AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/12/2021 a 31/12/2021, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
01/12/2021
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 12040/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença urgent del Sr. Jaume Far Jiménez, Director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, per tal d'informar sobre el balanç de la gestió efectuada al front de l'Oficina durant el seu mandat. 2. Compareixença de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per informar sobre el nou Pla especial per combatre el risc d'inundacions (INUNBAL), sol·licitada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 4728/21 i acordada per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals a la sessió de dia 02.06.21.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 3867/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, pel procediment d'urgència, relativa a salut mental. b) RGE núm. 5190/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a actuacions contra el càncer de pròstata per part del Servei de Salut. c) RGE núm. 7438/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a lluita contra l'augment dels trastorns de la conducta alimentària entre els joves i els adolescents.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 1568/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, per al compliment d'allò pactat en el III Conveni col·lectiu de Ports de l'Estat i Autoritats Portuàries. b) RGE núm. 2226/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a millora de la qualitat de les aigües de bany i preservació i recuperació de la posidònia a través dels nous fons europeus per la Covid-19.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
02/12/2021
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
Si escau, relativa al Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: 1-Constitució de la Ponència. 2-Nomenament coordinador/a. 3-Redacció de l'informe.
DIVENDRES
03/12/2021
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
Si escau, relativa al Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Continuació redacció de l'informe.
DIMARTS
07/12/2021
08:50 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Examen sobre el règim d'incompatibilitats de la Sra. Isabel María Borrás i Rosselló, atesa la comunicació d'alteració a la declaració formulada a efectes de l'examen d'incompatibilitats.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.Preguntes RGE núm. 14016/21, 14017/21, 14021/21, 14007/21, 14015/21, 14025/21, 14010/21, 14011/21, 14012/21, 14023/21 14013/21, 14014/21, 14018/21, 14125/21 (presentada en substitució de la RGE núm. 14019/21), 12904/21, 14009/21, 14022/21, 14027/21, 14024/21. II. Interpel·lació RGE núm. 11970/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge i, especialment, en relació amb els apartaments Don Pepe d'Eivissa. III. Moció RGE núm. 13239/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar 2021-2022 a les Illes Balears, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 6618/21. IV. Proposicions no de llei RGE núm. 5824/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per baixar el preu de la factura elèctrica. RGE núm. 5249/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la lluita contra la violència de gènere. RGE núm. 12009/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a taxa de beneficis COVID.
14:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
En tot cas en acabar la sessió plenària. OD: Punt únic: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 3970/21, del Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència.
14:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
09/12/2021
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Maura
OD: 1-Qualificar i admetre a tràmit les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 9509/21, de consells insulars. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1.Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 12275/21, tramès pel Grupo Red Eléctrica. 2. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 12276/21, presentat pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, sol·licitant la compareixença d'una persona representant de la Xarxa de Pagesos Ecològics de les Balears, plataforma que integra les associacions de cada illa (APAEEF a les Pitiüses, APAEMA a Mallorca i APAEM a Menorca). 3. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 11971/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a nou impuls a la producción ecològica a les Illes Balears. b) RGE núm. 12048/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa finançament de les càmeres de comerç de Balears.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 12052/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millora i agilització del procés de valoració de la discapacitat.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
14/12/2021
08:45 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
Sala Verda
OD: Escrit RGE núm. 7460/21, presentat per la Sra. Cristina Martín Rivas, mitjançant el qual sol·licita suport del Parlament davant la situació de l'IMAS.
08:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 14017/21 (ajornada a la sessió anterior), 14014/21 (ajornada a la sessió anterior),14018/21 (ajornada a la sessió anterior) 14352/21, 14353/21, 14343/21, 14347/21, 14354/21, 14339/21, 14340/21, 14345/21, 14351/21, 14348/21, 14442/21 (presentada en substitució de la RGE núm. 14349/21), 14355/21, 14350/21, 14341/21, 14338/21, 14346/21, 14344/21, 14356/21. II. Interpel·lació RGE núm. 9752/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria d'assistència sanitària a l'illa de Formentera. III. Moció RGE núm. 14062/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a creixement poblacional insostenible de les Illes Balears, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 12940/21. IV. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries durant el període comprès entre el dia 24 de desembre de 2021 i el dia 31 de gener de 2022, per tal que es pugui dur a terme l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, dels Projectes de llei RGE núm. 5834/21, d'educació de les Illes Balears, i RGE núm. 9509/21, de consells insulars (escrit RGE núm. 12938/21, presentat per 18 diputats adscrits al Grup Parlamentari Socialista). V. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei del Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (escrit RGE núm. 3970/21).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària, en sessió d'horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.
DIMECRES
15/12/2021
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022. (DEBAT NÚM. 4. SECCIÓ 13)
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, en acabar el debat núm. 4. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
En tot cas, en acabar el debat núm. 6. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022. (DEBAT NÚM. 7. SECCIÓ 17)
18:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, en acabar el debat núm. 7. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.
DIJOUS
16/12/2021
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En sessió de matí i horabaixa. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Comissió d'Hisenda i Pressuposts que dictamina el Projecte de llei RGE núm. 12117/212, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022. OD: Punt únic: Debat i votació de l'escrit RGE núm. 14265/21, presentat per la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant el qual sol·licita la declaració de l'exempció de l'acompliment dels límits establerts a l'article 65.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la imputació a exercicis futurs de les despeses pluriennals corresponents a l'expedient d'acció concertada del servei residencial per a persones grans en situació de dependència a les illes de Mallorca i Eivissa, per als anys 2021-2025, amb l'entitat Sóller Invest SL, i per a qualsevol modificació que es pugui produir en la seva tramitació o execució, sempre que no se superi l'import total de l'expedient.
DIVENDRES
17/12/2021
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DILLUNS
20/12/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.
DIMARTS
21/12/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.
20:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(En tot cas, un cop acabada la jornada corresponent a la sessió plenària).
DIMECRES
22/12/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63133931

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201