AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/10/2021 a 31/10/2021, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/10/2021
08:55 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 8099/21, 8086/21, 8087/21, 9526/21(en substitució de la 8093/21), 8098/21, 8090/21, 8094/21, 8095/21, 8096/21, 8097/21, 8100/21, 8101/21, 8103/21, 8084/21, 9510/21 (en substitució de la 8089/21), 8091/21, 8092/21, 8102/21.II. Interpel·lació RGE núm. 9477/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversions de l'Estat a les Illes Balears. III. Proposicions no de llei RGE núm. 17827/20, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a control de preus de lloguers abusius, garanties per a persones arrendatàries i petits propietaris/es. RGE núm. 8081/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a IVA i targetes de crèdit per a apostes i jocs d'atzar. IV. Compareixença urgent de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors per informar sobre l'acord pres a la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda, on s'ha fixat el factor insularitat (escrit RGE núm. 7792/21, del Govern de les Illes Balears).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 3970/21, del Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència. OD: 1. Constitució ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció informe.
DIMECRES
06/10/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1. Elecció de vicepresident/a. 2. Compareixença de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per tal d'informar sobre el Pla de conciliació de les Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos mitjançant l'escrit RGE núm. 5956/21; i de la delegada del Govern a les Illes Balears per tal de donar compte del protocol que s'aplica als immigrants arribats a les Illes Balears en pastera, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 6338/21, ambdues acordades per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals a la sessió de dia 22.09.21.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 4768/21, del Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la ciris ocasionada per la COVID-19. OD: 1. Constitució ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció informe.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1. Proposició no de llei RGE núm. 17986/20, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a l'Acord d'Associació entre la Unió Europea i Mercosur. 2. Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 4709/21, del Decret llei 4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació d'ajudes i altres actuacions en matèria d'habitatge.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
07/10/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 4077/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls del projecte del Centre Integrat d'Hosteleria i Turisme d'Alcúdia. b) RGE núm. 4924/21, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a modificació de l'article 115 de la Llei de Seguretat Social per redefinir els accidents in itinere i adequar-los a les necessitats actuals de les persones treballadores amb menors al seu càrrec.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 4866/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a adaptació del model d'àrees de promoció econòmica a les Illes Balears. b) RGE núm. 5444/21, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a gestió de residus plàstics de les explotacions agrícoles.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Elecció de vicepresident o vicepresidenta. 2. Compareixença RGE núm. 1509/21, sol·licitada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears i acordada a la sessió de la Comissió de dia 20.05.2021, de la Sra. Marta Lliteras, coordinadora de la delegació a Balears de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 5138/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a zeladors sanitaris. b) RGE núm. 5266/21, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a grau en imatge mèdica i radioteràpia.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar la Comissió. OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 5834/21, d'educació de les Illes Balears. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
13/10/2021
08:50 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 9719/21 (en substitució de la RGE núm. 9660/21), 9665/21, 9654/21, 9657/21, 9663/21, 9670/21, 9646/21, 9651/21, 9659/21, 9671/21, 9661/21, 9662/21, 9664/21, 9666/21, 9722/21 (en substitució de la RGE núm. 8084/21, ajornada a la sessió anterior), 9669/21, 9656/21, 9658/21, 9667/21.II. Interpel·lació RGE núm. 7710/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'emergències. III. Moció RGE núm. 8810/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la descarbonització de les centrals tèrmiques de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7504/21.IV. Compareixença, amb debat i votació, de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, en relació amb la presentació del límit màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2022 (escrit RGE núm. 9668/21, del Govern de les Illes Balears).V. Compareixença del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per informar sobre el Pla d'inversions estratègiques de les Illes Balears (escrit RGE núm. 7773/21, del Govern de les Illes Balears).
14:00 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: Examen sobre el règim d'incompatibilitats del Sr. Antoni Costa i Costa -atesa la comunicació d'alteració a la declaració formulada a efectes de l'examen d'incompatibilitats-, del Sr. Antonio Jesús Sanz i Igual, de la Sra. Isabel María Borrás i Rosselló i del Sr. José Javier Bonet i Díaz.
