Lèxic parlamentari

PACTE
Concert o tractat entre dues o més parts, que es comprometen a complir el que s'hi ha estipulat. A l'àmbit parlamentari, el pacte de legislatura es signa entre grups que donen suport parlamentari a un govern.
PALMA
Capital de les Illes Balears. Seu del Parlament i del Govern (articles 7, 40.3 i 57.6 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears).
PAPERETA
Document que en l'àmbit parlamentari s'utilitza per a les votacions secretes. Aquest tipus de votació s'empra quan es tracta d'elecció de persones, la Presidència ho decideix o alguna norma ho preveu.
PARAULA
Vegeu Ús de la paraula.
PARLAMENT
Institució d'autogovern representatiu del poble de les Illes Balears, que exerceix la potestat legislativa, aprova els pressuposts de la comunitat autònoma, controla l'acció de govern i exerceix totes aquelles competències que li atribueixen l'Estatut d'Autonomia, les lleis de l'Estat i les del mateix Parlament. És inviolable i només podrà ser dissolt en els supòsits prevists a l'Estatut d'Autonomia (article 40 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears).
PARTIT POLÍTIC
Conjunt de persones organitzades que expressen el pluralisme polític, concorren a la formació i a la manifestació de la voluntat popular i són instrument fonamental per a la participació política. Poden ser creats i exerceixen la seva activitat lliurement dins el respecte a la Constitució i a la llei. L'estructura interna i el funcionament han de ser democràtics (article 6 de la Constitució Espanyola).
PERÍODE DE SESSIONS
Període de temps en què el Parlament es troba reunit amb caràcter ordinari. El Parlament es reunirà durant vuit mesos a l'any en dos períodes de sessions compresos entre setembre i desembre, el primer, i entre febrer i juny, el segon (article 45.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears).
PETICIÓ DE DOCUMENTACIÓ
Dret dels parlamentaris a recaptar els documents, les dades i els informes que obrin en poder dels organismes públics dependents de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de les administracions públiques no dependents de la comunitat autònoma dins de l'àmbit de les Illes Balears i de l'Administració de l'Estat i de les comunitats autònomes, en matèries relacionades amb les Illes Balears (article 15 del Reglament del Parlament).
PLE
Òrgan de funcionament del Parlament integrat per 59 diputats i diputades, que exerceix les funcions cabdals que l'Estatut d'Autonomia atribueix al Parlament (articles 58 i 59 del Reglament del Parlament).
PONÈNCIA
Reunió de diputats i diputades en el si d'una comissió que té per objecte emetre un informe sobre una qüestió que té encomanada aquesta comissió.
PORTAVEU
Diputat o diputada que ostenta la condició de representant legal del grup parlamentari al qual pertany davant l'assemblea legislativa. Els portaveus són incompatibles amb el càrrec de conseller del seu consell insular, llevat del portaveu del Grup Mixt. La reunió de tots ells conforma la Junta de Portaveus.
PREGUNTES
Mitjans dels quals disposen els parlamentaris i les parlamentàries per obtenir informació del Govern sobre qüestions puntuals i concretes. Per a les preguntes, se'n pot sollicitar resposta per escrit o resposta oral davant les comissions o davant el Ple (articles 162 i següents del Reglament del Parlament.)
PREMSA
Mitjans de comunicació i d'informació pública. Poden accedir als actes parlamentaris que no tinguin caràcter secret, mitjançant autorització de la Presidència.
PRERROGATIVES
Certes facultats o exempcions inherents al càrrec de parlamentari.
PRESA EN CONSIDERACIÓ
Tràmit del procediment legislatiu que afecta les proposicions de llei. Consisteix en un debat on la cambra expressa la voluntat de continuar la tramitació parlamentària d'una proposició de llei o hi expressa el seu rebuig; en aquest darrer cas, la proposició de llei en qüestió decau (article 131 del Reglament del Parlament).
PRESIDENT O PRESIDENTA DEL PARLAMENT
Persona que ostenta la representació de la cambra, n'assegura la bona marxa dels treballs, en dirigeix els debats i hi manté l'ordre (article 33 del Reglament del Parlament).
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
Llei aprovada pel Parlament que fa una previsió d'ingressos i autoritza unes despeses que durant un any té intenció de dur a terme l'executiu per tal de desenvolupar-ne la planificació política. El Reglament del Parlament arbitra un procediment especial per a la seva aprovació als articles 138 i següents.
PROCEDIMENT
Forma de dur a terme la tramitació de les iniciatives. Pot ser ordinari -l'habitual previst en el Reglament en cada cas- o d'urgència -aquell que permet que els terminis ordinaris es redueixin a la meitat.
PROJECTE DE LLEI
Iniciativa legislativa presentada pel Govern al Parlament per tal que en procedeixi a la tramitació, al debat i, si s'escau, a l'aprovació.
PROMESA DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES
Requisit necessari per adquirir la plena condició de diputat o diputada. Implica l'acatament a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (article 6 del Reglament del Parlament).
PROPOSICIÓ DE LLEI
Iniciativa legislativa no governamental presentada davant la cambra per ral que en procedeixi a la tramitació, al debat i, si s'escau, a l'aprovació.
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Iniciativa parlamentària mitjançant la qual els grups parlamentaris formulen propostes de resolució a la cambra.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Manifestació de voluntat proposada pels grups parlamentaris, per tal que sigui debatuda davant els òrgans de la cambra, generalment com a conseqüència d'un debat previ.
PRÒRROGA
Ampliació d'un termini per a l'exercici d'un dret o d'un tràmit d'una iniciativa parlamentària.
PROTOCOL
Conjunt de regles que cal observar pel que fa a l'etiqueta, les presidències, etc., en les cerimònies i en les relacions oficials.
PUBLICACIÓ AL BOIB
Acte de finalització del procediment legislatiu, a partir del qual es pot produir la seva entrada en vigor.

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 23/04/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 55947616

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201