AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/04/2022 a 30/04/2022, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/04/2022
08:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 3149/22, 3155/22, 3146/22, 3147/22, 3158/22, 3156/22, 3151/22, 3152/22, 3160/22, 3154/22, 3157/22, 3287/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 3153/22), 3159/22, 3150/22, 3145/22, 3199/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 3148/22), 3162/22, 3288/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 3161/22). II. Interpel·lació RGE núm. 2675/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a política general del Govern en relació amb la mediació familiar. III. Moció RGE núm. 2905/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria de família, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2491/22. IV. Proposicions no de llei 1. RGE núm. 2659/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de mesures per pal·liar els efectes de la inflació i de l'increment dels preus dels carburants, gas i electricitat: deflactar tarifa IRPF i rebaixar IVA dels carburants, gas i electricitat. 2. RGE núm. 2752/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures urgents per a les famílies i empreses de les Illes Balears davant els efectes de la inflació i de l'agressió militar de Rússia a Ucraïna. V. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 4880/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, de modificació de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, i de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma.
14:00 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: Examen sobre el règim d'incompatibilitats del Sr. José Javier Bonet i Díaz, atesa la modificació de la declaració formulada a efectes de l'examen d'incompatibilitats (escrit RGE núm. 808/22).
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització del Ple. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 9509/21, de consells insulars. OD: Continuació redacció de l'Informe.
DIMECRES
06/04/2022
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 9509/21, de consells insulars. OD: Continuació redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença dels representants d'ASPANOB, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2568/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt (art. 46.4), per informar sobre la situació de les associacions de familiars de persones amb càncer i sobre les dificultats en què es troben les persones que per raó de la malaltia s'han de desplaçar des de la seva illa d'origen. (Acordada la recaptació del compareixent a la sessió de la Comissió de Salut de dia 19.05.2021).
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Josep Marí i Ribas, conseller de Mobilitat i Habitatge, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (art. 192.1) mitjançant l'escrit RGE núm. 260/22, per tal d'analitzar la seva política d'habitatge.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
07/04/2022
10:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença conjunta RGE núm. 7590/21, sol·licitada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, dels representants de les entitats productores del sector primari de les Illes Balears: Unió de Pagesos de Mallorca, Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA) i Unió de petits agricultors i ramaders (UPA-Illes Balears).
10:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Maura
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 14371/21 de polítiques de joventut de les Illes Balears. OD: 1. Constitució de la Ponència. 2. Nomenament del coordinador o coordinadora. 3. Redacció de l'Informe.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7818/21, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a fi de l'obligatorietat de la mascareta en els col·legis; i RGE núm. 11755/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a funcionament eficient i adequat de les biblioteques especialitzades de l'ESADIB i del Conservatori Superior de Música.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
12/04/2022
08:55 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió no permanent.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 3149/22 (ajornada a la sessió anterior), 3147/22 (ajornada a la sessió anterior), 3158/22 (ajornada a la sessió anterior), 3157/22 (ajornada a la sessió anterior), 3366/22, 3454/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 3367/22), 3353/22, 3361/22, 3368/22, 3372/22, 3373/22, 3363/22, 3365/22, 3364/22, 3369/22, 3370/22, 3360/22, 3354/22, 3352/22, 3362/22, 3374/22, 3371/22. II. Interpel·lació RGE núm. 901/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern pel que fa a la contractació d'obres públiques mitjançant grans lots. III. Moció RGE núm. 3243/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política de resposta als efectes de la guerra a Europa, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2656/22. IV. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna (escrit RGE núm. 3221/22, del Govern de les Illes Balears). V. Compareixença del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre el Pla d'inversions de transició energètica de les Illes Balears (escrit RGE núm. 2736/22, del Govern de les Illes Balears).