DIJOUS
14/10/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 5842/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a adaptació dels criteris per accedir a les ajudes directes a empreses, PIMES i autònoms. b) RGE núm. 7808/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a impulsar la convocatòria del Fons Borsa d'Allotjament.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a)RGE núm.6811/21, presentada pel grup parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per ajudes econòmiques i fons Covid simplificats, més efectius per abastar al màxim d'empresaris i autònoms. b) RGE núm. 7809/21, presentada pel grup parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, relativa a actuacions davant l'increment del cost de les matèries primeres i efectes d'aquest sobrecost a les empreses amb contractes en vigor.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD:1.Qualificar les preguntes presentades. 2.Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Debat i votació de l'escrit RGE núm. 1594/21, presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe d'avaluació de la implantació efectiva de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 4815/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a drets lingüístics als espais gestionats per l'Estat. b) RGE núm. 4974/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries d'avaluació i certificació de coneixements de la llengua catalana. c) RGE núm. 6715/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a polítiques a favor de la igualtat i combat de les discriminacions lingüístiques.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
19/10/2021
08:50 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.Preguntes RGE núm. 10814/21, 10801/21, 10804/21, 10809/21, 10812/21, 10797/21, 10803/21, 10808/21, 10810/21, 10811/21, 10822/21, 10813/21, 10815/21, 10799/21, 10796/21, 11605/21 (en substitució de la RGE núm. 10806/21), 10817/21, 10816/21. II. Interpel·lació RGE núm. 7739/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb el sector audiovisual de les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 9705/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relativa a inversions de l'Estat a les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 9477/20. IV. Proposició no de llei RGE núm. 15976/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a segona oportunitat per a autònoms i PIME.V. Votació de proposicions no de llei, atesos els empats produïts en comissió: 1. Proposició no de llei RGE núm. 2342/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació d'una comissió parlamentària per al seguiment del finançament i l'execució dels projectes per ser finançats pels Fons de recuperació europeu (Next Generation EU). 2. Proposició no de llei RGE núm. 15786/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament de mesures en innovació i digitalització en el sector cultural. 3. Apartat 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 6037/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement de la figura dels educadors socials i manteniment d'aquesta figura en els centres educatius de secundària de les Illes Balears. VI. Debat de l'esmena a la totalitat de devolució RGE núm. 9099/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, al Projecte de llei RGE núm. 5834/21, d'educació de les Illes Balears.
15:30 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 5148/21, presentat pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, de sol·licitud de compareixença del nou Rector de la Universitat de les Illes Balears per exposar les línies d'actuació del nou equip rectoral.
15:35 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 3766/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a canvi normatiu a efectes de l'aplicació de la reducció de l'impost de successions i donacions en casos d'adquisició d'empreses familiars a través de pactes successoris. b) RGE núm. 4864/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a reclamació al Govern de l'Estat de les quanties que corresponen a les entitats locals per l'IVA 2017.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
20/10/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 2369/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement de l'exbatlle d'Es Castell, Sr. Francesc Gimier Sintes. b) RGE núm. 2705/21, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a drets lingüístics de l'Estat espanyol. c) RGE núm. 2979/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a una adequada atenció ciutadana per part de les empreses de seguretat i vigilància.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Elecció de vicepresident/a. 2. Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 4768/21, del Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 290/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per a la millora del nou sistema tarifari de Transports de les Illes Balears (TIB). b) RGE núm. 995/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a millora del transport públic, connexions i sistema tarifari del nou TIB. c) RGE núm. 1685/21, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares pel procediment d'urgència, relativa a suspendre el cobrament de lloguers, per part de l'empresa pública AENA, als establiments ubicats en els aeroports.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
21/10/2021
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: 1. Elecció del càrrec de vicepresident/a de la Comissió. 2. Preguntes:RGE núm. 10800/21, presentada per la Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reducció del pressupost de producció i coproducció de continguts. RGE núm. 9737/21, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a col·laboració d'informació del Ens Públic de Radio i Televisió de les Illes Balears amb TV3 i Apunt;RGE núm. 10753/21, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a convocatòria selecció de personal;RGE núm. 10795/21, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El PI Proposta per les Illes Balears, relativa a punt en què es troba la creació del hub audiovisual de les Illes Balears;RGE núm. 10807/21, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a estimació d'objectius pressupostaris EPRTVIB per a la producció de continguts per IB3 en 2022;RGE núm. 10867/21, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguiment dels actes dels diferents partits polítics;RGE núm. 11367/21, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a visibilitzar el col·lectiu LGTBI a IB3;RGE núm. 11368/21, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a docu-sèries;RGE núm. 11369/21, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés a l'arxiu històric de sò i imatge;RGE núm. 10868/21, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formes i procedir de la subcontracta Dalton Audiovisual amb els treballadors;RGE núm. 11370/21, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis amb tercers;RGE núm. 10869/21, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tertúlies polítiques presencials a IB3;RGE núm. 11371/21, presentada pel Sr. Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a imatge de l'EPRTVIB a l'opinió pública.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports per valorar l'informe OBIA corresponent a l'any 2020, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 6641/21, modificat amb l'escrit RGE núm. 6870/21.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Magnífic Rector de la Universitat de les Illes Balears per exposar les línies d'actuació del nou equip rectoral, sol·licitada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca mitjançant l'escrit RGE núm. 5148/21, i acordada per la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura a la sessió de dia 19.10.2021.
