AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/05/2017 a 31/05/2017, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
02/05/2017
09:50 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 5643/17, 5688/17, 5831/17 (presentada en substitució de la 5690/17), 5642/17, 5682/17, 5641/17, 5693/17, 5684/17, 5689/17, 5687/17, 5686/17, 5691/17, 5694/17, 5683/17 i 5692/17. II. Interpel·lació RGE núm. 4646/17, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política del Govern respecte a les autopistes d'Eivissa. III. Moció RGE núm. 5403/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels plans d'igualtat del personal empleat públic docent i estatutari de l'Administració Autonòmica, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 1673/17. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 2320/17, de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears. V. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 4500/17, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Socialista, Podem Illes Balears, Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears. VI. Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici 2016.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Proposició no de llei RGE núm. 4502/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament de l'article 88 bis de la Llei de Capitalitat de Palma. 2. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 4501/17, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del Sr. Guillem López Casasnovas, per tal d'informar sobre la situació en que es troben les negociacions del nou model de finançament.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
03/05/2017
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 4974/15, municipal i de règim local de les Illes Balears, per introduir mesures de transparència i participació. OD: Continuació redacció de l'informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Elecció del càrrec de vicepresident/a de la Comissió. 2. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant comissió, totes presentades per l'Hble. diputada Sra. Montserrat Seijas i Patiño del Grup Parlamentari Mixt, RGE núm. 4090/17, relativa a mesures de prevenció del suïcidi VIII, RGE núm. 4091/17, relativa a mesures de prevenció del suïcidi VII, RGE núm. 4092/17, relativa a mesures de prevenció del suïcidi VI, RGE núm. 4093/17, relativa a mesures de prevenció del suïcidi V, RGE núm. 4094/17, relativa a mesures de prevenció del suïcidi III, RGE núm. 4095/17, relativa a mesures de prevenció del suïcidi I, RGE núm. 4212/17, relativa a mesures de prevenció del suïcidi II, RGE núm. 4213/17, relativa a mesures de prevenció del suïcidi IV. 3. Proposició no de llei RGE núm. 4613/17, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de Salut Mental. 4. Comunicació de les gestions dutes a terme respecte de l'escrit RGE núm. 5346/17, presentat per la Universitat de les Illes Balears, convidant als membres de la Comissió de Salut a visitar la Facultat de Medicina.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4751/17, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a impuls dels serveis ferroviaris al transport públic balear, i RGE núm. 4795/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mitjans de lluita contra els incendis forestals.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 3355/17, d'accessibilitat universal de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
04/05/2017
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: 1. Proposició no de llei RGE núm. 4346/17, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a mantenir el descompte de resident aplicable als viatges en grup. 2. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 5362/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançat el qual es sol·licita la compareixença de la directora general de Turisme de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal d'informar sobre el resultat de les denúncies, reclamacions o per via d'ofici, registrades en turisme d'habitatges vacacionals il·legals com de plurifamiliars des del 2012 al 2016.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Compareixença urgent del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm.4195/17, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, per tal d'informar sobre les negociacions que ha tengut als darrers mesos amb el Ministeri de Foment per fer possible la tarifa plana en els vols interinsulars.(Acord adoptat a la Comissió d'Economia de dia 30 de març/17).
