AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/09/2021 a 30/09/2021, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
01/09/2021
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
DIJOUS
02/09/2021
12:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
07/09/2021
10:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
08/09/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
11:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIJOUS
09/09/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 5124/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d'urgència, relativa cotització dels autònoms. 2) RGE núm. 5544/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, relativa a reactivació del turisme britànic.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei:1-RGE núm. 4197/21, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, per la viabilitat del sector pesquer balear i 2-RGE núm. 5279/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, relativa a impacte de la regla de minimis sobre les empreses industrials de Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió: OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD:1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades i 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 4973/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, pel procediment d'urgència, relativa a condemna dels atacs d'Israel als territoris palestins ocupats. 2) RGE núm. 5039/21, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, sobre violació de drets humans a Colòmbia.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller d'Educació i Formació Professional, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 7026/21, per tal d'informar sobre la planificació de l'inici del curs 2021-2022.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
13/09/2021
12:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
DIMARTS
14/09/2021
10:20 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Jurament o promesa dels nous diputats o diputades. II. Elecció dels membres de la Sindicatura de Comptes.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat de política general del Govern de les Illes Balears.(Intervenció de la presidenta del Govern).
DIMECRES
15/09/2021
08:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes presentades al Decret Llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la ciris ocasionada per la COVID-19.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat de política general del Govern de les Illes Balears. (Intervenció dels grups parlamentaris).
DIJOUS
16/09/2021
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 3970/21, del Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 6989/21 complementat mitjançant l'escrit 7160/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt (art. 46.2) sol·licitant la compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per tal d'informar sobre l'acord de transacció entre el SOIB i PIMEB, en relació amb el fraccionament i ajornament del deute de la PIMEB derivada de diferents expedients de reemborsament de subvencions tramitats pel SOIB. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 4688/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 4745/21, relativa a exigència a AENA de qualitat en els serveis dels aeroports de les Illes Balears així com en les condicions laborals i socials dels mateixos. b) RGE núm. 7023/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, relativa a allargar la temporada 2021 i avançar la 2022.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
Preguntes:RGE núm. 7227/21, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a informació de l'arribada de pasteres;RGE núm. 7350/21, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a paper del Director General;RGE núm. 7376/21, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió econòmica i interna de l'EPRTVIB efectuada per la Sra. Margarita Cardona;RGE núm. 7381/21, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El PI Proposta per les Illes Balears, relativa a pressupost d'IB3 per a l'any 2022;RGE núm. 7394/21, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi sobre la possible internalització dels Serveis d'Informatius d'IB3;RGE núm. 7409/21, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació de delegacions i/o estudis d'IB3 Ràdio;RGE núm. 7410/21, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de la nova parrilla d'IB3 ràdio;RGE núm. 7411/21, presentada pel Sr. Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a balanç de les realitzacions, continguts i audiències d'IB3;RGE núm. 7416/21, presentada pel Sr. Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a diferències salarials;RGE núm. 7395/21, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a objectius que s'ha marcat l'equip d'IB3;RGE núm. 7412/21, presentada pel Sr. Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies estratègiques de la col·laboració d'IB3 en projectes audiovisuals i RGE núm. 7396/21, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concessió d'un préstec de 12,9 milions d'Euros a IB3.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 5840/21, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista, Popular, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El PI-Proposta per les Illes Balears i Mixt, pel procediment d'urgència, relativa a proposta sobre vacunació universal. 2) RGE núm. 5925/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, Vox-Actua Baleares, El PI-Proposta per les Illes Balears i Mixt, pel procediment d'urgència, relativa a impuls i mesures per avançar en l'estabilitat i l'atenció que les entitats donen a les persones en risc social.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
DESCONVOCADA. En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 15786/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament de mesures en innovació i digitalització en el sector cultural; RGE núm. 17650/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segon convocatòria complementària d'ajuts de menjador escolar i transport per al curs 2020-2021; i RGE núm. 2371/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a accés just als productes de la menstruació.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
17/09/2021
13:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
14:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIMARTS
21/09/2021
09:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Elecció de secretari segon o secretària segona de la Mesa del Parlament de les Illes Balears. II. Preguntes RGE núm.7577/21, 7611/21, 7612/21, 7615/21, 7616/21, 7627/21, 7633/21, 7634/21, 7635/21, 7636/21, 7637/21, 7638/21, 7640/21, 7639/21, 7614/21, 7578/21, 7626/21 i 7641/21. III. Interpel·lació RGE núm. 6344/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb els Fons Europeus Next Generation EU. IV. Moció RGE núm. 5575/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a drets lingüístics, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5709/21. V. Compareixença dels membres del Govern de les Illes Balears competents, per tal de donar compliment del primer punt de la Proposició no de llei RGE núm. 2377/21, relativa a aplicació immediata de mesures de compensació dels desavantatges de la insularitat. (Escrit RGE núm. 6988/21 complementat amb el RGE núm. 7159/21, del Grup Parlamentari Mixt).
14:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
En tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària anterior. Ordre del dia: Debat i votació de les propostes de resolució derivades del Debat de política general del Govern de les Illes Balears.
DIMECRES
22/09/2021
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 5557/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita Contra la Corrupció a les Illes Balears, en relació a l'informe Bases per a una auditoria ciutadana del deute públic de la CAIB 2007-2019; RGE núm. 5956/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de sol·licitud de compareixença de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per tal d'informar sobre el Pla de conciliació de les Illes Balears; i RGE núm. 6338/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern a les Illes Balears, per donar copte del protocol que s'aplica als immigrants arribats a les Illes Balears en pastera. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 1570/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement del treball dels funcionaris de presons com agents de l'autoritat, la seva justa equiparació i millores laborals en els centres de les Illes Balears i RGE núm. 2560/21, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a la modificació de la normativa estatal perquè les comunitats de béns pugin fer contractes menors amb l'administració pública.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 16011/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència i rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 7697/21, relativa a trasllat de l'ambulatori d'El Carme a l'Hospital General. 2) RGE núm. 49/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència i rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 7526/21, relativa a mesures urgents per a millorar l'estratègia de vacunació en la seva eficàcia i actuacions de contingència necessàries davant la tercera onada de la COVID-19. 3) RGE núm. 1033/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, pel procediment d'urgència, per l'obligatorietat dels tests d'antígens en els viatges entre illes. (RETIRADA) 4) RGE núm. 1272/21, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca pel procediment d'urgència i rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 1275/21, relativa a garantir l'accés a la vacunació de qualitat i segura contra la Covid-19 en el sistema públic de salut.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Compareixença del Sr. Bernardí Gelabert i Ferrer, professor titular de Geodinàmica Externa de la UIB, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió dels Recursos Hídrics, especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
17:35 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió: OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:40 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
En acabar la Mesa de la Comissió No Permanent d'Estudi en Matèria de Planificació i Gestió de Recursos Hídrics. OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 4709/21, del Decret llei 4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació d'ajudes i altres actuacions en matèria d'habitatge. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
23/09/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 5280/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a intermediació de serveis. 2) RGE núm. 6766/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes específiques per als guies turístics.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 10356/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.4), mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la Sra. Beatriz Corredor, presidenta de Red Elèctrica de España, per tal d'informar sobre la situació i full de ruta en relació amb la instal·lació del segon enllaç elèctric submarí Mallorca-Menorca, així com les actuacions dutes a terme per garantir el subministrament elèctric de Menorca després de la interrupció patida l'octubre de 2018 i les responsabilitats que se'n deriven. 2 Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5192/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a suport al producte local de la construcció per part de les Institucions de les Illes Balears. b) RGE núm. 7024/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, relativa a pla de xoc de la Conselleria d'Agricultura per al sector ramader de Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 4718/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a protecció de la intimitat de les persones quant a la seva orientació sexual. b) RGE núm. 5419/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls per promocionar els habitatges col·laboratius per a la promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència de persones majors.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2539/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ètica i filosofia a les aules; i RGE núm. 4298/21, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a educació inclusiva.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar la Comissió. OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 5834/21, d'educació de les Illes Balears. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