17:35 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
26/10/2021
08:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de properes sessions de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 10804/21 (ajornada a la sessió anterior), 10808/21 (ajornada a la sessió anterior), 11682/21, 11670/21, 11686/21, 11631/21, 11675/21, 11678/21, 11676/21, 11677/21, 11679/21, 11680/21, 11817/21 (en substitució de la RGE núm.11683/21), 11681/21, 11684/21, 11667/21, 11669/21, 11687/21, 11819/21 (en substitució de la RGE núm.11688/21), 11818/21 (en substitució de la RGE núm 11685/21). II. Interpel·lació RGE núm. 9633/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política general del Govern en matèria de joventut. III. Moció RGE núm. 11610/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'emergències, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7710/21. IV. Elecció d'un membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. V. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei del Decret llei 4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació d'ajudes i altres actuacions en matèria d'habitatge (RGE núm. 4709/21).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Escrit RGE núm. 5957/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 189/2021 dels comptes anuals de la Fundació Teatre Principal de Palma corresponent a l'exercici 2018. 2. Escrit RGE núm. 5958/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 190/2021 dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019. 3. Escrit RGE núm. 7592/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 191/2021 del Compte general de l'Ajuntament d'Eivissa corresponent a l'exercici 2017. 4. Escrit RGE núm. 7593/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 192/2021 de les subvencions, dels contractes i dels convenis de l'Ajuntament d'Eivissa corresponent a l'exercici 2017.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
27/10/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del president del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears per informar sobre els canvis normatius en tramitació i sobre els darrers criteris interpretatius en relació amb els pactes successoris, sol·licitada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 2743/21, i acordada per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals a la sessió de dia 02.06.21.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 3886/21, presentat pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca (art. 46.3), pel procediment d'urgència, de sol·licitud de compareixença del Sr. Oriol Lafau, coordinador autonòmic de salut mental, per tal d'explicar les actuacions en relació a la planificació i a la prevenció, actuació i abordatge de la salut mental i la conducta suïcida a les Illes Balears. 2. Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 4775/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46.4) pel procediment d'urgència, de sol·licitud de compareixença del Sr. Javier Torres, degà del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, per tal que informi sobre la situació actual respecte l'atenció psicològica i les mesures a adoptar per a la millora del servei i dels recursos, i RGE núm. 5122/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt (art. 46.4), de sol·licitud de compareixença del degà del Col·legi Oficial de Psicologia per tal d'exposar la greu situació respecte de l'atenció psicològica per a la ciutadania i establir mecanismes conduents a una millora en els recursos d'atenció psicològica. 3. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 1729/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a incrementar la seguretat sanitària i evitar la propagació de la COVID-19 en tot el transport públic de Balears. b) RGE núm. 2184/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a polítiques en favor del benestar emocional. c) RGE núm. 4917/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, pel procediment d'urgència, per una relaxació de les restriccions al sector del càtering i la seva equiparació amb les establertes per a la restauració.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Elecció del càrrec de Vicepresident o Vicepresidenta de la Comissió no permanent. 2-Compareixença del Sr.Bartomeu Bestard i Puig, representant de la Secció de sanejament i qualitat de les aigües de la direcció general de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió dels Recursos Hídrics, especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
17:35 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
28/10/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 8806/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a processos participatius dels treballadores a distància. b) RGE núm. 9615/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a salvaguarda de les inversions ITS.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte dels escrits: a) RGE núm. 7590/21, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca (art.46.4), sol·licitant la compareixença de les entitats productores del sector primari de les Illes Balears per tal d'informar sobre la promoció del producte local. b) RGE núm. 8808/21, presentat pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears (art.46.4), pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença del president de l'Associació de Productors d'Audiovisuals de les Illes Balears per informar sobre la situación límit que viuen aquestes empreses. 2. Proposició no de llei RGE núm. 9310/21, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a mesures contra l'estafa de la pujada de la tarifa eléctrica.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 9731/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.3), pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença del Sr. Josep Lluís Riera Moll, nou director de l'Oficina de la Infància i l'Adolescència per tal de celebrar una sessió informativa sobre les actuacions i programa que pensa desenvolupar durant el seu mandat al front de l'Oficina. 2. Proposició no de llei RGE núm. 5576/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a qualitat dels serveis i protecció dels treballadors del sector bancari.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 4546/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a planificació per incrementar el nombre de professionals dedicats a l'atenció a alumnes amb necessitats educatives especials i de suport educatiu de cara al curs escolar 2021-2022. b) RGE núm. 4975/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació de les places en el programa de British Council per al curs 2021-2022. c) RGE núm. 7408/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a fraccionament del pagament de les matrícules universitàries i rebaixa de les taxes.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
29/10/2021
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63142732

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201