AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/11/2012 a 30/11/2012, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
06/11/2012
10:20 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 8360/12, 8364/12, 8367/12, 8369/12, 8371/12, 8349/12, 8363/12, 8361/12, 8362/12, 8366/12, 8357/12, 8359/12, 8356/12, 8358/12, 8368/12, 8365/12, 8348/12 i 8370/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 7577/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general de medi ambient. 3.- Compareixença del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 344/12, relativa a reducció de les tasques burocràtiques dels docents. (Escrit RGE núm. 8023/12, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca)4.- Moció RGE núm. 8309/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita contra el frau fiscal, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 6040/12. 5.- Compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar Social, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 905/12, relativa a retallades en els horaris d'atenció mèdica a les unitats sanitàries d'Es Mercadal i Sant Lluís. (Escrit RGE núm. 8024/12, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca). 6.- Proposició no de llei RGE núm. 5942/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al document de propostes del Govern de les Illes Balears a les institucions europees i a l'Estat espanyol en defensa de la insularitat.
DIMECRES
07/11/2012
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6495/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a partits judicials de Maó i Ciutadella (Menorca) en el nou mapa judicial; RGE núm. 6766/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a requisit del coneixement del català a l'àmbit municipal, i RGE núm. 6767/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a revisió de la RLLT.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Preguntes, presentades per la Sra. Rita i Larrucea, RGE núm. 881/12, relativa a personal no renovat, RGE núm. 3460/12, relativa a desplaçaments de metges a Eivissa, RGE núm. 3466/12, relativa a desplaçaments de metges a Menorca, i RGE núm. 4165/12, relativa a pagament de bitllets dels malalts de Menorca, Eivissa i Formentera; i preguntes, presentades per la Sra. Marí i Mayans, RGE núm. 4190/12, relativa a obres de Can Misses (I), RGE núm. 4191/12, relativa a obres de l'Hospital de Can Misses (II), RGE núm. 4192/12, relativa a obres de l'Hospital de Can Misses (III), RGE núm. 4193/12, relativa a obres de l'Hospital de Can Misses (IV), RGE núm. 4194/12, relativa a posada en funcionament de Can Misses, RGE núm. 4195/12, relativa a serveis de Can Misses (I), RGE núm. 4196/12, relativa a programes per persones amb discapacitat mental, RGE núm. 4197/12, relativa a augment de personal a l'Hospital de Can Misses, RGE núm. 4198/12, relativa a reconversió vell Hospital de Can Misses (I), RGE núm. 4199/12, relativa a reconversió vell Hospital de Can Misses (II), RGE núm. 4200/12, relativa a negociacions amb Acciona, RGE núm. 4201/12, relativa a centre de Salut St. Josep, RGE núm. 4202/12, relativa a serveis de Can Misses (II), RGE núm. 4203/12, relativa a serveis de Can Misses (III), RGE núm. 4204/12, relativa a ràdioteràpia a Can Misses (I), RGE núm. 4205/12, relativa a ràdioteràpia a Can Misses (II), RGE núm. 4206/12, relativa a obres de l'Hospital de Can Misses (V), RGE núm. 4207/12, relativa a residència per a majors St.Jordi (II), RGE núm. 4208/12, relativa a articular copagament, RGE núm. 4209/12, relativa a places sanitàries a cas Serres, i RGE núm. 4210/12, relativa a aportació econòmica per a cas Serres.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3618/12, del conseller d'Administracions Públiques, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (XVI).
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
08/11/2012
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE 5812/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a paralització de la reducció de l'horari operatiu de Son Bonet, i RGE núm. 6971/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament del deute acumulat pel Govern de les Illes Balears a les companyies navilieres que operen les rutes marítimes entre les distintes illes de l'arxipèlag en relació amb el descompte de resident.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3627/12, del Vicepresident Econòmic de Promoció Empresarial i d'Ocupació, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears.Mesures d'estalvi 2012 (IV).
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD:1.-Qualificar preguntes presentades. 2.- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5736/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat d'aportar solucions a la tensió existent en el sector educatiu; RGE núm. 5956/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recuperació del diàleg en la comunitat educativa, i RGE núm. 7919/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre d'educació infantil i primària "Pere Garau" a Son Macià.
16:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
13/11/2012
10:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:15 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1- Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 7585/12, pel qual se suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i el seu funcionament. 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:20 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:25 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 8477/12, 8481/12, 8483/12, 8489/12, 8494/12, 8497/12, 8498/12, 8484/12, 8486/12, 8499/12, 8487/12, 8490/12, 8485/12, 8482/12, 8488/12 (rectificada escrit RGE núm. 9227/12), 8495/12, 8491/12, 8348/12 (ajornada a la sessió anterior), 9314/12(presentada en substitució de la RGE núm. 8480/12 i reformulada mitjançant l'escrit RGE núm. 9315/12), 8370/12 (ajornada a la sessió anterior) i 8496/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 5737/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a urbanitzacions en el litoral. 3.-Moció RGE núm. 8397/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general econòmica del Govern, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 7522/12. 4.- Compareixença del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 2035/11, relativa a mesures per reforçar i valorar el paper del professorat en la societat, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l'escrit RGE núm. 8310/12. 5.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 11/2012, de 19 d'octubre, pels qual es modifica la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears. 6.- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 8331/12, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol.licita dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears en relació amb el Projecte de llei RGE núm. 5667/12, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia i altres activitats, procedent del Decret llei 7/2012. 7.- Si n'ès el cas, debat del dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte de llei RGE núm. 5667/12, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, procedent del Decret llei 7/2012.
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 (escrit RGE núm. 8412/12).
DIMECRES
14/11/2012
10:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Odre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Turisme i Esports per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 (escrit RGE núm. 8412/12).
