AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/02/2021 a 28/02/2021, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
02/02/2021
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 1210/21, 1227/21, 1228/21, 1229/21, 1230/21, 1349/21 (presentada en substitució de la 1231/21), 1232/21, 1233/21, 1234/21, 1237/21, 1238/21, 1240/21, 1242/21, 1243/21, 1226/21, 1239/21, 1247/21 i 1235/21. II. Interpel·lació RGE núm. 1029/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en relació amb la climatització de les aules dels centres educatius de les Illes Balears. III. Mocions: 1. RGE núm. 17687/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Balears, relativa a mesures per a la reactivació del sector del comerç, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 14650/20. 2. RGE núm. 18034/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a harmonització fiscal i sistema de finançament autonòmic, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 17680/20. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 2651/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears, Ciudadanos i Popular, relativa a participació de grups de majors i pensionistes. 2. RGE núm. 1036/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió del procés de vacunació contra la COVID-19 a les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 14925/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a reforma de l'impost sobre dipòsits d'entitats de crèdit. 2) RGE núm. 16199/20, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a reducció 95% transmissió empreses mitjançant pactes successoris.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
03/02/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8580/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a plataforma d'interrelació de voluntariat; RGE núm. 8581/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a observatori del voluntariat; i RGE núm. 8997/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la millora de la formació i campanya de nous voluntaris de les agrupacions de Protecció Civil de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de les sol·licituts de compareixences següents: A) RGE núm. 15865/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.3) pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença del gerent de Son Espases, Sr. Josep Pomar, per tal d'explicar els motius de la no realització de proves per detecció de coronavirus als pacients que hagin d'ingressar a l'Hospital de Son Espases. B) RGE núm. 16093/20, presentat pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares (art. 46.2), mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la consellera de Salut per informar sobre les contractacions irregulars del Servei de Salut (RETIRADA). C) RGE núm. 16191/20, presentat pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears (art. 46.3) pel procediment d'urgència, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del gerent de l'Hospital Mateu Orfila, el Dr. Romà Julià Massip, per explicar les causes del cessament del cap de l'UCI, el Dr. Ramón Fernández-Cid Bouza, en plena pandèmia. 2. Proposicions no de llei: A) RGE núm. 11140/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a servei de reforç ambulància SVB per a la temporada turística a Menorca. B) RGE núm. 15977/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, pel procediment d'urgència, relativa a la necessitat de modificar la legislació en matèria relativa als tractaments dentals.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 13643/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures urgents en matèria d'habitatge públic. 2) RGE núm. 14309/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a ocupació verda en Xarxa Natura 2000.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
04/02/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: 1) Adopció d'acord respecte de les sol·licituds de compareixença: a)RGE núm. 15953/20, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears (art. 46.2), pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per tal d'informar sobre la notícia de la imminent presentació d'un ERO per part de l'empresa mallorquina Majórica. b)RGE núm. 16012/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46.3) pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença del director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, Sr. Manel Porras, per explicar la situació del document RIS3 2021-2027 de nova estratègia d'especialització intel·ligent de Balears. c)RGE núm. 17829/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt (art. 46.2) pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per explicar el mal funcionament de les oficines del SEPE a les Illes Balears i quines actuacions pensa dur a terme el Govern de les Illes Balears per agilitzar-lo. 2) Proposicions no de llei: a)RGE núm. 17772/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a mesures d'ajuda als treballadors autònoms. b)RGE núm. 17966/20, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, pel procediment d'urgència, relativa a preservació i defensa dels llocs de treball a Air Europa.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei: 1-RGE núm. 15316/20, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, en suport i per l'impuls del Corredor Mediterrani i 2-RGE núm. 15536/20, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a canvi de criteris en l'incentiu de la mobilitat sostenible Programa MOVES.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 6294/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a l'esport femení. 2) RGE núm. 8532/20, modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 15957/20, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a retirada de distincions a torturadors franquistes.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9085/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lliure elecció de la llengua vehicular a la primera ensenyança; i RGE núm. 9693/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al cost de la insularitat i doble insularitat per a estudiants de les Illes Balears.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
05/02/2021
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.
