Muntaner, Directora General de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears.
18:05 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
25/11/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 11771/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió dels requisits relatius a la davallada del 30% de volum de negoci al 2020 respecte de 2019 en el moment de resoldre la concessió d'ajudes, especialment en el cas de les dones embarassades. b) RGE núm. 11772/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a procés simplificat segon oportunitat.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Punt únic. Preguntes: RGE núm. 12769/21, presentada pel Sr. Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a continguts i singularitats en la producció per a Nadal; RGE núm. 12277/21, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a ampliació continguts IB3 segons pressuposts; RGE núm. 12767/21, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a previsions audiència EPRTVIB per l'any 2022; RGE núm. 12770/21, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració global de la feina del darrer any; RGE núm. 12771/21, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies programàtiques, principis i criteris del cicle musical Els Principals d'IB3; RGE núm. 12776/21, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari el Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a pressupost destinat a la producció pròpia d'IB3 televisió per a l'any que ve; RGE núm. 12777/21, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a criteris per enviar equips fora de les Illes Balears; RGE núm. 12779/21, presentada pel Sr. Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a previsió d'ingressos per publicitat; RGE núm. 12773/21, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa situació del sector audiovisual; RGE núm. 12772/21, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a directrius estratègiques 2021-2025; RGE núm. 12774/21, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés de renovació de l'actual directiva d'IB3; RGE núm. 12775/21, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de les audiències per a l'any 2022.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 12049/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a malalties rares i discapacitat. b) RGE núm. 12167/21, presentat pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls de mesures per les dones sordes davant les violències masclistes.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 5834/21, d'educació de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
DILLUNS
29/11/2021
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de Juntes
OD: Qualificació de les esmenes parcials presentades al Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.
DIMARTS
30/11/2021
09:55 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 12393/21 (ajornada a la sessió anterior), 12919/21, 13969/21 (presentada en substitució de la RGE núm.12916/21), 12915/21, 12900/21, 12905/21, 12903/21, 12929/21, 12901/21, 12913/21, 13968/21 (presentada en substitució de la RGE núm. 12914/21), 12917/21, 12918/21, 12920/21, 12904/21, 12902/21, 12930/21, 12931/21, 12921/21. II. Interpel·lació RGE núm. 12940/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a política general del Govern en relació amb el creixement poblacional insostenible de les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 12814/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a religió islàmica en els centres educatius de Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11999/21. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 18015/20, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a protecció de les persones consumidores enfront de possibles clàusules abusives de les targes revolving. 2. RGE núm. 12009/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a taxa de beneficis COVID-19.
14:00 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Punt únic: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 3970/21, del Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63135659

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201