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar Social per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 (escrit RGE núm. 8412/12).
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 (escrit RGE núm. 8412/12).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller d'Educació, Cultura i Universitats per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 (escrit RGE núm. 8412/12).
DIJOUS
15/11/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Presidència per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 (escrit RGE núm. 8412/12).
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes:RGE núm. 8507/12, de la diputada Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a recepció senyal IB3 a Catalunya;RGE núm. 9216/12, de la diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament informatiu de la trama de corrupció;RGE núm. 9221/12, del diputat Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a IB3 ràdio i emissores municipals;RGE núm. 9222/12, del diputat Sr. José Maria Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a producció referida a la ficció;RGE núm. 9223/12, del diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocupació publicitària;RGE núm. 9224/12, de la diputada Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reportatges dels serveis informatius;RGE núm. 9218/12, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords amb Mallorca film comission;RGE núm. 9219/12, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències fins al mes d'octubre;RGE núm. 9220/12, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programes de línia política;RGE núm. 9214/12, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de debat; RGE núm. 9215/12, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell Assessor d'IB3.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller d'Administracions Públiques per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 (escrit RGE núm. 8412/12).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 (escrit RGE núm. 8412/12).
DIVENDRES
16/11/2012
13:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES EUROPEUSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala de Juntes
OD: Dictamen en relació a la Proposta de Reglament del Parlament Europeu relativa a les modalitats en l'exercici del dret d'investigació del Parlament Europeu.
DIMARTS
20/11/2012
10:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Qualificar les esmenes a la totalitat presentades al Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 (RGE núm. 8412/12)
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic.- Debat sobre l'orientació política general del Govern.
DIMECRES
21/11/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3757/12, del conseller d'Administracions Públiques, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el finançament dels consells insulars, i compareixença RGE núm. 6733/12, del vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, en compliment de l'acord adoptat per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de dia 24 d'octubre de 2012, per tal d'informar sobre el nou model de finançament definitiu dels consells insulars.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Jaume Morey, director de l'Institut Balear de Salut Mental de la infància i Adolescència (IBSMIA), acordada per la Comissió, a sol·licitud de la ponència sobre l'impuls a l'atenció de la salut mental a les Illes Baleas, per tal d'explicar el seu punt de vista de la salut mental a les Illes Balears.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Compareixences RGE núm. 3623/12, del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (XI); RGE núm. 3624/12, del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (XII); i RGE núm. 3626/12, del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (XIV).
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
22/11/2012
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Compareixences RGE 6224/12, del conseller de Turisme i Esports, sol·licitada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, i en compliment de l'acord adoptat per la Comissió de Turisme de dia 27 de setembre de 2012, per tal d'informar sobre la situació actual del Palau de Congressos, i RGE núm. 6225/12, del conseller de Turisme i Esports, sol·licitada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, i en compliment de l'acord adoptat per la Comissió de Turisme de dia 27 de setembre de 2012, per tal d'informar sobre el Pla integral de turisme.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:40 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Mesa de la Comissió de Turisme. Ponència d'estudi de la situació del transport aeri. OD: 1- Constitució ponència. 2- Nomenament coordinador/a. 3- Elaboració Pla de treball.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei:1.- RGE núm. 5482/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament rural;2.- RGE núm. 5735/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a paralitzar l'amnistia fiscal i 3.- RGE núm. 6352/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a front comú per garantir uns millors pressuposts generals de l'Estat 2013. (Rectificat mitjançant l'escrit RGE núm. 6500/12).
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5872/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a targeta sanitària i pensionistes, i RGE núm. 7336/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament integral medicaments discapacitats.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8011/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució de la partida destinada a l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa; RGE núm. 8058/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts a l'adquisició de llibres de text, i RGE núm. 8300/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa al nom de la llengua.
17:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
27/11/2012
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 9450/12, 9461/12, 9459/12, 9464/12, 9466/12, 9471/12, 9472/12, 9467/12,9468/12 9470/12, 9474/12, 9557/12 (presentada en substitució de la 9465/12), 9463/12, 9460/12, 9462/12, 9544/12 (en substitució de la 9473/12), 9469/12, 9451/12 i 9475/12. 2.- Debat de totalitat dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013, amb les esmenes a la totalitat de devolució: RGE núm. 8506/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, i RGE núm. 9392/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i fixació de les quantitats globals.
16:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic: Debat i votació de les propostes de resolució derivades del debat sobre l'orientació política general del Govern.
DIMECRES
28/11/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6769/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a insularitat sanitària; RGE núm. 7060/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reantenització de la TDT, i RGE núm. 7062/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compareixença urgent del president de les Illes Balears en cas que es produeixi el rescat econòmic de la CAIB.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3155/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espai sociosanitari a l'Hospital Son Dureta i RGE núm. 8332/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca,relativa a complement autonòmic de les pensions sanitàries.
DIJOUS
29/11/2012
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 6972/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment de les consignacions pressupostàries per al descompte de resident en el transport aeri i marítim, i RGE núm. 7350/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a incentivar l'ocupació verda.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei: 1.- RGE núm. 6721/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a elaboració del pla estratègic per al foment de la societat de la informació. 2.- RGE núm.6723/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa Nou pla PREPARA per l'ocupació. 3.- RGE núm. 7061/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a perquè les energies renovables quedin fora dels nous imposts que proposa l'avantprojecte de llei que articularà la reforma del sistema elèctric.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 6557/12, del conseller d'Administracions Públiques, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el I Pla d'igualtat entre homes i dones.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3104/12, del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el Pla d'educació plurilingüe.
18:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
30/11/2012
17:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: 1- Qualificar les esmenes parcials presentades al Projecte de llei RGE núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013, 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:




  Nre. de visites : 63288312

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201