DIMARTS
09/02/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 1389/21, 1404/21, 1405/21 (complementada amb l'escrit RGE núm. 1414/21), 1416/21, 1526/21 (presentada en substitució de la 1419/21), 1401/21, 1415/21, 1417/21, 1418/21, 1421/21, 1422/21, 1423/21, 1426/21, 1411/21, 1403/21, 1402/21, 1420/21 i 1424/21. II. Interpel·lació RGE núm. 1087/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la coordinació i l'estratègia del Govern per a la presentació de projectes a finançar amb el Fons de Recuperació Europeu Next Generation EU. III. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de llei RGE núm. 17688/20, de modificació de la Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d'assistència. IV. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE núm. 17688/20, de modificació de la Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d'assistència. V. Compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum per informar sobre la situació actual de la pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears i les mesures preses (escrit RGE núm. 138/21, del Govern de les Illes Balears).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 17676/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a més capacitat decisòria per a les CCAA en matèria fiscal i rebuig d'una harmonització reductora d'aquestes capacitats. 2) RGE núm. 1057/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a la salvaguarda de les nostres institucions pròpies recollides a la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears i una fiscalitat justa aplicable als pactes successoris.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
10/02/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10270/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la unitat de la llengua pròpia; RGE núm. 14007/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotar una partida econòmica per poder cobrir els serveis extraordinaris de les plantilles de policies locals, així com agilitar i reiterar més efectius dels cossos i forces de seguretat de l'Estat a Balears; i RGE núm. 17894/20, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a suport urgent als mitjans de comunicació privats.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1- Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 17/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46.2) pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença de la consellera de Salut i Consum, amb motiu de la tercera onada de la pandèmia i la situació del pla d'estratègia de vacunació contra la Covid-19 a les Illes Balears. 2- Proposicions no de llei: a) RGE núm. 9081/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a manteniment d'una alimentació saludable front la pandèmia del COVID-19. b) RGE núm. 10942/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a realització de proves PCR als turistes en origen.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1- Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 15774/20, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares (art. 46.2) pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença del conseller de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre l'omissió del Govern de les Illes Balears davant l'impacte mediambiental dels abocaments irregulars de les depuradores d'EMAYA a la badia de Palma. 2- Proposició no de llei RGE núm. 12909/20, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a reserva marina de la Serra de Tramuntana.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En tot cas en acabar la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial OD: Acord sobre l'inici dels treballs de la Comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió dels recursos hidrics.
DIJOUS
11/02/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 16139/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció cultural. 2) RGE núm. 17712/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a posada en marxa de protocols Covid-19 per a rebre amb garanties sanitàries el transit marítim i els creuers en particular.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei del Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, 1. RGE núm. 15875/20, relativa a tancament dels centres d'oci ifantil de Balears. 2. RGE núm. 16327/20, relativa a mesures per a compensar i reduir els sobrecostos de la sequera.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD:1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1) Compareixença RGE núm. 3703/20, sol·licitada pel GP Vox-Actua Baleares (art. 46.3) pel procediment d'urgència (acordada a la sessió de la Comissió de dia 15.10.2020), de la delegada del Govern, Sra. Aina Calvo, per tal que expliqui les actuacions dutes a terme per la Policia Nacional sobre l'explotació sexual de menors tutelats. 2) Adopció d'acord respecte dels escrits: a) RGE núm. 11420/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46.3) pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença del director de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) en relació a l'Informe anual de les Illes Balears 2019. b) RGE núm. 15266/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.4) pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença del director tècnic de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social de Balears (EAPN-IB), Sr. Andreu Grimalt o persona que designi L'EAPN, a fi d'actualitzar les dades sobre pobresa i exclusió social, donades les conseqüències generades per la crisi econòmica, social i sanitària provocada per la COVID-19. c) RGE núm. 15445/20, presentat pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares (art. 46.2) pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença de la consellera d'Assumptes Socials i Esports per tal d'informar sobre ajudes socials atorgades a delinqüents d'origen romanès pel Govern de les Illes Balears. 