AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/03/2022 a 31/03/2022, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
02/03/2022
08:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
RGE núm. 2155/22, 2148/22, 2144/22, 2158/22, 2145/22, 2153/22, 2161/22, 2150/22, 2151/22, 2152/22, 2157/22, 2149/22, 2154/22, 2146/22, 2143/22, 2160/22, 2221/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 2159/22), 2156/22. II. Interpel·lació RGE núm. 816/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb l'Atenció Primària a les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 2060/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política en matèria d'habitatge, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 380/22. IV. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 3/2022, d'11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears (RGE núm. 1388/22).
14:00 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
Sala Verda
En finalitzar el Ple. OD: Escrit RGE núm. 7460/21, presentat per la Sra. Cristina Martín Rivas, mitjançant el qual sol·licita suport del Parlament davant la situació de l'IMAS.
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Comissió de Peticions. OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 11876/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a implantació d'un servei públic d'al·lergologia a les Illes Balears. b) RGE núm. 11929/21, presentada pels grups parlamentaris Ciudadanos, Socialista, VOX-Actua Baleares, Popular, Unidas Podemos, El Pi-Proposta per les Illes Balears, Mixt i MÉS per Mallorca, relativa a estratègia de vacunació per a la prevenció de la meningitis.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 9707/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (art. 46.2), pel procediment d'urgència, de sol·licitud de compareixença del Sr. Josep Marí i Ribas, conseller de Mobilitat i Habitatge, perquè doni complides explicacions sobre el Pla General de Ports de les Illes Balears. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 10870/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a punts de recàrrega de vehicles elèctrics a les Illes Balears. b) RGE núm. 11659/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls d'un urbanisme i una mobilitat amb perspectiva de gènere.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
03/03/2022
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 410/22, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció per part de l'Estat de productes desestacionalitzadors. b) RGE núm. 455/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, per un turisme accessible i universal.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei:a) RGE núm. 14374/21, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a reforma de la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària. b) RGE núm. 14493/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista i Unidas Podemos, relativa a modernització i viabilitat del sector pesquer.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 273/22, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, per a l'impuls de la mediació familiar. b) RGE núm. 2084/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a 8 de març en favor dels drets humans de les dones i nines afganeses.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5120/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per un augment dels auxiliars administratius als centres educatius d'Infantil i Primària. b) RGE núm. 6379/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per la modificació del programa GestIB que permeti el registre de més d'una excepcionalitat.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
08/03/2022
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 2161/22 (ajornada a la sessió anterior), 2157/22 (ajornada a la sessió anterior), 2305/22, 2284/22, 2295/22, 2301/22, 2304/22, 2309/22, 2294/22, 2299/22, 2300/22, 2302/22, 2303/22, 2306/22, 2297/22, 2298/22, 2283/22, 2308/22, 2296/22, 2307/22. II. Interpel·lació RGE núm. 900/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge. III. Moció RGE núm. 2209/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria de transparència i bon govern, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 9713/21. IV. Proposicions no de llei 1. RGE núm. 461/22, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a participació activa del franquisme a l'Holocaust i extermini nazi. 2. RGE núm. 11604/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a jornada laboral de quatre dies.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Escrit RGE núm. 9652/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears mitjançant el qual tramet l'informe 193/2021, de les subvencions i dels contractes de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents als exercicis 2017-2018. 2. Escrit RGE núm. 9653/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 194/2021, sobre el control intern del sector públic local de les Illes Balears i els reconeixements extrajudicials de crèdit de l'exercici 2019. 3. Escrit RGE núm. 324/22, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 195/2021, del compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
09/03/2022
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 6305/21, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a rebuig a l'Informe Matic i suport a la vida. b) RGE núm. 6310/21, del Grup Parlamentari Socialista, en defensa del servei públic de Correus. c) RGE núm. 456/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis intermunicipals de l'Ajuntament de Palma amb els municipis de les Illes Balears que encara no el tenen per tal d'emprar la targeta ciutadana de perfil no resident.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 52/22, dimanant del Decret llei 9/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat administrativa. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Javier Torres i Ailhaud, degà del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 4775/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46.4), per tal que informi sobre la situació actual respecte l'atenció psicològica i les mesures a adoptar per a la millora del servei i dels recursos, i RGE núm. 5122/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt (art. 46.4), per tal d'exposar la greu situació respecte de l'atenció psicològica per a la ciutadania i establir mecanismes conduents a una millora en els recursos d'atenció psicològica. (Acordada la recaptació del compareixent a la sessió de la Comissió de Salut de dia 27.10.2021)
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. RGE núm. 4028/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per tal de reduir els abocaments de setines a les aigües de les Illes Balears. b) RGE núm. 4927/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a incorporació del codi QR a les finques naturals propietat de les administracions públiques.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
10/03/2022
