AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/06/2021 a 30/06/2021, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
01/06/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 5161/21, 5167/21, 5149/21, 5248/21 (presentada en substitució de la 5164/21), 5169/21, 5170/21, 5165/21, 5171/21, 5166/21, 5168/21, 5157/21, 5139/21, 5154/21, 5255/21 (presentada en substitució de la 5140/21), 5153/21, 5150/21, 5254/21 (presentada en substitució de la 5172/21) i 5173/21 II. Interpel·lació RGE núm. 4772/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb la pesca d'arrossegament a les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 5115/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria tributària, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4131/21. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació d'ajudes i altres actuacions en matèria d'habitatge (escrit RGE núm. 4709/21).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Escrit RGE núm. 2840/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 187/2021, del Compte General de l'Ajuntament de Palma, corresponent a l'any 2016. 2. Escrit RGE núm. 2960/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 188/2021, sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019. 3. Escrit RGE núm. 3701/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la Memòria anual i informació de la liquidació 2020 de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears per a l'any 2021.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
02/06/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 2743/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, de sol·licitud de compareixença del president del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears i del membre o membres d'aquest Consell per informar sobre els canvis normatius en tramitació i sobre els darrers criteris interpretatius en relació amb els pactes successoris; i RGE núm. 4728/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, de sol·licitud de compareixença de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez, per informar sobre el nou Pla especial per combatre el risc d'inundacions (INUNBAL). 2-Proposicions no de llei: a) RGE núm. 999/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a la realització de totes les accions que corresponguin al Govern de les Illes Balears per avançar en la transferència en matèria de justícia. b) RGE núm. 4205/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la llei de memòria i reconeixement democràtics.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 1558/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt (art. 46.3), sol·licitant la compareixença del Sr. Antonio Francisco Bellver i Julià, director general de la Gerència d'Atenció d'Urgències 061, per donar compte sobre el funcionament de la base operativa del 061 a Formentera. 2. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 1641/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt (art. 46.3) pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença de la subdirectora d'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malalties Poc Freqüents del Govern de les Illes Balears, per retre comptes de l'incompliment dels acords pressupostaris del 2020 en matèria d'atenció a la cronicitat a l'illa de Formentera. 3. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 1970/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.3) pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença de la directora general de Salut Pública i Participació, per tal d'informar sobre el Pla de Vacunació contra la COVID que aplica el Govern. 4. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 1031/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, per un pla urgent de vacunació específic per a les Illes Balears i altres comunitats autònomes turístiques. b) RGE núm. 1293/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a inclusió dels policies locals com a personal de risc per a ser vacunats el mes de març.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 1236/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, pel rebuig a qualsevol normativa que doni cobertura a l'okupació il·legal i per a la recuperació immediata de l'immoble per part del seu propietari. b) RGE núm. 17496/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de l'ús de la biomassa vegetal.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
03/06/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 2922/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d'urgència, relativa a innovació i coneixement turístic. b) RGE núm. 2943/21, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, pel reconeixement de les malalties professionals de les Kellys.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Compareixença RGE núm. 4289/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (art. 46.4), sol·licitant la compareixença del president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors de les Illes Balears per informar sobre la situació que pateix la pesca a les Illes Balears arran de les restriccions establertes per la Unió Europea i aplicades pel Govern de l'Estat.
12:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 2374/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la campanya de SOS Esports. b) RGE núm. 4717/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reclamació de l'alliberament de la cooperant espanyola Juana Ruiz Sánchez.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 15410/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a l'ensenyament privat dels centres i acadèmies que imparteixen classes particulars. b) RGE núm. 2794/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a perspectiva de gènere a l'FP. c) RGE núm. 2272/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a avaluació de les mesures per millorar la competència en llengua estrangera de l'alumnat dels centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
08/06/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 5325/21, 5328/21, 5337/21, 5324/21, 5329/21, 5336/21, 5430/21 (presentada en substitució de la 5309/21), 5436/21 (presentada en substitució de la 5327/21), 5330/21, 5326/21, 5331/21, 5332/21, 5323/21, 5139/21 (ajornada a la sessió anterior), 5335/21, 5435 (presentada en substitució de la 5333/21), 5312/21, 5429/21 (presentada en substitució de la 5308/21) i 5431/21 (presentada en substitució de la 5334/21). II. Interpel·lació RGE núm. 5709/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a drets lingüístics. III. Moció RGE núm. 5247/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern pel que fa a l'habitatge, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2901/21. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (escrit RGE núm. 4768/21). V. Compareixença urgent del conseller d'Educació i Formació Professional, per tal d'informar sobre les previsions per al curs 2021-2022 (escrit RGE núm. 5041/21, del Govern de les Illes Balears).
