AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/04/2021 a 30/04/2021, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
08/04/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. RGE núm. 1763/21, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Unidas Podemos per unes pensions dignes. 2) RGE núm. RGE núm. 2214/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, relativa a execució urgent dels projectes pendents per tal de dinamitzar l'economia des de l'Administració.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei:1-RGE núm. 1165/21, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a posada en marxa d'un servei de mediació per a la negociación del preu de lloguer que paguen comerços o autònoms als propietaris dels locals que ocupen per a la seva activitat com a mesura per mantener i impulsar llocs de feina al sector;2-RGE núm. 1278/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d'urgència, relativa a creació, atracció i retenció del talent a les Illes Balears: Parc Bit, Districte Innovador, Formació.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 18001/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció i blindatge dels drets de les dones de les accions de Cooperació per al Desenvolupament. 2) RGE núm. 1067/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, per a la millora i transferència de l'Ingrés Mínim Vital.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 2003/21, presentat pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, de sol·licitud de compareixença del Rector de la UIB, Sr. Llorenç Huguet, per tal que informi sobre la manifestació de suport a delinqüents. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 14765/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls al sector de l'exhibició cinematogràfica; i RGE núm. 1971/21, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a pla de foment del cinema a l'educació i suport als exhibidors comercials de Balears.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
13/04/2021
08:55 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1.Qualificar les propostes de treball presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 3800/21, 3767/21, 3795/21, 3789/21, 3834/21 (presentada en substitució de la 3808/21), 3799/21, 3801/21, 3875/21 (presentada en substitució de la 3804/21), 3806/21, 3802/21, 3876/21 (presentada en substitució de la 3805/21), 3796/21, 3803/21, 3768/21, 3788/21, 3809/21, 3798/21 i 3807/21. II. Interpel·lació RGE núm. 2744/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb l'eradicació de la pobresa i la gestió de l'Ingrés Mínim Vital. III. Mocions: 1. RGE núm. 2976/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'emergències, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11330/20. 2. RGE núm. 3727/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política sobre l'activitat turística, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2384/21. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 2/2021, de 22 de març, pel qual s'aproven mesures excepcionals i urgents en l'àmbit de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar. (Escrit RGE núm. 2961/21, del Govern de les Illes Balears).
14:00 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: 1. Examen sobre el règim d'incompatibilitats del Sr. Carles Bona i Casas. 2. Proposició no de llei RGE núm. 17941/2020, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reprovació de la vicepresidenta del Parlament de les Illes Balears, Sra. Gloria Santiago, per afirmar públicament que "España es un estado fascista"
14:05 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 16035/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a modernització de l'administració pública de la CAIB. 2) RGE núm. 1337/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, per unes condicions de contractació pública equitatives per a les companyies d'agències de viatges locals de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
14/04/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Compareixença de la directora general de Participació, Transparència i Voluntariat, per tal d'informar sobre les actuacions realitzades a la present legislatura respecte dels objectius i fites establerts a la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos mitjançant l'escrit RGE núm. 1531/21, i acordada per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals a la sessió de dia 31.03.21. 2-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 2609/21, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca i Vox-Actua Baleares, de sol·licitud de compareixença del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears en compliment de la resolució derivada de la proposició no de llei RGE núm. 4261/20, per tal de retre comptes de l'Informe 185/21 de la Sindicatura de Comptes.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Miquel Lázaro Ferreruela, president del sindicat metge SIMEBAL, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (escrit RGE núm. 14276/20), i acordada per la Comissió de Salut a la sessió de dia 4 de novembre de 2020, per exposar tot un seguit de propostes per poder construir una sanitat al més alt nivell.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 4696/20, sol·licitada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, de REZERO per tal d'explicar l'informe "Les Illes Balears cap al residu zero. Situació actual i indicadors per a la transició". (Acordada la compareixença a la sessió de la Comissió de dia 17.02.2021).