3)Proposició no de llei RGE núm. 8532/20, modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 15957/20, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a retirada de distincions a torturadors franquistes.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10334/20, dels Grups Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos, relativa a impuls de l'activitat educativa a la natura; i RGE núm. 13987/20, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a la impartició del màster d'advocacia de la UIB en un format mixt.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
16/02/2021
08:55 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: Preguntes RGE núm. 1526/21, presentada en substitució de la RGE núm. 1419/21 (ajornada a la sessió anterior),1614/21, 1622/21, 1630/21, 1721 (presentada en substitució de la 1626/21), 1627/21, 1629/21, 1631/21, 1618/21, 1628/21, 1632/21, 1633/21, 1634/21, 1617/21, 1615/21, 1616/21, 1736/21 (presentada en substitució de la 1624/21) i 1625/21, 1635/21. II. Interpel·lació RGE núm. 10296/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria de lluita contra el canvi climàtic. III. Moció RGE núm. 1519/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a climatització de les aules dels centres educatius de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1029/21. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 16001/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a tractat sobre la carta de l'energia. 2. RGE núm. 1108/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures d'impuls econòmic i alleujament fiscal als sectors més afectats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia per COVID-19. V. Debat i votació sobre la procedència o no que el Parlament interposi recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2021 (escrit RGE núm. 1113/21, dels Grups Parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears i MÉS per Mallorca i dos diputats del Grup Parlamentari Mixt -MÉS per Menorca).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1- Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 13749/20, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (art. 46.2) pel procediment d'urgència i modificat mitjançant els escrits RGE núm. 14290/20 i 14401/20, sol·licitant la compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, per donar a conèixer la posició del Govern de les Illes Balears respecte del Reial Decret Llei 27/2020, de 4 d'agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals i respecte a l'alliberament de romanents de les entitats locals perquè puguin ser invertits pels ajuntaments i consells insulars sanejats sense limitacions. 2- Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 15357/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46.3) pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença del director general de Relacions Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, Sr. Antonio Vicens i Vicens, per informar sobre la conversió de l'organisme de consorci a fundació (segons informació publicada en diversos mitjans de comunicació). 3- Proposicions no de llei: a) RGE núm. 27/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a la defensa de les normes existents que compensen la insularitat de Balears. b) RGE núm. 1111/21, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos pel procediment d'urgència, relativa a creació d'un IAE com a CNAE únic per a empreses i professionals autònoms de l'especialitzat.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
17/02/2021
09:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 9916/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de suport a la música coral de les Illes Balears. 2) RGE núm. 13642/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a rebuig al maltractament animal. 3) RGE núm. 13993/20, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a creació d'una policia de suport operatiu.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1- Proposició no de llei RGE núm. 9082/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a efectes de la nicotina front la COVID-19. 