AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/09/2022 a 30/09/2022, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
01/09/2022
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar les esmenes presentades a la Proposició de Llei RGE núm. 4156/22, presentada pel Consell Insular de Menorca, relativa a Menorca Reserva de Biosfera. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
02/09/2022
11:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 4787/22, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambienta integrada. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
06/09/2022
08:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:15 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
07/09/2022
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 4786/22, del lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIJOUS
08/09/2022
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2743/22, presentada pel Grup Parlamentari Més per Mallorca, relativa a pagesia al límit. b) RGE núm.2774/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, relativa a reclamació de mesures urgents per a alleujar la situació insostenible de pescadors i armadors.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la properea sessió de la Comissió.
DIMARTS
13/09/2022
08:55 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 7222/22, 7225/22, 7227/22, 7228/22, 7229/22, 7230/22, 7231/22, 7232/22, 7233/22, 7325/22 (presentada en substitució de la 7234/22), 7240/22, 7242/22, 7244/22, 7241/22, 7223/22, 7239/22, 7245/22, 7235/22. II. Interpel·lació RGE núm. 6980/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del nou curs escolar 2022-2023 i la implantació de la LOMLOE. III. Mocions: 1. RGE núm. 5103/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en gestió sanitària, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4038/22; 2. RGE núm. 5245/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de seguretat, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 770/22. IV. Proposició no de llei RGE núm. 4900/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a pacte balear pel benestar emocional i la salut mental. V. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l'educació dels infants matriculats al tercer nivell d'educació infantil als centres de la xarxa pública d'escoles infantils i de la seva xarxa complementària a partir del mes de setembre de 2022, i per a la creació d'un fons extraordinari per compensar una part dels descomptes del transport interurbà a partir de l'1 de setembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022 (escrit RGE núm. 6962/22, del Govern de les Illes Balears).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar el Ple. OD: 1. Escrit RGE núm. 2619/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 201/2022, sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020. 2. Escrit RGE núm. 3356/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 203/2022, sobre el compliment de la legalitat de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020. 3. Escrit RGE núm. 4442/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 204/2022, sobre determinats aspectes de l'activitat contractual dels ajuntaments de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
14/09/2022
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 5074/22, presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern a les Illes Balears per informar sobre les gestions i actuacions com a conseqüència de la suspensió immediata del tractat d'amistat entre Espanya i Algèria. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 12948/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, per aprofundir en la seguretat de les víctimes de violència masclista. b) RGE núm. 14369/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garantir els drets i condicions laborals dels membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2055/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS pe Mallorca i Mixt, relativa a impulsar la perspectiva de gènere en el model de salut mental en temps post-covid. b) RGE núm. 4736/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a mesures de suport a les persones que pateixen la malaltia celíaca i altres intoleràncies alimentàries.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5413/21, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a medi ambient i sobirania. En defensa de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica de les Illes Balears i del traspàs de competències en costes i litoral. b) RGE núm. 7645/21, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Socialista, relativa a la participació de les institucions de les Illes Balears en el DORA 2022-2026 i per la no ampliació de l'aeroport de Palma.
