AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/03/2020 a 31/03/2020, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/03/2020
09:50 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 3694/20, 3705/20, 3713/20, 3714/20, 3718/20, 3702/20, 3706/20, 3710/20, 3708/20, 3712/20, 3715/20, 3709/20, 3711/20, 3697/20, 3717/20, 3704/20, 4257/20 (presentada en substitució de la 3707/20) i 3716/20. II. Interpel·lació RGE núm. 7685/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria universitària. III. Moció RGE núm. 3594/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a autogovern de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5716/19. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 7486/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, de derogació de la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8429/19, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció d'equipaments públics en coordinació entre entitats locals i govern autonòmic en mesures de promoció, urbanisme i finançament, i RGE núm. 140/20, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes respecte de les retribucions salarials i contractes de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
04/03/2020
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6860/19, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dret a la informació; i RGE núm. 6899/19, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a il·legalització immediata dels partits separatistes.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1909/20 (complementat amb l'escrit RGE núm. 1918/20), presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a nou centre de salut a Pere Garau i millora de les instal·lacions de l'actual així com de la resta de centres de les Illes Balears, i RGE núm. 1917/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a la construcció d'un nou centre sanitari a Pere Garau.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1. Elecció del càrrec de secretari o secretària de la Comissió. 2. Proposicions no de llei RGE núm. 11625/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a millora de l'accessibilitat a l'aeroport d'Eivissa, i RGE núm. 11657/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de l'IBAVI ocupats i lloguer social a la zona de Camp Redó de Palma.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
05/03/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2060/20, presentada pel GP Popular, relativa a finançament per a la millora i modernització de les Illes Balears com a destí turístic; i RGE núm. 2605/20, presentada pel GP Ciudadanos, relativa a detall de la recaptació obtinguda en cada un dels municipis de les Illes Balears mitjançant l'Impost Sobre Estades Turístiques.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, 1- RGE núm. 373/20, relativa a impedir una nova gran superfície comercial a Ses Fontanelles, i 2- RGE núm. 1340/20, relativa a ajuts per bonificar els costos elèctrics de les explotacions agràries.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixences RGE núm. 3229/20, presentada tres diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports adscrits al GP Popular (art. 46.3) de la Sra. Marta Carrió Palou, directora general d'Infància, Joventut i Famílies per tal d'informar sobre la política general que desenvolupa i ha desenvolupat la seva Direcció General; i la RGE núm. 3230/20, presentada tres diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports adscrits al GP Popular (art. 46.3) de la Sra. Josefina Tur Marí, directora de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel per tal que expliqui el treball desenvolupat en els centres d'Es Pinaret, Es Fusteret i Es Mussol. (Ambdues aprovades a la sessió de la comissió de dia 27.02.2020).
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
10/03/2020
08:50 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: Si n'ès el cas, jurament o promesa del nou diputat o diputada. I. Preguntes RGE núm. 4426/20, 4703/20 (presentada en substitució de la 4429/20), 4431/20, 4433/20, 4436/20, 4417/20, 4421/20, 4430/20, 4428/20, 4432/20, 4427/20, 4384/20, 4422/20, 4418/20, 4425/20, 4438/20, 4420/20 i 4434/20. II. Interpel·lació RGE núm. 3631/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de fidelització dels professionals sanitaris. III. Moció RGE núm. 4201/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general duta a terme pel que fa als mecanismes de control dels menors en els centres de menors gestionats pel Govern, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 179/20. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 8454/19, complementada amb l'escrit RGE núm. 9290/19, de l'Ajuntament de Palma, de modificació de l'article 51 de la Llei de capitalitat de Palma respecte de la durada del mandat del Defensor o de la Defensora de la Ciutadania. V. Ratificació/manteniment de les proposicions de llei a defensar davant el Congrés dels Diputats: RGE núm. 8426/15, de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears. RGE núm. 4500/17, de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears. RGE núm. 14160/17, de modificació de la l'article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista. RGE núm. 2953/18, per a la reforma de l'article 69.3 de la Constitució Espanyola als efectes que l'illa de Formentera triï un senador propi, amb independència del que triï l'illa d'Eivissa. RGE núm. 4406/18, sobre la protecció de la mar mediterrània baix la jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la investigació i l'explotació d'hidrocarburs i d'altres substàncies minerals. RGE núm. 6612/18, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de l'aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears. VI. Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici 2019.
14:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala Verda
(En tot cas, un cop finalitzat el punt núm. 5 de l'ordre del dia de la sessió plenària).
14:05 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
(En tot cas, un cop finalitzada la sessió de la Mesa del Parlament).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1949/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a exigència dels 78 milions d'euros d'IVA que corresponen a les Illes Balears, i RGE núm. 2016/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a impagament a les comunitat autònomes de la part que les correspon en la recaptació de l'Impost sobre el Valor Afegit de l'últim mes de l'exercici 2017.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
11/03/2020
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7263/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a difusió Art del Segle XX a les Illes Balears; i RGE núm. 7434/19, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a policia nacional de Maó.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Salut i Consum, Sra. Patricia Gómez i Picard, sol·licitada pel procediment d'urgència per una cinquena part de diputats de la Comissió de Salut adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 2086/20, per tal d'explicar la contractació per part de l'IBSALUT de metges sense la titulació requerida.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3303/20, a iniciativa pròpia, del conseller de Medi Ambient i Territori, Sr. Miquel Mir i Gual, per tal d'informar sobre la situació en matèria de depuració d'aigües a les Illes Balears.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
12/03/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 2125/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a formació al voltant del sector nàutic.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei, presentades pel Grup Parlamentari Popular, 1- RGE núm.1985/20, relativa a mesures de suport al producte local de proximitat de Balears, i 2- RGE núm. 1986/20, relativa a recuperar el consens entorn a la Llei Agrària de les Illes Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10285/19, modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 10410/19, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a deure de vigilància sobre empreses i drets humans; i RGE núm. 2179/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures amb fons provinents del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 2611/20, presentat per una cinquena part dels diputats de la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca adscrits al Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença de l'inspector en cap d'Educació per tal d'informar en relació a les funcions de supervisió i control, des del punt de vista pedagògic i organitzatiu, del funcionament dels centres educatius i dels programes que en ells incideixen; RGE núm. 3233/20, presentat per una cinquena part dels diputats de la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca adscrits al Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença del Magnífic rector de la Universitat de les Illes Balears per tal que informi en relació a la tasca que desenvolupa la Universitat, la situació i les necessitats d'aquesta davant els nous reptes de futur; i RGE núm. 3250/20, presentat pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, de sol·licitud de compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, per tal d'informar sobre les informacions publicades en mitjans de comunicació d'àmbit nacional i local que confirmen adoctrinament ideològic i polític en els centres educatius de Balears. 2-Proposició no de llei RGE núm. 9234/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a personal assistent de transport escolar.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
13/03/2020
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DILLUNS
16/03/2020
11:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIVENDRES
20/03/2020
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DILLUNS
23/03/2020
10:00 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Compareixença urgent de la presidenta del Govern de les Illes Balears, sobre la situació de les Illes Balears a causa del COVID-19 i les mesures del Govern per fer-hi front (escrits RGE núm. 5153/20 i 5303/20, del Govern de les Illes Balears).
DILLUNS
30/03/2020
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala Maura
 
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63306641

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201