DIMECRES
09/06/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 12/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habilitar una línia especial econòmica destinada a la renovació dels vehicles i motocicletes de les policies locals substituint motors de gasolina i dièsel per motors elèctrics. b) RGE núm. 1956/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, en favor de la llibertat d'expressió. c) RGE núm. 3826/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació d'armilles de protecció per als vigilants que custodien la seguretat dels hospitals i policies locals i increment de la seguretat ciutadana en aquests espais.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Patricia Gómez i Picard, consellera de Salut i Consum, sol·licitada a iniciativa pròpia (escrit RGE núm. 4537/21), per informar sobre el Pla de vacunació i la situació actual de la COVID-19 a les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 17986/20, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a l'Acord d'Associació entre la Unió Europea i Mercosur. b) RGE núm. 1138/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions al talús situat a l'entrada del municipi de Fornalutx.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
10/06/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
DESCONVOCADA. OD: Compareixença RGE núm. 17829/20, sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt (art. 46.2) pel procediment d'urgència, del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per explicar el mal funcionament de les oficines del SEPE a les Illes Balears i quines actuacions pensa dur a terme el Govern de les Illes Balears per agilitzar-lo. (Acordada la recaptació del compareixent a la sessió de dia 04.02.2021).
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 4297/21, presentada Grup Parlamentari Popular (art. 192.1), pel procediement d'urgència, sol·licitant la compareixença de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per informar sobre el sector de la pesca d'arrossegament.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió: OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades i 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 2030/21, sol·licitada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, d'un representant del Consell de la Joventut de les Illes Balears per tal de rendir comptes sobre les dades publicades a l'Observatori d'Emancipació Juvenil. (Acordada la recaptació del compareixent a la sessió de dia 13.05.2021).
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 15424/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a semipresencialitat i igualtat de condicions en els centres educatius de les Illes Balears. b) RGE núm. 2371/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, per un accés just als productes de la menstruació. c) RGE núm. 2708/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a Any Internacional de l'Economia Creativa per al Desenvolupament Sostenible.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
15/06/2021
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 5485/21, 5495/21, 5475/21, 5483/21, 5482/21, 5486/21, 5487/21, 5484/21, 5488/21, 5489/21, 5480/21, 5465/21, 5479/21, 5472/21, 5476/21, 5490/21, 5312/21 (ajornada a la sessió anterior), 5474/21 i 5481/21. II. Interpel·lació RGE núm. 1140/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a gestió de fons europeus Next Generation EU. III. Moció RGE núm. 5418/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en relació amb la pesca d'arrossegament, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4772/21. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 4867/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla per a les famílies en temps de COVID; i 2. RGE núm. 2498/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a compartir la propietat intel·lectual de la vacuna COVID-19 i garantir-ne l'equitat i l'accés. V. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 15787/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de taxes de ports de l'APB, atès l'empat produït en comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 1843/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a canvis normatius o interpretatius perquè els crèdits ICO i ISBA per la Covid-19 no computin per a les empreses de les Illes Balears com a ajudes d'estat (MINIMIS). b) RGE núm. 2342/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació d'una comissió parlamentària per al seguiment del finançament i execució dels projectes per ser finançats pels Fons de recuperació europeu (Next Generation EU).
