AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/09/2020 a 30/09/2020, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
01/09/2020
09:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 8711/20, relatiu al Decret Llei RGE núm. 8/2020, de 3 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions publiques de les Illes Balears, per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19. OD: Redacció informe
09:45 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Compareixença urgent del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, per tal d'informar sobre les previsions de cara a l'inici del pròxim curs 2020/21 dins la pandèmia de la COVID-19 (escrit RGE núm. 13647/20, del Grup Parlamentari Socialista).
DIMECRES
02/09/2020
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
13:15 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En tot cas, un cop acabada la reunió de la Junta de Portaveus. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:20 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En tot cas, un cop acabada la reunió de la Junta de Portaveus. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:25 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
04/09/2020
09:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 8711/20, relatiu al Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administraiva en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per palliar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.(DESCONVOCADA)
09:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre deDia de la propera sessió de la Comissió. (DESCONVOCADA)
12:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala Maura
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Maura
 
DIJOUS
10/09/2020
09:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala Maura
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Maura
 
DIVENDRES
11/09/2020
12:15 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala Maura
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Maura
 
DIMARTS
15/09/2020
08:55 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 14175/20, 14179/20, 14182/20, 14187/20, 14188/20, 14189/20, 14207 (presentada en substitució de la RGE núm 14190/20), 14191/20, 14192/20, 14193/20, 14194/20, 14196/20, 14166/20, 14184/20, 14180/20, 14197/20, 14199/20 i 14195/20. II. Interpel·lació RGE núm. 11441/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb l'exclusió social i la pobresa infantil. Urgència. III. Compareixença urgent de la presidenta del Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre la situació actual de la pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears i les conseqüències sanitàries i econòmiques d'aquesta (RGE núm. 12907/20, del Grup Parlamentari Popular).IV. Mocions 1. RGE núm. 5181/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fidelització dels professionals sanitaris, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3631/20. 2. RGE núm. 10401/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtios escolars als centres educatius de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10412/19.
DIMECRES
16/09/2020
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7618/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a joves i pornografia; RGE núm. 7693/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a consentiment sexual; i RGE núm. 10928/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garanties per a la seguretat i la convivència ciutadanes enfront de l'ocupació il·legal d'habitatges.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 8167/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a cessament del Sr. Manuel Palomino i Chacón, director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears. 2) RGE núm. 8330/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a sistema de cita prèvia per a la donació de sang implementat pel Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears durant l'estat d'alarma per la gestió de la COVID-19.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 8463/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a equiparació a les condicions de navegació a les que té Canàries pel que fa a l'Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig, per la qual s'estableixen les condicions a aplicar en la fase de desescalada. 2) RGE núm. 9500/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, relativa a moratòria d'efecte immediat a la presentació de nous projectes de recerca, exploració i explotació d'hidrocarburs i altres substancies minerals, mentre es tramiten i aproven el Projecte de llei de canvi climàtic i transició energètica i la Proposició de llei de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la recerca i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
17/09/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1) Adopció d'acord respecte les sol·licituds de compareixença: a) RGE núm. 9562/20, modificada amb l'escrit RGE núm. 9613/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46.4) pel procediment d'urgència, d'un representant del Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears, davant la tramitació del Decret llei 8/2020. b) RGE núm. 9565/20, modificada amb l'escrit RGE núm. 9613/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46.2) pel procediment d'urgència, del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, davant la tramitació del Decret llei 8/2020. 2) Proposició no de llei RGE núm. 9478/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a ratificació del Conveni núm. 177 de la OIT sobre teletreball.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD. Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 3267/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, contra la criminalització de l'ajuda humanitària als refugiats en situació de perill. 2) RGE núm. 8905/20, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement institucional a les dones víctimes del franquisme.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença de l'inspector cap d'Educació per tal d'informar en relació amb les funcions de supervisió i control, des del punt de vista pedagògic i organitzatiu, del funcionament dels centres educatius i dels programes que en ells incideixen, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 2611/20, i acordada per la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca dia 12.03.20.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
18/09/2020
09:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm 8711/20, relatiu al Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.
09:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
OD: En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
DIMARTS
22/09/2020
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 14237/20, 14294/20, 14298/20, 14306/20, 14295/20, 14296/20, 14297/20, 14299/20, 14300/20, 14301/20, 14625/20 (presentada en substitució de la 14303/20), 14304/20, 14310/20, 14288/20, 14287/20, 14305/20, 14286/20 i 14302/20. II. Interpel·lació RGE núm. 9476/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reconstrucció econòmica. III. Moció RGE núm. 4692/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria universitària, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7685/19. IV. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret Llei 12/2020, de 28 d'agost, pel qual es modifica el règim transitori per a la percepció de determinades prestacions establertes en el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears; es modifica el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19; i es modifiquen les exigències de personal en les residències de persones grans per atendre les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 (escrit RGE núm. 13964/20, del Govern de les Illes Balears). V. Compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, per tal d'informar sobre la situació actual de la pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears, així com sobre la gestió efectuada en matèria de salut. (Escrit RGE núm. 13875/20, del Govern de les Illes Balears). VI. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.
