AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/02/2012 a 29/02/2012, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
01/02/2012
09:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
09:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Declaració Institucional amb motiu del Dia Mundial del Càncer. 2.- Preguntes: 421/12, 426/12, 427/12 428/12, 429/12, 430/12, 431/12, 432/12, 433/12, 434/12, 435/12, 436/12, 437/12, 438/12, 439/12, 440/12, 420/12 i 441/12. 3.- Interpel.lació RGE núm. 4600/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a poítica sociosanitària. 4.- Moció RGE núm. 5800/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a serveis per a menors i joves en risc d'exclusió social. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 3099/11. 5.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei pel qual s'estableix el règim sancionador en diverses matèries en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es fixen mesures administratives urgents en matèria de joc. 6.- Elecció de Senador/a per la comunitat autònoma de les Illes Balears.
10:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
En tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària.
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Punt únic.- Proposició no de Llei RGE núm. 3211/11, del Grup Parlamentari PSM-InciativaVerds i Més per Menorca, sobre copagament sanitari.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 1650/11, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i més per Menorca, relativa a transport aeri entre illes i entre illes i la península potenciat a través de la declaració d'obligació de servei públic (DOSP) i de l'aportació econòmica de l'Estat, i RGE núm. 4336/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a energies renovables.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
02/02/2012
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: proposicions no de llei RGE núm. 4662/11, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a reparació del Racó de la Memòria de Porreres, i RGE núm. 4793/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transferències polítiques d'igualtat als consells insulars de les Illes Balears.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: proposicions no de llei RGE núm. 5772/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Mesa per a la cultura; RGE núm. 5773/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Filmoteca de les Illes Balears, i RGE núm. 5774/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria Consell Social de la llengua catalana.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
07/02/2012
10:50 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 571/12, 573/12, 574/12, 575/12, 582/12, 583/12, 584/12, 587/12, 588/12, 576/12, 577/12, 580/12, 581/12, 585/12, 586/12, 589/12, 572/12, 578/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 1888/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política turística. 3.- Moció RGE núm. 5875/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a política del Govern de les Illes Balears en matèria de dependència, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 3100/11. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm. 342/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'impuls dels sector audiovisual, i RGE núm. 5724/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupció voluntària de l'embaràs, complementada mitjançant l'escrit RGE núm. 5729/11.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4335/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell financer interinsular, i RGE núm. 5844/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés, únicament per consultes, al SAP.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
08/02/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1649/11, del Grup Parlamentari PSM-iniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a revisió i actualització del finançament dels consells insulars; RGE núm. 2348/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment de l'exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública en l'Administració de les Illes Balears, i RGE núm. 3435/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Projecte de llei de Funció pública.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 4338/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a allotjaments protegits per a col·lectius especialment vulnerables, i RGE núm. 5751/11, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i més per Menorca, relativa a compromís de la CAIB en la lluita contra el canvi climàtic.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
09/02/2012
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
OD:Redacció de l'Informe relatiu al Projecte de llei RGE núm. 3075/11 de suport als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa.(Procedent del Decret Llei 5/2011)
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD:1.- Qualificar les preguntes presentades2.- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 343/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a activació de la Comissió interdepartamental per a les polítiques de joventut.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5826/11, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a actualització i revisió del mapa escolar de les Illes Balears; RGE núm. 126/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport al gremi d'editors, i RGE núm. 127/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estímuls a la lectura.
17:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
14/02/2012
10:45 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:55 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 745/12, 750/12, 752/12, 757/12, 758/12, 759/12, 747/12, 748/12, 751/12, 753/12, 760/12, 749/12, 754/12, 755/12, 756/12, 761/12, 746/12 i 762/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 3164/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a política educativa del Govern. 3.- Moció RGE núm. 700/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política sociosanitària, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 4600/11. 4.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 4631/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, de modificació de l'article 5 de la LLei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears.
