AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/02/2018 a 28/02/2018, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
01/02/2018
09:15 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Antoni Baos Relucio, representant de CCOO; i del Sr. Miguel Angel Santos Nebot, representant d'Alternativa Docent, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un Pacte Educatiu', especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
11:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Damià Pons Pons, exconseller d'Educació i Cultura; i del Sr. Jordi Llabrés Palmer, expresident del Consell Escolar de les Illes Balears, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un Pacte Educatiu', especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
13:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Vicenç Martorell Palou, responsable autonòmic del Policia Tutor; i de la Sra. Núria Calvera Navarro, directora del Col·legi 'Madre Alberta', per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un Pacte Educatiu', especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Jaume Sastre, representant de la UOB; i del Sr. Antoni Riera, representant d'ANPE, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un Pacte Educatiu', especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
DIMARTS
06/02/2018
08:45 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:45 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 1025/18, 1034/18, 1041/18, 1038/18, 1039/18, 1040/18, 1042/18, 1044/18, 1046/18, 1047/18, 1043/18, 1024/18, 1017/18, 1033/18 i 1045/18. II. Interpel·lació RGE núm. 11437/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a coneixement i supervisió de la idoneïtat dels continguts utilitzats en els centres escolars de les Illes Balears. III. Debat i votació de l'esmena a la totalitat de devolució RGE núm. 15620/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l'habitatge de les Illes Balears. IV. Mocions: 1. RGE núm. 17000/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació als ingressos tributaris i endeutament, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10140/17. 2. RGE núm. 17139/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació al model turístic, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10409/17.
DIMECRES
07/02/2018
09:00 h.
Ponència d'estudi de les modificacions del ReglamentComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Groga
OD: Debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9557/17, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a manifestació contra el terrorisme fonamentalista; i RGE núm. 9559/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actualització dels complements d'indemnització per residència i implantació de compensació econòmica de suport a la mobilitat geogràfica per als empleats públics estatals de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Proposicions no de llei RGE núm. 10797/17, presentada pel GP Popular, relativa a dotació de vehicle als centres d'unitats bàsiques de salut de les Illes Balears; i RGE núm. 16679/17, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Socialista, a favor de la lluita contra la SIDA. 2. Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 16975/17, del GP Mixt, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la consellera de Salut, per tal que informi sobre la situació de la salut mental a les Illes Balears; i RGE núm. 326/18, del GP Mixt, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la consellera de Salut, perquè expliqui el motiu dels incompliments en matèria de contractació que ha detectat la Sindicatura de Comptes a l'exercici 2015.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
** DESCONVOCADA **. OD: 1. Elecció del càrrec de vicepresident/vicepresidenta de la Comissió. 2. Proposicions no de llei RGE núm. 14969/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a declaració dels sistemes muntanyosos del Canal de Mallorca com a parc nacional marítim, i RGE núm. 319/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de la subvenció del túnel als residents de la vall de Sóller.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
** DESCONVOCADA **. En acabar la Comissió. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
08/02/2018
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 11000/17, presentada pel GP Socialista, relativa a tracte igualitari als viatges de l'IMSERSO; i RGE núm. 12546/17 presentada pel GP Mixt, relativa a estació d'investigació de Can Marroig.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8427/17, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a contractació pública també per a les petites i mitjanes empreses i RGE núm. 17051/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a implantació del sistema de xecs de formació per a persones aturades.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la comissió, OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD:1-Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades.2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Margalida Gomila, directora de l'IES Bendinat i experta en plurilingüísme, del Sr. Joan Josep Quetglas, degà del Col·legi Oficial de Pedagogía i Psicopedagogía de les Illes Balears, i del Sr. José Manuel Bar, president de l'Associació d'Inspectors Educatius de les Illes Balears, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un Pacte Educatiu', especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
DIMARTS
13/02/2018
08:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 1312/18, 1315/18, 1316/18, 1317/18, 1513/18(presentada en substitució de la 1321/18), 1322/18, 1323/18, 1326/18, 1327/18, 1324/18, 1325/18, 1319/18, 1523/18(presentada en substitució de la 1314/18), 1313/18 i 1329/18. II. Interpel·lació RGE núm. 199/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a política cultural. III. Moció RGE núm. 17139/17 (ajornada a la sessió anterior), presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació al model turístic, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10409/17. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 318/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport i defensa de la presó permanent revisable. 2. RGE núm. 1094/18, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista i Podem Illes Balears, relativa a superació de les diferències salarials per raons de sexe. V. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (RGE núm. 761/18).
