AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/10/2014 a 31/10/2014, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
01/10/2014
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6029/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informatius a IB3, i RGE núm. 7265/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a certificat de resident dos anys després de la seva reimplantació.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 844/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a manteniment de l'assistència sanitària independentment de la residència, i RGE núm. 1215/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera sanitàries.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5529/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a defensa del tren, i RGE núm. 5747/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anul·lació de permisos d'investigació d'hidrocarburs.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
02/10/2014
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 728/14, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció del turisme rus, i RGE núm. 8664/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció del turisme cultural.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: 1.Compliment de l'acord de la Mesa del Parlament amb relació al Pla d'Estadística de les Illes Balears 2014-2017. 2.Proposicions no de llei RGE núm. 8289/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a liberalització de la quota lletera i RGE núm. 8519/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al pla de reactivació industrial.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5614/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a persones majors de 45 anys sense feina i prestacions, i RGE núm. 7245/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a serveis socials municipals.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5394/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retrocessos en matèria d'educació infantil, i RGE núm. 6736/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació del cos d'auxiliars de conversa de les Illes Balears.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
07/10/2014
09:20 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 8851, 8856, 8867, 8864, 8865, 8852, 8861, 8862, 8854, 8857, 8858, 8863, 8859, 8853, 8855, 8860, 8868 i 8866/14. II.- Interpel.lació RGE núm. 8850/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria educativa. III.- Moció RGE núm. 8832/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a prospeccions petrolíferes (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 8094/14). IV.- Proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació, sobre tot el relacionat amb la selecció dels terrenys, l'adjudicació de les obres, la construcció i el desenvolupament de les obres, el modificat i els complementaris relacionats amb aquesta infraestructura hospitalària, la dotació d'equipaments, la posada en marxa, els accessos viaris i les modificacions viàries relacionades amb aquest hospital i tots els convenis i contractes relacionats amb la construcció, la dotació i la posada en funcionament de l'hospital de referència de Son Espases (escrit RGE núm. 8742/14, presentat pel Grup Parlamentari Popular). V.- Proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació, sobre la construcció de l'Hospital de Son Espases (elecció i compra del solar, posterior licitació i adjudicació de les obres de construcció i pla de comunicació realitzat per Over Marketing) (escrit RGE núm. 8743/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista). VI.- Proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació, sobre les inversions i l'execució d'obres públiques amb cost desmesurat (escrit RGE núm. 8770/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista).
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes RGE núm. 7614/14, relativa a objectiu de la balança fiscal; RGE núm. 7615/14, relativa a actuacions per corregir el desequilibri de la balança fiscal; RGE núm. 7616/14, relativa a fites per reduir el dèficit fiscal; RGE núm. 7617/14, relativa a inversions estatutàries; RGE núm. 7618/14, relativa a proposta de Règim Especial de les Illes Balears; RGE núm. 7619/14, relativa a previsió de creixement PIB Illes Balears per a 2015; RGE núm. 7620/14, relativa a Consell de Política Fiscal i Financera agost 2014; RGE núm. 7621/14, relativa a Consell de Política Fiscal i Financera agost 2014 (2); RGE núm. 7622/14, relativa a Consell de Política Fiscal i Financera agost 2014 (3); RGE núm. 7623/14, relativa a Consell de Política Fiscal i Financera agost 2014 (4); RGE núm. 7831/14, relativa a sistema de finançament (I); RGE núm. 7832/14, relativa a sistema de finançament (II); RGE núm. 7833/14, relativa a sistema de finançament (III) i RGE núm. 7834/14, relativa a Cas Scala, totes elles del Sr. Diéguez i Seguí.
