AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/06/2022 a 30/06/2022, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
01/06/2022
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 9509/21, de consells insulars.
09:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2654/22, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per una revisió a fons del sistema sanitari de les Illes Balears. b) RGE núm. 3225/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a conseqüències per a la salut mental derivades de la situació climàtica.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 7810/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'inversions per poder complir amb les normes mediambientals i de reactivació econòmica. b) RGE núm. 9720/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS pe Mallorca, relativa a sistemes de drenatge sostenibles (SUDS).
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
02/06/2022
12:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença conjunta dels representants de les Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears (UCABAL), derivada de l'escrit RGE núm. 7590/21, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
12:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 2921/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a solitud no desitjada de la gent gran.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 1366/22, d'arxius i gestió documental de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
DIMARTS
07/06/2022
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 4856/22, RGE núm. 4860/22, RGE núm. 4863/22, RGE núm. 4852/22, RGE núm. 4858/22, RGE núm. 4940/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 4862/22), RGE núm. 4870/22, RGE núm. 4871/22, RGE núm. 4853/22, RGE núm. 4857/22, RGE núm. 4859/22, RGE núm. 4861/22, RGE núm. 4864/22, RGE núm. 4855/22, RGE núm. 4851/22, RGE núm. 4869/22, RGE núm. 4865/22, RGE núm. 4866/22. II. Interpel·lació RGE núm. 4038/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en gestió sanitària. III. Moció RGE núm. 4790/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mancances a l'Estació Intermodal de Palma, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4148/22. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, del Consell Insular de Menorca, de Menorca Reserva de Biosfera. V. Proposició no de llei RGE núm. 3449/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament dels costos del trasllat de residus a les Illes Balears per part del Govern de l'Estat (ajornada a la sessió anterior). VI. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries, durant el període comprès des de la finalització de l'actual període de sessions fins a dia 31 de juliol de 2022, i de dia 1 a dia 7 de setembre de 2022, per tal de procedir a l'estudi, la tramitació i l'aprovació dels projectes i proposicions de lleis següents: Projecte de llei RGE núm. 1366/22, d'arxius i gestió documental de les Illes Balears. Proposició de llei RGE núm. 4156/22, presentada pel Consell Insular de Menorca, de Menorca Reserva de Biosfera. Projecte de llei RGE núm. 14371/21, de polítiques de joventut de les Illes Balears. Projecte de llei RGE núm. 2804/22, de la ciència, la tecnologia i la innovació. Proposició de llei RGE núm. 7380/21, del Grup Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans. Projecte de llei RGE núm. 4786/22, del lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears. Projecte de llei RGE núm. 4787/22, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada. Projecte de llei RGE núm. 9509/22, de consells insulars. (Escrit RGE núm. 4816/22, rectificat amb l'escrit RGE núm. 4823/22 i complementat amb el RGE núm. 4876/22, de 13 diputats de la cambra, adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar el Ple. OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2186/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a bretxa digital i gent gran. b) RGE núm. 2203/22, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a pobresa financera.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
08/06/2022
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la directora de l'Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal d'informar sobre la nota jurídica urgent respecte de l'esborrany de l'avantprojecte de Proposició de llei de la Reserva de la Biosfera de Menorca, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 3548/22, i acordada per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals a la sessió de dia 18.05.2022.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 3453/22, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per un accés ràpid i eficient a Atenció Primària de la medicació PREP contra el VIH. b) RGE núm. 3514/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a gratuïtat del servei de televisió i connexió a internet per als pacients que hagin de ser hospitalitzats en els hospitals públics de les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 6991/21, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a IPCC i infraestructures de transport. b) RGE núm. 355/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rehabilitació del moll del Caló de Sant Agustí a Formentera.
