AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/02/2014 a 28/02/2014, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
04/02/2014
10:20 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:25 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I.- Jurament o promesa del nou Diputat. II.- Preguntes: RGE núm. 905, 906, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 927, 930, 928, 929, 1107 (en substitució de la 931), 932, 925, 1111 (en substitució de la 926) i 933/14. III.- Interpel.lació RGE núm. 512/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en relació amb la Llei sobre l'ús de símbols institucionals de les Illes Balears. IV.- Mocions: -RGE núm. 15261/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa al transport aeri. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 6754/12. -RGE núm. 15420/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma local prevista en el projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 11257/13. V.- Compareixença del conseller de Salut, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 3211/11, relativa a copagament sanitari. (Escrit RGE núm. 13585/13, presentat pel Grup Parlamentari MÉS). Ajornada a la sessió plenària de dia 10.12.13. VI.- Proposició no de llei RGE núm. 803/14, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a nova llei de finançament de les comunitats autònomes. VII.- Elecció de nou membre de la Sindicatura de Comptes.
DIMECRES
05/02/2014
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Debat i votació dels escrits RGE núm. 7316/13, del Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita que la Mesa de la Comissió recapti la compareixença del conseller de Presidència, per tal d'informar sobre la valoració del dictamen del Consell Consultiu sobre l'avantprojecte de llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, i exposar les intencions del Govern en relació amb aquest; i RGE núm. 7957/13, del Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita que la Mesa de la Comissió recapti la compareixença del conseller de Presidència, per tal d'informar sobre el projecte del Govern en matèria de cooperació i desenvolupament. 2- Proposicions no de llei RGE núm. 5217/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a institucions pel bilingüisme a l'Administració de Justícia; RGE núm. 7321/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a rebuig a la centralització judicial, i RGE núm. 7338/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al manteniment dels partits judicials a les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic.-Preguntes del Sr. Vicenç Thomàs RGE núm. 10340/13, sobre copagament farmàcia hospitalària (I). RGE núm. 10341/13, sobre copagament farmàcia hospitalària (II), RGE núm, 10343/13, sobre copagament farmàcia hospitalària (III), RGE núm. 10343/13, sobre copagament farmàcia hospitalària (IV), RGE núm. 10344/13, sobre farmàcia hospitalària (V), RGE núm, 10345/13, sobre copagament farmàcia hospitalària (VI), RGE núm. 10346/13,sobre copagament farmàcia hospitalària(VII), RGE núm.10347/13,sobre copagament farmàcia hospitalària (VIII),RGE núm. 10348/13,sobre copagament farmàcia hospitalària(IX), RGE núm. 10349/13,sobre copagament farmàcia hospitalària(X), RGE núm.1007/13, sobre copagament transport sanitari no urgent (I), RGE núm. 14008/13, sobre copagament sanitari no urgent(II), RGE núm. 14009/13, sobre copagament sanitari no urgent(III),RGE núm, 14010/13, sobre copagament sanitari no urgent(IV), RGE núm.14011/13, sobre copagament sanitari no urgent(V),RGE núm. 14012/13, sobre copagament sanitari no urgent(VI),RGE núm. 14013/13, sobre copagament sanitari no urgent(VII), RGE núm. 14014/13, sobre copagament sanitari no urgent(VIII),RGE núm. 14015/13, sobre copagament sanitari no urgent(IX)i RGE núm.14016/13, sobre copagament sanitari no urgent(X.
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1.- Compareixença RGE núm. 7746/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença urgent del conseller de Salut, per tal d'informar sobre l'atenció sanitària durant l'estiu 2013.2.- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 9372/13, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença urgent del conseller de Salut, per tal d'informar sobre la clausura d'un quiròfan a l'Hospital Mateu Orfila per la presència de rates.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 9559/13, d'ordenació i ús del sòl. OD: 1- Constitució ponència. 2- Nomenament coordinador/a. 3- Elaboració informe.