DIMECRES
08/10/2014
09:30 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
Sala de Juntes
OD: Escrit RGE núm. 4219/14, del Sr. Valentín García Bóveda, secretari de la Fundació Alexandre Bóveda, relativa al suport a la rehabilitació de la figura d'Alexandre Bóveda Iglesias i d'institucionalització del 17 d'agost com a dia dels màrtirs gallecs; Escrit RGE núm. 5227/14, presentat pel Sr. Francisco Garrido Soler, coordinador autonòmic de l'ONG Metges del Món, relatiu a sol·licitud de presentació de l'Informe de Metges del Món davant la Comissió de Salut; Escrit RGE núm. 6724/14, presentat pel Sr. Javier Serrano Polo, relatiu a projecte de consulta popular amb votació telemàtica; i Escrit RGE núm. 6928/14, presentat pel Sr. Damián Llompart Salvá, relatiu a renou dels serveis de neteja a la Platja de Palma.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8172/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a rebuig a la modificació electoral per a l'elecció directa d'alcaldes, i RGE núm. 8173/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a víctimes del franquisme.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
(DESCONVOCADA) En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1220/14, del Grup Parlmentari Socialista, relativa a mesures de prevenció davant el consum de cànnabis i RGE núm. 1727/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a supressió dels nous copagaments vinculats a diferents prestacions del Sistema Nacional de Salut i de la cartera comuna de serveis accessoris (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 1755/17).
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5748/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació de la comissió conjunta contra les prospeccions petrolíferes, i RGE núm. 6147/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a solidaritat i front comú amb Canàries i rebuig a la declaració d'impacte ambiental (DIA) sobre les prospeccions
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
09/10/2014
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:1- Proposició no de llei RGE núm.8550/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures de protecció de l'artesania. 2- Adopció acord amb relació a l'escrit RGE núm. 686/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual sol·licita la compareixença del conseller d'Economia i Competitivitat, per tal d'explicar quina és la situació actual, les conseqüències que pot suposar el possible tancament de la planta embotelladora de Coca-Cola a Palma. 3- Adopció acord amb relació a l'escrit RGE núm. 1137/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del conseller d'Economia i Competitivitat, per tal d'informar sobre la gestió del procés de concessió del nou casino al Teatre Balear. 4- Preguntes del Sr. Marc Pons i Pons, RGE núm. 8257/14, relativa a projectes d'alta tensió (I); RGE núm. 8258/14, relativa a projectes d'alta tensió II) i RGE núm. 8259/14, relativa a projectes d'alta tensió (III).
14:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
(DESCONVOCADA) OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: 1- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 8829/14, tramès per la Ponència d'estudi sobre la participació de les institucions amb competència i les entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les Illes Balears, de sol·licitud de modificació del pla de treball que aprovà la Comissió. 2- Adopció d'acord respecte de la decisió de la Mesa del Parlament de dia 28 de febrer de 2013, relativa a les sol·licituds contingudes als escrits RGE núm. 9541/12, presentat per la secretària de CERMI Illes Balears, i RGE núm. 1093/13, presentat per l'UNAC.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Proposicions no de llei RGE núm. 7088/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dotació d'una nova Escola Oficial d'Idiomes (EOI), i RGE núm. 7482/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a nova Escola Oficial d'Idiomes a Palma. 2- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 687/14, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, per tal d'explicar la situació actual respecte de la resolució relativa als expedients del director de l'Institut de Maó i l'obertura d'un nou expedient al director de l'Institut de Marratxí.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
10/10/2014
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
14/10/2014
10:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 9068, 9074, 9077, 9060, 9066, 9078, 9067, 9072, 9076, 9064, 9062, 9065, 9069, 9075, 9063, 9070, 9071, 9073 i 9079/14. II.- Interpel.lació RGE núm. 4567/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern per garantir el compliment de la funció de servei públic de la radiotelevisió autonòmica. III.- Moció RGE núm. 8967/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de finançament (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 6735/14). IV.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 2956/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, de modificació de la Llei 8/1990, de 28 de juny, sobre Compilació del dret civil de Balears, i de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la comunitat autònoma en matèria de successió intestada i de la legítima del cònjuge vidu.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 7062/14, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: Continuació redacció informe.
DIMECRES
15/10/2014
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Punt únic.- Preguntes de la Sra. Santiago i Rodríguez RGE núm. 2558/14, relativa a indicadors d'adherència; RGE núm. 5023/14, relativa a titulació d'especialistes en medicina familiar; RGE núm, 5024/14, relativa a titulació d'especialistes en medicina familiar (II); RGE núm. 5025/14, relativa a titulació d'especialistes en medicina familiar (III) i RGE núm. 5026/14, relativa a titulació d'especialistes en medicina familiar (IV).