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4291/17, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a canvi de nom de menors transsexuals i el dret de filiació de les parelles de dones lesbianes; i RGE núm. 5414/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a restabliment de la subscripció obligatòria del conveni especial de la Seguretat Social dels cuidadors no professionals de persones en situació de dependència i a l'ingrés de la seva corresponent cotització a càrrec exclusiu de l'Estat.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3650/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta per a la reforma i l'ampliació del CEIP Blai Bonet i CEIP Mare de Déu de Consolació a Santanyí; RGE núm. 3759/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a desenvolupament normatiu necessari per garantir la igualtat; i RGE núm. 3954/17, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a les oposicions de docents.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
09/05/2017
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 5914/17, 5916/17, 5918/17, 5920/17, 5924/17, 5929/17, 5919/17, 5926/17, 5923/17, 5917/17, 5921/17, 5931/17, 5928/17, 5925/17 i 5922/17. II. Interpel·lació RGE núm. 4945/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a política del Govern en matèria d'habitatge. III. Moció RGE núm. 5866/17, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a declaració de l'Organització Mundial del Turisme, 2017 Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4645/17.IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 15753/16, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a manteniment de l'actual sistema de descompte de resident. 2. RGE núm. 6607/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb la malaltia celíaca i altres intoleràncies alimentàries.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Escrit RGE núm. 3089/17, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 131/2017, del Compte general de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia corresponent a l'exercici 2012. 2. Escrit RGE núm. 4177/17, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 132/2017, del seguiment de l'execució dels contractes d'obres dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera formalitzats en el període 2011-2014. 3. Escrit RGE núm. 5182/17, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la Memòria anual i informació sobre la liquidació del pressupost de l'SCIB, corresponents a l'exercici 2016.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
10/05/2017
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
(DESCONVOCADA) Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 15238/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de la violència i als atacs contra la llibertat d'expressió; RGE núm. 16090/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a creació d'una trobada permanent de coordinació de l'acció exterior a les Illes Balears; i RGE núm. 3958/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixences del Sr. Òscar Parés i del Sr. Martín Barriuso,acordades per la Comissió de Salut en sessió de dia 15 de març en relació amb el Pla de treball de la Ponència d'estudi per a la regulació dels clubs socials de cànnabis(CSIC) i l'ús terapèutic del cànnabis.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comisió. OD:fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4445/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a reserva marina d'interès pesquer de Tagomago i zones adjacents, i RGE núm. 5368/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a regulació urgent dels habitatges a preu taxat.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
11/05/2017
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 5362/17, sol·licitada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, de la directora general de Turisme de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal d'informar sobre el resultat de les denúncies, reclamacions o per via d'ofici, registrades en turisme d'habitatges vacacionals il·legals com de plurifamiliars des del 2012 al 2016.(Acord adoptat a la sessió de dia 4 de maig/17).
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 2490/17, d'indústria de les Illes Balears. OD: 1. Constitució ponència. 2. Nomenament Coordinador/a. 3. Redacció informe.
13:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:1.Elecció del Vicepresident/a de la Comissió.2.Proposició no de llei RGE núm.4459/17, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a suport als treballadors subrogats i acomiadats de Cobra.
13:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2.Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Per tal d'elaborar una proposta del text de la Proposició de llei del tercer sector de Balears. OD: Continuació dels treballs.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Cultura, Participació i Esports, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (escrit RGE núm. 5254/17), per tal d'informar sobre la línia política de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, i pel Govern de les Illes Balears (escrit RGE núm. 5345/17), per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
16/05/2017
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia. I. Preguntes: RGE núm. 6194/17, 6192/17, 6197/17, 6195/17, 6191/17, 6201/17, 6198/17, 6196/17, 6199/17, 6188/17, 6510/17 (presentada en substitució de la 6190/17), 6227/17, 6202/17, 6193/17, 6200/17. II. Interpel·lació RGE núm. 4662/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb la contractació pública. III. Debat i votació del dictamen de les conclusions de la Comissió no permanent d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 3963/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, de règim patrimonial del matrimoni. V. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 4500/17, de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears.VI. Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei, RGE núm. 4500/17, de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears.
DIMECRES
17/05/2017
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la Consellera de Presidència, RGE núm. 5506/17, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre el desenvolupament de les accions d'impuls normatiu i d'execució de les polítiques LGTBI en compliment de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI fòbia.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixences del Sr. Adrián Salazar i de la Sra. Núria Calzada, acordades per la Comissió de Salut en sessió de dia 15 de març en relació amb el Pla de treball de la Ponència d'estudi per a la regulació dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l'ús terapèutic del cànnabis.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4795/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mitjans de lluita contra els incendis forestals, i RGE núm. 5413/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per afavorir l'accés a l'habitatge a l'illa de Formentera.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
18/05/2017
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de Llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges.
11:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: Preguntes: RGE núm. 6423/17, presentada per la Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desconnexions i programes específics per illes;RGE núm. 6413/17, presentada per la Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a programació de contingut religiós; RGE núm. 6422/17, presentada pel Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a emissió del reportatge "peatge a l'ombra"; RGE núm. 6414/17, presentada pel Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa als joves i el voluntariat social; RGE núm. 6427/17, presentada pel Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a seguiment de l'acompliment dels criteris lingüístics; RGE núm. 6418/17, presentada per la Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa conveni amb l'associació Auba; RGE núm. 6419/17, presentada pel Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa mecanismes de mesurar audiències; RGE núm. 6431/17, presentada pel Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a inversions en producció; RGE núm. 6425/17, presentada per la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vaga del personal d'estudis; RGE núm. 6420/17, presentada pel Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris per afavorir el coneixement entre illes; RGE núm. 6432/17, presentada pel Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a relacions amb FORTA i RGE núm. 6426/17, presentada per la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conflicte dels treballadors d'informatius.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3760/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Baleares, relativa a promoció d'un nou model de menjadors escolars basat en l'adquisició de productes ecològics de proximitat i en la contractació d'empreses i entitats que apliquin criteris socials; RGE núm. 4086/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a conveni amb la Fundació del Teatre Reial de Madrid; i RGE núm. 4222/17, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a passes per fer prescindible el llibre de text en el sistema educatiu de les Illes Balears.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
23/05/2017
09:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia. I. Preguntes: RGE núm. 6744/17, 6751/17, 6752/17, 6833/17, 6739/17, 6747/17, 6745/17, 6754/17, 6925/17 (en substitució de la 6832/17), 6753/17, 6749/17, 6750/17, 6924/17 (en substitució de la 6834/17), 6746/17, i 6755/17. II. Interpel·lació RGE núm. 2562/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a model transport públic. III. Mocions: 1. RGE núm. 6069/17, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política del Govern respecte a les autopistes d'Eivissa, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4646/17. 2. RGE núm. 6424/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a política del Govern en matèria d'habitatge, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4945/17. IV. Proposició no de llei RGE núm. 895/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millores a l'impost de transmissions patrimonials. V. Comunicació de la designació (conformement amb l'establert a l'article 186 del Reglament del Parlament) dels diputats i/o les diputades encarregats de defensar en el Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm. 4500/17, de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears.
DIMECRES
24/05/2017
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 4974/15, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per introduir mesures de transparència i participació
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1.Proposició no de llei RGE núm. 5001/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a eliminació de l'oli de palma a l'alimentació. 2. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 5857/17, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual es sol·licita la compareixença de la consellera de Salut per donar explicacions sobre la venda de falsos medicaments contra el càncer.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE num. 873/17, de declaració del Parc Natural Marítimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos. OD: 1. Constitució ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció Informe.
DIJOUS
25/05/2017
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: 1. Sol·licitud de compareixença RGE núm. 5508/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, per tal d'informar sobre la seva gestió en el Consorci de la Platja de Palma. 2. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant comissió, totes presentades per l'Hble. diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, RGE núm. 4587/17, relativa a lloguer vacacional; RGE núm. 4588/17, relativa a aplicació efectiva de la nova Llei de lloguer vacacional; RGE núm. 4589/17, relativa a augment d'inspectors per garantir el bon funcionament de la nova Llei de lloguer vacacional; RGE núm. 4590/17, relativa a pla especial d'inspecció per a Palma; RGE núm. 4591/17, relativa a estudi dels habitatges que s'estan llogant vacacionalment; RGE núm. 4592/17, relativa a recaptació en concepte d'impost per lloguer vacacional.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 2490/17, d'indústria de les Illes Balears. OD: Redacció informe.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 3355/17, d'accessibilitat universal de les Illes Balears.OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Designació del coordinador o coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller d'Educació i Universitat, RGE núm. 5507/17, sol·licitada a iniciativa pròpia, per tal d'informar sobre el pla de millora dels estudis de mestre d'educació infantil i primària.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
30/05/2017
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 6981/17, 6986/17, 6980/17, 6983/17, 6984/17, 7078/17 (presentada en substitució de la 6990/17), 6991/17, 6992/17, 6985/17, 7079/17 (presentada en substitució de la 6982/17), 7077/17 (presentada en substitució de la 6924/17 que fou ajornada a la sessió anterior), 6979/17, 7070/17 (presentada en substitució de la 6988/17), 6746/17 (ajornada sessió anterior), 6755/17 (ajornada sessió anterior), 7069/17 (presentada en substitució de la 6993/17), 6989/17 i 7080/17 (presentada en substitució de la 6987/17). II. Interpel·lació RGE núm. 1894/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb les clàusules socials. III. Moció RGE núm. 6912/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb la contractació pública, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4662/17. IV. Debat i votació de les esmenes a la totalitat de devolució presentades al Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges: RGE núm. 5769/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, RGE núm. 6590/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular i RGE núm. 6708/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt. V. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 4582/17, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, de la memòria democràtica de les Illes Balears.
DIMECRES
31/05/2017
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Relativa al projecte de llei RGE núm. 10512/16, pel qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència, 2-Nomenament del coordinador o coordinadora, 3-Redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Maria J. Ramos i Monserrat, directora general de Salut Pública i Participació del Govern de les Illes Balears, acordada per la Comissió de Salut en sessió de dia 15 de març en relació amb el Pla de treball de la Ponència d'estudi per a la regulació dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l'ús terapèutic del cànnabis.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 873/17, de declaració del Parc Natural Marítimoterrestre Es Trenc - Salobrar de Campos.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 27/02/2024 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 55471232

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201