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
15/09/2022
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 5478/22, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a ocupació verda. b) RGE núm. 5520/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures en relació al turisme d'excessos.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD:Punt únic: Preguntes:RGE núm. 7201/22, presentada pel Sr. Miquel Ensenyat i Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a objectius de la nova direcció d'informatius;RGE núm. 7236/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a exigència del grau de Periodisme o Comunicació Audiovisual en els llocs directius d'IB3;RGE núm. 7246/22, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleres, relativa a personal directiu i acreditació de català;RGE núm. 7254/22, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a canvis a la graella d'IB3;RGE núm. 7264/22, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió de continguts en producció pròpia d'IB3;RGE núm. 7265/22, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificacions a la graella els mesos estivals;RGE núm. 7266/22, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració d'audiència d'IB3 TV de l'agost;RGE núm. 7267/22, presentada pel Sr. Joan Ferrer i Ripoll, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris per al seguiment i la nova programació esportiva;RGE núm. 7289/22, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a pressuposts 2023;RGE núm. 7290/22, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a procés d'internalització dels serveis informatius i els serveis tècnics associats;RGE núm. 7237/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retransmissió dels jaleos dels pobles de Menorca;RGE núm. 7238/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a objectius d'IB3 Ràdio amb la nova direcció.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte dels escrits: a) RGE núm. 4758/22, presentat pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista, Popular, MÉS per Mallorca, Ciudadanos, El PI-Proposta per les Illes Balears i Mixt (art. 46.3), sol·licitant la compareixença d'un representant de l'entitat Creu Roja Illes Balears, Metges del Món Illes Balears i Càritas Illes Balears, per tal d'informar sobre la situació de sensellarisme a les Illes Balears. b) RGE núm. 5018/22, presentat pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista, Unidas Podemos, Popular, Ciudadanos, El PI-Proposta per les Illes Balears i Mixt (art. 46.4), pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença de la Sra. Sultana Khaya. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 4837/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a protecció internacional dels Defensors dels Drets Humans. b) RGE núm. 4843/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, per al desenvolupament de les polítiques necessàries per a protegir i impulsar l'activitat física i l'esport inclusiu a les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1. Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 4877/22, de cooperació per a la transformació global. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 3318/22, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls del codi de bones pràctiques professionals en les arts visuals. b) RGE núm. 3448/22, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos i Socialista, relativa a participació dels alumnes.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
20/09/2022
08:50 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 7399, 7401, 7403, 7406, 7389, 7394, 7404, 7405, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7393, 7388, 7400, 7402 i 7412/22. II. Interpel·lació RGE núm. 7132/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a control dels fondeigs sobre posidònia. III. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 5476/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 5287/22, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impulsar mesures de suport a les dones en situació de prostitució; 2. RGE núm. 5075/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al pla de mesures urgents i extraordinàries en defensa de les famílies i l'economia d'Espanya.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar el Ple. OD: Proposició no de llei RGE núm. 5211/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a no aplicació de l'impost aeri mediambiental a l'arxipèlag balear.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
21/09/2022
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 2059/22, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de sol·licitud de compareixença de la directora en funcions de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears per tal d'informar sobre la finalització de les actuacions d'investigació per part de l'Oficina, mitjançant l'arxivament per defectes formals de la investigació sobre presumptes irregularitats en el procés de vacunació de la COVID-19 per part de càrrecs i alts càrrecs de diverses institucions; RGE núm. 3202/22, presentat pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, de sol·licitud de compareixença de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per informar sobre la campanya de l'IBDona; i RGE núm. 4193/22, presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença del nou director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears per tal d'informar sobre les actuacions i els projectes que pensa desenvolupar durant el seu mandat al front de l'Oficina.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:40 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
En acabar la reunió de la Mesa de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. Ponència relativa a la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, relativa a Menorca Reserva de Biosfera. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Pla de treball.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
13:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(Si n'és el cas, i en tot cas un cop finalitzada la Junta de Portaveus)
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 4069/22, presentat pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Popular, Ciudadanos, Vox-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt (art. 46.3), sol·licitant la compareixença del degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes Balears, Sr. Miquel Àngel Roca Bennàssar, per fer un balanç de la seva implantació a les nostres Illes amb motiu de la primera promoció d'estudiants de grau de medicina a la Universitat de les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
Si n'és el cas, en acabar l'anterior Comissió de Salut. OD: Compareixença del degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes Balears, Sr. Miquel Àngel Roca Bennàssar, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 4069/22, presentat pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Popular, Ciudadanos, Vox-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, per fer un balanç de la seva implantació a les nostres Illes amb motiu de la primera promoció d'estudiants de grau de medicina a la Universitat de les Illes Balears.
15:10 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 4787/22, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada. OD: 1. Constitució ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció Informe.
