AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/05/2021 a 31/05/2021, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
04/05/2021
09:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 4332/21, 4338/21, 4335/21, 4324/21, 4337/21, 4334/21, 4339/21, 4343/21, 4341/21, 4336/21, 4340/21, 4330/21, 4493/21 (presentada en substitució de la 4320/21), 4331/21, 4319/21, 4323/21, 4344/21 i 4342/21. II. Interpel·lació RGE núm. 4167/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a promoció del producte local. III. Moció RGE núm. 4235/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a responsabilitat sobre l'aplicació de mesures preses en virtut del compliment de la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3771/21. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 2015/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a règim especial de les Illes Balears (REB). 2. RGE núm. 18004/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears, Mixt, Ciudadanos i Popular, relativa a taxa de reposició de policies locals. V. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats de la diputada Irene Triay i Fedelich, atesa l'alteració a la declaració formulada a efectes de l'examen d'incompatibilitats.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 1337/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, per unes condicions de contractació pública equitatives per a les companyies d'agències de viatges locals de les Illes Balears. 2) RGE núm. 1356/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per la no exigència d'estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social per tal de ser beneficiari de subvencions per la Covid-19.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
05/05/2021
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Debat de l'escrit RGE núm. 1917/21, del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la memòria anual de l'any 2020.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 14356/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a un canvi d'ubicació de l'hotel COVID a l'Arenal de Llucmajor. 2) RGE núm. 14827/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a restabliment del servei/funcionament de la Unitat de problemes relacionats amb l'alcohol (UPRA). 3) RGE núm. 15777/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a realització de proves PCR a tots els malalts que requereixin ingrés hospitalari.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 15984/20, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a declaració de la caça com activitat essencial. 2) RGE núm. 1396/21, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a conversió d'un espai fins ara d'ús públic de l'aeròdrom de son Bonet en un camp d'energia solar.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
06/05/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 2349/21, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació d'una xarxa sanitària turística europea. 2) RGE núm. 2373/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la campanya de SOS Turisme.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: 1. Compareixença de la Sra. Sara Aagesen Muñoz, Secretària d'Estat i membre de l'equip redactor de la proposta de Planificación de la Red de Transporte de Electricidad per al període 2021-2026, perquè doni explicacions sobre l'ajornament del segon enllaç submarí Mallorca-Menorca, mitjançant l'escrit RGE núm,2243/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular i acordada per la Comissió dia 15.04.21. 2.Proposicions no de llei del Grup Parlamentari Popular, RGE núm. 1368/21, relativa a criteris de repartiment de les ajudes FEGA i RGE núm. 4078/21, relativa a mesures de suport al sector de bodes i esdeveniments per pal·liar els efectes de les restriccions imposades per la COVID-19.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1) Elecció del càrrec de secretari o secretària. 2) Proposicions no de llei. a) RGE núm. 2072/21, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, de suport a l'Agència de Nacions Unides per a la població refugiada de Palestina. b) RGE núm. 4076/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per lluitar contra la violència intrafamiliar.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 15937/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a alternatives culturals per a l'oci infantil; i RGE núm. 16152/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la Llei Orgànica que modificació de la LOE.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
11/05/2021