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
16/06/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 16342/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a reducció de la despesa militar; RGE núm. 1045/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora i actualització dels protocols dels serveis i organismes que participen en els rescats i renovació de materials homologats necessaris per realitzar els rescats amb més seguretat; i RGE núm. 1204/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a declaració per l'Estat de zona catastròfica de la zona de la Serra de Tramuntana afectada pel fenomen meteorològic advers d'agost de 2020.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 1163/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d'urgència, per a garantir la màxima transparència i compliment del protocol de vacunació i assegurar el cessament dels polítics que s'ho botin o cometin qualsevol tipus d'irregularitat associada al procés o a l'ordre de vacunació. b) RGE núm. 1527/21, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares pel procediment d'urgència, relativa a mesures de garanties sanitàries i acceleració de la vacunació per a contenir la pandèmia a causa de la Covid-19. c) RGE núm. 2470/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a vacunació d'altres col·lectius assistencials i complementaris als educatius. d) RGE núm. 4023/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, relativa a priorització de la vacunació del personal dedicat al sector turístic per a salvar la temporada 2021.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Preguntes del Sr. Josep Melià i Ques RGE núm. 10365/20, relativa a nombre de reunions del comitè de rutes aèries celebrades al llarg del 2020, RGE núm. 10366/20, relativa a nombre de sol·licituds de reunió del comitè de rutes aèries que s'han fet pel Govern Balear al llarg del 2020, RGE núm. 13653/20, relativa a nombre d'habitatges dels grans tenidors que estan a disposició, en possessió o han estat adjudicats per la Conselleria d'Habitatge, RGE núm. 13654/20, relativa a nombre d'edificis i habitatges que s'han acollit al règim de la Disposició Addicional Setena del Decret Llei 3/2020, RGE núm. 13655/20, relativa a nombre de promocions i habitatges d'iniciativa privada per fer habitatges de protecció oficial que s'han presentat davant la Conselleria d'Habitatge d'ençà de l'entrada en vigor de la Llei 5/2018, RGE núm. 13656/20, relativa a previsió de la Conselleria d'Habitatge respecte a recuperar figures com l'habitatge a preu taxat o similars per intentar incentivar l'accés a un habitatge digne a un preu assequible, RGE núm. 13664/20, relativa a nombre de pics al llarg del 2020 que el Govern Balear ha sol·licitat la reunió del comitè de rutes aèries, RGE núm. 13666/20, relativa a sol·licituds de reunions del Govern Balear amb el Govern Central perquè hi hagi cogestió entre ambdues administracions en relació amb els aeroports balears, i RGE núm. 13900/20, relativa a coneixement del Govern de les Illes Balears del nombre de convenis que s'han firmat dels prevists a la disposició addicional 5 del Decret llei 3/2020, i pregunta del Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero RGE núm. 1124/21, relativa a per què no se va tramitar el 2019 la cessió de 1.425 habitatges registrats com a buits de grans tenidors a famílies inscrites a les llistes de sol·licitud d'accés a habitatge social.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
17/06/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 3713/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació del turisme britànic. b) RGE núm. 4022/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a empreses saludables.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Preguntes: RGE núm. 5528/21, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a canvis que s'haurien de produir a IB3;RGE núm. 5537/21, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a novetats de programació d'IB3 pel setembre; RGE núm. 5548/21, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a la competència deslleial als mitjans públics en oferir publicitat; RGE núm. 5549/21, presentada per la Sra. Patrícia Font i Marbán del Grup Parlamentari Mixt, relativa a productores audiovisuals que formaran part de la programació estiuenca; RGE núm. 5550/21, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projectes transmèdia; RGE núm. 5545/21, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comunicat de les associacions del sector audiovisual de les Illes Balears sobre la situació actual d'IB3; RGE núm. 5552/21, presentada pel Sr. Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment d'anunciats locals; RGE núm. 5554/21, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a iniciatives per incentivar la graella d'IB3 ràdio; RGE núm. 5551/21, presentada pel Sr. Jordi Martí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a emissió del partit de la UD Eivissa per l'ascens de categoria; RGE núm. 5556/21, presentada pel Sr. Josep Mª Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a vigilar i fer complir les condicions laborals; RGE núm. 5553/21, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3 ràdio; RGE núm. 5546/21, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a col·laboració fora de l'Ens Públic dels periodistes d'IB3 i RGE núm. 5547/21, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la no retransmissió del partit d'ascens entre UD Eivissa i UCAM Múrcia.
17:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2344/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls de la formació professional dual; RGE núm. 4284/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a programes de mentoria educació secundària; RGE núm. 4285/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a programes de mentoria universitària; i RGE núm. 2988/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al sosteniment dels centres de primer cicle d'educació infantil.
DIMECRES
23/06/2021
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
DIMECRES
30/06/2021
10:00 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració d'una sessió extraordinària de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, amb l'ordre del dia següent: Compareixença urgent de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per tal d'informar sobre els informes tramesos per l'Advocacia de la comunitat autònoma al Tribunal Suprem en relació amb la resolució que deixa sense efecte diverses mesures restrictives imposades en aquesta comunitat autònoma, RGE núm. 5825/21, de 3 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, adscrits al Grup Parlamentari Popular.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63300347

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201