DIJOUS
22/09/2022
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2672/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a nou repertori d'oficis artesans de les Illes Balears. b) RGE núm. 2878/22, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, per l'impuls al desenvolupament efectiu de les energies renovables.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Maura
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 4786/22, de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears. OD: 1. Constitució de la ponència. 2. Nomenament del coordinador o coordinadora. 3. Redacció de l'Informe.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Maura
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3544/22, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a lectoescriptura; i RGE núm. 3680/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a promoció lectora en la infància i la joventut de les Illes Balears.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
27/09/2022
08:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 8380/22 (presentada en substitució de la 7643/22), 7646/22, 7631/22, 7635/22, 7636/22, 7638/22, 7640/22, 7645/22, 7642/22, 7644/22, 7647/22, 7648/22, 7649/22, 7641/22, 7630/22, 7637/22, 7639/22 i 8381/22 (presentada en substitució de la 7650/22). II. Interpel·lació RGE núm. 7307/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge. III. Moció RGE núm. 7548/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del nou curs escolar 2022-2023 i la implantació de la LOMLOE, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 6980/22. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, de la Proposició de llei RGE núm. 7380/21, de modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans. V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 5947/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a adopció immediata de mesures per a l'adaptació de l'activitat econòmica balear a les circumstàncies actuals i 2. RGE núm. 5365/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a condemna de la massacre de Melilla.
DIMECRES
28/09/2022
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera. OD: Redacció de l'Informe.
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 6903/22, presentat pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, per tal d'explicar la seva participació en la proposta d'integració del cos d'auditors de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears en el cos d'intervenció i auditoria de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 4270/22, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46.2), sol·licitant la compareixença de la consellera de Salut i Consum perquè doni explicacions sobre les mesures i actuacions adoptades per fer front a la greu situació que s'està produint en l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. 2. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 5293/22, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46.3), sol·licitant la compareixença del director gerent de l'Hospital Universitari Son Espases, el Sr. Josep M. Pomar Reynés, perquè doni completa informació sobre la seva gestió. 3. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 6062/22, presentat per una cinquena part de diputats de la Comissió de Salut adscrits al Grup Parlamentari Socialista (art. 46.3), sol·licitant la compareixença del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, Sr. Manuel Palomino, per tal d'explicar el seu programa de treball al front del seu departament. 4. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5124/22, presentada pels grups parlamentaris Mixt, Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Ciudadanos, El Pi-Proposta per les Illes Balears, Popular i VOX-Actua Baleares, per a l'impuls dels estudis de medicina a l'illa de Formentera. b) RGE núm. 5281/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reconeixement adequat de la professió veterinària.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Rafael Mujeriego Sahuquillo, president de la Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua (SERSA) per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia d'aquesta comissió.
17:05 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
29/09/2022
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 7243/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a actualització, millora i consolidació del programa de viatges de l'IMSERSO. b) RGE núm. 7324/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a desenvolupament normatiu de la prevenció de riscos psicosocials en l'entorn laboral.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença conjunta RGE núm. 7590/21, sol·licitada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, de diversos representants de les entitats productores del sector primari de les Illes Balears: Unió de Pagesos de Menorca, Federació Agrícola i Ramadera de Menorca (FAGME) i Associació d'empresaris d'explotacions agràries de Menorca (AGRAME).
12:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 5202/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a promoció dels drets humans dels pobles indígenes i tribals des de la Cooperació per al desenvolupament. b) RGE núm. 5346/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El PI-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a suport a la Declaració de la Rioja.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 4216/22, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a adopció de mesures per promoure, difondre, protegir i defensar el llegat de la Hispanitat i d'Espanya en la cultura, tradició i història universal. b) RGE núm. 4386/22, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a suport al conjunt de la comunitat educativa de l'IES Berenguer d'Anoia d'Inca i a la formació afectivosexual de les aules.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Política de Privacitat de dades*

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 66353023

Mapa Web   Política de privacitat   Avís legal

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201