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 4617/21, 4613/21, 4622/21, 4632/21, 4723/21 (presentada en substitució de la 4624/21), 4626/21, 4633/21, 4629/21, 4630/21, 4628/21, 4627/21, 4618/21, 4631/21, 4330/21 (ajornada a la sessió anterior), 4621/21, 4636/21, 4623/21, 4625/21 i 4635/21. II. Interpel·lació RGE núm. 7686/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern pel que fa a la regulació i la normativa que afecta els animals que viuen a l'entorn humà. III. Moció RGE núm. 4484/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a moratòria de creueres, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3745/20. IV. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (RGE núm. 3970/21).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 1534/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per l'establiment de quitança als crèdits ICO i ISBA per la Covid-19. 2) RGE núm. 1647/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, per a considerar la pràctica esportiva com un activitat essencial i adoptar mesures de suport econòmic al sector davant la crisi sanitària Covid-19.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
12/05/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Debat dels escrits RGE núm. 2755/21, 9677/20, 2468/19, 3068/18 i 4639/17, del president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant els quals tramet les Memòries sobre l'estat, funcionament i necessitats del TSJIB corresponents als anys 2020, 2019, 2018, 2017 i 2016, respectivament.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 15162/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement econòmic i laboral al personal del Servei de Salut que fa front a la pandèmia provocada per la COVID-19. 2) RGE núm. 15983/20, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a finançament de mascaretes. 3) RGE núm. 1265/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a reducció de l'IVA de les mascaretes FFP2 del 21% al 4%.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 15787/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció taxes de ports de la APB (Complementada mitjançant l'escrit RGE núm. 16063/20). 2) RGE núm. 998/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a l'avanç en la gestió dels ports de Maó, Eivissa, La Savina i Alcúdia i de totes les instal·lacions nàutiques situades a ports actualment d'interès general.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
13/05/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 2503/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, pel procediment d'urgència, per a la millora del servei del SEPE a les Illes Balears. 2) RGE núm. 2833/21, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a pròrroga de l'habilitació per exercir activitat turística, per renovació d'acreditació de qualitat i per presentació modernització.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 1225/21, del Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a fomentar el consum en els menjadors públics d'ous procedents de les modalitats lliures de cria en gàbia. 2) RGE núm. 4104/21, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a compra pública alimentària. Sol·licitada la tramitació pel procediment d'urgència.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2.Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Adopció d'acord respecte dels escrits: 1) RGE núm. 1509/21, presentat pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears (art. 46.4) mitjançant el qual sol·licita la compareixença de la Sra. Marta Lliteras, coordinadora de la delegació a Balears de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional. 2) RGE núm. 1518/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.4) mitjançant el qual sol·licita la compareixença de la Sra. Tatiana Ferreira de l'associació Deporte para la Igualdad a fi d'informar sobre la situació a l'esport femení. 3) RGE núm. 2002/21, presentat pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares (art. 46.2) pel procediment d'urgència, mitjançant el qual sol·licita la compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports per tal que informi sobre les notícies aparegudes a la premsa sobre la prostitució de menors de centres del Govern. 4) RGE núm. 2030/21, presentat per una cinquena part de diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (art. 46.4) adscrits als grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, mitjançant el qual sol·liciten la compareixença d'un representant del Consell de la Joventut de les Illes Balears per tal de rendir comptes sobre les dades publicades a l'Observatori d'Emancipació Juvenil.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 15320/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escoles d'estiu i altres períodes no lectius (Nadal i Setmana Santa) amb activitats lúdiques, esportives i educatives, a un preu simbòlic i assequible per a facilitar la conciliació familiar i laboral. 2) RGE núm. 1787/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ajuts directes a les empreses dedicades al món del lleure i les activitats extraescolars.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
14/05/2021
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.