DIMECRES
13/04/2022
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 9509/21, de consells insulars. OD: Continuació redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
DIMECRES
20/04/2022
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 6516/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implicació i participació del Govern de les Illes Balears en les mesures de prevenció, seguretat i coordinació de les festes de Sant Joan de Ciutadella. b) RGE núm. 6771/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a finançament RTVE i IB3. c) RGE núm. 9639/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a una llei estatal audiovisual respectuosa amb les diferents llengües de l'Estat.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 9703/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a pacients electrodepenents. b) RGE núm. 498/22, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, relativa a retirada i revocació de la contractació en bloc (en un únic contracte) de nou centres de salut i substitució per una licitació per lots d'aquests centres de salut. c) RGE núm. 641/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a mesures de lluita contra el càncer a les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 6810/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (art. 46.2), de sol·licitud de compareixença del conseller de Medi Ambient i Territori, Sr. Miquel Mir i Gual, perquè doni complides explicacions sobre la gestió duta a terme per la seva conselleria a l'illa de Cabrera. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5121/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes d'habitatge per a joves de les Illes Balears. b) RGE núm. 5391/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ampliació de l'àmbit del Parc Natural de Ponent o de Cala Figuera.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
21/04/2022
09:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Maura
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 1388/22 dimanant del Decret llei 3/2022, d'11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears. OD: 1. Constitució de la Ponència. 2. Nomenament del coordinador o coordinadora. 3. Redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 2056/22, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la ciència a les Illes Balears. b) RGE núm. 2742/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'escolarització urgent per a refugiats procedents d'Ucraïna.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
26/04/2022
08:55 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 3368/22 (ajornada a la sessió anterior), 3557/22, 3562/22, 3560/22, 3550/22, 3555/22, 3559/22, 3545/22, 3546/22, 3561/22, 3558/22, 3563/22, 3564/22, 3570/22, 3553/22, 3549/22, 3556/22, 3547/22, 3565/22. II. Interpel·lació RGE núm. 2490/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria tributària i, concretament, pel que fa al seu posicionament en relació amb l'informe del comitè d'experts per a la reforma tributària. III. Mocions. 1. RGE núm. 3419/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a política del Govern en relació amb la mediació familiar, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2675/22. 2. RGE núm. 3500/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern pel que fa a la contractació d'obres públiques mitjançant grans lots, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 901/22. IV. Compareixença del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre el Pla d'inversions de transició energètica de les Illes Balears (escrit RGE núm. 2736/22, del Govern de les Illes Balears). V. Elecció del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears. VI. Elecció del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.VII. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats del diputat José Javier Bonet i Díaz.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5955/21, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a comissions bancàries. b) RGE núm. 1378/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a deflactar la tarifa de l'IRPF.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
27/04/2022
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 52/22, dimanant del Decret llei 9/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat administrativa. OD: Redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 14587/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, per impulsar un pla de xoc contra la variant Ómicron de la Covid-19 sense imposar restriccions dels drets i llibertats. (RETIRADA) b) RGE núm. 656/22, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa adopció de mesures urgents per augmentar i estabilitzar els sanitaris que presten servei a Eivissa.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
Compareixença del Sr. Emilio Pérez Echagüe, representant de l'Aliança per l'aigua, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió dels Recursos Hídrics.
18:05 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
28/04/2022
09:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 1388/22 dimanant del Decret llei 3/2022, d'11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears. OD: Continuació redacció de l'Informe.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD:Preguntes: RGE núm. 3554/22, presentada per la Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a per què no es pot veure per l'aplicació o web d'IB3 els programes que s'acaben d'emetre?;RGE núm. 3528/22, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a tarifes publicitàries més econòmiques als anunciants en català a IB3.;RGE núm. 3551/22, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a programació d'IB3 Ràdio i Televisió durant la temporada estival.;RGE núm. 3566/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncia presentada pel comitè d'empresa en relació al responsable de projectes de la subcontrata Dalton.;RGE núm. 3569/22, presentada pel Sr. Miquel Ensenyat i Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a places laborals.;RGE núm. 3571/22, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3 Ràdio.;RGE núm. 3572/22, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis a l'EPRTVIB amb les noves mesures Covid-19 aplicades des de dia 20 d'abril.;RGE núm. 3573/22, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla d'Igualtat de l'Ens Públic de Radiotelevisió.;RGE núm. 3574/22, presentada pel Sr. Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment dels festes tradicionals de Menorca.;RGE núm. 3666/22, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a internalització.;RGE núm. 3668/22, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a equip directiu de l'EPRTVIB IB3.;RGE núm. 3567/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llibertat per conformar l'equip del Director general d'IB3 i RGE núm. 3568/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura informativa de Formentera.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 14371/21 de polítiques de joventut de les Illes Balears. OD: Continuació redacció de l'Informe.
16:50 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
DESCONVOCADA. En tot cas, un cop acabada la reunió de la Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 14371/21, de polítiques de joventut de les Illes Balears. OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 1366/22, d'arxius i gestió documental de les Illes Balears. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
DESCONVOCADA. OD: Proposicions no de llei RGE núm. 14470/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol únic i mesures en l'àmbit educatiu davant la nova onada de COVID; i RGE núm. 3318/22, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls del Codi de Bones Pràctiques Professionals en les Arts Visuals.
DIVENDRES
29/04/2022
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 14371/21 de polítiques de joventut de les Illes Balears. OD: Continuació redacció de l'Informe.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63139911

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201