AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/07/2020 a 31/07/2020, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
01/07/2020
09:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 9080/20, presentada pel procediment d'urgència pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a condemna dels atacs racistes als EEUU. 2) RGE núm. 8791/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, de suport al món de l'esport davant la crisi de la COVID-19.
09:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 4695/20, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a inici urgent de les obres de millora del Museu de Muro. 2) RGE núm. 8486/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a formació en COVID-19 a l'EBAP per lluitar contra la pandèmia. 3) RGE núm. 9136/20, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a reprovació del senador en representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, Sr. Vicenç Vidal i Matas, per les declaracions efectuades acusant de torturadors a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 2711/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a donació de llet materna. 2) RGE núm. 8220/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a control de les pràctiques bancàries en la concessió de liquiditat a empreses i autònoms per la COVID-19.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 8206/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a compensacions econòmiques per tal que les companyies navilieres afectades per les restriccions imposades per l'estat d'alarma puguin continuar mantenint l'activitat de transport marítim de passatgers i mercaderies entre els ports de les Illes Balears (RETIRADA). 2) RGE núm. 9118/20, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a pla d'inversions d'economia verda i social durant la crisi de la COVID-19.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
02/07/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 4182/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a recursos de promoció turística. 2) RGE núm. 8811/20, presentada pel GP Popular pel procediment d'urgència, relativa a mesures complementàries per facilitar la reobertura de l'activitat econòmica. 3) RGE núm. 8465/20, presentada pel GP Vox-Actua Baleares pel procediment d'urgència, relativa a mesures per al foment de la conciliació davant la suspensió de l'activitat educativa durant la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 4202/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls d'un gran pacte per a la lluita contra l'increment de la ludopatia. 2) RGE núm.8996/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millorar el reclutament de tripulants i afrontar el relleu generacional en el sector pesquer.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 8911/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a protocol sanitari per a un retorn segur dels infants en edats de 0 a 6 als centres d'infantil i primària. 2) RGE núm. 8208/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beques educatives.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
07/07/2020
09:15 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada per 12 diputats adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, mitjançant l'escrit RGE núm. 9963/20, amb l'ordre del dia següent: Proposicions no de llei RGE núm. 7698/19 i 3478/20.
09:25 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas un cop finalitzada la primera sessió de la Diputació Permanent) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada per 16 diputats adscrits als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l'escrit RGE núm. 9965/20, amb l'ordre del dia següent: Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 9950/20, 9951/20, 9944/20, 9928/20, 9942/20, 9954/20, 9955/20, 9956/20, 9957/20, 9958/20, 9959/20, 9960/20, 9961/20, 9949/20, 9948/20, 9943/20, 9952/20 i 9962/20.
09:35 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas un cop finalitzada la segona sessió de la Diputació Permanent) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada per 12 diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 9968/20, amb l'ordre del dia següent: Punt únic. Interpel·lació RGE núm. 10412/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ratios escolars als centres educatius.
09:45 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas un cop finalitzada la tercera sessió de la Diputació Permanent) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries de les comissions permanents que pertoquin. sol·licitada per 13 diputats adscrits als Grups Parlamentaris Popular i Ciudadanos mitjançant l'escrit RGE núm. 9970/20. per dur a terme el debat i la votació de les Proposicions no de llei RGE núm. 9916/20, 9917/20, 9843/20, 9966/29 i 9969/20.
09:50 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas un cop finalitzada la quarta sessió de la Diputació Permanent) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració d'una sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 14 diputats adscrits als Grups Parlamentaris Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Ciudadanos, mitjançant l'escrit RGE núm. 10001/20, amb l'ordre del dia següent: Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral RGE núm. 9670/20, 9654/20 i 9659/20.