2- Preguntes, totes de la Sra. Margalida Durán i Cladera, RGE núm. 5513/20, relativa a test de coronavirus realitzats als treballadors dels centres de Son Tugores i de Son Llebre el mes de març de 2020, RGE núm. 5514/20, relativa a test de coronavirus realitzats als treballadors dels centres de Son Tugores i de Son Llebre el mes de març de 2020, RGE núm. 5556/20, relativa a material de protecció sanitari comprat i repartit als treballadors del centre Mater Misericordiae el mes de febrer de 2020, RGE núm. 5561/20, relativa a material de protecció sanitari facilitat als usuaris del centre Mater Misericordiae el mes de març de 2020, RGE núm. 6862/20, relativa a usuaris del centre Es Fusteret que ha hagut d'estar aïllats per coronavirus, RGE núm. 6863/20, relativa a usuaris del centre Es Pinaret que han hagut d'estar aïllats per coronavirus, RGE núm. 6894/20, relativa a repartiment d'EPI a residències de les Illes Balears (1), RGE núm. 6895/20, relativa a repartiment d'EPI a residències de les Illes Balears (2), RGE núm. 6900/20, relativa a defuncions de usuaris de les residències de les Illes Balears per motiu del COVID-19, RGE núm. 6901/20, relativa a nombre d'infectats sobre el total d'interns a residències de les Illes Balears, RGE núm. 6902/20, relativa a residències privades intervingudes pel Govern a 14 d'abril, RGE núm. 6903/20, relativa a protocol d'actuació en relació a la COVID-19 a residències privades i publiques, RGE núm. 6912/20, presentada per la Sra. Margalida Durán i Cladera del Grup Parlamentari Popular, relativa a material de protecció facilitat als usuaris del centre Mater Misericordiae fins el 14 d'abril, RGE núm. 7025/20, relativa a intervenció a la residència Oasis i Domus VI (1), RGE núm. 7026/20, relativa a intervenció a la residència Oasis i Domus VI (2),RGE núm. 7027/20, relativa a contagis per COVID-19 a la residència Oasis, RGE núm. 7028/20, relativa a contagis per COVID-19 a la residència Domus VI, RGE núm. 7029/20, relativa a personal de la residència Oasis i Domus VI (1), RGE núm. 7030/20, relativa a personal de la residència Oasis i Domus VI (2), RGE núm. 7031/20, relativa a EPI a les residències Oasis i Domus VI (1), RGE núm. 7032/20, relativa a EPI a les residències Oasis i Domus VI (2), RGE núm. 7033/20, relativa a dèficit de personal sanitari a les residències Oasis i Domus VI, i RGE núm. 7034/20, relativa a medicalització de les residències intervingudes.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 4696/20, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca (art. 46.4), de sol·licitud de compareixença de REZERO per tal d'explicar l'informe "Les Illes Balears cap al residu zero. Situació actual i indicadors per a la transició". 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 11208/20, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a recuperació i manteniment de camins públics rurals, una oportunitat per a l'ocupació en temps de postcovid. b) RGE núm. 1022/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, relativa a implicar i informar a les administracions afectades i les entitats del sector per cercar el màxim consens possible per garantir un encertat Pla general de ports IB.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
18/02/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 16176/20, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a autònoms. 2) RGE núm. 16138/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, relativa a acreditació coneixements sobre patrimoni per a guies turístics.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD. Preguntes: RGE núm. 1571/2021, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a compliment de la Ràdio i Televisió de les Illes Balears amb la Llei 5/2013;RGE núm. 1643/2021, presentada per la Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de millora de la subtitulació d'IB3; RGE núm. 1686/2021, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari el Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a diferències de sou entre els treballadors d'IB3;RGE núm. 1689/2021, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capar al públic jove;RGE núm. 1690/2021, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contingut musical d'origen Eivissenc;RGE núm. 1691/2021, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 8 de març, Dia Internacional de la Dona;RGE núm. 1692/2021, presentada pel Sr. Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a producció i programació de continguts esportius;RGE núm. 1693/2021, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a continguts d'IB3, Ràdio i Televisió;RGE núm. 1694/2021, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a prohibició a una professional que treballa a l'EPRTVIB de participar en un col·loqui perquè la presentarien com a periodista d'IB3; RGE núm. 1697/2021, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adjudicatària d'informatius d'IB3 i clima laboral;RGE núm. 1700/2021, presentada pel Sr. Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari Més per Mallorca, relativa a veto a la periodista Marta Bergas;RGE núm. 1698/2021, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tractament dels diferents grups polítics als informatius d'IB3 i RGE núm. 1699/2021, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiència d'IB3.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 15611/20, presentada pel Grup Parlamentar El PI-Proposta per les Illes Balears, per un finançament just i equilibrat en matèria de dependència. 2) RGE núm. 15643/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, per a la prohibició de les armes nuclears.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 1982/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a garantia de la llibertat de pensament i rebuig al vet parental. 2) RGE núm. 14227/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de protecció sanitària a les escoles respecte dels grups amb major vulnerabilitat davant la pandèmia de la COVID-19.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
19/02/2021
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.