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 12815/21 presentat pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears (art. 46.2) pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Sr. Iago Negueruela i Vázquez, per donar complides explicacions sobre l'ús de fons provinents de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) per a ajudar a finançar el concert organitzat pels 40 Principals a Palma. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 469/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per impulsar el transport aeri i el turisme. b) RGE núm. 951/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a lloguer vacacional a plataformes digitals.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei.a) RGE núm.14497/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, relativa a petició d'una solució transitòria per a l'aplicació de la -regla de mínims- sobre les empreses industrials de Balears.b) RGE núm.133/22, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a suport al sector ramader.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. RGE núm. 1044/22, presentat pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca (art. 46.4), pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença d'un representant del Consell de la Joventut de les Illes Balears per informar sobre la posició del Consell en relació al Projecte de llei de polítiques de joventut de les Illes Balears. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 14366/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a reforçar la lluita contra la violència de gènere en dones majors. b) RGE núm. 26/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Popular Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El PI-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a garantia dels drets humans al Sàhara Occidental.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 702/22, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, de sol·licitud de compareixença del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, per tal que informi sobre les subvencions atorgades anualment per ajudar a la investigació. 2. Proposició no de llei RGE núm. 6550/21, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a consolidar l'1,5% cultural en obres públiques estatals.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
15/03/2022
08:50 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 2299/22 (ajornada a la sessió anterior), 2463/22, 2460/22, 2469/22, 2477/22, 2465/22, 2466/22, 2470/22, 2472/22 (rectificada amb l'escrit RGE núm.2487/22), 2624/22 ( presentada en substitució de la RGE núm. 2467/22), 2468/22, 2473/22, 2623/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 2471/22), 2474/22, 2625/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 2464/22 i rectificada amb l'escrit RGE núm. 2638/22), 2459/22, 2476/22, 2478/22, 2475/22. II. Interpel·lació RGE núm. 714/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en relació amb la subvenció d'estudis i projectes d'investigació per part de l'Institut d'Estudis Baleàrics. III. Moció RGE núm. 2395/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb l'Atenció Primària a les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 816/22. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació de decrets lleis: 1. Decret llei 1/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 en l'àmbit dels contractes de concessió de serveis de transport públic regular de persones per carretera d'ús general durant l'any 2021 (RGE núm. 1277/22). 2. Decret llei 2/22, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears (RGE núm. 1278/22).
DIMECRES
16/03/2022
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 9509/21, de consells insulars. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. José Oriol Lafau i Marchena, coordinador autonòmic de Salut Mental, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 3886/21, presentat pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca (art. 46.3), pel procediment d'urgència, per tal d'explicar les actuacions en relació a la planificació i a la prevenció, actuació i abordatge de la salut mental i la conducta suïcida a les Illes Balears. (Acordada la recaptació del compareixent a la sessió de la Comissió de Salut de dia 27.10.2021)
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 1599/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt (art. 46.2), de sol·licitud de compareixença del Sr. Josep Marí i Ribas, conseller de Mobilitat i Habitatge, per informar sobre la problemàtica de la connectivitat aèria entre les illes de Menorca i Mallorca. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 4976/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, en defensa de Ses casetes de vorera. b) RGE núm. 12778/21, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, per a la reducció de la contaminació acústica al corredor migratori de cetacis de la Mediterrània.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
17/03/2022
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes: RGE núm. 2360/2022, presentada per la Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures que s'han pres per evitar les contínues caigudes del sistema DALET.;RGE núm. 2499/22, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pressupost destinat per tres professionals de la informació a fer la cobertura de la invasió d'Ucraïna.;RGE núm. 2509/22, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a desequilibris entre els salaris dels treballadors d'IB3 que nodreixen a l'Ens de programes.;RGE núm. 2513/22, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX Actua Baleares, relativa a pla per incrementar audiències.;RGE núm. 2516/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a introducció de programes infantils a IB3.;RGE núm. 2531/22, presentada pel Sr. Miquel Ensenyat i Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a llengua de signes.;RGE núm. 2532/22, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament de la cultura i el nostre patrimoni a IB3.;RGE núm. 2533/22, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures en favor de la igualtat entre homes i dones.;RGE núm. 2534/22, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subtitulació a IB3 TV.;RGE núm. 2535/22, presentada pel Sr. Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectes del Covid a l'EPRTVIB.;RGE núm. 2538/22, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a cobertura de la invasió russa a Ucraïna.;RGE núm. 2517/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a introducció de debats polítics que afecten als diferents consells insulars i RGE núm. 2518/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del contracte de Dalton Audiovisual.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 1044/22, sol·licitada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca (art. 46.4), pel procediment d'urgència, d'un representant del Consell de la Joventut de les Illes Balears per informar sobre la posició del Consell en relació al Projecte de llei de polítiques de joventut de les Illes Balears (acordada a la sessió de la Comissió de dia 10.03.2022).