DIMECRES
15/02/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4612/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Delegació territorial del Govern de les Illes Balears a Formentera, i RGE núm. 165/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconstrucció dels marges de la Serra de Tramuntana.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1.-Compareixença RGE núm.5704/11, presentada per quatre diputats membres de la Comissió de Salut, adscrits al GP Socialista, mitjançant la qual sol·liciten la compareixença urgent de la consellera de Salut, Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre el Proyecto Ibsalut 2020. 2.- Votació de la sol·licitud de compareixença RGE núm 5086/11, presentada pel GP PSM-IV i Més per Menorca, mitjançant la qual se sol·licita que la comissió de Salut, mitjançant la presidència del Parlament, adopti l'acord de recaptar la presència de la consellera de Salut, Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre el projecte IB-Salut Promoció de la salut.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 23/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i més per Menorca, relativa a descartar la creació d'un port esportiu a Sant Elm, i RGE núm. 119/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i més per Menorca, relativa a macroampliació del moll de Son Serra de Marina.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
16/02/2012
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes RGE Núms:766/12, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet,del GPSocialista, relativa a català llengua vehicular de tota la programació;769/12, de la diputada Sra. Pilar Costa i Serra,del GP Socialista, relativa a informatius de la televisió pública; 789/12, del diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del GPPSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a la gestió actual d'IB3;797/12, de la diputada Sra. Carolina Torres i Cabañero, del GP Popular, relativa a graella de la temporada d'hivern; 798/12, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del GP Popular, relativa a sentència en relació a IB3 ràdio; 799/12, del diputat Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del GP Popular, relativa a audiència en relació a la programació de producció pròpia;767/12, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del GP Socialista, relativa a mesures per impulsar el sector audiovisual;800/12, del diputat Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del GP Popular, relativa a resultats d'audiència a la televisió en relació als objectius de pressió fixats per FORTA;801/12, de la diputada Sra. Carolina Torres i Cabañero, del GP Popular, relativa a oferta diferenciada del canal autonòmic;804/12, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del GP Popular, relativa a dades d'audiència a IB3;768/12, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del G P Socialista, relativa a dimissió del Gerent de l'EPRTVIB;805/12, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del GP Popular, relativa a evolució de l'audiència en els serveis informatius d'IB3.
16:25 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
Sala de Juntes
OD: 1-Escrit RGE núm. 2402/11, presentat pel President de l'Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA), mitjançant el qual sol·liciten la modificació de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà. 2-Escrit RGE núm. 4248/11, presentat pel Sr. Juan Pedros Pallares, relatiu a la vulneració del principi d'igualtat de la Llei 16/1997, de 25 d'abril, de regulació de serveis d'oficines de farmàcia.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
(DESCONVOCADA) OD: Preguntes de la Sra. Santiago i Rodríguez RGE núm. 2706/11, relativa a programa d'atenció individual; RGE núm. 2768/11, relativa a endarreriments ajut familiar de dependència; RGE núm. 2769/11, relativa a pagament de l'ajut familiar de dependència; RGE núm. 2771/11, relativa a ajuda econòmica familiar de dependència; RGE núm. 3808/11, relativa a nòmina d'ajuda econòmica familiar de setembre; RGE núm. 4987/11, relativa a revista Afers Socials, i RGE núm. 4990/11, relativa a construcció del centre terapèutic per a menors.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
(DESCONVOCADA) En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 128/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a institució de la setmana Ramon Llull; RGE núm. 453/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques de segona oportunitat per a joves de 16 a 30 anys, i RGE núm. 454/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inclusió en els pressuposts de la CAIB per a l'exercici de 2012 la construcció del segon Institut de Marratxí.
18:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
21/02/2012
10:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears amb motiu de la celebració de l'Any Internacional de les Cooperatives. 2.- Preguntes: RGE núm.. 858/12, 861/12, 862/12, 1007/12 (en substitució de la 856/12), 868/12, 869/12, 856/12, 870/12, 859/12, 863/12, 871/12, 860/12, 864/12, 866/12, 867/12, 872/12, 853/12, 873/12. 3.- Interpel.lació RGE núm. 855/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general d'ocupació. 4.- Moció RGE núm. 819/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política turística, derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 1888/11. 5.- Proposicions no de llei: RGE núm. 5/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a calendari de pagaments, i RGE núm. 2356/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a simplificació de l'Administració Pública de les Illes Balears.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes: RGE núm. 5830/11, del Sr. Alorda, relativa a ingressos en IRPF; RGE núm. 5831/11, del Sr. Alorda, relativa a ingressos en IRPF (II); RGE núm. 246/12, de la Sra. Oliver, relativa a pagaments al tercer sector; i RGE núm. 570/12, de la Sra. Barceló i Martí, relativa a calendari de pagament del deute del Govern amb els ajuntaments.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1. Qualificar les esmenes presentades al projecte de llei RGE núm. 5747/11, de mesures tributàries urgents; 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
22/02/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixença RGE núm. 1927/11, del conseller de Presidència, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre les línies d'actuació en el model audiovisual. 2- Preguntes RGE núm. 3862/11, del Sr. Barceló i Milta, relativa a criteris de selecció de directius de l'ens públic de RTVIB; RGE núm. 5836/11, del Sr. Martí i Llufriu, relativa a supressió de l'opció de català al multiplex de la TDT, i RGE núm. 173/12, del Sr. Martí i Llufriu, relativa a factures de tertulians i col·laboradors a IB3.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD:1.- Proposició no de llei RGE núm. 416/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,relativa a assistència sanitària a estrangers sense recursos i Proposició no de llei RGE núm. 694/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a exempció i reducció de pagament per a la targeta sanitària .
