Lèxic parlamentari

SECRETARIS I SECRETÀRIES
Persones que supervisen i autoritzen, amb el vistiplau de la Presidència, les actes de les sessions plenàries, de la Mesa, de la Junta de Portaveus i de les comissions, així com les certificacions que hagin d'expedir-se; assisteixen la Presidència a les sessions per assegurar l'ordre en els debats i la correcció a les votacions; collaboren al desenvolupament normal dels treballs de la cambra segons les disposicions de la Presidència; i exerceixen, a més, qualssevulla altres funcions que els encomani la Presidència o la Mesa (article 35del Reglament del Parlament).
SENADOR O SENADORA
Membre del Senat. A afectes de l'elecció de senadors i senadores, en correspon elegir tres a l'illa de Mallorca, un a Eivissa-Formentera i un a Menorca. Les comunitats autònomes designaran, a més, un senador o senadora i encara un altre per cada milió d'habitants del territori respectiu (article 69 de la Constitució Espanyola).
SENAT
Una de les dues cambres legislatives que conformen les Corts Generals. És la cambra de representació territorial.
SESSIÓ PARLAMENTÀRIA
Reunió periòdica d'un òrgan parlamentari -Ple o comissions- prèviament convocada per tractar d'un determinat ordre del dia.
SÍNDIC DE GREUGES
Alt comissionat del Parlament de les Illes Balears, que té per missió la protecció i la defensa dels drets fonamentals i de les llibertats públiques dels ciutadans i les ciutadanes, així com el control ordinari de l'Administració de la comunitat autònoma. La seva figura i funcions vénen regulades per la Llei 1/1993, de 10 de març, del Síndic de Greuges de les Illes Balears.
SINDICATURA DE COMPTES
Òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica i financera i comptable del sector públic de les Illes Balears, sense perjudici de les competències que, en relació a tot el territori nacional, corresponguin al Tribunal de Comptes.
SUBSTITUCIÓ
Posar una persona al lloc d'una altra. A la Mesa, els vicepresidents o les vicepresidentes, seguint el seu ordre, substitueixen el president o la presidenta, tot exercint-ne les funcions en cas de vacant, absència o impossibilitat (article 34 del Reglament del Parlament). A les comissions, els grups parlamentaris poden substituir un o diversos dels seus membres adscrits a un comissió, per un altre o d'altres del mateix grup, amb la comunicació prèvia per escrit a la Presidència. Si la substitució era només per a un assumpte, un debat o una sessió determinats, la comunicació es farà verbalment o per escrit a la Presidència de la comissió (article 42.2 del Reglament del Parlament). A les comissions, el vicepresident o la vicepresidenta substitueix el president o la presidenta. En cas d'absència del secretari o la secretària, aquest o aquesta serà substituït per un membre de la comissió del mateix grup parlamentari, i en el cas que no hi fossin presents aquests, el càrrec serà exercit pel diputat o la diputada de menor edat present a la comissió (article 43.6, 7 i 8 del Reglament del Parlament).

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 27/02/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 55471317

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201