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
15/04/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 1877/21, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears relativa a pròrroga de l'habilitació per a exercir activitat d'estada turística a habitatge plurifamiliar. 2) RGE núm. 2119/21, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares pel procediment d'urgència, relativa a obertura urgent de tots els establiments del sector hostaler.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:1-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 2243/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença de la Sra.Sara Aagesen Muñoz, secretària d'estat i membre de l'equip redactor de la proposta de 'Planificación de la Red de Transporte de Electricidad' per al període 2021-2026. 2-Proposicions no de llei presentades pel Grup Parlamentari Popular, RGE núm. 1137/21, relativa a fer efectiu l'acord unànime de la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears de dia 3 d'octubre de 2019 per instal·lar una planta fotovoltaica a l'EDAR de Maó-Es Castell; i RGE núm. 1139/21, relativa a donar resposta a la demanda de sòl industrial a Ciutadella.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades i 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 11120/20, sol·licitada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos (art. 46.4), i acordada per la Comissió a la sessió de dia 01.10.20, del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, el Fons Menorquí de Cooperació i el Fons Pitiús de Cooperació per tal d'informar de les línies actuals de Cooperació.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 1777/21, del Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà; RGE núm. 1749/21, del Grup Parlamentari Popular, per tal que expliqui les principals línies programàtiques en quan a Cultura que pensa desenvolupar durant la present legislatura; i RGE núm. 1750/21, del Grup Parlamentari Popular, per tal que expliqui les principals línies programàtiques en quan a Universitat que pensa desenvolupar la present legislatura.
17:35 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
16/04/2021
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.
DIMARTS
20/04/2021
09:50 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
Sala Verda
OD: Examen sobre el règim d'incompatibilitats de la Sra. Irene Triay i Fedelich, atesa la comunicació d'alteració a la declaració formulada a efectes de l'examen d'incompatibilitats.
09:55 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar les propostes de treball presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 3920/21, 3933/21, 4052/21 (presentada en substitució de la 3926/21), 3928/21, 3929/21, 3931/21, 3935/21, 3914/21, 3930/21, 3932/21, 3922/21, 3934/21, 3916/21, 3917/21, 3913/21, 3927/21, 4065 (presentada en substitució de la 3924/21) i 3936/21. II. Interpel·lació RGE núm. 3771/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern en relació amb la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears. III. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 14117/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada de personal de suport a nins amb necessitats especials (NEES i NESE) a l'inici del curs 2020-2021. 2. RGE núm. 15551/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la contractació juvenil. IV. Votació de proposicions no de llei atesos els empats produïts en comissió: 1. Punt núm. 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 289/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reduir l'enorme impacte de la pujada dels costs d'electricitat en les famílies i consumidors particulars, en plena onada de fred i durant la crisi sanitària de la COVID-19. 2. Punt núm. 7 de la Proposició no de llei RGE núm. 1048/21, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a mesures urgents sobre la pujada del preu de la llum i el gas.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Compareixença del Sr. Antoni Vicens i Vicens, director general de Relacions Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (escrit RGE núm. 15357/20), i acordada per la Comissió d'Hisenda i Pressuposts a la sessió de dia 16 de febrer de 2021, per informar sobre la conversió de l'organisme de consorci a fundació (segons informació publicada en diversos mitjans de comunicació).
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
21/04/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, en compliment de la resolució derivada de la proposició no de llei RGE núm. 4261/20, per tal de retre comptes de l'Informe 185/21 de la Sindicatura de Comptes, sol·licitada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca i Vox-Actua Baleares, mitjançant l'escrit RGE núm. 2609/21, i acordada per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals a la sessió de dia 14.04.21.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 11244/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a millora en la regulació de la borsa de l'IBSALUT en relació a la presentació de treballs a congressos i jornades científiques. 2) RGE núm. 16029/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, relativa a paralització i proposició d'alternatives al trasllat de l'ambulatori del Carme a l'Hospital General.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 14009/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió, control i possible erradicació d'ofidis invasors. 2) RGE núm. 1352/21, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Unidas Podemos i Mixt, per a la millora de l'aeroport de Menorca.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
22/04/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 1359/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d'urgència, relativa a creació, atracció i retenció de talent: SOIB i formació. 2) RGE núm. RGE núm. 2007/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa tècnics de prevenció de riscos laborals.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes:RGE núm. 3831/21, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a anunci de convocatòria de vaga dels treballadors dels serveis informatius externalitzats d'IB3;RGE núm. 3887/21, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a manual d'Organització de Dalton Audiovisual;RGE núm. 3937/21, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vos-Actua Baleares, relativa a internalització del personal d'informatius d'IB3;RGE núm. 3972/21, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a garantia dels drets dels treballadors dels serveis d'informatius d'IB3;RGE núm. 3973/21, presentada per la Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nou protocol aprovat per l'empresa subcontractista dels serveis informatius de l'ens que permet sancionar treballadors per exhibir el logotip d'IB3;RGE núm. 3975/21, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a amonestació a un treballador dels serveis d'informatius externalitzats;RGE núm. 3978/21, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a clàusules socials;RGE núm. 3979/21, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol de Dalton Audiovisual sobre l'ús de la imatge o logotip d'IB3;RGE núm. 3981/21, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a producció i programació de ficció pròpia i externa;RGE núm. 3982/21, presentada pel Sr. Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a divulgació Germanies a la seu 500 aniversari;RGE núm. 3976/21, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vaga de treballadors dels serveis d'informatius;RGE núm. 3980/21, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria de vaga per part dels treballadors i treballadores del servei d'informatius i GE núm. 3977/21, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi en relació a la internalització d'IB3.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 1166/21, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca pel procediment d'urgència, relativa a suport Paul Rusesabagina. 2) RGE núm. 1320/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, relativa a modificació del Decret de l'ingrés mínim vital i transferència de la seva gestió i tramitació a les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 14955/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, contra l'absentisme escolar. 2) RGE núm. 14979/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per una qualitat digital als centres educatius.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
27/04/2021
09:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 4154/21, 4008/21, 4152/21, 4149/21, 4159/21, 4145/21, 4281/21 (presentada en substitució de la 4156/21), 4157/21, 4162/21, 4158/21, 4161/21, 4153/21, 4160/21, 3916/21 (ajornada a la sessió anterior), 4151/21, 4146/21, 4150/21, 4155/21 i 4163/21. II. Interpel·lació RGE núm. 3745/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a moratòria de creuers. III. Moció RGE núm. 4044/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a erradicació de la pobresa i gestió de l'Ingrés Mínim Vital, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2744/21. IV. Proposta de creació d'una Comissió no permanent d'investigació sobre el servei de transport aeri sanitari (escrit RGE núm. 3415/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares). V. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats del diputat Carles Bona i Casas.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Escrit RGE núm. 17524/20, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears mitjançant el qual tramet l'Informe 178/20 sobre els acords contraris a les objeccions de la Intervenció i els reconeixements extrajudicials de crèdit de l'exercici 2018. 2. Escrit RGE núm. 1023/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears mitjançant el qual tramet l'informe 179/2020 del Compte General del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2018. 3. Escrit RGE núm. 1024/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears mitjançant el qual tramet l'informe 180/2020 del Compte General del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2018. 4. Escrit RGE núm. 1025/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears mitjançant el qual tramet l'informe 181/2020 del Compte General del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2018. 5. Escrit RGE núm. 1026/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears mitjançant el qual tramet l'informe 182/2020 del Compte General del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2018.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
28/04/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10364/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat en l'ocupació pública; RGE núm. 1909/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a l'establiment de sistemes específics d'inspecció i règim sancionador per a les administracions que realitzin conductes abusives en matèria de contractació pública, específicament en la contractació successiva de personal temporal en frau de llei; RGE núm. 2213/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a l'erradicació de l'abús de la temporalitat en el sector públic; i RGE núm. 3868/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a personal temporal de l'administració pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les quals es debatran conjuntament.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Félix Alonso i Cantorné, director general de Consum, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (escrit RGE núm. 15155/20), i acordada per la Comissió de Salut a la sessió de dia 18 de novembre de 2020, com a conseqüència de la fallida de DENTIX.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Debat i votació del pla de treball presentat.
17:35 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
29/04/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 2139/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d'urgència, relativa a Sistema Turístic Circular (STC). 2) RGE núm. 2597/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El PI-Proposta per les Illes Balears i Mixt, pel procediment d'urgència, relativa a solucions per a la situació de l'empresa Majórica.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei:1-RGE núm. 1665/21, presentada pels Grups Palamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa al Situat de Productors de Mercapalma i 2-RGE núm. 2079/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, i modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 2244/21, relativa a proposta 'Planificación Red de Transporte de Electricidad 2021-2026.'
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 11420/20, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46.3) pel procediment d'urgència i acordada a la sessió de la comissió de dia 11.02.2021, del director de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) en relació a l'Informe anual de les Illes Balears 2019.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: 1-Compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per explicar les línies d'actuació futures de la nova conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 1762/21, i acordada per la Comissió dia 11.03.21. 2-Preguntes RGE núm. 1053/21, del Sr. Castells i Baró, relativa a motius pels quals durant l'any 2020 no es van dur a terme les obres de millora del CEIP Mare de Déu de Gràcia; RGE núm. 1054/21, del Sr. Castells i Baró, relativa a motius pels quals durant l'any 2020 no es van dur a terme les obres de millora del CEIP Castell de Santa Àgueda; RGE núm. 15449/20, del Sr. Melià i Ques, relativa a aprovació i execució de la dotació de serveis per a l'institut de Son Ferriol; i RGE núm. 15450/20, del Sr. Melià i Ques, relativa a centres que s'adscriuran a l'institut de Son Ferriol.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
30/04/2021
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63300595

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201