DIJOUS
06/02/2014
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 13670/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació del Club Marítim Molinar, i RGE núm. 13805/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a no al mega projecte d'ampliació del Club Nàutic d'Es Molinar de Palma.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei; 1)RGE núm. 9911/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al desenvolupament de la distribució de gas natural;2)RGE núm. 11044/13,presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al rebuig a la reforma del sector elèctric; 3)RGE núm. 11066/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa al Pla d'ocupació,paper del SOIB i criminalització dels aturats.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7166/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement dels drets de retroactivitat als hereus dels dependents que han mort abans d'obtenir un servei o una ajuda, i RGE núm. 7541/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a Comissió de Joves en el Consell de Serveis Socials.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3128/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment del pagament del complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'excel·lència investigadora al professorat de la UIB, i RGE núm. 3733/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inici del projecte per a un centre integrat de FP d'estudis d'hostaleria i turisme a l'illa d'Eivissa.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
07/02/2014
11:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Ponència per a la redacció del mandat marc de l'Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears. OD: continuació treballs de la Ponència.
DILLUNS
10/02/2014
11:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 9559/13, d'ordenació i ús del sòl. OD: Continuació elaboració informe.
DIMARTS
11/02/2014
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
 
Ordre del dia: I.- Preguntes: RGE núm. 1191, 1195, 1196, 1197, 1326 (en substitució de la RGE núm. 1200/14), 1201, 1202, 1203, 1205, 1335 (presentada en substitució de la RGE núm. 1206/14), 1189, 1190, 1192, 1193, 1194, 1204, 1198 i 1207/14. II.- Interpel.lació RGE núm. 25/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a TIL. III.- Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans, del Projecte de llei RGE núm. 2472/13 de cans d'assistència. IV.- Debat de presa en consideració de la Proposició de Llei RGE núm. 4812/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a insolvència singular hipotecària.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10970/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actualització anual de les balances fiscals de les Balears amb l'Estat Espanyol, i RGE núm. 13033/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa a les transaccions financeres.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
12/02/2014
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Presidència, per tal d'informar sobre el projecte del Govern en matèria de cooperació i desenvolupament (derivada de l'aprovació de l'escrit RGE núm. 7957/13).
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:45 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala del Senat
Ordre del dia: Punt únic: Jurament o promesa del nou síndic de comptes.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei RGE núm. 11157/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconèixer,potenciar i desenvolupar l'activitat del Centre Coordinador d'Atenció Primerenca i Desenvolupament Infantil (CAPDI) i RGE núm. 11256/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prevenció de ludopaties.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 9559/13, d'ordenació i ús del sòl. OD: Continuació elaboració informe.
DIJOUS
13/02/2014
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 11158/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicació sistemàtica i periòdica de les dades recollides per l'Observatori de Preus i Connectivitat creat pel Ministeri de Foment i extensió de les seves funcions al transport marítim, i RGE núm. 12675/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al sector nàutic.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei del Grup Parlamentari Socialista: 1)RGE núm. 9847/13, relativa al foment de l'economia social i del cooperativisme a les Illes Balears;2)RGE núm.10129/13, relativa a revisió i concertació dels incentius a la contractació per col·lectius vulnerables;3)RGE núm.11043/13, relativa al programa de mesures de suport per al perllongament del període d'activitat dels treballadors fixos discontinus que treballen al sector turístic en temporada baixa.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD:1)Qualificar les preguntes presentades. 2)Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8384/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a potenciar els instruments d'atenció directa al ciutadà en risc d'exclusió, i RGE núm. 8385/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a flexibilitat horària.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3736/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exposicions d'artistes illencs al Museu de Menorca, i RGE núm. 3737/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a auxiliars de conversa.
17:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
14/02/2014
11:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 9559/13, d'ordenació i ús del sòl. OD: Continuació elaboració informe.
13:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Ponència per a la redacció del mandat marc de l'Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears. OD: continuació treballs de la Ponència.
DILLUNS
17/02/2014
10:45 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 9559/13, d'ordenació i ús del sòl. OD: Continuació elaboració informe.