DIMARTS
18/05/2021
08:55 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 4633/21, 4630/21 i 4618/21 (ajornades a la sessió anterior), 4832/21, 4827/21, 4831/21, 4825/21, 4833/21, 4830/21, 4828/21, 4836/21, 4835/21, 4839/21, 4834/21, 4817/21, 4819/21, 4829/21, 4621/21 (ajornada a la sessió anterior), 4820/21, 4838/21, 4929/21 (presentada en substitució de la 4636/21), 4623/21 (ajornada a la sessió anterior), 4625/21 (ajornada a la sessió anterior), 4635/21 (ajornada a la sessió anterior), 4824/21 i 4837/21. II. Interpel·lació RGE núm. 4131/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria tributària. III. Moció RGE núm. 4714/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a producte autòcton de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4167/21. IV. Votació de proposicions no de llei atesos els empats produïts en comissió: 1. Votació de l'apartat quart de la Proposició no de llei RGE núm. 1763/21, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, per unes pensions dignes. 2. Votació de l'apartat 1 de la Proposició no de llei RGE núm. 10364/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat en l'ocupació pública. V. Proposta de creació d'una Comissió no permanent d'investigació sobre la discriminació a l'atenció sanitària a la tercera edat durant la crisi de la COVID-19. (Escrit RGE núm. 9497/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Escrit RGE núm. 1027/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 183/2020 dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a l'exercici 2018. 2. Escrit RGE núm. 1705/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 184/21 sobre la gestió dels concerts educatius vigents durant el curs escolar 2019-2020. 3. Escrit RGE núm. 1840/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 186/21 sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2018.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
19/05/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 2837/21, presentat pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, de sol·licitud de compareixença del secretari autonòmic de Memòria Democràtica i Bon Govern per informar sobre el canvi de nomenclàtor als carrers de Palma. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 15597/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació de nous jutjats (IV) del Contenciós Administratiu i de Violència sobre la Dona (III); i RGE núm. 1224/21, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos (modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 1788/21, per l'adhesió del Parlament de les Illes Balears al manifest de commemoració dels 500 anys de la germania mallorquina.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 1728/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46.4) pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença del Sr. Javier Cortés, president de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) a Balears, per informar sobre els retards i la demora en la detecció precoç de casos de càncer provocats per l'impacte de la pandèmia COVID-19. 2. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 2568/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt (art. 46.4), sol·licitant la compareixença de representants d'ASPANOB per informar sobre la situació de les associacions de familiars de persones amb càncer i sobre les dificultats en què es troben les persones que per raó de la malaltia s'han de desplaçar des de la seva illa d'origen. 3. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 15719/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls d'un Pla nacional d'investigació en càncer. b) RGE núm. 3716/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a implantació a tot el territori de les Illes Balears del programa de detecció precoç del càncer de còlon.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD. Proposicions no de llei : 1) RGE núm. 1236/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, pel rebuig a qualsevol normativa que doni cobertura a l'okupació il·legal i per a la recuperació immediata de l'immoble per part del seu propietari. 2) RGE núm. 2796/21, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement del dret humà a l'aigua i al sanejament.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
20/05/2021
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes RGE núm. 4861/21, presentada per la Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vaga dels treballadors dels serveis d'informatius, RGE núm. 4862/21, presentada per la Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències d'IB3 després de la COVID, RGE núm. 4863/21, presentada per la Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris per a la cobertura in situ dels partits polítics, RGE núm. 4872/21, presentada pel Sr. Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diferència d'audiències entre televisió i ràdio IB3, RGE núm. 4774/21, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a audiència d'IB3 TV, RGE núm. 4816/21, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a criteris per donar cobertura als diputats i senadors electes de les Illes Balears, RGE núm. 4868/21, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració de la vaga dels serveis informatius, RGE núm. 4873/21, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la sèrie documental "Pirates a Balears", RGE núm. 4882/21, presentada pel Sr. Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a programació infantil i juvenil en català a IB3 televisió, RGE núm. 4913/21, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions del projecció des de l'EPRTVIB per arribar des de tots els canals (Ràdio, Televisió, xarxes) als diferents segments de la població, RGE núm. 4914/21, presentada per la Sra. Patricia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a formes de cooperació amb altres ens públics de radiotelevisió en català, RGE núm. 4870/21, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a jornada de vaga a l'EPRTVIB, RGE núm. 4871/21, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria pública per nous programes d'IB3 ràdio.