DIMARTS
23/02/2021
09:20 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Jurament o promesa del nou diputat o diputada. II. Preguntes RGE núm. 1614/21 (ajornada a la sessió anterior), 1630/21 (ajornada a la sessió anterior), 1803/21, 1799/21, 1812/21, 1802/21, 1804/21, 1805/21, 1806/21, 1807/21, 1957/21 (presentada en substitució 1795/21), 1808/21, 1809/21, 1810/21, 1796/21, 1615/21 (ajornada a la sessió anterior), 1801/21, 1616/21 (ajornada a la sessió anterior), 1736/21 (ajornada a la sessió anterior), 1625/21 (ajornada a la sessió anterior), 1635/21 (ajornada a la sessió anterior),1797/21, 1798/21, 1800/21 i 1811/21. III. Interpel·lació RGE núm. 15873/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb les retallades als treballadors de l'Administració Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. IV. Moció RGE núm. 1732/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la gestió i a la coordinació dels fons i instruments financers europeus per a la recuperació econòmica i social de la nostra comunitat autònoma per part del Govern de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1087/21. V. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 1/2021, de 25 de gener, pel qual s'aproven mesures excepcionals i urgents en l'àmbit de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l'exercici fiscal de 2021, de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda social garantida i en altres sectors de l'activitat administrativa. (Escrit RGE núm. 1274/21, del Govern de les Illes Balears).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Escrit RGE núm. 14261/20, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l'Informe 175/2020 de les subvencions i dels contractes de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent als exercicis 2015-2016. 2. Escrit RGE núm. 15718/20, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 176/2020 del Compte General de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018. 3. Escrit RGE núm. 15741/20, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 177/2020 dels Comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
24/02/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 1044/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habilitar una línia específica econòmica destinada a la compra i reposició d'EPI i eines necessàries a les agrupacions de Protecció Civil de les Balears. 2) RGE núm. 14181/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a increment d'hores de català a TVE. 3) RGE núm. 1302/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a adopció de mesures per a impulsar, afavorir i garantir el sector de l'oci cultural a les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Proposició no de llei RGE núm. 18014/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Ciudadanos, Socialista, Popular, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Vox-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, pel procediment d'urgència, relativa a necessitat de retirar el visat per a l'accés al tractament de la triple teràpia per als malalts amb diagnòstic EPOC (Malaltia Obstructiva Pulmonar Crònica). 2. Compareixença del Sr. Manuel Palomino i Chacón, director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (escrit RGE núm. 11297/20), i acordada per la Comissió de Salut a la sessió de dia 30 de setembre de 2020, per tal que informi sobre les mesures previstes per part de la Direcció de Gestió i Pressuposts a curt i mitjà termini per fer front a l'expansió de la COVID-19.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 14019/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a creació d'una "classificació d'impacte mediambiental". 2) RGE núm. 15326/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a prevenció i lluita contra l'assetjament immobiliari i ajuda a persones que puguin patir un desnonament per impagament de lloguer o hipoteca.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
25/02/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 9301/19, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a assetjaments i agressions sexuals a les cambreres de pisos del sector hoteler. 2) RGE núm. 1264/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d'urgència, relativa canvi d'ús d'establiments turístics obsolets.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 15706/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a nitrats en els aqüífers de Balears i sector agrari. 2) RGE núm. 16284/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, pel procediment d'urgència, relativa a impuls econòmic local i nacional.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 16137/20, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, pel procediment d'urgència, relativa a llibertat d'expressió i informació. 2) RGE núm. 16357/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a inclusió de l'enfocament pels drets del col·lectiu LGTBI a la Cooperació per al Desenvolupament.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: 1. Compareixença de la directora de l'Alta Inspecció d'Educació a les Illes Balears, la Sra. Irene García Sureda, per explicar l'informe emès el passat 21 de juliol, davant el recurs interposat el 26 de juny de 2020 per l'Asociación de Profesores Libres de Ingeniería Social (PLIS), sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos mitjançant l'escrit RGE núm. 11343/20, i acordada per la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca de dia 08.10.20. 2. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 1112/21, presentat pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, de sol·licitud de compareixença de l'Excm. rector de la Universitat de les Illes Balears per tal que informi sobre les mesures extraordinàries posades en marxa per la UIB davant la situació de pandèmia per COVID-19. 3. Proposicions no de llei. a) RGE núm. 9821/20, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a eliminar l'obligatorietat del castellà i permetre la presentació de tesis doctorals o treballs científics escrits en altres llengües oficials de l'Estat espanyol per optar als ajuts o premis. b) RGE núm. 11540/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la implantació del professional d'infermeria (infermer o infermera escolar) en tots els centres educatius de les Illes Balears.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63306346

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201