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del director general de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional per informar sobre la situació, desenvolupament i execució del Pla d'Infraestructures Educatives de les Illes Balears, sol·licitada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca mitjançant l'escrit RGE núm. 1963/21, i acordada per la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura a la sessió de dia 11.03.2021.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
22/03/2022
08:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 2469/22 (ajornada a la sessió anterior), 2473/22 (ajornada a la sessió anterior), 2686/22, 2688/22, 2678/22, 2754/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 2687/22), 2693/22, 2679/22, 2680/22, 2684/22, 2682/22, 2683/22, 2685/22, 2739/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 2689/22), 2691/22, 2756/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 2681/22), 2737/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 2677/22), 2692/22, 2694/22, 2690/22. II. Interpel·lació RGE núm. 2491/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de família. III. Moció RGE núm. 2618/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 900/22. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 7581/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a impost autonòmic de la llum. 2. RGE núm. 11943/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a racionalització d'infraestructures portuàries de Menorca. V. Elecció del director general i renovació parcial dels membres del Consell de Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. VI. Debat i votació de l'esmena a la totalitat de devolució RGE núm. 1057/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, al Projecte de llei RGE núm. 14371/21, de polítiques de joventut de les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar el Ple. OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 4779/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a rebuig a nous imposts sobre els bitllets d'avió. b) RGE núm. 903/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d'urgència, relativa a creació d'un lloc web específic per donar transparència a la gestió del Cànon de Sanejament.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
23/03/2022
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 9509/21, de consells insulars. OD: Continuació redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 4965/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures per a garantir els drets i l'atenció adequada a les persones que pateixen esclerosis lateral amiotròfica (ELA) i a les seves famílies. b) RGE núm. 11834/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a salut i benestar a través de la cultura. c) RGE núm. 12008/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a evitar el sobrepès i l'obesitat infantil.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Alfredo Barón i Périz (Geòleg), per exposar la seva visió i opinios sobre la matèria pròpia de la Comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió dels Recursos Hídrics.
18:05 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
24/03/2022
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 481/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista i Unidas Podemos, relativa a l'Agència Espanyola d'Ocupació i noves funcions d'intermediació. b) RGE núm. 2077/22, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, relativa al replantejament del Decret llei 3/2022 de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme en relació amb l'intercanvi de places.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
Compareixença RGE núm. 14475/21, sol·licitada a iniciativa pròpia de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació (art. 192.1) per informar sobre les novetats del Pla Estratègic Nacional d'Espanya per a la Política Agrària Comuna.
12:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 667/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls de mesures per a lluitar contra el racisme i la xenofòbia. b) RGE núm. 679/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures de suport al poble gitano.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 6544/21, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a laïcitat. b) RGE núm. 6637/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millora dels cicles de FP.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
29/03/2022
08:55 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 2682/22 (ajornada a la sessió anterior), 2791/22, 2793/22, 2786/22, 2789/22, 2788/22, 2787/22, 2796/22, 2797/22, 2912/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 2794/22), 2795/22, 2792/22, 2895/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 2798/22), 2802/22, 2782/22, 2785/22, 2790/22, 2803/22, 2799/22. II. Interpel·lació RGE núm. 2656/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria de resposta per fer front als efectes de la guerra a Europa. III. Moció RGE núm. 2751/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en relació amb la subvenció d'estudis i projectes d'investigació per part de l'Institut d'Estudis Baleàrics, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 714/22. IV. Compareixença de la presidenta del Govern de les Illes Balears per tal d'informar sobre les conseqüències de la guerra d'Ucraïna per a les Illes Balears (escrit RGE núm. 2657/22, del Govern de les Illes Balears). V. Elecció del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears. VI. Informe sobre el compliment del Pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici de 2021.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar el Ple. OD: Compareixença de la Sra. Rosario Sánchez i Grau, consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, sol·licitada a iniciativa pròpia mitjançant els escrits RGE núm. 2190/21, per informar sobre el Compte General de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 2019, i RGE núm. 2064/22, per informar sobre el Compte General de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 2020.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
30/03/2022
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 52/22, dimanant del Decret llei 9/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat administrativa. OD: 1. Constitució de la Ponència. 2. Nomenament del coordinador o coordinadora. 3. Redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 12105/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a mesures contra el tabaquisme. b) RGE núm. 12150/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a salut mental. c) RGE núm. 13091/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a centre de salut Canal Salat de Ciutadella.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5135/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a pròrroga dels terminis de les autoritzacions i concessions atorgades a les costes i litorals. b) RGE núm. 12760/21, presentat pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a contaminació acústica.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
31/03/2022
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 1035/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per als treballadors autònoms. b) RGE núm. 2200/22, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a treballadores de la llar.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 1388/22, dimanant del Decret llei 3/2022, d'11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i circularitat del turisme de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
ODia: Proposicións no de llei: a) RGE núm. 499/22, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a prohibición de la publicitat de vehicles contaminants. b) RGE núm. 625/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a defensa i protección dels drets dels usuaris en la realització de gestions bancàries i administratives.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 779/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a reconeixement automàtic de la condició de beneficiari de l'abonament social d'electricitat, l'abonament social tèrmic i el futur abonament social als serveis de comunicacions als receptors de l'Ingrés Mínim Vital. b) RGE núm. 917/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls a la creació d'habitatges compartits per a persones amb discapacitat intel·lectual, amb diagnòstic de salut mental i alta fragilitat relacional.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 11650/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls a les produccions pròpies de les Illes Balears; i RGE núm. 686/22, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a ciència ciutadana.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Política de Privacitat de dades*

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 66352785

Mapa Web   Política de privacitat   Avís legal

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201