28/09/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 7712/21, 7713/21, 7851/21 (en substitució de la 7721/21), 7722/21, 7727/21, 7714/21, 7715/21, 7850/21 (en substitució de la 7717/21), 7718/21, 7719/21, 7720/21, 7723/21, 7724/21, 7711/21, 7716/21, 7852/21 ( en substitució de la 7726/21), 7728/21, 7725/21. II. Interpel·lació RGE núm. 7504/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria de descarbonització de les centrals tèrmiques a les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 5895/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a gestió de Fons Europeus Next Generation EU, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1140/21. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 8/2021, de 30 d'agost, pel qual es modifiquen el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, i el Decret 84/2010, de 25 de juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la capacitat econòmica amb la finalitat d'establir la participació econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials que formen part de la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de les Illes Balears, i per concretar les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (escrit RGE núm. 7145/21).V. Proposicions no de llei RGE núm. 6925/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a situació de les dones i les nines a l'Afganistan. RGE núm. 7033/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa del Règim especial de les Illes Balears davant el menyspreu del Govern del Sr. Sánchez. VI. Compareixença dels membres del Govern de les Illes Balears competents, per tal de donar compliment del primer punt de la Proposició no de llei RGE núm. 2377/21, relativa a aplicació immediata de mesures de compensació dels desavantatges de la insularitat (escrit RGE núm. 6988/21 complementat amb el RGE núm. 7159/21, del Grup Parlamentari Mixt) (ajornada a la sessió anterior).
09:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En acabar la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 2192/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per l'agilització immediata de la devolució de l'IVA ingressat amb relació a Thomas Cook i per la modificació de la Llei de l'IVA. 2) RGE núm. 3721/21, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, contra l'exclusió financera i bancària.
09:10 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
29/09/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 2312/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a marc de col·laboració de Ports IB amb els diferents consells insulars de les Illes Balears. b) RGE núm. 2921/21, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a catalogació com a bé d'interès cultural el símbol de la creu cristiana. c) RGE núm. 5191/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a concessió d'indults a condemnats pel procés.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 1366/21, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a equiparació de la indemnització per residència del personal sanitari de les Illes Balears amb les illes Canàries i l'eliminació del català com a requisit d'accés per a treballar a la sanitat pública balear. b) RGE núm. 1532/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a realització de test d'antígens gratuïts a alumnes i personal de la Universitat de les Illes Balears. c) RGE núm. 3823/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, per l'equiparació dels tests d'antígens amb les PCR com a prova per a la mobilitat europea. d) RGE núm. 5265/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt (sol·licitada tramitació pel procediment d'urgència mitjançant escrit RGE núm. 5278/21), relativa a hepatitis C.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 1138/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions al talús situat a l'entrada del municipi de Fornalutx.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:40 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
En acabar la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 4709/21, del Decret llei 4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació d'ajudes i altres actuacions en matèria d'habitatge. OD: 1. Constitució ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció informe.
DIJOUS
30/09/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 4447/21, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, pels drets laborals. b) RGE núm. 5075/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a inici viatges d'IMSERSO
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 4771/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pesca submarina a reserves marines. b) RGE núm. 5443/21, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares relativa a mesures de suport a la pesca submarina.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 5586/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, el PI-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a creació d'una mesa intersectorial per la Infància i la Adolescència.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 5000/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la participació i representació dels i les estudiants. b) RGE núm. 6037/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement de la figura dels educadors socials i manteniment d'aquesta figura en els centres educatius de secundària de les Illes Balears.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63299903

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201