DIMECRES
23/09/2020
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1)Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 13898/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, de sol·licitud de compareixença de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat per tal d'informar sobre la conciliació. 2) Proposicions no de llei: a) RGE núm. 7498/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a polítiques transversals de cultura. b) RGE núm. 10928/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garanties per a la seguretat i la convivència ciutadanes enfront de l'ocupació il·legal d'habitatges.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 4415/20, presentada pel GP Popular, relativa a abonament de les quantitats pendents en concepte d'adaptació del lloc de feina de les empleades embarassades i durant el període de lactància del personal de l'IBSALUT. 2) RGE núm. 8519/20, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MES per Mallorca, relativa a impuls a la donació de sang a les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 9033/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a mesures pel pal·liar la crisi generada pel COVID-19 en el sector del transport terrestre balear. 2) RGE núm. 9843/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a garantir la seguretat sanitària en els ports i aeroports de les Illes Balears i realitzar una gestió àgil dels protocols establerts.
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
24/09/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 11316/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reforç de polítiques actives. 2) RGE núm. 13959/20, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a extensió de la vigència del Pla 'Me cuida' com a eina de suport a les persones treballadores per compte aliena que han de cuidar al nucli familiar de persones afectades per la COVID-19.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 5086/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a pacte per a la promoció del producte local de les Illes Balears. 2) RGE núm. 14008/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a pèrdues a explotacions agràries de Mallorca pel temporal del 29 d'agost.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 9520/20, presentada pels grups parlamentaris Mixt i MÉS per Mallorca, relativa a acabar amb el racisme a l'esport base. 2) RGE núm. 10295/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la derogació de la Llei mordassa.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 1811/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adequació titulacions Formació Professional. 2) RGE núm. 3437/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de les instal·lacions de l'IES Josep Miquel Guardia d'Alaior.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
25/09/2020
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Debat sobre la reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears.
DIMARTS
29/09/2020
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 14625/20 (ajornada a la sessió anterior i presentada en substitució de la RGE núm. 14303/20), 14709/20, 14711/20, 14713/20, 14683/20, 14643/20, 14699/20, 14706/20, 14708/20, 14819/20 (presentada en substitució de la RGE núm. 14712/20), 14714/20, 14710/20, 14715/20, 14703/20, 14707/20, 14700/20, 14682/20, 14705/20 i 14716/20. II. Interpel·lació RGE núm. 14206/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern en relació amb l'habitatge assequible i social; adopció de mesures i actuacions imminents. III. Moció RGE núm. 14429/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb l'exclusió social i la pobresa infantil, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11441/20. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte de llei RGE núm. 8711/20, del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 9688/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i Més per Mallorca, relativa a modificació del criteri d'imputació dels imports impagats per lloguer d'habitage i locals de negoci a l'IRPF, l'IVA i l'IS. 2) RGE núm. 11094/20, presentada pel Grup Parlamentari Més per Mallorca pel procediment d'urgència, relativa a romanents pels ajuntaments.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
30/09/2020
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Debat dels escrits RGE núm. 1845/19 i 4670/20, del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, mitjançant els quals tramet les memòries anuals corresponents als exercicis 2018 i 2019 respectivament, els quals es debatran de forma acumulada.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
13:05 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar la Junta de Portaveus. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 9854/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, de sol·licitud de compareixença del nou defensor dels usuaris del sistema sanitari públic de les Illes Balears, per tal de celebrar una sessió informativa per conèixer quines accions pensa prendre el defensor dels Usuaris del sistema sanitari públic per garantir els drets dels pacients de Formentera a l'hora de comptar amb la base operativa del 061. (RETIRAT) 2. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 10319/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de sol·licitud de compareixença de la directora general de Salut Pública i Participació, Sra. Maria Antònia Font Oliver, per tal d'explicar el Pla de contenció davant els rebrots de la COVID-19. 3. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 11192/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, de sol·licitud de compareixença del director general de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061, Sr. Antonio Francisco Bellver Julià, per informar sobre el funcionament de la base operativa del 061 a Formentera. (RETIRAT) 4. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 11297/20, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, de sol·licitud de compareixença del director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears, Sr. Manuel Palomino Chacón, per tal que informi sobre les mesures previstes per part de la Direcció de Gestió i Pressuposts a curt i mitjà termini per fer front a l'expansió de la COVID-19. 5. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 8170/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de la retribució dels professionals sanitaris. b) RGE núm. 8690/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Mixt pel procediment d'urgència, relativa a per una vacuna universal i assequible contra la COVID-19.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3414/20, sol·licitada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca pel procediment d'urgència, de la Plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, per tal d'explicar el seu punt de vista i posicionament respecte dels projectes d'ampliació de l'aeroport de Palma (Acordada la compareixença a la sessió de la Comissió de dia 17.06.2020).
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63307703

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201