DIMARTS
18/02/2014
09:45 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I.-Preguntes: RGE núm. 1366, 1376, 1384, 1535 (presentada en substitució de la RGE núm. 1388/14), 1392, 1378, 1379, 1380, 1381, 1386, 1387, 1389, 1394, 1377, 1382, 1383, 1385, 1393 i 1391/14. II.- Interpel.lació RGE núm. 1296/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de prospeccions petrolíferes. III.- Moció RGE núm. 1323/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei sobre ús dels símbols institucionals de les Illes Balears. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 512/14.IV.-Compareixença RGE núm. 2967/13, presentada per 4 diputats membres de la Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol.licita la compareixença del Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, per tal d'informar sobre el Pla de desenvolupament rural sostenible. (Escrit RGE núm. 1210/14).V.- Proposicions no de llei:RGE núm. 15603/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a intencions del Govern d'Espanya en relació amb la reforma de la Llei Orgànica de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs; i RGE núm. 810/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a retirada de la Llei orgànica de protecció al concebut, llei que modifica la Llei 2/2010 de salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1-Proposicions no de llei RGE núm. 795/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i altres grans empreses; i RGE núm. 1065/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a publicació de les balances fiscals. 2- Escrits RGE núm. 10417/12 i 361/13, presentats per la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, mitjançant els quals tramet l'informe relatiu al seguiment de l'article 1.5 de la Llei 10/12.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
19/02/2014
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes del Sr. Martí i Llufriu RGE núm. 9379/13, relativa a treballadors públics; RGE núm. 9380/13, relativa a treballadors públics 2; RGE núm. 9381/13, relativa a duplicitats administratives i competencials; RGE núm. 11310/13, relativa a consultes dels secretaris i interventors municipals; RGE núm. 11311/13, relativa a drets lingüístics dels balears catalanoparlants; RGE núm. 14740/13, relativa a reestructuració i redimensió de la plantilla del personal de cada ens públic; RGE núm. 14742/13, relativa a reestructuració del sector públic instrumental, i RGE núm. 14743/13, relativa a reestructuració del sector públic instrumental 2. 2- Proposicions no de llei RGE núm. 7542/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a rebuig al projecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de l'administració local, i RGE núm. 8363/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a impugnacions als acords municipals que incorporen el requisit del català.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixences del Sr. José Maria Coll Benejam, president de la societat balear de medicina familiar i comunitària i del Sr.Antonio Salvá Cerdá,de la sociedad española de médicos de atención primária (SEMERGEN), per tal d'informar sobre la seva visió de la problemàtica de la salut mental a les Illes Balears.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Maura
Projecte de llei RGE núm. 9559/13, d'ordenació i ús del sòl. OD: Continuació elaboració informe.
17:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Maura
En acabar la ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 9559/13, d'ordenació i ús del sòl. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
20/02/2014
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: 1. Compareixença RGE núm. 121/14, del conseller de Turisme i Esports, presentada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de reponsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern. 2. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 604/14, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del conseller de Turisme i Esports, per tal d'explicar les prioritats que es marca el nou conseller en relació amb les polítiques que aplicarà a la seva conselleria.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
Punt únic: Preguntes: RGE núm. 1487/14, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programació IB3 televisió per a l'any 2014.;RGE núm. 1489/14, del diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració en relació als ingressos comercials.;RGE núm. 1490/14, del diputat Sr. José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya "Tots donam una mà".;RGE núm. 1491/14, del diputat Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a endeutament de la ràdio televisió de les Illes Balears a l'any 2013.;RGE núm. 1492/14, del diputat Sr. Jaime Fernández i Juan., del Grup Parlamentari Popular, relativa a programació d'IB3 ràdio per al 2014.;RGE núm. 1493/14, del diputat Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Comissió de control de l'EPRTVIB.;RGE núm. 1494/14, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reflexar la realitat.;RGE núm. 1496/14, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció dels espais d'informació insular per part d'IB3 ràdio.;RGE núm. 1488/14, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impacte de les audiències.;RGE núm. 1495/14, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a potenciar programes educatius infantils.;RGE núm. 1497/14, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament igual en temps i forma a esdeveniments de rellevància social o política.;RGE núm. 1508/14, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències en comparació a altres anys.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8857/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a AFAM i entitats que presten serveis a persones vulnerables, i RGE núm. 9180/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mediació i intervenció del Govern de les Illes Balears en conflictes laborals.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 9328/13, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre la implantació del decret sobre el tractament integral de llengües. 2- Proposicions no de llei RGE núm. 5546/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dia mundial del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH); RGE núm. 14738/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solució a la problemàtica del transport de l'alumnat amb discapacitats, i RGE núm. 15406/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a estat i manteniment de centres educatius.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
21/02/2014
11:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
(DESCONVOCADA) Ponència per a la redacció del mandat marc de l'Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears. OD: continuació treballs de la Ponència.