DIMECRES
14/02/2018
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
 • Nota de Premsa
Sala Verda
De reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Redacció del pla de treball.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Compareixença RGE núm. 16975/17, presentada pel GP Mixt, de la consellera de Salut (aprovada a la Comissió de 07.02.18) per tal que informi sobre la situació de la salut mental a les Illes Balears. 2. Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 767/18, presentada per l'Hble. diputada Sra. Montserrat Seijas i Patiño, relativa a recepta interoperable electrònica.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
15/02/2018
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Únic. Proposició no de llei 17239/17, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a la recuperació de les connexions aèries perdudes amb la desaparició de Niki.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes:RGE núm. 1085/18, del diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Més per Menorca, relativa a format i horaris d'El Debat;RGE núm. 1470/18, de la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització de mitjans públics per lloar als qui actuen contra l'Estat de Dret;RGE núm. 1475/18, del diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions al pèssim clima laboral a IB3;RGE núm. 1476/18, de la diputada Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar la baixada d'audiències;RGE núm. 1477/18, de la diputada Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa projectes audiovisuals amb la participació d'IB3;RGE núm. 1478/18, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació de l'IVA per la totalitat dels ingressos de les televisions públiques;RGE núm. 1485/18, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa millora tecnològica;RGE núm. 1491/18, del diputat Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a equips tecnològics;RGE núm. 1471/18, de la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a directius d'IB3 i radiotelevisió pública;RGE núm. 1479/18, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a preservació de la memòria audiovisual i històrica i RGE núm. 1486/18, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa selecció de projectes.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la proposició de llei RGE núm. 4582/17, relativa a memòria democràtica de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la ponència; 2-Nomenament coordinador o coordinadora; 3-Redacció informe.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Ponència. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1-Compareixença RGE núm. 14829/17, a iniciativa pròpia de la consellera de Cultura, Participació i Esports, per tal d'informar sobre la situació del Pla de Cultura. 2-Adopció d'acord, conforme amb l'article 46 del Reglament del Parlament, de recaptar les compareixences pendents previstes al Pla de treball de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu" (RGS núm. 225-231/18) i de la modificació de l'esmentat pla de treball (RGS núm. 619-625/18).
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:10 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
En qualsevol cas en acabar la reunió de la Mesa. Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un Pacte Educatiu'. OD: Continuació dels treballs.
DIMARTS
20/02/2018
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 1737/18 (presentada en substitució de la 1655/18), 1656/18, 1659/18, 1618/18, 1619/18, 1649/18, 1804 (presentada en substitució de la 1651/18), 1653/18, 1658/18, 1660/18, 1657/18, 1650/18, 1654/18, 1805/18 (presentada en substitució de la 1652/18), i 1661/18. II. Interpel·lació RGE núm. 14131/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'igualtat entre homes i dones corresponent al personal educatiu. III. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de Llei, RGE núm. 13840/17, de cossos i escales propis del Consell Consultiu de les Illes Balears. IV. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de Llei, RGE núm. 13840/17, de cossos i escales propis del Consell Consultiu de les Illes Balears. V. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 10061/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
14:00 h.
COMISSIÓ NO PERMANENT AUDITORIA DEL DEUTEComposició
Sala Verda
En qualsevol cas en acabar la sessió Plenària. OD: 1. Constitució de la comissió. 2. Elecció dels membres de la Mesa de la comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Escrit RGE núm. 7878/17, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l'informe 133/2017, de les subvencions i els contractes de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2013 i 2014. 2. Escrit RGE núm. 10756/17, de la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l'informe 134/2017, sobre determinats aspectes del Compte general de les entitats locals corresponent a l'exercici 2014. 3. Escrit RGE núm. 14962/17, presentat per la Sindicatura de Comptes, relatiu a l'informe 135/2017, del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2015. 4. Escrit RGE núm. 268/18, presentat per la Sindicatura de Comptes, relatiu a l'informe 136/2017, del Compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2015.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
21/02/2018
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 14857/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema de gestió processal comú en l'Administració de Justícia; i RGE núm. 17041/17, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a l'alliberament dels presos polítics i un procés electoral net.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 198/18, presentada pel GP Mixt, relativa a l'ús d'un quiròfan per a cirurgies urgents a l'Hospital Mateu Orfila; i RGE núm. 519/18, presentada pel GP MÉS per Menorca, relativa a regularitzar l'ús ordinari de l'heliport de l'Hospital Mateu Orfila.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l'Habitatge de les Illes Balears. OD: 1. Constitució Ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció informe
DIJOUS
22/02/2018
09:00 h.