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
09/06/2022
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
Proposicions no de llei. a) RGE núm. 2704/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a ratificació conveni OIT núm. 190 sobre violència i assetjament. b) RGE núm. 4149/22, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a pacte de rendes.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:1-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 2054/22, presentat pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.3) pel procediment d'urgència, de sol·licitud de compareixença del nou director general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària Sr. Aram Ortega Adzerías, perquè informi i doni explicacions sobre les actuacions i programes que durà a terme. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 2498/22, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a pla de xoc per combatre l'escalada de preus a conseqüència de la guerra a Ucraïna i RGE núm. 2671/22, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, pel procediment d'urgència, per l'adopció de mesures urgents davant l'augment brutal del cost dels combustibles.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:45 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: 1-Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 14371/21 de polítiques de joventut de les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
En tot cas, en acabar la sessió de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 1366/22, d'arxius i gestió documental de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
DIMARTS
14/06/2022
08:50 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 5007/22, RGE núm. 4996/22, RGE núm. 5002/22, RGE núm. 4991/22, RGE núm. 5001/22, RGE núm. 5010/22, RGE núm. 5113/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 4997/22), RGE núm. 5011/22, RGE núm. 4995/22, RGE núm. 4999/22, RGE núm. 4998/22, RGE núm. 5000/22, RGE núm. 5003/22, RGE núm. 5006/22, RGE núm. 4869/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 4992/22, RGE núm. 5009/22, RGE núm. 5005/22, RGE núm. 5004/22. II. Interpel·lació RGE núm. 770/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de seguretat. III. Moció RGE núm. 4928/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació dels currículums de la LOMLOE per al curs 2022-2023, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4266/22. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, del Projecte de llei RGE núm. 9509/21, de consells insulars. V. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 5/2022, de 16 de maig, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, i pel qual s'estableix el règim de prestació del servei de taxi en l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa. (RGE núm. 4737/22).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar el Ple. OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2204/22, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, sobre el dret a ser atès de manera efectiva. b) RGE núm. 2610/22, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca pel procediment d'urgència, relativa a urgència del règim fiscal especial per a les Illes Balears davant l'escalada de preus.
DIMECRES
15/06/2022
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Debat de l'escrit RGE núm. 4794/22, del president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la Memòria Judicial sobre l'estat, funcionament i activitats del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de l'any 2021.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar la Mesa del Parlament. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 4086/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a mesures urgents per a la millora de l'atenció i de la resposta als usuaris i als professionals sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears. b) RGE núm. 4370/22, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per l'aplicació efectiva de la Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de la persona en el procés de morir en relació amb les cures pal·liatives.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 7421/21, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a SDDR. b) RGE núm. 9636/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a extensió del descompte de resident als menors d'edat no emancipats i no residents a les Illes Balears amb progenitors o tutors legals que sí hi resideixen.
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
16/06/2022
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 4917/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, per un nou impuls al cooperativisme a les Illes Balears. b) RGE núm. 4922/22, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a protecció de les treballadores de la llar.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
Preguntes:RGE núm. 5069/22, presentada pel Sr. Joan Ferrer i Ripoll, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió informativa per cobrir els esdeveniments programats per a la celebració de l'Orgull LGTBI.;RGE núm. 5014/22, presentada per la Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a situació laboral dels treballadors subcontractats d'informatius d'IB3;RGE núm. 5070/22, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IB3 a través de movistar +.;RGE núm. 4985/22, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a treballadors dels informatius IB3 d'Eivissa i Formentera. Precarietat laboral.;RGE núm. 4994/22, presentada pel Sr. Miquel Ensenyat i Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a programa específic sobre el debat parlamentari.;RGE núm. 5035/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació laboral actual dels treballadors subcontractats.;RGE núm. 5067/22, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a portal IB3 notícies.;RGE núm. 5071/22, presentada pel Sr. Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou llibre d'estil.;RGE núm. 5072/22, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a increment de sous dels treballadors d'informatius.;RGE núm. 5068/22, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mecanismes de resposta a la ciutadania.;RGE núm. 5036/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes sobre la programació i la planificació d'IB3 Ràdio de la incorporació de la nova Directora.:RGE núm. 5084/22, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a renovació de la programació.;RGE núm. 5037/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés d'internalització dels treballadors subcontractats.
15:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 1366/22, d'arxius i gestió documental de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
DIVENDRES
17/06/2022
09:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 1366/22, d'arxius i gestió documental de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
DIMARTS
21/06/2022
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 5064/22, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre els processos d'estabilització acordats en la Mesa Sectorial de Serveis Generals.
DIMECRES
22/06/2022
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DILLUNS
27/06/2022
09:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 2804/22, de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència. 2-Nomenament del coordinador o coordinadora. 3-Redacció de l'Informe.
DIMARTS
28/06/2022
08:30 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic.Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió extraordinària de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 5076/22, per tal de procedir a la substanciació de la sol·licitud de compareixença urgent de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per tal d'explicar les conseqüències per a les Illes Balears de la suspensió del tractat d'amistat entre Espanya i Algèria (escrit RGE núm. 5073/22).
08:35 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas, un cop finalitzada la sessió anterior). Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessions extraordinàries de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 5076/22, per tal de dur a terme l'adopció d'acord per part de la comissió de la sol·licitud de compareixença urgent de la delegada del Govern a les Illes Balears, per tal d'informar sobre les gestions i actuacions com a conseqüència de la suspensió immediata del tractat d'amistat entre Algèria i Espanya, i si n'és el cas, substanciació de la compareixença (escrit RGE núm. 5074/22).
08:40 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas, un cop finalitzada la sessió anterior). Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessions extraordinàries, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 5112/22, per tal de procedir a l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, de la Proposició de llei RGE núm. 502/22, del Grup Parlamentari Popular, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la CAIB en matèria de tributs cedits per l'Estat.
08:45 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas, un cop finalitzada la sessió anterior). Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió extraordinària de la Comissió de Salut, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 5255/22, per tal de procedir a la substanciació de la sol·licitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, per tal d'explicar les mesures que s'han pres o es pensen prendre per abordar la dramàtica situació del sistema de salut de les Illes Balears (escrit RGE núm. 5248/22).
08:50 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(En tot cas, un cop finalitzada la sessió anterior).Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada per 16 diputats i diputades adscrits als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l'escrit RGE 5272/22, amb l'ordre del dia següent: Preguntes orals RGE núm. 5265/22, 5267/22, 5253/22, 5269/22, 5270/22, 5256/22, 5257/22, 5258/22, 5259/22, 5260/22, 5261/22, 5262/22, 5263/22, 5294/22, 5266/22, 5254/22, 5268/22 i 5264/22.
09:15 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(en tot cas, un cop finalitzada la darrera sessió de la Diputació Permanent).
09:25 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En tot cas, en acabar la Mesa del Parlament. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Si la Diputació Permanent ho acorda: I. Preguntes. RGE núm. 5265/22, RGE núm. 5267/22, RGE núm. 5253/22, RGE núm. 5269/22, RGE núm. 5270/22, RGE núm. 5256/22, RGE núm. 5257/22, RGE núm. 5258/22, RGE núm. 5259/22, RGE núm. 5260/22, RGE núm. 5261/22, RGE núm. 5262/22, RGE núm. 5263/22, RGE núm. 5294/22, RGE núm. 5266/22, RGE núm. 5254/22, RGE núm. 5268/22, RGE núm. 5264/22.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Un cop finalitzat el Ple anterior). Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports, del Projecte de llei RGE núm. 14371/21, de polítiques de joventut de les Illes Balears.
12:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Un cop finalitzat el Ple anterior). Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears (escrit RGE núm. 5278/22).
13:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Un cop finalitzat el Ple anterior). Si la Diputació Permanent ho acorda: Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 502/22, del Grup Parlamentari Popular, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat.
DIMECRES
29/06/2022
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63128610

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201