DIMARTS
25/02/2014
10:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I.- Preguntes: RGE núm. 1643, 1644, 1655, 1656, 1658, 1647, 1648, 1652, 1645, 1649, 1650, 1651, 1654, 1657, 1646, 1653, 1642 i 1659/14. II.- Interpel.lació RGE núm. 5523/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern i concertació social. III.- Moció RGE núm. 1474/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a decret de tractament integrat de llengües. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 25/14. IV.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 4964/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a modificació de l'article 120 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
17:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Ponència per a la redacció del mandat marc de l'Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears. OD: continuació treballs de la Ponència.
DIMECRES
26/02/2014
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes del Sr. Martí i Llufriu RGE núm. 9379/13, relativa a treballadors públics; RGE núm. 9380/13, relativa a treballadors públics 2; RGE núm. 9381/13, relativa a duplicitats administratives i competencials; RGE núm. 11310/13, relativa a consultes dels secretaris i interventors municipals, i RGE núm. 11311/13, relativa a drets lingüístics dels balears catalanoparlants. 2- Debat i votació dels escrits RGE núm. 14783/13, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del conseller de Presidència, com a actual responsable de l'Oficina de Control Pressupostari i de la Direcció de la Reestructuració del Sector Públic Instrumental, per tal d'informar sobre la confecció de 'pedigrís' polítics per a la reestructuració i la RLT del personal dels ens públics de la CAIB, feta per alts càrrecs del Govern de les Illes Balears, i RGE núm. 14784/13, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del conseller d'Economia i Competitivitat, com a anterior responsable de l'Oficina de Control Pressupostari i de la Direcció de la Reestructuració del Sector Públic Instrumental, per tal d'informar sobre la confecció de 'pedigrís' polítics per a la reestructuració i la RLT del personal dels ens públics de la CAIB, feta per alts càrrecs del Govern de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponéncia sobre l'impuls d'atenció de la salut mental a les Illes Balears. OD: continuació elaboració conclusions.
17:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: unt únic.-Compareixença RGE núm. 1294/14, presentada pel Govern de les Illes Balears,mitjançant la qual se sol·licita la compareixença del conseller de Salut, per tal d'informar sobre les mesures d'eficiència aplicables en el Servei de Salut de les Illes Balears.
17:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 9559/13, d'ordenació i ús del sòl.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
27/02/2014
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10252/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a revisió de la Declaració d'Obligacions de Servei Públic de la ruta aèria entre Menorca i Madrid; RGE núm. 12857/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a contra la privatització de l'espai públic de l'aeroport de Palma; i RGE núm. 1324/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renúncia de la companyia Air Nostrum a operar la ruta aèria (subjecte d'una Declaració d'Obligacions de Servei Públic) entre Menorca i Madrid.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: RGE núm. 13804/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a cable de la companyia Red Eléctrica Española (REE); RGE núm. 398/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pobresa energètica i RGE núm. 678/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a lluitar contra la probresa energètica.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9682/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma del sistema de pensions, i RGE núm. 9683/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a la violència feixista.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 10440/13, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre l'ordre emesa per la conselleria en relació amb l'elaboració de llistes d'alumnes que no han anat a classe a causa de la vaga indefinida de docents. 2- Proposicions no de llei RGE núm. 7336/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures de reducció dels preus de la matrícula universitària i de millora de l'accés a les beques per part de l'alumnat; RGE núm. 8816/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a implicació i defensa dels menjadors escolars de les Illes Balears per part de les administracions amb competències educatives, i RGE núm. 9311/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a la comunitat educativa davant el tractament antidemocràtic del Govern.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63273522

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201