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6232/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a Tagomago, i RGE núm. 7917/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a dessaladora de Santa Eulària.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
16/10/2014
09:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm.8525/14, agrària de les Illes Balears.
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8518/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat de consensuar i licitar un nou contracte d'obligació de servei públic per al transport marítim entre els ports de les Illes Balears i els principals de la península, i RGE núm. 8520/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a supressió de la pujada de la taxa d'ajudes a la navegació marítima.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD:Compareixença RGE núm. 9020/14, del director general de l'EPRTVIB, per tal d'explicar els motius i criteris per als nous nomenaments dels directors a IB3 Ràdio i Televisió, respectivament, sol·licitada pel mateix president de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes de la Sra. Santiago i Rodríguez RGE núm. 1990/14, relativa a funcions del Sr. Rafael Nicolau Girart, i RGE núm. 1991/14, relativa a assessorament del Sr. Rafael Nicolau Girart. 2- Proposició no de llei RGE núm. 7598/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a repartiment dels Fons de lluita contra la pobresa infantil.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6737/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a organització d'actes institucionals per commemorar els efectes de la Guerra de Successió i dels Decrets de Nova Planta a Mallorca, Eivissa i Formentera, i RGE núm. 7523/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a assessors de formació permanent en educació infantil.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
21/10/2014
10:55 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
Sala de les Cariàtides
Punt únic.- Debat sobre l'orientació política general del Govern.
DIMECRES
22/10/2014
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Debat i votació de l'escrit RGE núm. 8384/14, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del conseller de Presidència, per tal d'informar sobre les implicacions de la darrera sentència del Tribunal Suprem (18/06/2014) en el procés de restauració del sector públic instrumental i l'acomiadament de treballadors dels seus ens.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1- Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 2- Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1.- Preguntes de la Sra. Santiago i Rodríguez. RGE núm. 2558/14, relativa a indicadors d'adherència. RGE núm.5023/14, relativa a titulació d'especialistes en medicina familiar.RGE núm. 5024/14, relativa a titulació d'especialistes en medicina familiar (II). RGE núm. 5025/2014, relativa a titulació d'especialistes en medicina familiar (III) i RGE núm. 5026/14, relativa a titulació d'especialistes en medicina familiar (IV).2.- Proposicions no de llei RGE núm. 1679/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a establiment d'UTES a Eivissa i Menorca i RGE núm. 2485/14, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament i implantació del Projecte Hermes.3.-Debat i votació de l'escrit RGE núm. 9246/14, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del conseller de Salut, per tal d'informar sobre la preparació del sistema sanitari de les Illes Balears per atendre les possibles repercussions del virus de l'èbola.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comssió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8253/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a impacte d'infraestructures energètiques i rebuig social, i RGE núm. 8551/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a implicació del Govern de les Illes Balears en el Pla de gestió de la Serra de Tramuntana.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
23/10/2014
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD.Preguntes: RGE núm. 4807/14, de la Sra. Santiago i Rodríguez, relativa a caps de porcí vacunats l'any 2013;RGE núm. 4808/14, de la Sra. Santiago i Rodríguez, relativa a caps de porcí vacunats l'any 2012;RGE núm. 4809/14, de la Sra. Santiago i Rodríguez, relativa a caps de porcí vacunats l'any 2011; RGE núm. 4810/14, de la Sra. Santiago i Rodríguez, relativa a caps de porcí vacunats l'any 2010; RGE núm. 4811/14, de la Sra. Santiago i Rodríguez, relativa a caps de porcí vacunats l'any 2009; RGE núm. 4812/14, de la Sra. Santiago i Rodríguez, relativa a explotació de porcí vacunats l'any 2013; RGE núm. 4813/14, de la Sra. Santiago i Rodríguez, relativa a explotació de porcí vacunats l'any 2012; RGE núm. 4814/14, de la Sra. Santiago i Rodríguez, relativa a explotació de porcí vacunats l'any 2011; RGE núm. 4815/14, de la Sra. Santiago i Rodríguez, relativa a explotació de porcí vacunats l'any 2010; RGE núm. 4816/14, de la Sra. Santiago i Rodríguez, relativa a explotació de porcí vacunats l'any 2009; RGE núm. 4817/14, de la Sra. Santiago i Rodríguez, relativa a extraccions de sang a caps de porcí l'any 2013; RGE núm. 4818/14, de la Sra. Santiago i Rodríguez, relativa a extraccions de sang a caps de porcí l'any 2012; RGE núm. 4819/14, de la Sra. Santiago i Rodríguez, relativa a extraccions de sang a caps de porcí l'any 2011; RGE núm. 4820/14, de la Sra. Santiago i Rodríguez, relativa a extraccions de sang a caps de porcí l'any 2010; RGE núm. 4821/14, de la Sra. Santiago i Rodríguez, relativa a extraccions de sang a caps de porcí l'any 2009; RGE núm. 8807/14, del Sr. Pons i Pons, relativa a inversions en regadius (I) i RGE núm. 8808/14, del Sr. Pons i Pons, relativa a inversions en regadius (II).
