AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/10/2022 a 31/10/2022, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
04/10/2022
09:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Debat de política general del Govern de les Illes Balears (Intervenció de la presidenta del Govern)
DIMECRES
05/10/2022
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Debat de política general del Govern de les Illes Balears (Intervenció dels grups parlamentaris)
16:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària)
DIJOUS
06/10/2022
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 6080/22, presentat pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca (art. 46.4), mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la representació de la Federació de Cooperatives (CoopIB) per informar sobre les necessitats de les cooperatives de les Illes Balears davant la propera presentació del projecte de llei de cooperatives per part del Govern de les Illes Balears. 2. Proposició no de llei RGE núm. 7515/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a inclusió de la perspectiva de gènere en el quadre de malalties professionals.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 3289/22, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos pel procediment d'urgència, relativa a ampliació de l'autoconsum i impuls de les comunitats energètiques. b) RGE núm. 3430/22, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, per la defensa de la caça i l'autogovern de les Illes Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 4786/22, de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears. OD: Continuació redacció de l'Informe.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: 1. Qualificar les esmenes presentades al projecte de llei RGE núm. 5349/22, de l'activitat física i l'esport de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 381/22, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a millorar i agilitzar les convocatòries de beques menjador. b) RGE núm. 449/22, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a la gratuïtat del transport escolar pels alumnes d'estudis postobligatoris.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
07/10/2022
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera. OD: Redacció de l'Informe.
12:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
11/10/2022
08:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 8531/22, 9684/22, 9669/22, 9673/22, 9677/22, 9686/22, 9675/22, 9676/22, 9678/22, 9683/22, 9679/22, 9680/22, 9681/22, 9682/22, 9742/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 9685/22), 9740/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 9674/22), 9670/22, 9687/22, 9743/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 9688/22). II. Interpel·lació RGE núm. 7226/22, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a política general del Govern en relació amb la saturació i la pressió humana a les Illes Balears. III. Moció: 1. RGE núm. 8378/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a control dels fondejos sobre posidònia, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7132/22. IV. Compareixença, amb debat i votació, de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, en relació amb la presentació del límit màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2023 (escrit RGE núm. 9714/22, del Govern de les Illes Balears).
14:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Un cop finalitzat el Ple anterior). Punt únic. Debat i votació de les propostes de resolució derivades del Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
DIJOUS
13/10/2022
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 3434/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a formació i proves per a l'obtenció de titulacions marítimo-pesqueres a l'illa de Menorca. b) RGE núm. 3465/22, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a superfície agrària útil, producció d'aliments i sobirania alimentària.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
18/10/2022
08:50 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 9848/22, 9838/22, 9844/22, 9851/22, 9854/22, 9856/22, 9716/22, 9858/22, 9846/22, 9847/22, 9849/22, 9850/22, 9852/22, 9845/22, 9839/22, 9857/22, 9855/22, 9853/22. II. Interpel·lació RGE núm. 7680/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge per a joves. III. Moció RGE núm. 9562/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7307/22. IV. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 8390/22, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a reducció de la bretxa de gènere de les pensions. 2. RGE núm. 2087/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a lliure elecció de llengua.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar el Ple. OD: Compareixença del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, sol·licitada a iniciativa pròpia mitjançant l'escrit RGE núm. 5514/22, per informar sobre l'evolució del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
19/10/2022
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera. OD: Redacció de l'Informe.
11:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 6062/22, del Sr. Manuel Palomino i Chacón, director general del Servei de Salut de les Illes Balears, sol·licitada per una cinquena part de diputats de la Comissió de Salut adscrits al Grup Parlamentari Socialista i acordada per la Comissió de Salut en sessió de dia 28 de setembre de 2022, per tal d'explicar el seu programa de treball al front del seu departament.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 4787/22, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada.
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1. Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 5671/22, pel qual es modifica la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO). 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
20/10/2022
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 9280/22, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a producte local a la Llei de Turisme.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 5148/22, presentat pel Grup Parlamentari Unidas Podemos (art.46.4), pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença del Sr. Pau de Vílchez, president del Comitè d'Experts de Canvi Climàtic de les Illes Balears, relativa al compliment de l'obligació de l'article 7.4 de la Llei de canvi climàtic.
11:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes: RGE núm. 9841/22, presentada per la Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a producció i emissió d'un programa de televisió de sàtira política.;RGE núm. 9826/22, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a partides dels capítols pressupostaris de l'EPRTVIB per al 2023.;RGE núm. 9837/22, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a comicis de maig de 2023.;RGE núm. 9859/22, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a renúncia dels treballadors de DALTON AUDIOVISUAL SERVICES, S.L.U. al reconeixement de dret de cessió il·legal.;RGE núm. 9861/22, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Simultaneïtat d'emissions a IB3 Ràdio.;RGE núm. 9862/22, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a premis de periodisme de l'Associació de Periodistes de les Illes Balears.;RGE núm. 9863/22, presentada pel Sr. Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a continguts en diferit.;RGE núm. 9864/22, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adaptació de la graella durant els mesos estivals.;RGE núm. 9867/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés d'internalització d'IB3.;RGE núm. 9875/22, presentada pel Sr. Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a IB3 Ràdio 2_2.;RGE núm. 9868/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació del nou Delegat d'IB3 a Menorca.;RGE núm. 9869/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retransmissió del Debat sobre l'Acció Política i de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'any 2022.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 4786/22 de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears. OD: Continuació redacció de l'Informe.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: 1. Qualificar les esmenes presentades al projecte de llei RGE núm. 5691/22, dimanant del decret llei 7/2022, d'11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 2705/22, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a PERTE-Llengua. b) RGE núm. 3984/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a seus de la Universitat de les Illes Balears a Menorca, Eivissa i Formentera.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
21/10/2022
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera. OD: Redacció de l'Informe.
DIMARTS
25/10/2022
08:50 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.Preguntes. RGE núm. 9848/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 10620/22, RGE núm. 10607/22, RGE núm. 10617/22, RGE núm. 10611/22, RGE núm. 10613/22, RGE núm. 10615/22, RGE núm. 10621/22, RGE núm. 10622/22, RGE núm. 10618/22, RGE núm. 10619/22, RGE núm. 10623/22, RGE núm. 10624/22, RGE núm. 10625/22, RGE núm. 10612/22, RGE núm. 9845/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 9839/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 9857/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 9855/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 9853/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 10606/22, RGE núm. 10616/22, RGE núm. 10614/22 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 10641/22), RGE núm. 10626/22. II. Interpel·lació RGE núm. 780/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de sanejament i depuració d'aigües residuals. III. Moció RGE núm. 9888/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a saturació i pressió humana a les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7226/22. IV. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears (RGE núm. 5476/22). V. Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears (RGE núm. 5476/22). VI. Votació dels apartats 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE núm. 14369/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garantir els drets i les condicions laborals dels membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, atès l'empat produït en comissió. VII. Elecció de dues membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.VIII. Debat i votació de l'esmena a la totalitat de devolució RGE núm. 7413/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, presentada al Projecte de llei RGE núm. 4877/22, de cooperació per a la transformació global.
DIMECRES
26/10/2022
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera. OD: Redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5930/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a garantia internacional de protecció de l'accés a la reproducció assistida a lesbianes i dones sense parella. b) RGE núm. 5950/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a reprovació del director general del Servei de Salut, Sr. Juli Fuster Culebras.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Jordi Giménez i García, geòleg, Cap de Secció del Servei d'aigües subterrànies de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Iles Balears, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió dels Recursos Hídrics, especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
17:05 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
27/10/2022
11:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 5148/22, del Sr. Pau de Vilchez i Moragues, president del Comitè d'Experts de Canvi Climàtic de les Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos i acordada per la Comissió d'Economia en sessió de dia 20 d'octubre de 2022, per informar sobre el compliment de l'obligació de l'article 7.4 de la Llei de canvi climàtic.
11:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
- DESCONVOCADA - En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte dels escrits: a) RGE núm. 7550/22, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46.3) pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença del director de l'Oficina Balear de la Infància i de l'Adolescència, Sr. Josep Lluís Riera Moll, per tal de conèixer la seva valoració respecte a l'Informe preliminar de la Comissió de Peticions del Parlament de la Unió Europea i d'altres qüestions. b) RGE núm. 9717/22, presentat per tots els grups parlamentaris de la cambra (art. 46.4), sol·licitant la compareixença de la directora general de Provivienda, Sra. Gema Gallardo Pérez, i del director general d'HOGAR SÍ, Sr. José Manuel Caballol Bartolomé, per tal d'informar sobre la situació del sensellarisme a les Illes Balears. 2. Proposició no de llei RGE núm. 5363/22, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a agilització de la tramitació de la llei trans i LGTBI.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
- DESCONVOCADA - En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 4637/22, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, per a l'impuls i consolidació de l'educació de 0 a 3. b) RGE núm. 7006/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d'urgència, relativa a posada en funcionament de mesures urgents per a garantir l'accés als recursos educatius a les famílies amb fills en etapa escolar.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63143468

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201