09:55 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
09:56 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si s'escau i, en tot cas, un cop finalitzada la sessió de la Mesa de la cambra) Punt únic. Interpel·lació RGE núm. 10412/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtios escolars als centres educatius de les Illes Balears.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(En tot cas, un cop finalitzada la primera sessió plenària) Punt únic. Preguntes orals RGE núm. 9950/20, 9951/20, 9944/20, 9928/20, 9942/20, 9954/20, 9955/20, 9956/20, 9957/20, 9958/20, 9959/20, 9960/20, 9961/20, 9949/20, 9948/20, 9943/20, 9952/20 i 9962/20.
12:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(En tot cas, un cop finalitzada la segona sessió plenària). Punt únic. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 7698/19, dels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 2. RGE núm. 3478/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a rebuig a l'ampliació de l'Aeroport de Son Sant Joan. Urgència.
DIMECRES
08/07/2020
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 9183/19, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a creació d'una comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió de recursos hídrics. 2) RGE núm. 8525/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a racionalització de l'administració pública i els càrrecs polítics de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 3) RGE núm. 4179/20, dels grups parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El PI-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a reconeixement del poble sahrauí.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 4408/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat de pacients a centres sanitaris ubicats fora de l'àrea de salut de la seva localitat. 2) RGE núm. 9146/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, relativa a suport ILG medicaments a un preu just.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 3591/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art.46.3) pel procediment d'urgència, del conseller de Medi Ambient i Territori, per tal d'informar sobre l'extensió, de forma unilateral, per la República d'Argèlia de la seva zona econòmica exclusiva, ocupant zones marítimes del Parc Nacional de Cabrera. 2. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 5186/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (art.46.2) pel procediment d'urgència, del conseller de Mobilitat i Habitatge, per tal d'informar sobre l'actual situació de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). 3. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 9132/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió de la demanda de la mobilitat en temps de pandèmia i adaptació a les fases COVID-19 i a la nova normalitat; b) RGE núm. 9638/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a vessaments a sa Platja Gran de Ciutadella.
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
09/07/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 4699/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a moratòria de creuers. 2) RGE núm. 5182/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a desenvolupament d'un Pla d'internacionalització a les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposició no de llei RGE núm. 9818/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a segon enllaç elèctric submarí Mallorca-Menorca.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 2180/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a cessament de la consellera d'Afers Socials i Esports. 2) RGE núm. 2689/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a protecció dels menors davant imatges violentes als mitjans audiovisuals.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
(DESCONVOCADA) OD: Compareixença RGE núm. 3233/20, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.3), del rector de la Universitat de les Illes Balears, Sr. Llorenç Huguet i Rotger, per tal que informi en relació amb la tasca que desenvolupa la Universitat, la situació i les necessitats d'aquesta davant els nous reptes de futur (acordada la recaptació de la presència del compareixent a la sessió de la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca de dia 12.03.2020).
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
15/07/2020
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7434/19, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a policia nacional de Maó; RGE núm. 7500/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a oferta pública i formació de policies locals; i RGE núm. 8810/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a una formació mínima dels bombers de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1) Qualificar les esmenes presentades al Projecte de Llei RGE núm. 8711/20, del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears, per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. 2) Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
13:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge, Sr. Marc Pons i Pons, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 5186/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (art. 46.2), pel procediment d'urgència, per informar sobre l'actual situació de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) (Acordada la recaptació de la presència del compareixent a la sessió de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial de dia 08.07.2020), i RGE núm. 8785/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 192), pel procediment d'urgència, per informar sobre el deficient finançament de les Illes en quan a transports.
13:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. RGE núm. 2712/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a introducció de la perspectiva de gènere en els protocols i els diagnòstics sanitaris. 2) RGE núm. RGE núm. 8124/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a pla de xoc sanitari post COVID-19.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
16/07/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 8159/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licitud de reactivació de la formació nàuticopesquera. 2) RGE núm. 8744/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a regulació normativa del teletreball.
12:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 1904/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, del Sr. Andreu Manresa i Monserrat, director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per tal d'informar sobre les demandes judicials presentades per diversos membres del comitè d'empresa de Liquid Media S.L., acordada la recaptació del compareixent a la sessió de la comissió de dia 20.02.2020.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 2713/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures transversals per prevenir i combatre el suïcidi infantojuvenil. 2) RGE núm. 3266/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reforçar les garanties per evitar el lloguer de ventres.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3233/20, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.3), del rector de la Universitat de les Illes Balears, Sr. Llorenç Huguet i Rotger, per tal que informi en relació amb la tasca que desenvolupa la Universitat, la situació i les necessitats d'aquesta davant els nous reptes de futur (acordada la recaptació de la presència del compareixent a la sessió de la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca de dia 12.03.2020).
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
21/07/2020
09:15 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 10235/20, amb l'ordre del dia següent: Punt únic. Compareixença urgent de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, per tal d'explicar el finançament de l'anomenat Pla per a la reactivació i la diversificació econòmica i social de les Illes Balears (escrit RGE núm. 10233/20, del Grup Parlamentari Popular).
09:20 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas en haver acabat la primera sessió de la Diputació Permanent) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració de sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits als Grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, mitjançant amb l'escrit RGE núm. 10258/20, amb l'ordre del dia següent: Punt únic. Proposició no de llei RGE núm. 9819/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a àrees de promoció econòmica, una eina útil per enfortir el petit comerç i impulsar l'ocupació a les Illes Balears.
09:25 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas en haver acabat la segona sessió de la Diputació Permanent) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits al Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 10251/20, amb l'ordre del dia següent: Punt únic. Proposició no de llei RGE núm. 10229/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presentació i tramitació en el Parlament de les Illes Balears del Pla per a la reactivació i la diversificació econòmica i social de les Illes Balears.
09:30 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas en haver acabat la tercera sessió de la Diputació Permanent) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració de sessió extraordinària de la comissió pertinent, sol·licitada per 12 diputats i diputades adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 10290/20, amb l'ordre del dia següent: Punt únic. Proposició no de llei RGE núm. 10088/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a un oci segur.
09:35 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas en haver acabat la quarta sessió de la Diputació Permanent) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada per 16 diputats i diputades adscrits als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l'escrit RGE núm. 10866/20, amb l'ordre del dia següent: Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 10615/20, 10813/20, 10863/20, 10858/20, 10860/20, 10865/20, 10849/20, 10850/20, 10851/20, 10852/20, 10853/20, 10854/20, 10855/20, 10856/20, 10864/20, 10859/20, 10861/20 i 10857/20.
09:40 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas en haver acabat la cinquena sessió de la Diputació Permanent) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries, en el període comprès entre els dies 1 i 9 de setembre de 2020, per tal que es pugui dur a terme l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, del Projecte de llei RGE núm. 8711/20, del Decret Llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, sol·licitada per 15 diputats i diputades adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, Popular, Ciudadanos i El Pi-Proposta per les Illes Balears¬, mitjançant l'escrit RGE núm. 10867/20 complementat amb l'escrit RGE núm. 10909/20.
09:45 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(en tot cas, un cop finalitzada la darrera sessió de la Diputació Permanent).
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(En tot cas, un cop finalitzada la reunió de la Mesa) Ordre del dia: Punt únic. Preguntes RGE núm. 9670/20, 9654/20 i 9659/20.
10:15 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si s'escau i, en tot cas, un cop finalitzada la primera sessió plenària extraordinària) Ordre del dia: Punt únic. Preguntes RGE núm. 10615/20, 10813/20, 10863/20, 10858/20, 10860/20, 10865/20, 10849/20, 10850/20, 10851/20, 10852/20, 10853/20, 10854/20, 10855/20, 10856/20, 10864/20, 10859/20, 10861/20 i 10857/20.
11:45 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(En tot cas, un cop finalitzada la segona sessió plenària extraordinària) Ordre del dia: Punt únic. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (escrit RGE núm. 10868/20).