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 1509/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (art. 46.4) mitjançant el qual sol·licita la compareixença de la Sra. Marta Lliteras, coordinadora de la delegació a Balears de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2756/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reduir la desigualtat i la pobresa en temps postcovid a través dels Fons Europeus. b) RGE núm. 4282/21, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, pel procediment d'urgència, relativa a suport a la Sra. Helena Maleno.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1787/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ajuts directes a les empreses dedicades al món del lleure i les activitats extraescolars; RGE núm. 2138/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la introducció de textos de Chaves Nogales en el currículum educatiu; i RGE núm. 16340/20, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a desenvolupar un pla curricular i extracurricular de foment de la ciència a les etapes educatives de Primària, Secundària i ESO.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
25/05/2021
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 5001/21, 5007/21, 4991/21, 4993/21, 4998/21, 5005/21, 5008/21, 5010/21, 5006/21, 5004/21, 5009/21, 5011/21, 4990/21, 4994/21, 5073/21 (en susbstitució de la 4992/21), 4997/21, 5013/21 i 5012/21. II. Interpel·lació RGE núm. 2901/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern pel que fa a l'habitatge. III. Moció RGE núm. 4926/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació i normativa que afecta els animals que viuen a l'entorn humà, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7686/19. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 4700/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a drets dels funcionaris i treballadors de la CAIB. 2. RGE núm. 1660/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a mesures d'impuls per a la ciència a les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 4351/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (art. 46.2) pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Sra. Rosario Sánchez i Grau, per informar sobre la recuperació per part del Govern dels ingressos derivats de la liquidació de l'IVA del model de finançament autonòmic de l'any 2017. 2) Proposicions no de llei: a) RGE núm. 1786/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per la reducció de la quota fixa del cànon de sanejament a les empreses que romanen totalment o parcialment sense activitat. b) RGE núm. 3712/21, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Ciudadanos, Socialista, Popular, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Vox-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, pel procediment d'urgència, relativa a adopció de les mesures i modificacions normatives necessàries per al compliment efectiu de les funcions de la Sindicatura de Comptes.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
26/05/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del president de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears, per tal que exposi i expliqui la situació del voluntariat a les Illes Balears i, així mateix, efectuï una valoració sobre el desenvolupament i aplicació de la Llei 11/2019, de 8 de març, del voluntariat de les Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos mitjançant l'escrit RGE núm. 1752/21 (acordada a la sessió de dia 31.03.21).
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Josep Pomar i Reynés, gerent de l'Hospital Universitari Son Espases, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.3) pel procediment d'urgència (escrit RGE núm. 15865/20), i acordada per la Comissió de Salut a la sessió de dia 3 de febrer de 2021, per tal d'explicar els motius de la no realització de proves per detecció de coronavirus als pacients que hagin d'ingressar a l'Hospital de Son Espases.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
Compareixença del Sr. Sergi Martino i Bennasar, Representant del Servei d'Estudis i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió dels Recursos Hídrics, especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
17:35 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del dia de la propera sessió de la Comissió
DIJOUS
27/05/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 14036/20, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.3) i aprovada a la sessió de dia 01.10.2020, de la directora de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears per explicar les noves línies de feina que pensa dur a terme.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei 1-RGE núm. 4139/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per als agricultors i ramaders per compensar les grans pèrdues ocasionades per la sequera i 2-RGE núm. 4708/21, presentades pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, pel procediment d'urgència, relativa a suport i potenciació del sector econòmic dels esdeveniments.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 15266/20, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.4) pel procediment d'urgència (acordada a la sessió de dia 11.02.2021), del director tècnic de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social de Balears (EAPN-IB), Sr. Andreu Grimalt o persona que designi L'EAPN, a fi d'actualitzar les dades sobre pobresa i exclusió social, donades les conseqüències generades per la crisi econòmica, social i sanitària provocada per la COVID-19.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 15321/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvenció del preu dels menús escolars de tots els centres públics i concertats de les Illes Balears; RGE núm. 18067/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a defensa, difusió i promoció de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears; i RGE núm. 2501/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a protocols altes capacitats.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
28/05/2021
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63298693

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201