Lèxic parlamentari

RECINTE PARLAMENTARI
Conjunt d'espais i dependències on es du a terme l'activitat parlamentària. Seu del Parlament.
RECURS
Acció de demanar l'anullació o la modificació d'un acte administratiu o d'una resolució judicial. El recurs d'inconstitucionalitat es pot interposar contra lleis de l'Estat i contra lleis de les comunitats autònomes davant el Tribunal Constitucional.
REFERÈNDUM
Consulta per la qual se sotmet al vot popular una qüestió política o un projecte de llei. El referèndum ve regulat per la Llei Orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre regulació de les distintes modalitats de referèndum.
REFORMA
Modificació, transformació o canvi.
REFORMA DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA
La iniciativa en correspon al Parlament, a proposta d'una cinquena part dels diputats i les diputades, al Govern de la comunitat autònoma i a les Corts Generals. La proposta de reforma requereix per prosperar l'aprovació del Parlament per majoria de dos terços i l'aprovació de les Corts Generals mitjançant una llei orgànica (article 139 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears).
REFORMA DEL REGLAMENT DEL PARLAMENT
Es tramita pel procediment de les proposicions de llei i requereix una votació final sobre la totalitat, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels diputats (article 191 del Reglament del Parlament).
RÈGIM ELECTORAL
Procediment pel qual es regula el sistema i el desenvolupament de les eleccions. El règim electoral general ve regulat per la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i les seves normes de desenvolupament.
RÈGIM ELECTORAL PER A ELECCIONS AL PARLAMENT
El Parlament és format pels diputats i les diputades del territori autònom, elegits per sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, mitjançant un sistema de representació proporcional que asseguri una adequada representació de totes les zones del territori. La durada del mandat dels diputats i les diputades és de quatre anys (article 41de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears). Vegeu també Llei electoral de les Illes Balears.
REGISTRE
Oficina o departament que ofereix constància de l'entrada i la sortida de documents a un organisme o institució. La presentació de documents en el Registre General del Parlament pot fer-se en els dies i en les hores que fixi la Mesa de la cambra. Actualment, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores (article 99 del Reglament del Parlament).
REGLAMENT
Conjunt de normes o regles que regulen el funcionament d'un organisme, una corporació o una institució. El Reglament del Parlament de les Illes Balears fou aprovat en el Ple del Parlament de dia 4 de juny de 1986 i reformat parcialment en el Ple de dia 20 de març de 1991. La darrera reforma tingué lloc en el Ple de dia 15 de març de 2011. Té valor i força de llei. L'article 45.6 de l'Estatut d'Autonomia assenyala que el Parlament establirà el seu propi reglament, en el qual se'n regularan els períodes de sessions, el règim i el lloc de sessions, la formació de grups parlamentaris i la intervenció d'aquests dins el procés legislatiu, les funcions de la Junta de Portaveus i altres qüestions necessàries o pertinents per al bon funcionament d'aquest.
RÈPLICA
Torn de paraula que es concedeix al diputat o a la diputada que considera que ha estat contradit en un debat.
RESOLUCIÓ
Determinació presa per un òrgan per a la solució o la resposta d'una qüestió. Forma de manifestar-se els òrgans del Parlament per donar solució o resposta a una qüestió.

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 27/02/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 55470340

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201