14:45 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si escau i, en tot cas, un cop finalitzada la tercera sessió plenària extraordinària) Ordre del dia: Punt únic. Compareixença urgent de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, per tal d'explicar el finançament de l'anomenat Pla per a la reactivació i la diversificació econòmica i social de les Illes Balears (escrit RGE núm. 10233/20, del Grup Parlamentari Popular).
17:45 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si escau i, en tot cas, un cop finalitzada la quarta sessió plenària extraordinària) Ordre del dia: Punt únic. Proposició no de llei RGE núm. 9819/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a àrees de promoció econòmica, una eina útil per enfortir el petit comerç i impulsar l'ocupació a les Illes Balears.
18:50 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si escau i, en tot cas, un cop finalitzada la cinquena sessió plenària extraordinària) Ordre del dia: Punt únic. Proposició no de llei RGE núm. 10229/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presentació i tramitació en el Parlament de les Illes Balears del Pla per a la reactivació i la diversificació econòmica i social de les Illes Balears.
DIMECRES
22/07/2020
09:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
(DESCONVOCADA) OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 7498/19, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a polítiques transversals de cultura. 2) RGE núm. 8221/20, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a la modificació de l'article 29 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears perquè els ajuntaments puguin donar ajudes a empreses, autònoms i comerciants per la COVID-19.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 7920/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art.46.2) pel procediment d'urgència, de la consellera de Salut i Consum amb motiu de la distribució de mascaretes defectuoses destinades al personal sanitari. (RETIRADA) 2. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 8325/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (art.46.3) pel procediment d'urgència, del director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears, Sr. Manuel Palomino i Chacón, per tal que informi de forma detallada sobre la gestió duta a terme durant l'emergència sanitària generada per l'expansió de la COVID-19. 3. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 8326/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (art.46.3), del gerent de l'Hospital Psiquiàtric de Palma, Sr. Josep Pomar i Reynés, per donar complida informació sobre la gestió duta a terme durant la crisi sanitària provocada per la propagació de la COVID-19. 4. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 8906/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt (art.46.3) pel procediment d'urgència, del defensor dels usuaris del Sistema Públic de les Illes Balears, Sr. Miguel Gascón i Mir, per tal de celebrar una sessió informativa per conèixer quines accions pensa prendre per garantir els drets dels pacients de Formentera a l'hora de comptar amb la base operativa del 061. (RETIRADA) 5. Proposició no de llei RGE núm. RGE núm. 8544/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a servei d'ambulància a Sant Joan de Labritja.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 9145/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la incorporació dels treballadors fixos discontinus a l'aeroport de Menorca. 2) RGE núm. 9708/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a ajornament de la nova taxa sobre serveis de reparació i manteniment d'embarcacions.
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
23/07/2020
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 9966/20 (complementada amb l'escrit RGE núm. 9978/20), presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a la realització d'una auditoria integral (financera i operativa de gestió i eficiència) del Govern de les Illes Balears i del seu Sector Públic Instrumental davant la dramàtica situació pressupostària i financera de la CAIB en el context actual de crisi econòmica i social.
10:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Punt únic: Proposició no de llei RGE núm. 9148/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a la reactivació de l'activitat firaire.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de Llei RGE núm. 8711/20, del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears, per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. OD: 1. Constitució ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció de l'Informe.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 3267/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, contra la criminalització de l'ajuda humanitària als refugiats en situació de perill. 2) RGE núm. 8905/20, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement institucional a les dones víctimes del franquisme. (DESCONVOCADA)
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 10282/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a problemes en el transport escolar que afecten als alumnes que es desplacen diàriament a l'IES de Binissalem. 2) RGE núm. 177/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a la millora del transport a l'Institut d'Artà.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
27/07/2020
09:15 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 8711/20, relatiu al Decret Llei RGE núm. 8/2020, de 3 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions publiques de les Illes Balears, per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19. OD: Redacció informe
DIMECRES
29/07/2020
09:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
DESCONVOCADA
DIJOUS
30/07/2020
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 10088/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, per un oci segur.
DIVENDRES
31/07/2020
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63306275

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201