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 156/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció d'una depuradora al terme municipal de Ferreries (Menorca) i adopció de mesures contra la contaminació d'aigües de Trebalúguer; RGE núm. 389/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a Pla d'eficiència de transport interurbà a Mallorca; i RGE núm. 698/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de taxes aèries i declaració d'interès públic per a les rutes aèries entre les Illes Balears i la Península.
DIJOUS
23/02/2012
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Preguntes, totes de la Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, RGE núm. 245/12, relativa a recursos per esponjaments a zones turístiques; RGE núm. 253/12, relativa a esponjaments a les zones turístiques; RGE núm. 255/12, relativa a marca turística; RGE núm. 258/12, relativa a promoció turística; RGE núm. 281/12, relativa a paraigua Illes Balears; i RGE núm. 282/12, relativa a recursos per esponjaments a zones turístiques.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 3075/11, de suport als emprenedors o les emprenedores i la micro, petita i mitjana empresa.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió: OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes del Sr. Alorda i Vilarrubias RGE núm. 2925/11, relativa a ajudes per esdeveniments culturals; RGE núm. 3163/11, relativa a Fira de Teatre de Manacor; RGE núm. 4029/11, relativa a estudis universitaris; RGE núm. 4032/11, relativa a atenció a la diversitat; RGE núm. 4035/11, relativa a tasques encomanades a l'ESADI; RGE núm. 4036/11, relativa a sisena hora de primària, i RGE núm. 4037/11, relativa a millora de la qualitat de l'educació.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
28/02/2012
09:50 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 1333 (En substitució de la 1191/12), 1198/12, 1193/12, 1194/12, 1197/12, 1203/12, 1204/12, 1205/12, 1196/12, 1200/12,1329/12(En substitució de la 1206/12), 1195/12, 1207/12, 1199/12, 1201/12, 1202/12, 1332/12 (En substitució de la 1192/12), 1208/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 133/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en educació. 3.- Moció RGE núm. 995/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a política educativa del Govern, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 3164/11. 4.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei sobre mesures orientades a la prevenció de l'oferta il.legal en matèria de transports a l'illa d'Eivissa. 5.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 5747/11, de mesures tributàries urgents. OD: 1- Constitució de la ponència. 2- Nomenament del coordinador o coordinadora. 3- Redacció de l'Informe.
DIMECRES
29/02/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Pregunta RGE núm. 66/12, del Sr. Martí i Llufriu, relativa a reorganització de la policia turística. 2- Compareixença RGE núm. 293/12, del conseller d'Administracions Públiques, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre la modificació de la Llei de la funció pública. 3- Debat de l'escrit RGE núm. 5941/11, presentat pel síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet còpia de l'informe 66/2011 de la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions autonòmiques de dia 22 de maig de 2011.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Punt únic.- Proposició no de llei RGE núm. 791/12, del Grup Parlamentari PSM-IV- Entesa i Més per Menorca, relativa a compromís amb el servei públic.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Preguntes RGE núm. 5738/11, del Sr. Alorda i Vilarrubias, sobre inversions ferroviàries; RGE núm. 56/12, del Sr. Alorda i Vilarrubias, sobre criteris neteja torrents Illes Balears; RGE núm. 257/12, de la Sra. Oliver i Sagreras, sobre conveni ferrocarril; RGE núm. 277/12, del Sr. Carbonero i Malberti, sobre habitatges protegits Sant Ferran; RGE núm. 278/12, de la Sra. Oliver i Sagreras, sobre cost targeta de transport única; RGE núm. 279/12, de la Sra. Oliver i Sagreras, sobre manteniment metro; i RGE núm. 280/12, de la Sra. Oliver i Sagreras, sobre nombre de passatgers metro.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63281252

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201