AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/04/2014 a 30/04/2014, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
01/04/2014
10:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 3016, 3021, 3028, 3018, 3030, 3026, 3034 (ajornada escrit RGE núm. 3138/14),3150 (presentada en substitució de la RGE núm. 3019/14 i rectificada amb l'escrit RGE núm. 3157/14), 3027, 3025, 3029 (ajornada escrit RGE núm. 3156/14), 3031,3017, 3023, 3024, 3032, 3155 (presentada en substitució de la 3033) i 3020/14. II.- Interpel.lació RGE núm. 1213/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de garantia juvenil a les nostres illes. III.- Moció RGE núm. 2878/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a model econòmic (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 1875/14). IV.- Proposicions no de llei: RGE núm. 15606/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a no a l'indult de l'expresident Jaume Matas; i RGE núm. 650/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millora del servei de sollicitud de residència de ciutadans de la Unió Europea. V.- Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici 2013.
DIMECRES
02/04/2014
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Debat i votació de la proposta de mandat marc aprovada per la Ponència constituïda al si de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals d'acord amb la Resolució de Presidència reguladora del procediment per a l'aprovació del mandat marc previst a la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 2- Proposició no de llei RGE núm. 8671/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a retorn de la part proporcional de la paga extra de Nadal 2012.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1.-Debat i votació de la proposta de conclusions aprovades per la ponència sobre l'impuls d'atenció de la salut mental a les Illes Balears i 2.- Proposició no de llei RGE núm. 13992/13,presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a cartera de serveis de salut pública.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 10878/13, del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre les prospeccions marines d'hidrocarburs.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
03/04/2014
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: 1. Preguntes, totes del Sr. Abril i Hervàs, RGE núm. 557/14, sobre reducció de nombre de turistes en temporada baixa, RGE núm. 804/14, sobre beneficis empresarials i nou conveni d'hoteleria, RGE núm. 990/14, sobre rànquing d'eficiència de portals turístics, i RGE núm. 991/14, sobre conveni d'hoteleria i propera temporada turística. 2. Proposició no de llei RGE núm. 2495/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reprovació de la secretària d'Estat de Turisme del Govern d'Espanya. 3. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 2961/14, presentat pel coordinador de la Ponència d'estudi de la situació del transport aeri, referent a la sol·licitud de compareixença del Sr. Antonio Deudero i Mayans.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Punt únic. Compareixença dels senadors autonòmics, per tal d'informar de la seva activitat parlamentària en relació amb les prospeccions petrolíferes i de les iniciatives previstes en defensa dels interessos de la ciutadania balear (escrit RGE núm. 2230/14).
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 11041/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació urgent del Projecte de pressuposts generals de l'Estat per a 2014 en matèria d'ocupació, i RGE núm. 11042/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a equiparació urgent del finançament del Govern en els serveis d'atenció a la dependència.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
04/04/2014
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
Ponència d'estudi sobre la participació de les institucions amb competència i les entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les Illes Balears. OD: Compareixença de la directora de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor.
11:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
Ponència d'estudi sobre la participació de les institucions amb competència i les entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les Illes Balears. OD: Compareixença de la directora general de Família i Menors del Govern de les Illes Balears.
DIMARTS
08/04/2014
10:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 3034 i 3029/14 (ajornades a la sessió anterior)i RGE núm. 3213, 3218, 3222, 3224, 4023 (presentada en substitució de la 3209/14 i rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 4025/14), 3221, 3219, 3216, 3225, 3217, 3214, 3215, 3223, 3212, 3220, 3210, 3226/14. II.- Interpel.lació RGE núm. 87/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de finançament dels consells insulars. III.- Moció RGE núm. 3109/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de benestar social (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 8392/12). IV.- Debat de presa en consideració de la Proposició de Llei RGE núm. 5920/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes, totes del Sr. Boned i Roig, RGE núm. 1062/14, sobre efecte de la reducció del dèficit i RGE núm.1063/14, sobre converses per al nou REB 2.- Proposició no de llei RGE núm. 2229/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a mesura contra el frau fiscal.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 1336/14, de transports terrestres i mobilitat de les Illes Balears.
DIMECRES
09/04/2014
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9145/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a sentència del cas Scala i retorn dels diners; RGE núm. 9425/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a inviolabilitat i la irresponsabilitat del Rei, i RGE núm. 9436/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a desconcentració de l'administració autonòmica.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Punt únic.- Sol·licitud de compareixença RGE núm. 2478/14, presentada pel Govern de les Illes Balears, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença del conseller de Salut, per tal d'informar de la posada en marxa de l'Institut d'Investigació Sanitària de Palma (IDISPA).