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
14:15 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7599/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a les persones que no poden fer front a les seves necessitats bàsiques, i RGE núm. 7601/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació d'un subsidi per a les persones aturades sense prestacions amb fills al seu càrrec.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7105/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aules d'acollida i benvinguda, i RGE núm. 7551/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llibres de text aplicació de la LOMQUE.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
24/10/2014
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
Ponència d'estudi sobre la participació de les institucions amb competència i les entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les Illes Balears. OD: Debat de les propostes de conclusions.
DIMARTS
28/10/2014
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 9069 i 9075/14 (ajornades a la sessió anterior), 10007, 9997, 9998, 10006, 10010, 10012, 10008, 9999, 10009, 9995, 10000, 9994, 9996, 10001, 10002, 10013, 10011/14. II.- Interpel.lació RGE núm. 9436/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern en l'aplicació de la Llei del bon govern.
12:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà un cop finalitzada la sessió plenària anterior) Punt únic.- Debat i votació de les propostes de resolució derivades del debat sobre l'orientació política general del Govern.
12:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar la sessió plenària. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 7062/14, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: Continuació redacció informe.
DIMECRES
29/10/2014
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:15 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 8844/14, del conseller d'Administracions Públiques, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre les línies d'actuació de la conselleria en la nova etapa, i compareixença RGE núm. 8935/14, del Sr. Juan Manuel Lafuente Mir, conseller d'Administracions Públiques, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD:1- Preguntes de la Sra. Marí i Mayans.RGE núm. 7175/14, relativa a aula hospitalària de Can Misses (I) i RGE núm. 7176/14, relativa a aula hospitalària de Can Misses (II).2- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 5227/14, presentat pel coordinador autonòmic de l'ONG Metges del Món-Illes Balears, mitjançant el qual se so·licita valorar i debatre l'Informe 'Dos anys de reforma sanitària'.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
30/10/2014
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8843/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a recuperació dels serveis d'atenció sanitària als aeroports de Menorca i d'Eivissa, i RGE núm. 8961/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a mesures contra la finançarització de l'activitat turística: el cas Hotel Delta.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Punt únic.-Preguntes del Sr.Mas i Colom, RGE núm 1458/14, relativa a casino,1; RGE núm, 1459/14, relativa a casino,2; RGE núm. 1460/14. relativa a casino,3;RGE núm.1461/14, relativa a casino,4 i RGE núm. 1462/14, relativa a casino, 5.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7603/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons social d'habitatges, execució i millora a les Illes Balears, i RGE núm. 9214/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recuperació de les polítiques d'igualtat de tracte entre homes i dones.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixença RGE núm. 8845/14, de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre les línies d'actuació de la conselleria en la nova etapa, i Compareixença RGE núm. 8936/14, de la Sra. Maria Núria Riera Martos, consellera d'Educació, Cultura i Universitats, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern. 2- Preguntes de la Sra. Marí i Mayans RGE núm. 2009/14, relativa a Centre integrat d'hostaleria i turisme, i RGE núm. 7177/14, relativa a Servei d'atenció pedagògica a domicili.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
31/10/2014
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
Ponència d'estudi sobre la participació de les institucions amb competència i les entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les Illes Balears. OD: Elaboració de les propostes de conclusions.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63289213

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201