Ponència d'estudi de les modificacions del ReglamentComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Groga
OD: Debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: 1. Compareixences RGE núm. 17145/17, sol·licitada pel GP Popular, pel procediment d'urgència, de la nova vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, per informar sobre les línies programàtiques de la seva conselleria que pensa desenvolupar durant el seu mandat; i RGE núm. 17146/17, a iniciativa pròpia de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern. 2. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 15326/17, presentada pel GP Popular, del nou director de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB), per tal d'informar sobre el programa i les actuacions que pensa desenvolupar durant el seu mandat.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei presentades pel Grup Parlamentari el Pi-Proposta per les Illes Balears, RGE núm. 10395/17, relativa a defensa del món rural i RGE núm. 15341/17, relativa a impuls dels clústers de moda i alimentació i la seva ubicació a Inca.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió, OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 4582/17, de memòria democràtica de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
15:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Ponència. OD. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Pere Moyà i Niell, director de l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears, i del Sr. Pere Carrió i Villalonga, president del Consell Escolar de les Illes Balears, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un Pacte Educatiu', especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
23/02/2018
09:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Sebastià Mandilego i Alemany, degà del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filologia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, i de la Sra. Maribel Morueco, presidenta de l'Associació de Pares de Nins Autistes de Balears Gaspar Hauser, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un Pacte Educatiu', especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
11:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Laia Obrador i Pons, regidora d'educació de l'Ajuntament de Maó i representant de la FELIB, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un Pacte Educatiu', especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació; i de la Sra. Francisca Salvà i Mut, doctora en Ciències de l'Educació, per tal d'explicar el document anomenat 'Foro de Sevilla'.
DILLUNS
26/02/2018
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 15248/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de la franja d'edat a la qual s'apliquen els descomptes per a joves de la Targeta Intermodal; RGE núm. 16956/17, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a l'educació de 0 a 3 anys; i RGE núm. 1057/18, dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca, Socialista, MÉS per Mallorca, Mixt i Podem Illes Balears, relativa a suport a l'activista Helena Maleno.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
27/02/2018
09:20 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 1920/18, 1923/18, 1925/18, 1926/18, 1927/18, 1928/18, 1929/18, 1930/18, 1932/18,2188/18 (presentada en substitució de la 1924/18), 1902/18, 1917/18, 1918/18, 2193/18 (presentada en substitució de la 1919/18) i 1931/18. II. Interpel·lació RGE núm. 245/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de salut. III. Moció RGE núm. 1723/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a política cultural del Govern, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 199/18. IV. Proposicions no de llei:1. RGE núm. 793/18, presentada pels Grups Parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a defensa del sistema públic de pensions. 2. RGE núm. 1807/18, complementat amb l'escrit RGE núm. 1890/18, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a ciència al Parlament.
15:30 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En qualsevol cas en acabar la sessió Plenària. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
O, en qualsevol cas, un cop acabada la Comissió de l'Estatut dels Diputats i les Diputades. Ponència relativa a la Proposició de llei RGE núm. 4582/17, relativa a memòria democràtica de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
DIMECRES
28/02/2018
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
De reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. OD. Redacció del pla de treball.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 520/18, presentada pel GP Mixt, relativa a pla estratègic per abordar les epidèmies gripals i atencions específiques estacionals; i RGE núm. 668/18, presentada pel GP Popular, relativa a assistència sanitària les 24 hores a Cala d'Or.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Comissió de Salut. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l'Habitatge de les Illes Balears. OD: Continuació redacció informe.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63129798

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201