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
10/04/2014
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Antonio Deudero i Mayans, director general de Ports i Aeroports, per tal d'informar sobre la situació del transport aeri a les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei: RGE núm 2156/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa al nou estatut de l'autònom, mesures estructurals relatives a la fiscalitat, cotització i règim de concurs dels autònoms., i RGE núm.2222/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures urgents d'ocupació per a desocupats majors de 46 anys.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 13991/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita contra la violència de gènere, i RGE núm. 15542/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a concertació programes comunitaris i preventius.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 391/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a garantir l'autonomia dels consells escolars insulars i municipals; RGE núm. 1467/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació d'estudis a l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa (EOI), RGE núm. 1722/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves de diagnòstic per millorar el nivell educatiu.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
11/04/2014
12:00 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1.-Escrit RGE núm. 4499/12, mitjançant el qual la D.G. de Funció pública, Administracions públiques i qualitat dels serveis, sol·licita informe sobre la declaració de compatibilitat per a la diputada Sra. Sansó Fuster.2.- Examen incompatibilitats del diputat Sr. Miquel Àngel Mas Colom.3.- Escrit RGE núm. 2903/14, presentat pel Grup Parlamentari Popular, relatiu a comprovació del compliment de l'acord adoptat sobre complementació i esmena de les declaracions de béns presentades per diversos diputats del Grup Parlamentari Socialista.
DIMARTS
15/04/2014
10:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de propera sessió de la Comissió.
10:55 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I.- Preguntes: 4045, 4053, 4062, 4049, 4055, 4056, 4059, 4063, 4240 (presentada en substitució de la 4065), 4066, 4070, 4060, 4054, 4058, 4057, 4064, 4052, 4061, 4048 i 4067/14. II.- Interpel.lació RGE núm. 88/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou REB.III.- Moció RGE núm. 4000/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de garantia juvenil a les Illes Balears. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 1213/14.IV.- Proposicions no de llei:RGE núm. 2417/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la Llei del sector d'hidrocarburs, i RGE núm. 324/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a arxiu de l'expedient disciplinari al director de l'IES de Marratxí.
14:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9666/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a dret a l'autodeterminació i la cambra de representació dels territoris i nacions, i RGE núm. 1498/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a privilegis retributius.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
16/04/2014
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE RGE núm.14079/13, del Grup Parlamentari Més, sobre víctimes de la talidomida i RGE núm. 15392/13, del Grup Parlamentari Socialista, sobre regulació de les cigarretes electròniques.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1.- Qualificació esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears 2.-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
22/04/2014
10:20 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:25 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I.- Preguntes: RGE núm. 4337, 4340, 4344, 4350, 4343, 4354, 4351, 4352, 4353, 4338, 4341, 4342, 4345, 4346, 4339, 4347, 4336 i 4355/14.II.- Interpel.lació RGE núm. 9288/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació laboral en la temporada turística. III.- Moció RGE núm. 4227/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de finançament dels consells insulars. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 87/14. Rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 4357/14. IV.- Debat de les esmenes a la totalitat presentades al Projecte de llei RGE núm. 1336/14, de transports terrestres i mobilitat de les Illes Balears: RGE núm. 3242/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista i RGE núm. 3783/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS. V.- Debat i votació de la proposta del Mandat marc de l'Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
DIMECRES
23/04/2014
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 494/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de llei de seguretat privada, i RGE núm. 1059/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a utilització de la figura de l'indult.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 14123/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a compensacions i hostatge dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears, i RGE núm. 15498/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a avaluació del Reial Decret Llei 16/2012.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
24/04/2014
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Antonio Deudero i Mayans, director general de Ports i Aeroports, per tal d'informar sobre la situació del transport aeri a les Illes Balears. (Continuació)
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Compareixença, RGE núm. 9685/13, del conseller d'Economia i Competitivitat, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre els costos de la seguretat social dels treballadors fixos discontinus.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 15543/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a adequada gestió de la Renda Mínima d'Inserció, i RGE núm. 396/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comerç just.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 796/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a suport als equips directius i a favor de la retirada dels expedients oberts per part de la conselleria, i RGE núm. 1061/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resolució dels expedients als directors dels instituts de Maó.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
29/04/2014
10:40 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:45 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1- Qualificació esmenes presentades al PLL RGE núm. 2640/14, del sistema de finançament definitiu dels Consells Insulars. 2.-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:50 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I.- Preguntes: RGE núm. 4605/14 (presentada en substitució de la RGE núm. 4446/14), 4461, 4462, 4448, 4453, 4459, 4460, 4455, 4449, 4451, 4452, 4450, 4454, 4458, 4447, 4456, 4445 i 4463/14. II.- Interpel.lació RGE núm. 9825/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria d'ensenyament de llengües. III.- Moció RGE núm. 4401/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a elaboració del nou REB (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 88/14).IV.- Proposicions no de llei: RGE núm. 4810/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a adopció de mesures tendents a garantir l'especial protecció que ha d'oferir-se a fills menors de víctimes mortals de violència de gènere, i RGE núm. 4228/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a dret universal a rebre atenció sanitària. VIII.- Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats del diputat Sr. Miquel Àngel Mas i Colom.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9667/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a portal d'accés a la informació, i RGE núm. 9668/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a recuperar el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
30/04/2014
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1.- Compareixença RGE núm. 2619/14, presentada per quatre diputats membres de la Comissió de Salut, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença del Conseller de Salut, per tal d'informar sobre el funcionament i de la problemàtica del Servei de pediatria de l'Hospital Comarcal d'Inca. 2.- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 2494/14, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del Conseller de Salut, per tal d'explicar el funcionament del Servei de pediatria de l'Hospital d'Inca, especialment al servei d'urgéncia dels caps de setmana.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 1336/14, de transports terrestres i mobilitat de les Illes Balears. OD: 1- Constitució ponència. 2- Nomenament coordinador/a. 3- Elaboració informe.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63287867

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201